LPR Olsztyn 4.1. - BIP Urząd Gminy Rewal

advertisement
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Załącznik nr 1 do uchwały Nr LXIV/438/10
Rady Gminy Rewal
z dnia 18 października 2010r.
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal
do 2015 roku”
Rewal, wrzesień 2010
1
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
SPIS TREŚCI
1.
Założenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku________________________ 4
1.1.
Wstęp ________________________________________________________________________ 4
2.
Diagnoza Gminy Rewal ____________________________________________________________ 5
2.1.
Sfera ekologiczno-przestrzenna ______________________________________________________ 5
2.1.1.
Charakterystyka lokalizacji________________________________________________________ 5
2.1.2.
Uwarunkowania historyczne ______________________________________________________ 6
2.1.3.
Uwarunkowania przyrodnicze _____________________________________________________ 7
2.1.4.
Zasoby przyrodnicze. Fauna i flora___________________________________________________ 7
2.1.5.
Sieć hydrograficzna – zasoby wodne ________________________________________________ 10
2.1.6.
Zasoby naturalne _____________________________________________________________ 11
2.1.7.
Źródła oraz wielkość emisji zanieczyszczeń ___________________________________________ 11
2.1.8.
Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej _________________________________________ 12
2.1.9.
Edukacja ekologiczna __________________________________________________________ 13
2.1.10.
Zagospodarowanie przestrzenne _________________________________________________ 14
2.1.11.
Obiekty zabytkowe ___________________________________________________________ 17
2.1.12.
Komunikacja i układ drogowy ___________________________________________________ 18
2.1.13.
Pozostała infrastruktura. Gospodarka odpadami _______________________________________ 19
2.1.14.
Identyfikacja problemów w sferze ekologiczno-przestrzennej _____________________________ 21
2.2.
Sfera gospodarcza ______________________________________________________________ 22
2.2.1.
Profile gospodarcze województwa zachodniopomorskiego i podregionu szczecińskiego_____________ 22
2.2.2.
Profil gospodarczy Gminy Rewal ___________________________________________________ 24
2.2.3.
Branża turystyczna ____________________________________________________________ 26
2.2.4.
Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej________________________________________ 30
2.3.
Sfera społeczna ________________________________________________________________ 31
2.3.1.
Mieszkańcy Gminy Rewal________________________________________________________ 31
2.3.2.
Rynek pracy _________________________________________________________________ 32
2.3.3.
Gospodarstwa domowe w Gminie Rewal _____________________________________________ 33
2.3.4.
Pomoc społeczna w Gminie Rewal _________________________________________________ 34
2.3.5.
Oświata w Gminie Rewal ________________________________________________________ 35
2.3.6.
Przestępczość na terenie Gminy Rewal ______________________________________________ 36
2.3.7.
Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Gminy Rewal ____________________________ 37
2.3.8.
Identyfikacja problemów w sferze społecznej__________________________________________ 38
2.4.
Sfera mieszkaniowa _____________________________________________________________ 38
2.4.1.
Zasoby mieszkaniowe __________________________________________________________ 38
2.4.2.
Identyfikacja problemów w sferze mieszkaniowej ______________________________________ 40
2.5.
Analiza SWOT__________________________________________________________________ 41
3.
Cele LPR i powiązania ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju regionu i Gminy _________ 44
3.1.
Cele LPR _____________________________________________________________________ 44
3.2.
Powiązania LPR ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju kraju, regionu i Gminy__________ 45
3.2.1.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013____________________________________ 45
2
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
3.2.2.
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 ________________________________________________ 46
3.2.3.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 ________ 47
3.2.4.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 _______________________ 48
3.2.5.
Strategia Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki społecznej do roku 2015_________ 50
3.2.6.
Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem
perspektywy 2012 – 2015 _______________________________________________________________ 51
3.2.7.
Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku ________________ 51
3.2.8.
Strategia Rozwoju Gminy Rewal do 2015 roku _________________________________________ 52
4.
Konsultacje Społeczne____________________________________________________________ 54
5.
Obszary objęte rewitalizacją _______________________________________________________ 60
5.1.
Metodologia wyznaczenia obszarów kryzysowych ________________________________________ 60
5.2.
Opis wyznaczonego Obszaru Kryzysowego _____________________________________________ 61
6.
Identyfikacja kierunków interwencji i działań oraz ich hierarchizacja____________________________ 62
6.1.
Planowane działania _____________________________________________________________ 63
6.2.
Projekt Zintegrowany ____________________________________________________________ 65
6.3.
Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku _____________________ 73
7.
System wdrażania, monitorowania, aktualizacji. Komunikacja i partycypacja społeczna ______________ 75
7.1.
Wdrażanie ____________________________________________________________________ 75
7.2.
Monitorowanie i ocena realizacji Projektu Zintegrowanego __________________________________ 75
7.3.
System aktualizacji LPR___________________________________________________________ 76
7.4.
Komunikacja i partycypacja społeczna_________________________________________________ 77
8.
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko _________________________________________ 77
9.
Zakończenie___________________________________________________________________ 78
Załącznik 1: Tabela ze społeczno-gospodarczymi kryteriami wyznaczania obszarów kryzysowych _____ 78
Załącznik 2: Mapa Obszaru I ___________________________________________________________ 78
Załącznik 3. Matryca logiczna Projektu 2: Budowa Centrum Kultury i Amfiteatru w Rewalu __________ 78
Załącznik 4. Materiał zdjęciowy do Projektu 2: Budowa Centrum Kultury i Amfiteatru w Rewalu _______ 78
Załącznik 5. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko ________________________________ 78
Spis tabel _________________________________________________________________________ 78
3
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
1. Założenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku
1.1. Wstęp
(1) Realizowana od zjednoczenia Polski z Unią Europejską zrównoważona koncepcja
rozwoju obszarów miejskich i wiejskich łączy rozwój gospodarczy z rozwojem
technologicznym, poszanowaniem środowiska i spójności społecznej. Tworzy warunki do
budowania trwałych przewag konkurencyjnych w oparciu o endogeniczny rozwój,
rozumiany jako zdolność do konkurowania w oparciu o własne, wewnętrzne zasoby
(przewagi konkurencyjne danego obszaru1).
(2) Koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich została
podporządkowana także polityka ich odnowy oraz wszystkie działania w zakresie
rewitalizacji obszarów uznanych za zdegradowane.
(3) Rewitalizacji łączącej aspekty ekologiczno-przestrzenne, społeczne i gospodarcze
przypisano kluczową rolę w przywracaniu obszarów wykluczonych do życia i
stymulowaniu aktywności środowisk lokalnych. Sam proces rewitalizacji, jako
kompleksowy, skoordynowany, i wieloletni, inicjowany przez władze lokalne,
prowadzony na obszarze zdegradowanym proces przemian przestrzennych, technicznych,
społecznych i ekonomicznych został uznany za podstawę wyprowadzania danego obszaru
ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej
i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania
endogeniczne.
(4) Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku (dalej
LPR) jest wynikiem identyfikacji endogenicznych czynników rozwoju obszarów
zdegradowanych w celu zwiększenia dostępności przestrzennej i turystycznej Gminy.
Przy czym dostępność należy rozumieć jako możliwość korzystania z szans, jakie
mieszkańcom i turystom odwiedzającym Gminę stworzy rewitalizacja obszarów
zdegradowanych.
(5) Za kluczowe dla zmniejszenia stopnia degradacji obszarów rewitalizacji i
wygenerowania warunków do przyspieszonego, trwałego i zrównoważonego rozwoju
całej Gminy uznano w szczególności następujące endogeniczne czynniki wzrostu:
położenie geograficzne, zasoby turystyczne, przyrodnicze i kulturowe.
