Kościół „Wysoki”

advertisement
KOŚCIÓŁ „WYSOKI”
A. Co to jest Kościół „Wysoki”?
Z tą nazwą często się spotykamy w krajach zachodniej Europy. Sama nazwa jest pochodzenia
angielskiego. Reformacja bowiem w Anglii miała różne pochodzenie. Były tam wpływy:
luterańskie, kalwińskie i pozostałe wpływy katolickie. Kościół Anglikański to mieszanina teologii:
luterańskiej, kalwińskiej i katolickiej, a właściwie teologii kalwińsko – luterańskiej i kultu
katolickiego. Nie jest to więc Kościół ani ściśle luterański, ani reformowany, ani też katolicki.
Właściwie tam każdy z tych kierunków chrześcijaństwa może siebie odnależć w tym jednym
Kościele Anglikańskim. Biskup prof. dr Andrzej Wantuła opowiadał ze swojego pobytu w
Londynie, gdzie założył pierwsza polską parafię luterańską, którą po nim przejął ks. biskup dr
Władysław Fierla z Zaolzia, że na jednej ulicy mogą być trzy kościoły anglikańskie, a w każdym
będzie inaczej odprawiane nabożeństwo, każdy będzie miał inną duchowość. Tę duchowośc
określa się jako: „Wysoki Kościół”, „Szeroki Kościół i „Niski Kościół” bardziej ewangelikalny. Z
„Kościoła Wysokiego” powstał tzw. „Anglokatolicyzm.”, który jest bliski złączenia się z Kościolem
Rzymskim ( stąd pochodził przyszły kardynał Neuman).
Określenie „Kościół Wysoki” dotarło także do Niemiec w roku 1918, gdy tu powstał w Kościele
Ewangelickim „Związek Wysokokościelny”. „Kościół Wysoki” znalazł dla siebie miejsce nie tylko
w Anglii i Niemczech, ale także i w innych krajach euopejskich, oraz w Ameryce, Azji, Afryce, W
niemieckim protestantyżmie, do którego z racji odległości mamy najbliżej, określenie „Związek
Wysokościelny” to trzymanie się biblijnej i luterańskiej nauki o usprawiedliwieniu z łaski przez
wiarę w Jezusa Chrystusa, która dla całego luteranizmu stanowi „być, albo nie być” Kościoła
(„standis et cadentis ecclesiae”), wierność nauce Biblii i księgom symbolicznym luteranizmu, a to
znaczy mieć w wielkim poszanowaniu naukę o sakramentach, zwłaszcza Sakramencie Ołtarza,
Wierzeczy Pańskiej, Urzędu Kościoła – urzędu duszpasterskiego i spowiedzi, także osobistej
spowiedzi, oraz głębszego życia liturgicznego, także na co dzień . Ruch wysokościelny nie jest w
żadnym kraju ruchem masowym, nie jest ruchem separatystycznym, ale też niechętnie
przyjmowany przez konserwatywnych luteran i w ogóle ewangelikow, jest więc raczej ruchem
elitarnym. W Niemczech spotykamy się z wieloma nielicznymi wysokościelnymi związkami, czy
też bractwami, m.in:
1.
Związek Wysokościelny Augsburskiego Wyznania E.V.,
2.
Ewangeliccy Tercjarze św. Franciszka,
3.
Wysokokościelna Wspólnota św. Jana,
4.
Bractwo św. Michała (Michaelsbruderschaft), które powstało na Pomorzu niedaleko
Szczecina przed II wojną światową.
5.
Ewangelicka Wspólnota Sióstr Marii w Darmsztacie powstała tam po II wojnie światoweej.
6.
„Castelerring” - Wspólnota Kobiet w Castell (Wurzburg)
7.
Na terenie Niemiec można spotkać się jeszcze z wieloma męskimi „zakonami” (np. Jesus
Bruderschaft).
1
B. Cóż to praktycznie oznacza być „wysokokościelnym” ewangelikiem?
1.
