Ignacy Kułakowski (1800-1860) | Wrota Podlasia

advertisement
Ignacy Kułakowski (1800-1860)
Dyrektor Gimnazjum Białostockiego, poeta, tłumacz.
Posłuchaj audycji
Ignacy Kułakowski urodził się w roku 1800 w majątku
Janowszczyzna, w powiecie prużańskim.
Jego ojcem chrzestnym był Franciszek Karpiński. Ignacy ukończył
gimnazjum w Świsłoczy i w 1816 roku rozpoczął studia na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiów nie
ukończył, podjął pracę jako nadzorca robót wodnych prowadzonych
w ordynacji Zamojskich. Polecił go do tej pracy Franciszek
Karpiński.
Przed 1823 rokiem Ignacy Kułakowski przeniósł się do Grodna. Był
jednym z opiekunów Biblioteki Publicznej w Grodnie, a w 1829 roku
mianowany został honorowym nadzorcą szkół w powiecie
grodzieńskim. W 1837 roku przenosi się do obwodu białostockiego.
W kwietniu 1840 roku został honorowym kuratorem Gimnazjum
Białostockiego, a 15 lutego 1844 roku obejmuje stanowisko
dyrektora tejże szkoły. Piastował je przez szesnaście lat, aż do
śmierci w 1860 roku.
Ignacy Kułakowski był poetą. Debiutował w 1818 roku w
"Miesięczniku Warszawskim". W 1824 roku ukazała się w Wilnie
jego pierwsza książka - "Zabawki wierszem Ignacego
Kułakowskiego". Drugie wydanie tej książki, już poprawione i
rozszerzone, ukazało się w dwóch tomach, w Grodnie, w latach
1827-1828. Wydawał także w Warszawie - w 1825 roku ukazały się
tu "Miłostki Franusi" - oraz w Petersburgu, gdzie w 1836 roku wyszły
drukiem "Wspomnienia Piotro-Grodu".
drukiem "Wspomnienia Piotro-Grodu".
Zajmował się również przekładami. Tłumaczył między innymi poezję
starohiszpańską, a także wiersze i poematy Byrona i Puszkina.
Ignacy Kułakowski był także wielkim miłośnikiem historii. W 1831
roku grodzieński gubernator Murawiew zwrócił się do niego o
sporządzenie historycznego opisu kościelnych i klasztornych
budowli Grodna. Kułakowski z zadania się wywiązał, a w piśmie do
gubernatora stwierdził, że praca ta powinna być dołączona do
większego opisu miasta Grodna, nad którym wcześniej zaczął
pracować, lecz jeszcze nie ukończył.
W 1841 roku, w wychodzącym w Wilnie " Atheaneum" Józefa
Ignacego Kraszewskiego ukazał się obszerny " Autograf do Dziejów
Polski i Rossyi z familijnego zbioru Ig.Kułakowskiego".
Ignacy Kułakowski utrzymywał szerokie kontakty naukowe. Był
członkiem Komisji Archeologicznej w Wilnie, należał do
Towarzystwa Geograficznego w Londynie i Towarzystwa Badaczy
Starożytności w Kopenhadze.
Uczestniczył aktywnie w życiu kulturalnym Białegostoku. Prowadził
w Białymstoku skład główny "Rocznika Literackiego",
współpracował także z "Pamiętnikiem Naukowo-Literackim".
W 1834 roku wystosował do Ministerstwa Oświecenia Publicznego
memoriał, w którym postulował wprowadzenie do szkół na terenie
Białorusi nauczania języka białoruskiego i historii Białorusi.
Władze na ów memoriał nie odpowiedziały, ale dał on
współczesnym historykom białoruskim podstawę do twierdzenia, że
Kułakowski był białoruskim pedagogiem i działaczem społecznym.
Ignacy Kułakowski zmarł 31 maja 1860 roku. Jego miejsce
pochówku nie jest znane.
Opracował - dr Jan Trynkowski
Opracował - dr Jan Trynkowski
Radio Białystok
Download