(6) LPR opracowuje się w celu kontynuacji procesu rewitalizacyjnego i uruchomienia
działań rewitalizacyjnych na obszarach uznanych za kryzysowe, w tym wykreowania
nowych, sieciowych produktów turystycznych wpływających na wydłużenie sezonu
turystycznego, tym samym dynamizujących rozwój lokalny i integrujących lokalną
społeczność, wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy i regionu, poprawy
ładu i estetyki przestrzeni publicznej oraz ograniczenia negatywnych zjawisk
społecznych.
(7) LPR opracowuje się w oparciu o obowiązujące dokumenty planistyczne i strategiczne
Gminy Rewal i Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z przyjętymi kierunkami
przestrzennego zagospodarowania i politykami zrównoważonego rozwoju.
Analiza i identyfikacja międzyregionalnych uwarunkowań rozwoju w planowaniu strategicznym regionów, Grzegorz
Węcławowicz.
1
4
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(8) Misją LPR jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i społeczna obszaru
Gminy Rewal i Powiatu Gryfickiego, oparta na wykreowaniu nowej, regionalnej marki
oraz produktu turystycznego.
(9) LPR ma charakter wieloletniego programu działań w sferach ekologiczno-przestrzennej,
społecznej, gospodarczej i mieszkaniowej. Jest kompleksowym dokumentem
przeciwdziałania degradacji obszarów Gminy oraz marginalizacji określonych grup
społecznych. Ma na celu, poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych (infrastrukturalnych i
nieinfrastrukturalnych) i skorelowanie ich z polityką lokalną i regionalną oraz dostępnymi
źródłami finansowania, ustalenie długofalowych działań na przyszłość w zakresie
rewitalizacji obszarów kryzysowych Gminy.
(10)Prace nad LPR przeprowadzono w ramach etapów: przygotowania, diagnozowania i
projektowania.
(11)W ramach etapu przygotowania we współpracy z Zespołem Zadaniowym ds.
rewitalizacji, złożonym z pracowników merytorycznych poszczególnych referatów
Urzędu Gminy, pozyskano niezbędne dane liczbowe i informacje na potrzeby etapu
diagnozowania. Zdefiniowano obszary kryzysowe, które z uwagi na stopień degradacji,
uznano wstępnie za wymagające rewitalizacji. Ponadto, przeprowadzono konsultacje
społeczne, w których mieszkańcy mogli wskazać główne, ich zdaniem, przyczyny
degradacji Gminy. Na podstawie zebranych materiałów oraz przeprowadzonych
konsultacji społecznych wyznaczono wstępnie granice obszaru uznanego za obszar
kryzysowy, podlegający rewitalizacji.
(12)W ramach etapu diagnozowania zostały przeprowadzone wieloczynnikowe analizy,
faktograficzna i jakościowa, w sferach ekologiczno-przestrzennej, gospodarczej,
społecznej i mieszkaniowej dla obszaru Gminy Rewal. Na podstawie wyników analiz
wyznaczono ostateczne granice obszaru kryzysowego.
(13)W ramach etapu projektowania zaplanowano do realizacji Projekt Zintegrowany, w
ramach którego przewiduje się realizację 4 projektów.
(14)LPR został sporządzony metodą ekspercko-partnerską, w ścisłym partnerskim
współdziałaniu z Gminą Rewal, Referatem Integracji Europejskiej i Środków
Pomocowych.
2. Diagnoza Gminy Rewal
2.1. Sfera ekologiczno-przestrzenna
2.1.1.Charakterystyka lokalizacji
(15)Gmina Rewal jest gminą wiejską położoną w północnej części województwa
zachodniopomorskiego. Należy do grupy najmniejszych jednostek administracyjnych w
województwie. Wraz z gminami : Karnice, Trzebiatów, Gryfice, Brojce, Płoty wchodzi w
skład powiatu gryfickiego. Siedzibą Gminy jest Rewal, oddalony od stolicy powiatu,
Gryfic, o około 25 km, stolicy województwa, Szczecina, odpowiednio o 110 km.
(16)Najważniejszym wyznacznikiem położenia geograficznego Gminy jest Morze Bałtyckie.
5
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(17)Gmina posiada układ pasmowy wzdłuż brzegu morskiego (długość pasa wynosi 18 km
przy średniej szerokości około 2 km). Ponadto graniczy z gminami: Dziwnów, Świerzno,
Karnice, Trzebiatów.
(18)Na obszarze Gminy położonych jest 7 miejscowości: 6 kąpielisk nadmorskich o
krajowym znaczeniu - Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Niechorze, Pogorzelica
i wieś Śliwin.
(19)Mając na uwadze naturalne ciążenia miejscowości, liczbę ludności i wyposażenie w
usługi założono następującą hierarchię sieci osadniczej:
(a) ośrodek gminny Rewal (główne funkcje: obsługa ludności, turystyka, agroturystyka,
rybołówstwo),
(b) ośrodki elementarne o poszerzonym programie usług:
(i)
Niechorze (obsługa ludności , turystyka, agroturystyka, rybactwo i
rybołówstwo),
(ii)
Pobierowo (obsługa ludności, turystyka, funkcja uzdrowiskowa,
leśnictwo),
(c) ośrodki elementarne - pozostałe:
(i)
Pustkowo (turystyka, rolnictwo),
(ii)
Trzęsacz (turystyka, agroturystyka),
(iii)
Śliwin (turystyka, agroturystyka),
(iv)
Pogorzelica (turystyka, funkcja uzdrowiskowa, leśnictwo).
(20)Obsługę ludności poziomu ponadgminnego zapewniają Gminie dwa ośrodki
subregionalne: Gryfice i Kamień Pomorski oraz ośrodek podstawowy – Trzebiatów.
(21)Powierzchnia Gminy według danych GUS na koniec 2009 wynosiła 41 km².
2.1.2.Uwarunkowania historyczne
(22)Obszar Gminy Rewal należy do najbardziej atrakcyjnych terenów pod kątem
historycznym w Województwie Zachodniopomorskim.
(23)Dzisiejsza Gmina zamieszkiwana była w pierwszych wiekach naszej ery przez
Wandalów, a następnie przez Wendów. W X wieku ziemie te przyłączono do Polski.
Następnie w roku 1181 stały się one lennem niemieckim. W 1630 roku pojawili się
Szwedzi, którzy panowali tu aż do 1811 roku, kiedy to obszar Gminy przejęły Prusy. W
XIX wieku na tych terenach przebywały m.in. oddziały Napoleona.
(24)Duży napływ turystów rozpoczął się już w 1896 roku, kiedy otwarto kolej wąskotorową.
Turystyka na tych terenach rozwijała się dynamicznie na początku XX wieku oraz w
okresie międzywojennym.
6
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(25)Po II wojnie światowej obszar Gminy powrócił do Polski i stał się częścią Gminy
Karnice. W 1973 roku powstała Gmina Rewal, której granice, pomimo zmian podziału
administracyjnego Polski, pozostają do dziś niezmienione.
2.1.3.Uwarunkowania przyrodnicze
(26)Zgodnie z podziałem Polski na regiony fizycznogeograficzne J. Kondrackiego obszar
Gminy Rewal położony jest w całości w podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckiego,
w obrębie makroregionu Pobrzeże Szczecińskie – mezoregion Wybrzeże Trzebiatowskie i
Równina Gryficka.
(27)Według podziału Niżu Polskiego na strefy morfogenetyczne obszar Gminy Rewal leży w
strefie młodoglacjalnej nizin nadmorskich. Jednostka ta posiada wyraźną północną
granicę morską.
(28)Obszar Gminy charakteryzuje się pasmowym układem głównych form
geomorfologicznych o zróżnicowanych warunkach hydrogeologiczno - litologicznych,
różnym sposobie użytkowania i formach ochrony, podkreślających specyfikę położenia w
przestrzeni przyrodniczo - geograficznej:
(a) morski pas przybrzeżny z piaszczystymi plażami, wałami mierzejowo – wydmowymi
i brzegami klifowymi,
(b) wysoczyzny morenowe,
(c) równina torfowiskowa pradoliny przymorskiej.