Praktycznie oznacza to pracować nad soba i innymi w duchu odnowy poprzez Słowo Boże i
Sakramenty. Z tym związana jest przede wszystkim głęboka wiara w realną i substancjalną
obecność Ciała i Krwi Pańskiej w Sakramencie Ołtarza, oraz częste sprawowanie Komunii
Świętej i przystępowanie do niej. Ruch „wysokościelny” preferuje każde główne nabożeństwo
zborowe, a we wspólnotach codziennie, z Komunią Świętą. To znaczy codzienne lub
cotygodniowe karmienie się Słowem Bożym i Sakramentem Ołtarza, który jest odpowiedzią na to
Słowo. Tak naucza bowiem Filip Melnachton w Konfesji Augsburskiej w artykule XXIV:
„Fałszywie się oskarża nasze Kościoły, jakoby one mszę zniosły, zachowano ja bowiem i
odprawia się ja u nas z najwyższą czcią. Zachowuje się niemal wszystkie zwyczajowe
obrzędy...” Czy rzeczywiście tak to jest dzisiaj? Ponieważ przez wieki dzielące nas od
ożywczego ruchu reformacyjnego luteranizm zobojętniał na wiele prawd wiary, dlatego „ruch
wysokościelny” pragnie zwrócić Kościołowi uwagę na to co powinno stać w jego centrum. Stara
się w ten sposób obudzic Kościół ze snu, z letargu. Co niedzielna Komunia Święta w
nabożeństwie głównym jest dla tego ruchu czymś zupełnie naturalnym i nie budzącym żadnej
dyskusji. Takie jest bowiem od samego początku pełne nabożeństwo luterańskie (Trzy pozycje
liturgiczne ks. dr Marcina Lutra). Do głównego nabożeństwa (nazywanego również tam „mszą”)
należy Słowo i Sakrament Ołtarza. Jak przez cały tydzień dla podtrzytmania i rozwoju życia
musimy spożywać chleb powszedni, tak dla utrzymania i rozwoju życia duchowego powinnismy
co najmniej w niedzielę spożywać „Chleb żywota”, o ktorym Pan Jezus powiada: „Jeśli nie
będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Jego krwi, nie będziecie mieli w sobie
życia.” (J 6,53)|
2. Drugim momentem specyfiki „ruchu wysokościelnego” jest urząd Kościoła, a więc ordynacja
księży i diakonów, jak również konsekracja (tzn. poświęcenie) biskupów, których to czynności
zawsze i wyłącznie dokonywał i dokonuje biskup przez modlitwę do Ducha Świętego wraz z
nałożeniem rąk.
„Gest nałożenia rąk oznaczał przekazanie jakiejś duchowej rzeczywistości innej osobie. Tak np.
Mojżesz, ustanawiając Jozuego wodzem Izraela, włożył na niego ręce (por. Lb 27,18-23; Pwt 34,9).
I ten gest przyjął się w Kościele jako gest ustanowienia jego pasterzy” przez apostołów, gdyż Jezus
dokonał tego przez powołanie i tchnienie na nich Ducha Świetego.
„Najstarsze świadectwo włożenia rąk i związanego z tym przekazania misji i posługiwania podają
Dzieje Apostolskie (Dz 6,1-6). Jest tam mowa o ustanowieniu ludzi, których zadaniem miała być
troska o sprawy socjalne pierwotnego Kościoła. Przez włożenie rąk św. Tymoteusz otrzymał "dar
łaski", którego nie powinien zaniedbywać (por. 1 Tm 4,14). Inne włożenia rąk, o których mowa w
Dziejach Apostolskich miały charakter "sprowadzania" na dotyczących Ducha Świętego (por. Dz
8,17.19; 19,6); nie jest natomiast do końca jasne, czy św. Paweł, przestrzegając Tymoteusza przed
pochopnym włożeniem rąk, miał na myśli odpuszczanie grzechów” , czy też ordynację?
Również księgi symboliczne luteranizmu (1570) zwracały na to uwagę, że duchowny ma być
powolany „rite vocatus”, to znaczy według, czy zgodnie z rytem, o którym w poprzednim zdaniach
jest mowa. To jest związane z tzw. „sukcesją apostolską”, czyli nieprzerwanym łańcuchem
przekazywania tego urzędu od czasów apostolskich az po dzień dzisiejszy. Należący do „ruchu
wysokościelnego” w Niemczech uważają, że w niemieckim ewangelicyźmie ten problem jest różnie
pojmowany (niektórzy uważają, że wystarczy tylko sukcesja wiary apostolskiej!) i dlatego nie
wszyscy ewangeliccy biskupi powiązani są tą linią prawdziewej i nieprzerwanej „sukcesji
apostolskiej”.
Dlatego tam ruch wysokościelny ma swoich
alternatywnych biskupów, których sukcesję apostolską można udowodnić przynajmniej od 1566 r.
(wcześniej na razie jest to niemożliwe!). Tym, od którego pochodzi sukcesja apostolska, to kardynał
SCIPIO REBIBA (1504-1577). Papież Grzegorz XII mianował go wielkim inkwizytorem Rzymskiej
2
Inkwizycji. On przekazał sukcesję swoim następcom, a następnie poprzez biskupa Dominika Varleta
konsekrowanego 19 II 1719 r. w Paryżu jako biskupa Babilonu, który z kolei zerwał z Rzymem i
konsekrował 4 kolejnych starokatolickich arcybiskupów Utrechtu i tak aż po konsekrowanego w dniu
2 II 2004 r. kierującego np. „Kommunität St. Michael” ks. Matthiasa Nische.
Wspomniany powyżej kardynał Rebiba jest niezwykle ważną postacią dla Kościoła Rzymsko –
Katolickiego w Polsce ze względu na fakt, że do niego sięga łańcuch sukcesji apostolskiej
większości obencych polskich biskupow katolickich, w tym i nieżyjącego papieża Jana Pawła II.
