UMOWA O DZIEŁO NR

advertisement
UMOWA O DZIEŁO
NR ……………. / ………
zawarta w Płocku, w dniu ……….., pomiędzy:
„Komunikacją Miejską – Płock” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Przemysłowej 17, 09-400
Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000134810, NIP 774-23-52-235, Regon 610403912, o kapitale zakładowym w wysokości 39.958.500
zł, reprezentowaną przez:
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwani również „Stronami”, a osobno „Stroną”,
o następującej treści:
1.
2.
1)
2)
3)
3.
4.
5.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło w postaci projektu aranżacji
wnętrz pomieszczeń socjalno - biurowych w budynku hali obsługowo- naprawczej o łącznej
powierzchni …….m2 zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………………… r., która stanowi
załącznik nr 1 do umowy i jej integralną część, a ponadto do sprawowania nadzoru autorskiego
nad dostawami oraz realizacją prac na podstawie sporządzonego projektu w tym potwierdzania
zgodności dostaw i realizacji robót zgodnie z projektem.
Projekt aranżacji winien zawierać:
Projekt aranżacji pomieszczeń wraz z wizualizacją poszczególnych pomieszczeń w sposób
umożliwiający przedstawienie każdego fragmentu pomieszczeń objętych projektem.
Wykaz mebli, wyposażenia biurowego, socjalnego i sprzętu AGD: ogólny i przewidzianych do
poszczególnych pomieszczeń,
Sporządzenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia do postępowania na wybór
wykonawcy wyposażenia zgodnie z projektem aranżacji zawierającego cechy użytkowe,
kolorystykę, parametry techniczne wymaganych mebli, wyposażenia biurowego, socjalnego i
sprzętu AGD (wykonawca nie może w opisie używać nazw własnych).
Wykonawca wykona projekt aranżacji zgodnie z sugestiami oraz ustaleniami z Zamawiającym
uwzględniając rodzaj i przeznaczenie obiektu oraz spoczywające na Zamawiającym obowiązki
związane z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
zapewniając funkcjonalność użytkową pomieszczeń.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag na każdym etapie przygotowania
projektu. Uwagi zgłoszone przez Zamawiającego winny być każdorazowo uwzględnione przez
Wykonawcę.
Ostateczna wersja projektu aranżacji winna uzyskać akceptację Zamawiającego.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia niezbędne do
wykonania dzieła określonego w § 1 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy osobiście, zgodnie z zasadami
sztuki projektowej, z wykorzystaniem posiadanej przez siebie wiedzy i doświadczenia
zawodowego. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji niniejszej
Umowy.
3. Do wykonania dzieła określonego w § 1 niniejszej umowy Wykonawca przystąpi niezwłocznie po
podpisaniu niniejszej umowy oraz użyje własnych materiałów i narzędzi oraz legalnego
oprogramowania.
4. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę, aby po zakończeniu realizacji projektu Wykonawca
wykonał dokumentację fotograficzną zrealizowanego projektu.
§3
1. Termin przekazania projektu określa się na 21 dni od daty podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego i współpracy z wykonawcą
projektu aranżacji lokalu określonego w § 1 ust. 1 umowy w tym prawidłowości dostaw i realizacji
prac zgodnie z projektem aranżacji w terminie do upływu okresu obowiązywania umowy z
wykonawcą projektu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania projektu odpowiedzi
na zapytania Wykonawców projektu aranżacji lokalu do treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia opracowanych w wyniku realizacji umowy w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty
otrzymania zapytania od Zamawiającego.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się współpracować z Wykonawcą podczas prac projektowych i
prowadzenie nadzoru.
2. Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy Rysunki- rzuty pomieszczeń w
formacie dwg, które Wykonawca może użyć wyłącznie do opracowania przedmiotowego projektu.
3. Ze strony Zamawiającego osobą oddelegowaną do konsultacji z Wykonawcą będzie Pan
Krzysztof Krysiak.
1.
2.
3.
4.
§5
Wykonawca przekaże przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową, stanowiącą
przedmiot umowy, w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej (całość w
formacie pdf, rysunki w formacie dwg, wizualizacja w formacie jpg lub innym.
Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia jakości i kompletności dokumentacji projektowej w
chwili odbioru.
W przypadku stwierdzenia wad lub braków dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek
ich usunięcia w terminie ustalonym przez Strony jednak nie dłuższym niż 3 dni na koszt
Wykonawcy.
§ 6
Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do wykonanego dzieła, określonego w § 1 niniejszej
umowy są nieograniczone i że przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego dzieła
i wyłączne prawa do nieodpłatnego korzystania z dzieła, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia do
pamięci komputera, a także rozporządzania nim na wszystkich znanych polach eksploatacji w
zakresie utrwalania i zwielokrotniania (wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową).
§7
1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
………………….. netto (słownie: ………………………..złotych).
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w 2 ratach, na rachunek bankowy wskazany na
wystawionych przez Wykonawcę fakturach VAT, w następujący sposób i wysokości:
a) 50% wynagrodzenia, tj. ……………………. zł netto za sporządzenie dokumentacji projektowej
i przeniesienie autorskich praw majątkowych, w terminie 14 dni od przekazania projektu
Zamawiającemu,
b) 50 % wynagrodzenia, tj. …………………….. zł netto za sprawowanie nadzoru autorskiego, w
terminie 14 dni od protokolarnego odbioru dostaw i robót wykonanych na podstawie
opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.
3. Do powyższych kwot zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości
§8
W przypadku opóźnienia w wykonaniu dzieła Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą
umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
§9
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dzieła przekraczającego 30 dni Zamawiający może:
a) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania dzieła, żądając zapłaty kary umownej, określonej w §
8 umowy,
b) odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, żądając zapłaty kary umownej,
określonej w § 8 umowy.
2. W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez
wyznaczania dodatkowego terminu oraz kara umowna w wysokości 30 % wartości nie
wykonanego dzieła.
3. Zamawiający może ponadto dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
karę umowną.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz przepisy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Wykonawca:
Zamawiający:
Download