(29)Naturalne formy geomorfologiczne i krajobrazy antropogeniczne kontynuują się poza
granicami Gminy.
(30)Obszar Gminy stanowi ważne ogniwo w tworzeniu krajowego systemu obszarów
chronionych w północno-zachodniej części Polski oraz europejskiego systemu obszarów
chronionych w strefie nadbałtyckiej. Wzdłuż wybrzeża morskiego wyznaczony jest pas
techniczny w celu jego ochrony. Jest to strefa wzajemnego, bezpośredniego
oddziaływania wód morskich i lądu.
2.1.4.Zasoby przyrodnicze. Fauna i flora
(31)Teren Gminy posiada charakterystyczny pasmowy układ krajobrazu.
(32)Dominantą krajobrazu jest akwen morski obrzeżony linią piaszczystej plaży, nad którą
stromą krawędzią wznosi się brzeg klifowy wysoczyzny rewalskiej. Nad klifem i na jego
zapleczu występuje pas wydm nadmorskich z zespołem lasów sosnowych.
(33)Pustkowo, Trzęsacz, Rewal i Śliwin leżą w pasie wysoczyzny morenowej ograniczonej
od linii wąskich plaż stromą krawędzią klifu, którego korona wznosi się do 20,0 m n.p.
plaży. Strefa ta dominuje wysokościowo nad obszarem gminy.
(34)Mierzejowo-wydmowy brzeg we wsch. części Gminy tworzy odrębny zespół o cennych
walorach bioklimatycznych. Pas wysokich wydm górujących nad szerokimi plażami
porasta bór sosnowy z bogatym podszytem.
7
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(35)Zarastające jeziora: Liwia Łuża i położone na wschód od Pogorzelicy to interesujące,
endemiczne formy krajobrazu, nawiązujące swą genezą i formą do późnoglacjalnej
historii obszaru (wytopiska po bryłach martwego lodu) i jego holoceńskich przekształceń
(litorinowa ingresja morska i utworzenie wału mierzei).
(36)Odmiennym elementem krajobrazu gminy jest dolina przymorska. Rozległe łąki
porastające torfowisko i gytiowisko wypełniające misę dawnego jeziora Dreżewskiego
stanowią obszar retencjonujący zasoby wodne.
(37)W strukturze przestrzennej Gminy Rewal powierzchnia gruntów leśnych na koniec
2009r. wynosiła 1.254,3ha. Lesistość Gminy odpowiednio 30%.
(38)Lasy nadmorskie tworzą największe zwarte kompleksy w zach. części gminy w okolicy
Pobierowa i Pustkowa oraz we wsch. części - w okolicy Pogorzelicy. Niewielkie enklawy
lasu znajdują się w pradolinie przymorskiej na wsch. od Śliwina i na płd. od Trzęsacza, lasy łęgowe przywodne wśród użytków zielonych oraz na wysoczyźnie na płd. od linii
kolejowych pomiędzy Rewalem a Śliwinem.
(39)Ekosystemy leśne reprezentowane są przez 10 siedliskowych typów lasu związanych ze
zróżnicowanym stopniem żyzności i wilgotności siedlisk. Generalnie dominują siedliska
borowe typowe dla całego kompleksu lasów nadmorskich. W składzie gatunków siedlisk
borowych dominuje sosna, natomiast na siedliskach lasowych i w młodszych partiach
siedlisk borowych obok sosny występuje w dużym udziale dąb, świerk, modrzew, brzoza.
W strukturze wiekowej drzewostanu, zwłaszcza na siedliskach borowych, przeważają
lasy liczące 40- 100 lat. Na siedliskach lasowych przeważa drzewostan liczący poniżej 40
lat.
(40)Szczególną funkcją lasów jest ochrona strefy brzegowej i bardzo podatnego na
degradację środowiska glebowego siedlisk wydmowych, kształtowanie mikroklimatu
nadmorskiego, tworzenie ciągów ekologicznych.
(41)Na terenach poza lasami szczególną rolę odgrywa zadrzewienie i zakrzewienie
śródpolne, śródłąkowe, wzdłuż cieków, przydrożne, starodrzew parkowy i cmentarny.
Zadrzewienie terenów nieleśnych stanowi ważny element stabilizacji ekologicznej
krajobrazu zwłaszcza zantropogenizowanego.
(42)Istotną role odgrywa naturalne zadrzewienie wśród użytków zielonych w pradolinie
przymorskiej wzbogacające walory tej formy geomorfologicznej będącej ważnym
korytarzem ekologicznym. Lasy łęgowe i zadrzewienia śródłąkowe nad rowami
melioracyjnymi uczestniczą w retencjonowaniu wody i kształtowaniu bilansu wodnego.
(43)Na wysoczyźnie szczególną rolę odgrywa zadrzewienie przydroży (walory
krajobrazowe, ekologiczne, wiatrochronne-przeciwerozyjne, osłona akustyczna),
zadrzewienie parkowe i cmentarne, zwłaszcza starodrzew (walory krajobrazowe,
ekologiczne, historyczne).
(44)Do szczególnie cennych wymagających zachowania i ochrony należą aleje lipowa i
klonowa w okolicy stacji kolejowej w Rewalu.
(45)Cenne skupisko zadrzewienia tworzą:
(a) parki osiedlowe ze starodrzewem (obok parku zabytkowego w Trzęsaczu),
8
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(b) drzewostan bukowy i dębowy w Rewalu,
(c) drzewostan mieszany (kasztany, lipy, dęby, brzozy) w Niechorzu,
(d) cmentarze ze starodrzewem: Niechorze - drzewostan mieszany (sosny, lipy, dęby).
(46)Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione obejmują:
(a) Rezerwat Przyrody „Jezioro Liwia Łuża”, utworzony zarządzeniem Nr 239 MLiPD z
dnia 8.07.1959 r. na powierzchni 220 ha, obejmującej jezioro i jego obrzeże,
zastąpione Rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9
stycznia 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Liwia Łuża” oraz
Rozporządzeniem Nr 28/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca
2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Liwia
Łuża”. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
naturalnego środowiska lęgowego łabędzia dzikiego na jeziorze, będącym
jednocześnie ostoją wielu gatunków ptactwa wodnobłotnego. Ponadto, zachowanie
ekosystemu płytkiego lagunowego jeziora wraz z mozaiką siedlisk kształtowanych
pod jego wpływem w warunkach zmiennego oddziaływania wód Bałtyku oraz
siedlisk rzadkich gatunków roślin szczególnie słonolubnych i biotopów ptaków
wodno- błotnych,
(b) park zabytkowy TRZĘSACZ - park dworski z XVIII w. wpisany do rejestru
zabytków, o pow. 5 ha (w tym 0,3 ha stawy),
(c) lasy ochronne - obejmują 81 % ogólnej powierzchni lasów, w tym: lasy glebochronne
- wszystkie lasy w pasie technicznym wybrzeża morskiego, lasy masowego
wypoczynku w rejonie Pobierowa, pomiędzy Niechorzem a Pogorzelicą oraz lasy
ochronne inne (związane z terenami wojskowymi) - na wschód od Pogorzelicy,
(d) obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000:
(i)
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Wybrzeże
Trzebiatowskie” (PLB320010), Ostoję stanowią rozległe łąki, dawniej
intensywnie koszone i wypasane, ale od kilkunastu lat prawie nie użytkowane.
Znaczną powierzchnię porasta trzcina i łoza, a zaniedbywany system
odwadniający powoduje dłuższe utrzymywanie się rozlewisk. Na terenie ostoi
znajdują się dwa jeziora przymorskie - Liwia Łuża i Resko Przymorskie oraz
tzw.Bagno Pogorzelickie. W granicach obszaru znajdują się ostoje krajowe:
Doliny Świńca i Niemicy K02 i Jezioro Liwia ŁuŜa K03. W ostoi występuje
co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar
zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków:
błotniak łąkowy, błotniak zbożowy (PCK), kania ruda (PCK), rybołów (PCK),
sowa błotna (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują
bocian biały, derkacz i wodniczka (PCK). Latem na obszarze pierzą się
gęgawy w ilości 100-350 osobników (C3).