Luteranie skandynawscy, a przez ich pośrednictwo luteranie słowaccy, czescy i polscy natomiast
w swym nieprzerwanym łańcuchu święceń biskupich sięgają jeszcze nieco dalej, mianowicie do
papieża Klemensa VII (Giulio de Medici, który był nota bene wrogiem reformacji!), który w dniu 1
mają 1524 r. w Rzymie konsekrował dla Szwecji, zakonnika Petrusa Magni (1524-1534), który z
kolei jako 30-ty i ostatni biskup rzymsko-katolicki Diecezji Västerås pozostał w diecezji do końca
życia i w Święto Epifanii 6 I 1528 r. konsekrował pierwszych luterańskich biskupów: Magnusa
Haraldi (Diecezja Åb), Martena Skytte (Diecezja Skara) i Magnusa Sommar (Diecezja Strängnäs ),
a w dniu 22 września 1531 r. wraz z nimi konsekrował pierwszego luterańskiego arcybiskupa –
prymasa Szwecji Petri Nerciusa Laurentiusa (Archidiecezja Upsala).
W sprawie luterańskiego rozumienia urzędu Kościoła w listopadzie 2006 r. niemieccy luterańscy
biskupi wydali wyjaśnienie zawarte w „Ordnungsgemäß berufen” („Powołani zgodnie z
porządkiem”). Na to cały szereg profesorów i doktorów teologii ewangelickiej, a wśród nich ks.
professor dr Peter Beyerhaus, który przewodzi braterskiemu ruchowi pietystycznemu i jest
biskupem wysokokościelnym (sukcesję biskupią chyba jednak posiada ze Szwecji), a także wielu
księży, złożyło protest na ręce Biskupa Krajowego, a zarazem i Naczelnego, ks. dr. Johannesa
Friedricha z Monachium przeciwko stanowisku Konferencji Biskupów Luterańskich w Niemczech jak
niezgodnemu z księgami symbolicznymi luteranizmu. Podobnież zdarzało się bowiem, że w
Niemczech nawet bez nałożenia rąk odbywała się ordynacja, a komunia św. była sprawowana nie
przez ordynowanych duchownych (wikariuszy, którzy tam nie są ordynowani). Z tego więc względu
powstały w różnych Kościołach Krajowych stowarzyszenia księży, koleżeńskie stowarzyszenia
ewangelicko-luterańskie, które nie są żadną organizacją, ani też nikt z ich członków nie wystąpił ze
swego Kościoła, lecz mają swoich alternatywnych „biskupów” posiadających sukcesję apostolską
stojąych na czele stowarzyszeń „Św. Ansgara”, „Św. Jana”, czy też „Wspólnota braterska św.
Michała”, w których są święcenia i sprawowana jest „msza św.” podobna do „Deutsche Messe”
Marcina Lutra.
Tu na marginesie, warto także zauważyć, że zarówno Kościól Rzymsko – Katolicki jak i Kościół
Starokatolicki w różnych krajach świata posiada biskupów z różnych względów tajnie
wyświęconych („in pectore”), aby zachować w ten sposób w trudnych czasach łańcuch
nieprzerwanej sukcesji apostolskiej sięgającej prawdopodobnie aż do apostołów (tak było w
Czechach, w Polsce, w Chinach).
3. „Msza”, a więc nabożeństwo główne z Wieczerzą Pańską odprawiane jest przez
„wysokościelnych” duchownych w szatach liturgicznych starożytnego Kościoła (alba, stuła i ornat),
które po dzień dzisiejszy pozostawił luterański Kościół Szwecji, lub większość luterańskich
Kościołów na całym świecie. Także biskupi ubrani są w kapę biskupią, mitrę, lub infułę na głowie, a
w ręce trzymają pastorał – laskę biskupią (Por. Psalm 23). W niektórych wysokościelnych zborach
(np. Braunschweig – Bruder kirche) używane jest nawet kadzidło, które ma symbolizować unoszącą
się do Boga modlitwę, jak wyjaśnia psalmista w Psalmie 141,2: „Niech wznosi się ku Tobie modlitwa
moja jak kadzidło.” „Wysokokościelni” nie akceptują ordynacji kobiet, choć kobiety są także wiernymi
członkami ich społeczności.
3
4. Bardzo ceniona jest przez ruch wysokokościelny spowiedź (w tym także spowiedź prywatna),
oraz praktykowane jest bogate życie liturgiczne, które ma być także środkiem do odnowy duchowej
ewangelickiego chrześcijaństwa (codzienna modlitwa Godzin – patrz: ŚE 967).
Ponieważ luterański ruch wysokościelny mieści się w granicach luterańskich ksiąg symbolicznych
(wyznaniowych), dlatego ma on nadzieję, że wnosi do Kościoła luterańskiego ożywienie i
pogłębienie wiary luterańskiej poprzez odnowę liturgiczno-sakramentalną, nawrotem do czasów
Reformacji, do ksiąg symbolicznych luteranizmu.
(Henryk Starogardzki)
4
Download