(ii)
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „TrzebiatowskoKołobrzeski Pas Nadmorski” (PLH320017), Ostoja ta odznacza się wysokim
stopniem reprezentatywności siedlisk, typowych dla południowego wybrzeża
Morza Bałtyckiego. Głównym walorem obszaru jest bardzo dobry stan
9
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
zachowania typowych biotopów tworzących pas nadmorski, w szczególności
kompleksu wybrzeża akumulacyjnego z borami bażynowymi. W obrębie ostoi
występuje szereg skupień roślinności halofilnej. Rozległe mszarne torfowiska
typu bałtyckiego rozwinęły się w pasie nadmorskim ze względu na korzystne
warunki klimatyczne. Reprezentują one mozaikę zbiorowisk naturalnych i
stadiów regeneracyjnych. Charakterystycznym elementem pasa brzegowego
są jeziora lagunowe, oddzielone od morza wąskim pasem mierzei: Resko
Przymorskie i Liwia Łuża. Pełnią ważną rolę jako ostoje ptaków, obfitują
także w cenne gatunki flory. Od południa obszar Ostoi zamknięty jest
rozległym, pasmowym obniżeniem Pradoliny Bałtyckiej, w dużym stopniu
wypełnionej pokładami torfów niskich, w większości odwodnionych w
przeszłości i wykorzystywanych jako użytki zielone. Obszar pradoliny
przecięty jest siecią kanałów oraz mniej lub bardziej naturalnych cieków.
(iii)
„Zatoka Pomorska” (PLB990003), to akwen o dużym zróżnicowaniu
dna morskiego (od piaszczystych ławic, po rozległe żwirowiska i głazowiska).
Na obszarze tym występują co najmniej 3 gatunki ptaków z Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej. W okresie wędrówek i w okresie zimy występuje co
najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących
gatunków: perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz rogaty, bielaczek,
lodówka, markaczka, nurnik, tracz długodzioby i uhla; w stosunkowo
wysokich liczebnościach (C7) występują: nur czarnoszyi i nur rdzawo szyi.
Ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20.000 osobników
(C4) - zimą powyżej 100.000 osobników.
2.1.5.Sieć hydrograficzna – zasoby wodne
(47)Gmina Rewal znajduje się obrębie 3 głównych obszarów zlewniowych (I rzędu):
(a) zlewni Dziwny (niewielki fragment w zach. części Gminy),
(b) zlewni przymorza od Dziwny do Regi (największa część Gminy),
(c) zlewni Regi (niewielki fragment we wsch. części Gminy).
(48)Granice zlewni w pasie nadbrzeżnym wyznacza dział wodny biegnący kulminacjami
wydm. Jest to obszar zalesiony, pozbawiony cieków.
(49)Wody powierzchniowe zajmują 244 ha tj. ok. 6% obszaru Gminy Rewal, z czego: wody
stojące – 208 ha, wody płynące – 2 ha, rowy – 34 ha. Obejmują: jezioro Liwia Łuża i
sztuczne cieki tj. rowy i kanały melioracyjne (Kanał Lądkowski, Kanał Konarzewski) w
pradolinie przymorskiej, odwadniające obszary zlewni oraz kanał Liwia Łuża o długości
ok. 1 km. Brak jest naturalnych cieków.
(50)Jezioro Liwia Łuża jest jedynym naturalnym zbiornikiem wodnym powstałym na skutek
odcięcia mierzeją dawnej zatoki od morza.
(51)Gmina charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem „jeziorności”, wynoszącym 5 %, przy
średniej wojewódzkiej 2,17 %. Poziom wody w jeziorze waha się w granicach 0,3-0,4 m
rocznie, zależy głównie od dopływu wody z kanałów oraz rowów melioracyjnych w
strefie nadbrzeżnej. Przy wysokich stanach wody jezioro staje się zbiornikiem
10
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
przepływowym i następuje odpływ wody do morza przez kanał Liwia Łuża (wrota
samoczynne).
(52)Budowa geologiczna terenu Gminy Rewal nie sprzyja występowaniu wód podziemnych
wysokiej jakości.
2.1.6.Zasoby naturalne
(53)Lokalne zasoby surowców mineralnych to praktycznie wyłącznie złoża torfów i gytii,
występujące w obrębie pradoliny przymorskiej.
2.1.7.Źródła oraz wielkość emisji zanieczyszczeń
Ochrona powietrza
(54)Gmina znajduje się poza zasięgiem szkodliwego wpływu emisji zanieczyszczeń do
powietrza ze źródeł ponadlokalnych. Głównym źródłem zanieczyszczeń są kotłownie
lokalne oraz paleniska domowe, sukcesywnie eliminowane poprzez upowszechnianie
paliw ekologicznych, głównie gazu ziemnego.
(55)Na terenie gminy nie przewiduje się negatywnych działań ani lokalizacji inwestycji
powodujących emisję szkodliwych lub uciążliwych zanieczyszczeń.
(56)W Rewalu znajduje się punkt pomiaru stężenia zanieczyszczeń powietrza WIOŚ
wykonywanego metodą pasywną. Średnioroczne stężenia SO2 i NO2 w powietrzu w tle
miejskim wskazały poziomy znacznie niższe od dopuszczalnych norm dla stref
uzdrowiskowych.
Ochrona wód
(57)Na jakość wód powierzchniowych negatywny wpływ ma gospodarka wodno-ściekowa
Gminy Rewal i gmin sąsiednich. Wyniki badań monitoringowych Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazały w jeziorze Liwia Łuża nadmierną
koncentrację substancji biogennych. Stwierdzone zostało przy tym przekroczenie
wartości granicznych zarówno azotu ogólnego jak i fosforu ogólnego. Z uwagi na
niewielką głębokość (średnio 0,9 m) jezioro Liwia Łuża jest bardzo podatne na
degradację. Na podstawie przeprowadzonych badań jakość wód jeziora została określona
jako pozaklasowa. Główny dopływ jeziora to Kanał Dreżewski (Lądkowski Kanał), który
jest odbiornikiem ścieków oczyszczanych na oczyszczalni w Pobierowie. Na
oczyszczalnię tą docierają ścieki z całej Gminy Rewal, Łukęcina (Gmina Dziwnów) i
Gostynia (Gmina Świerzno).
(58)Obecnie Gmina Rewal jest skanalizowana. Dzięki ukończonej inwestycji polegającej na
modernizacji oczyszczalni ścieków jakość wód jeziora Liwia Łuża powinna ulegać
stopniowej poprawie
(59)Zagrożeniem dla środowiska w obszarze Liwia Łuża jest także niedostateczny wpływ
wód morskich do misy jeziora zatrzymywanych przez wrota sztormowe na kanale Liwia
Łuża. Wody te przyczyniają się do poprawy stosunków tlenowych w toni jeziora oraz
nanoszą piasek morski niezbędny dla niektórych ryb do odbycia procesu tarła. Wrota
stanowią także barierę dla organizmów żywych będących m.in. składnikiem pokarmu dla
występujących tu zwierząt, głównie ryb (często dwuśrodowiskowych) i ptaków.
11
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(60)Kolejnym istotnym zagrożeniem w obszarze Liwia Łuża jest gospodarka rybacka
prowadząca do zaburzenia składu ichtiofauny, płoszenia ptactwa i niszczenia roślinności
wodnej.
Hałas
(61)Tereny Gminy są terenami nieuprzemysłowionymi, gdzie dominuje gospodarka rolna i
turystyka. Stąd na jakość środowiska naturalnego i jego degradację główny wpływ ma
ruch turystyczny, szczególnie w okresie letnim. Źródłami tego rodzaju hałasu są przede
wszystkim źródła liniowe związane z komunikacją drogową i kolejową.
2.1.8.Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej
(62)Zadania ochrony przyrody i różnorodności biologicznej są realizowane przede
wszystkim poprzez ustanawianie różnych prawnych form ochrony.
(63)Powierzchnia obszarów prawnie chronionych na koniec 2009r. wynosiła 240,1ha, w tym
pow. rezerwatów przyrody 239,7ha, pow. stanowisk dokumentacyjnych odpowiednio
0,4ha.
(64)Na koniec 2009r. w Rewalu ochroną objętych było 10 pomników przyrody, w tym
pojedyncze drzewa typu jesion o wysokości 24 m, który rośnie w rozwidleniu ulic
Westerplatte i Saperskiej naprzeciwko hotelu "Residens", ostrokrzew kolczasty o
wysokości 5,5 m, przy ul. Westerplatte 5 i grupy drzew.
(65)Proponowane formy ochrony przyrody:
(a) pomniki przyrody:
(i)
TRZĘSACZ: pojedyncze drzewa i grupy drzew w zabytkowym parku
(lipy, jawory, buki, cyprysiki oraz aleja i szpaler grabowy), 2 jesiony na
terenie dawnego cmentarza przy ruinie kościoła na klifie, 2 żywotniki, świerk,
jodła na dawnym cmentarzu przy płd. kościele,
(ii)
REWAL: aleja lipowa (ul. Dworcowa), aleja klonowa (wzdłuż stacji
kolejki),
(b) zespoły przyrodniczo krajobrazowe:
(i)
TRZĘSACZ: zespół obejmuje fragment intensywnie abradowanego
brzegu klifowego ze stanowiskiem dokumentacyjnym przyrody nieożywionej,
wraz z pasem plaży do linii brzegowej oraz ruiną kościoła i fragmentem
cmentarza przykościelnego,
(ii)
NIECHORZE: z pasem linii brzegowej oraz teren wysoczyzny do drogi
Śliwin-Niechorze. Szczególną atrakcją zespołu jest latarnia morska
wybudowana w 1870 roku na koronie klifu na wysokości 21 m n. p. m. Stok
klifu u podnóża latarni jest chroniony opaską betonową z zespołem ostróg.
Latarnia jest dominantą architektoniczną wyróżniającą się w krajobrazie
nadmorskim i stanowi trwały pomnik historii i techniki,
(iii)
BIELIKOWE WYDMY: zespół obejmuje kilka charakterystycznych
pagórów wydm śródlądowych znajdujących się w kompleksie leśnym „Liwski
Las” we wschodniej części Gminy, pomiędzy morzem a pradoliną
12
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
przymorską. Najwyższy szczyt osiąga 35 m n. p. m., grupa niższych pagórów
liczy 25 – 30 m n. p. m. ( Sowia Góra 28 m n. p. m. ). Na wierzchowinach i
stokach niektórych pagórów znajdują się polany stanowiące atrakcyjne punkty
widokowe na rozległą panoramę doliny Regi i miasto Trzebiatów oraz morze,
(iv)
DOLINA DOPŁYWU REGI: zespół obejmuje fragment podmokłej
doliny dopływu Regi wypływającego z zarastającego j. Konarzewo. Dolina
rozciąga się wzdłuż południowowschodniej granicy Gminy w obrębie
pradoliny przymorskiej. W skład zespołu wchodzą tereny bagienne i
torfowiskowe zajęte częściowo przez drzewostany siedlisk borów bagiennych
i wilgotnych oraz olsów (sosna, brzoza, olcha) z bogatą roślinnością bagienną
i torfowiskową. Obszar stanowi ostoję ptactwa wodno-błotnego,
(c) użytki ekologiczne
(i)
ZARASTAJĄCE JEZIORO KONARZEWO: płytkie jezioro położone
na wsch. od wsi Pogorzelica w obrębie pradoliny przymorskiej,
(d) stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej:
(i)
TRZĘSACZ: (372,900 kmM - 373,150 kmM) – reperowy profil
geologiczny osadów glacjalnych ostatniego zlodowacenia,
(ii)
REWAL: (370,950 kmM) - reperowy profil geologiczny osadów
glacjalnych ostatniego zlodowacenia na klifie,
(iii)
REWAL (Śliwin Nadm.): (369,720 kmM) – reperowy profil
geologiczny późnoglacjalnych i holoceńskich osadów jeziornych na klifie,
(e) miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych:
(i)
CZĘŚĆ LASU położona na płn. od jez. Konarzewo – odziały leśne 47,
48, 49, 62,
(ii)
GNIAZDA BOCIANA BIAŁEGO w m. Niechorze, Rewal, Śliwin.
2.1.9.Edukacja ekologiczna
(66)Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Rewal prowadzona jest w różnorodnej formie –
od edukacji formalnej do nieformalnej.
(67)Edukacja formalna prowadzona jest w placówkach oświatowych wszystkich szczebli.
Polega m.in. na organizacji zajęć poglądowych, konkursów i mini-olimpiad o tematyce
przyrodniczej, morskiej i krajoznawczej. Biblioteki szkolne oferują książki o tematyce
przyrodniczej, morskiej, krajoznawczej, itp.
(68)Edukacja nieformalna kierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy. Obejmuje
różnego rodzaju akcje, festyny, konkursy, wystawy, rajdy, regaty, kampanie i programy
edukacyjne, np. „Sprzątanie Świata”. W akcjach i programach biorą udział nie tylko
dzieci, ale także i dorośli mieszkańcy Gminy i turyści.
(69)Edukację ekologiczną prowadzi się ponadto w ośrodkach kultury i muzeach (m.in.
Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu).
13
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(70)Treści proekologiczne przekazywane są także za pośrednictwem środków masowego
przekazu (telewizji, prasy, radia, Internetu). Media, poprzez sposób ukazywania
problemów ekologicznych, poszerzają grono zwolenników oraz podnoszą poziom ogólnej
wiedzy na temat ochrony środowiska.
(71)Efekty konsekwentnie prowadzonej polityki proekologicznej potwierdza fakt, że w 2009
roku aż 3 kąpieliska Gminy Rewal spełniły najwyższe normy prestiżowego
międzynarodowego programu na rzecz edukacji ekologicznej otrzymując certyfikat
"Błękitnej Flagi". Międzynarodowe Jury przyznaje ten znak kąpieliskom spełniającym
najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska w czterech dziedzinach: informacja i
edukacja ekologiczna, zarządzanie środowiskowe, stan jakości wody i bezpieczeństwo i
organizacja usług.
2.1.10. Zagospodarowanie przestrzenne
(72)W układzie regionalnym struktur przestrzennych Gmina wchodzi w skład strefy
nadmorskiej – intensywnego selektywnego rozwoju, podstrefa PAS NADMORSKI
KOŁOBRZESKO-KAMIENSKI. Główne funkcje podstrefy: turystyka, w tym
kwalifikowana, uzdrowiskowa oraz funkcje rekreacyjne i ochronne środowiska
przyrodniczego.
(73)Według danych ewidencyjnych (stan na 01.01.2010r.) powierzchnia Gminy Rewal
wynosiła 3.930 ha.
(74)Dane dotyczące sposobu użytkowania gruntów w Gminie Rewal (stan na 1.01.2010r.)
prezentuje poniższa tabela.
Tabela 1. Sposób użytkowania gruntów w Gminie Rewal wg wybranych kategorii (stan na
1.01.2010r.)
l.p.
Wyszczególnienie
1.
Użytki rolne, w tym:
- grunty orne
- sady
- łąki i pastwiska
2.
Udział % w ogólnej
powierzchni
1 505
38,30
890
59,14
2
0,14
613
40,73
Lasy
1 286
32,73
- lasy
1 265
98,37
- zadrzewienia
3.
Powierzchnia
[ha]
21
1,66
Wody
247
6,29
- stojące
246
99,6
1
0,41
- rowy
4.
Tereny komunikacyjne
220
5,6
5.
Tereny osiedlowe
316
8,04
- zabudowane
283
89,56
33
10,45
- niezabudowane
6.
Tereny różne
7.
Nieużytki
Razem
66
1,68
290
7,38
3930
100
Źródło: Referat Nieruchomości Urząd Gminy Rewal
14
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(75)Jak wynika z tabeli, w strukturze użytków gruntowych dominowały użytki rolne oraz
grunty pod lasami i zadrzewieniami. Łącznie zajmowały powierzchnię 2.791 ha, co
stanowiło 71,02% ogólnej powierzchni Gminy. W drugiej kolejności tereny osiedlowe,
grunty pod wodami i tereny komunikacyjne, odpowiednio 316 ha (8,04%), 247 ha
(6,27%), 220 ha (5,6%). Pozostałe 9,06% powierzchni zajmowały tereny różne oraz
nieużytki.
(76)Tereny osiedlowe i komunikacyjne (13,6%) stanowiły podstawę rozwoju głównej funkcji
Gminy – turystyki. Dominujące użytki rolne (38,3%) i lasy (32,7%) stanowiły o
funkcjach uzupełniających Gminy którymi są rolnictwo i leśnictwo.
(77)Dane dotyczące struktury własnościowej gruntów w Gminie
prezentuje poniższa tabela.
(stan na 1.01.2010r.)
Tabela 2. Struktura własnościowa gruntów w Gminie Rewal
Numer
grupy
rej.
Numer
podgr.
rej.
Wyszczególnienie gruntów wchodzących w skład grupy
podgrupy rejestrowej
lub
1
2
1
1.1
Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
1.2
Grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe
1.3
2
4
5
8,78
1171
28,94
Grunty w trwałym zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych z
wyłączeniem gruntów PGL
262
6,48
1.4
Grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
249
6,16
1.5
Grunty SP przekazane do zagospodarowania Agencji Mienia
Wojskowego
1
0,03
1.6
Grunty SP przekazane do zagospodarowania Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej
0
0
22
0,55
2,13
5
7
8
Pozostałe grunty SP spośród gruntów zaliczanych do 1 grupy
2.1
Grunty SP w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
36
2.2
Grunty SP w użytkowaniu wieczystym państwowych osób prawnych
19
2.3
Grunty SP w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych
2.4
Grunty SP w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób
3
4
%
355
1.7
3
Powierzchni
a ogólna
gruntów w
ha
Grunty spółek SP, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych
osób prawnych
4.1
Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości
4.2
Grunty gmin i związków międzygminnych przekazanych w trwały zarząd
gminnym jednostkom organizacyjnym
4.3
Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do 4 grupy
5.1
0
31
0
-
356
8,83
1
23
0,57
Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
4
0,37
5.2
Grunty Gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym gminnych osób
prawnych
0
5.3
Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym spółdzielni
mieszkaniowych
1
5.4
Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym pozostałych
osób
10
7.1
Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych
865
21,16
7.2
Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych
516
12,75
8.1
Grunty, które są własnością roln. sp-ni produkcyjnych i ich związków
oraz grunty których właściciele nie są znani
8
0,35
15
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
8.3
9
11
13
15
Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do 8 grupy
6
Grunty kościołów i związków wyznaniowych
1
11.1
Grunty wchodzące w skład powiatowego zasobu nieruchomości
11.2
Grunty powiatów przekazane w trwały zarząd oraz grunty, których wł.
nie są znani
1
13.1
Grunty wchodzące w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości
2
13.2
Grunty wojew. przekazane w trwały zarząd oraz grunty których wł. nie
są znani
0
13.30
Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do 13 grupy
30
15.1
Grunty spółek prawa handlowego
49
15.3
Pozostałe grunty spośród gruntów zaliczanych do 15 grupy
Powierzchnia ewidencyjna
2,75
27
1
4 047
Powierzchnia wyrównawcza
100
18
Powierzchnia geodezyjna
4 065
Źródło: Referat Nieruchomości Urząd Gminy Rewal
(78)Z analizy danych wynika, iż największy udział w strukturze własnościowej gruntów
miały grunty w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
(28,94% ogólnej powierzchni Gminy). W dalszej kolejności odpowiednio grunty należące
do osób fizycznych wchodzących w skład gospodarstw rolnych (21,16%) oraz grunty
osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych (12,75%).
(79)Dane dotyczące przestrzennego zagospodarowania Gminy Rewal wg stanu na dzień
27.09.2010r. prezentuje poniższa tabela.
Tabela 3. Wykaz obowiązujących na terenie Gminy Rewal miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Nr uchwały
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rewal dot.:
Miejscowość
1
XVI/135/2003
30.12.2003
teren przy ul. Zgody
Pobierowo
2
XVI/136/03
30.12.2003
części działki nr 706
Pobierowo
3
VIII/85/03
29.04.2003
w rejonie ulic: Mickiewicza i Grunwaldzkiej
Pobierowo
4
XXXIV/234/01
14.08.2001
5
XLVII/334/98
18.06.1998
między ul. Mazowiecką, Grunwaldzką,
Graniczną, a brzegiem morskim
Pobierowo
6
XXXIV/233/01
14.08.2001
teren oznaczony symbolami 22 RP i 2 RP
Trzęsacz
7
XXXIX/278/02
01.03.2002
8
XI/105/03
26.08.2003
teren przy ul. Słonecznej
Śliwin
9
XXIV/141/2000
30.08.2000
część terenu oznaczonego symbolem 55 RP, RL
Śliwin
10
XXXII/217/01
30.05.2001
teren przy ul. Łokietka, ul. Kamieńskiej
Śliwin
11
XXXVII/260/01
14.12.2001
teren przeznaczony na stację paliw
Śliwin
Lp.
Pobierowo
Trzęsacz
16
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
12
XIV/120/03
29.10.2003
teren przy ul. Polnej
Niechorze
14
XIX/171/2004
05.04.2004
w sąsiedztwie rezerwatu przyrody "Liwia Łuża"
Niechorze
15
XLIII/312/02
16.08.2002
teren pomiędzy ul. Klifową a kolejką
wąskotorową
Niechorze
16
XI/104/03
26.08.2003
obszar sąsiedztwa latarni morskiej
Niechorze
17
XXXIX/273/02
01.03.2002
terminal i przebieg gazociągu "Balticpipe"
Pogorzelica
18
XLIII/311/02
16.08.2002
terminal i przebieg gazociągu "Balticpipe" oraz
lokalizacji terminala odbiorczego
Pogorzelica
19
XLVII/333/98
18.06.1998
teren między ul. Saperską, Parkowa, Westerplatte
(Centrum)
Rewal
20
XLVII/332/98
18.06.1998
cz terenu oznaczonego symbolem 27 UO,US (w
rejonie ul. J. Słowackiego)
Rewal
21
XLIV/327/02
30.09.2002
teren przy ul. Polnej
Rewal
22
XVIII/122/95
02.12.1995
zmiana planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Rewal
Gmina Rewal
23
XXIV/142/2000
30.08.2000
13
teren od ul. Kamieńskiej do skrzyżowania z ul.
Dworcową do skrzyżowania Westerplatte
Źródło: dane Urzędu Gminy Rewal
Rewal
(80)Z informacji uzyskanych w referacie planowania przestrzennego wynika, iż 8,2%
powierzchni Gminy Rewal ma obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego.
2.1.11. Obiekty zabytkowe
(81)Na terenie Gminy Rewal znajduje się 86 obiektów i terenów objętych ochroną
konserwatorską, w tym:
(a) obiekty wpisane do rejestru zabytków – 7:
(i)
NIECHORZE: zagroda przy ul. Ludnej 2, linia kolei wąskotorowej (w
tym tory zasadnicze, rozjazdy, budynek stacyjny, most nad Kanałem Liwia
Łuża), latarnia morska wraz z zabudową towarzyszącą oraz ogrodem,
(ii)
POGORZELICA: linia kolei wąskotorowej (w tym tory zasadnicze,
rozjazdy, budynek stacyjny).
(iii)
REWAL: linia kolei wąskotorowej (w tym tory zasadnicze, rozjazdy,
budynek stacyjny),
(iv)
ŚLIWIN: linia kolei wąskotorowej,
(v)
TRZĘSACZ: park podworski krajobrazowy, ruina XV wiecznego
kościoła, cmentarz poewangelicki z ruiną XIX wiecznego kościoła, pałac.
(b) obiekty przewidziane do wpisu do rejestru zabytków – 1:
(i)
REWAL: wielkokubaturowy budynek o jednorodnej formie
architektonicznej z pocz. XX w. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
17
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(c) obiekty w ewidencji konserwatorskiej – 78 (w/g wykazu zawartego w „Skróconym
Studium Ruralistycznym”, będącym materiałem wejściowym do studium
uwarunkowań przestrzennego zagospodarowania).
(82)W ramach strefy ochrony archeologicznej zaewidencjonowano najstarsze ślady
osadnicze związane są z działalnością człowieka na terenie Gminy Rewal od epoki
kamienia do średniowiecza. Odnoszą się one do kategorii źródeł nieruchomych:
(a) stanowisk wziemnych typu: osada, cmentarzysko płaskie, punkt lub ślad osadniczy,
(b) stanowisk naziemnych typu: grodzisko, cmentarzysko kurhanowe.
(83)Znajdują się w następujących miejscowościach: Śliwin, Rewal, Pobierowo, Pustkowo,
Trzęsacz, Niechorze.
(84)Stanowiska archeologiczne będące zabytkami kultury materialnej stanowią integralną
część krajobrazu. Specyfika ich ochrony polega m. in. na właściwym wykorzystaniu
zasobów kulturowych umożliwiających ich integrację funkcjonalno-przestrzenną z
istniejącą strukturą osadniczą, jak również ograniczeniu zbędnych działań inwestycyjnych
na terenach zabytkowych.
2.1.12. Komunikacja i układ drogowy
(85)Układ komunikacyjny Gminy tworzą drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, linia
kolejowa (wąskotorowa) i ścieżki rowerowe.
(86)Przez teren Gminy przebiegają:
(a) droga wojewódzka nr 102 (odcinek 13,3 km) relacji Międzyzdroje - Dziwnówek Trzebiatów – Kołobrzeg, łącząca tereny nadmorskie, stanowiąca główną oś
komunikacyjną Gminy. Ma charakter regionalny, zapewnia dojazd i połączenie
miejscowości wypoczynkowych wzdłuż pasa nadmorskiego,
(b) drogi powiatowe: nr 41124 Pobierowo – Gostyń, nr 41135 Śliwin – Karnice, nr
41140 i 41141 Niechorze - Pogorzelica - do drogi wojew. nr 102, nr 41183 Rewal
– Niechorze, zapewniają powiązania wewnątrz Gminy oraz z sąsiednimi gminami:
(c) kolejka wąskotorowa relacji Trzebiatów – Gryfice (obecnie czynny odcinek relacji
Gryfice–Pogorzelica), stanowiąca atrakcję turystyczną Gminy.
(87)Kolejka wąskotorowa Gryfice-Pogorzelica (licząca około 40 km), z czynnymi
eksponatami, z początków XX wieku (trasa o długości 10 km prowadzi przez atrakcyjne
miejscowości pasa nadmorskiego – Trzęsacz, Rewal, Niechorze).
(88)Podstawowe parametry dostępności komunikacyjnej Gminy wg stanu na koniec stycznia
2008r. prezentują poniższe tabela.
18
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Tabela 4. Długość sieci drogowej w km (stan na styczeń 2008r.)
Rodzaj drogi
Długość w km
Wojewódzkie
13
Powiatowe
13
Gminne
58,5
Razem:
84,5
Źródło: Dane Urzędu Gminy Rewal
Tabela 5. Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Rewal w km (stan na styczeń 2008r.)
L.P
Miejscowość
850
2.380
Drogi o
nawierzchni
nie
utwardzonej
4.200
Niechorze
4.305
7.965
1.880
9.845
3
Pobierowo
3.910
18.900
10.095
28.995
4
Pustkowo
2.255
2.615
278
2.893
5
Trzęsacz
2.390
1.075
1.130
2.205
6
Pogorzelica
5.220
5.210
430
5.640
7
Śliwin
1.650
1.900
450
2.350
20.580
40.045
18.463
58.508
1
Rewal
2
Razem
Chodniki
Drogi o
nawierzchni
utwardzonej
Suma
6.580
Źródło: Dane Urzędu Gminy Rewal
(89)Długość dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonej i nie utwardzonej wynosiła na
koniec stycznia 2008r. 58,5km, z czego 40,1 to drogi o nawierzchni bitumicznej.
Niezbędne jest wykonanie remontów istniejących nawierzchni ulic celem zapobiegnięcia
postępowi degradacji dróg istniejących, a także budowa nowych nawierzchni.
(90)Główne lokalne szlaki rowerowe turystyczno – krajoznawcze to: Rewal - Śliwin Skrobotowo - Kusin - Drozdowo - Konarzewo - Skalno – Niechorze, szlak o długości 22
km - szlak niebieski, Pustkowo – Dreżewo, szlak o długości 3,0 km - szlak czarny,
Pobierowo - Rybice - Sulikowo - Świniec - Ugor - Jatki - Będziszewo - Świerzno Gostyniec - Niczonów - Niwy - Dreżewo - Trzęsacz - szlak zielony, dookoła Pobierowa,
szlak stanowi pętlę o długości 5,8 km dookoła zachodniej części Pobierowa - szlak żółty również spacerowy, dookoła jeziora Liwia Łuża, szlak stanowi pętlę o długości 8,1 km szlak żółty.
(91)W nawiązaniu do planu zagospodarowania przestrzennego Województwa
Zachodniopomorskiego proponuje się przez Gminę trasę międzynarodowej ścieżki
rowerowej Velo Hanseatica - od Świnoujścia wzdłuż Bałtyku przez Pobierowo,
Pustkowo, Trzęsacz, Rewal, Śliwin, Niechorze i Pogorzelicę w kierunku Kołobrzegu i
Gdańska.
(92)Dojazdy komunikacją publiczną do miejscowości zapewnia komunikacja autobusowa.
2.1.13. Pozostała infrastruktura. Gospodarka odpadami
(93)Infrastrukturę techniczną tworzą
ciepłownicza i energetyczna.
sieci:
wodociągowa,
kanalizacyjna,
gazowa,
19
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(94)Sieć wodociągowa (rozdzielcza) obejmuje cały teren Gminy, w układzie lokalnych sieci
połączonych, tzw. rurociągami spinającymi w jedną całość, zasilana w wodę z
istniejących stacji wodociągowych. Sieć ta w większości zbudowana jest z rurociągów
PVC. Ogólna długość głównej sieci rozdzielczej wynosi ok. 55,7 km.
(95)Wszystkie miejscowości Gminy zaopatrywane są w wodę z układów zbiorowych
bazujących na ujęciach w Trzęsaczu, Pobierowie, Rewalu i Pogorzelicy.
(96)Dane dotyczące sieci wodociągowej w Gminie Rewal prezentuje poniższa tabela.
Tabela 6. Dane dotyczące sieci wodociągowej w Gminie Rewal
Wyszczególnienie
J. m.
Długość czynnej sieci rozdzielczej
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
2007
2008
2009
km
58,2
58,2
58,2
szt.
1 806
1 895
1 949
osoba
3 357
3 427
3 456
%
97,3
97,4
97,5
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
(97)Z danych tabeli wynika, iż w analizowanym okresie odnotowano wzrost liczby
podłączeń instalacji i osób korzystających odpowiednio o 7,9% i 2,9%.
(98)Na terenie Gminy Rewal funkcjonuje grupowa oczyszczalnia ścieków mechaniczno biologiczna w Pobierowie, która obsługuje wszystkie miejscowości gminne oraz Łukęcin
z gminy Dziwnów i Gostyń z gminy Świerzno.
(99)Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej w Gminie Rewal prezentuje poniższa tabela.
Tabela 7. Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej w Gminie Rewal
Wyszczególnienie
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
J. m.
km
szt
osoba
%
2007
74,0
1 606
3 227
93,5
2008
74,0
1 621
3 302
93,9
2009
74,0
1 673
3 334
94,1
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
(100) Z danych tabeli wynika, iż w analizowanym okresie odnotowano wzrost liczby
podłączeń instalacji i osób korzystających odpowiednio o 4,2% i 3,3%.
(101) Gmina Rewal jest całkowicie zgazyfikowana. Do wszystkich odbiorców doprowadzona
jest sieć gazowa. Gmina obsługiwana jest gazem przewodowym średniego ciśnienia ze
stacji redukcyjno - pomiarowej I º zlokalizowanej w gminie Karnice. Stacja zasilana jest
odgałęzieniem od gazociągu wysokiego ciśnienia Gryfice - Trzebiatów - Gorzysław. W
istniejącej na terenie gminy sieci gazowej występują duże rezerwy przesyłowe, ze
względu na zbyt małą ilość przyłączonych odbiorców.
(102) Dane dotyczące sieci gazowej w Gminie Rewal prezentuje poniższa tabela.
20
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Tabela 8. Dane dotyczące sieci gazowej w Gminie Rewal
Wyszczególnienie
długość czynnej sieci ogółem w m
czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
odbiorcy gazu
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem
ludność korzystająca z sieci gazowej
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności
J. m.
m
szt
gosp.dom.
gosp.dom.
osoba
%
2007
75 484
1 534
978
925
1 445
41,9
2008
76 147
1 575
1 023
971
1 536
43,7
2009
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
(103) Z danych tabeli wynika, iż w analizowanym okresie odnotowano wzrost liczby
podłączeń instalacji i osób korzystających odpowiednio o 2,7% i 6,3%.
(104) Na obszarze Gminy nie funkcjonuje sieć ciepłownicza, dominuje system lokalnych
źródeł ciepła ogrzewających obiekty, w które są wbudowane lub obiekty sąsiadujące. Do
ogrzewania stosuje się zarówno paliwa stałe, płynne, jak i gazowe.
(105) Gmina Rewal zasilana jest z krajowej sieci elektroenergetycznej liniami
napowietrznymi średnich napięć (15 kV), ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV
o mocy 16,0 MVA, zlokalizowanej w rejonie Niechorza. GPZ Niechorze zasilany jest
jednostronnie linią napowietrzną 110 kV od strony Trzebiatowa. Sieć średniego napięcia
na terenie Gminy Rewal ma powiązania i współpracuje z sieciami SN w gminach
sąsiednich, stwarzając w ten sposób możliwość dwustronnego zasilania - z GPZ Kamień
Pomorski lub z GPZ Trzebiatów. Ma to szczególne znaczenie w okresie szczytowego
poboru energii elektrycznej w okresie sezonu letniego. Wtedy też istniejący GPZ
obciążony jest w 100 %.
(106) Na obszarze Gminy Rewal nie przewiduje się i nie wyznacza terenów potencjalnej
lokalizacji elektrowni wiatrowych. Teren całej gminy mieści się w 3-kilometrowym pasie
od brzegu morza, gdzie lokalizacja elektrowni wiatrowych (zgodnie z zapisami
obowiązującego
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Zachodniopomorskiego) jest zakazana.
(107) Gmina Rewal posiada uporządkowaną gospodarkę odpadami. Specyficznym dla Gminy
problemem jest gwałtowny przyrost odpadów (głównie opakowania plastikowe,
kartonowe i szklane) w sezonie turystycznym. Z terenu Gminy odpady komunalne
wywożone są specjalistycznym transportem na istniejące składowisko odpadów
komunalnych we Włodarce w Gminie Trzebiatów.
2.1.14. Identyfikacja problemów w sferze ekologiczno-przestrzennej
(108) Główne problemy w sferze ekologiczno-przestrzennej Gminy to:
(a) Negatywny wpływ nadmiernego ruchu turystycznego na stan ochrony środowiska
naturalnego i tempo degradacji zasobów przyrodniczo – krajobrazowych,
(a) Niezadowalający stan czystości wód powierzchniowych,
(b) Pozaklasowa jakość wód jeziora Liwia Łuża,
(c) Brak znaczących zasobów wód podziemnych na obszarze Gminy,
(d) Deficyt wody w sezonie letnim przy gwałtownym wzroście poziomu zużycia wody,
21
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(e) Niewystarczające zasoby wody pitnej,
(f) Niewydolność istniejących urządzeń do uzdatniania i rozprowadzania wody,
(g) Ograniczony system selektywnej zbiórki odpadów
(h) Niezadowalający stan trafostacji i sieci rozdzielczych.
(i) Narastający problem hałasu komunikacyjnego,
(j) Zanieczyszczenie powietrza, spowodowane zanieczyszczeniami komunikacyjnymi,
(k) Niezadowalający standard urządzenia przestrzeni publicznych, tj. ulic, placów,
parków,
(l) Brak selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej Gminy,
(m) Brak pełnego uzbrojenia terenów w obrębie Gminy,
(n) Niezadowalający stan techniczny dróg,
(o) Mała ilość parkingów,
(p) Niedostateczny rozwój komunikacji kolejowej,
(q) zły stan techniczny zabytkowych budynków dworców,
2.2. Sfera gospodarcza
2.2.1.Profile gospodarcze województwa zachodniopomorskiego i
podregionu szczecińskiego
(109) Punktem wyjścia do diagnozy sfery gospodarczej Gminy Rewal jest profil gospodarczy
regionu w przekrojach Polski (NTS1), województwa zachodniopomorskiego (NTS2) i
podregionu stargardzki (NTS3, w którym uwzględnia się również Gminę Rewal).
(110) Udział województwa zachodniopomorskiego w wytworzonym Produkcie Krajowym
Brutto (PKB) w cenach bieżących na koniec 2007r. wyniósł 4% (9 pozycja na 16
województw). PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowił 89,8% średniej krajowej i
wyniósł 27,7 tys. zł (7 pozycja na 16 województw).
(111) Wartość PKB na 1 mieszkańca województwa zachodniopomorskiego wg parytetu siły
nabywczej (PPS) na koniec 2006r. wyniosła 47,7% średniej w Unii Europejskiej, przy
średniej dla Polska odpowiednio 52,4%. W całym okresie 2000-2007 wartość ta spadła z
poziomu 49,1% do 47,7%, przy wzroście średniej dla Polski z poziomu 48,3% do 52,4%.
(112) Strukturę Wartości Dodanej Brutto wg rodzajów działalności w podziale na kraj,
województwo i podregion stargardzki w latach 2006-2007 prezentuje poniższa tabela.
22
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Tabela 9. 10Struktura Wartości Dodanej Brutto wg rodzajów działalności w latach 2006-2007
Struktura WDB
2006
2007
Handel i naprawy; hotele i
restauracje; transport,
gospodarka magazynowa i
łączność
POLSKA
28,2
27,1
województwo zachodniopomorskie
30,5
29,7
Podregion stargardzki
26,1
25,6
POLSKA
24,2
24,3
województwo zachodniopomorskie
17,8
18,5
Podregion stargardzki
17,9
19,2
18,6
19,2
18,6
18,7
16,0
16,0
POLSKA
5,9
6,5
województwo zachodniopomorskie
6,7
7,3
Podregion stargardzki
6,8
7,4
POLSKA
4,3
4,3
województwo zachodniopomorskie
4,5
4,2
10,1
9,4
POLSKA
18,8
18,5
województwo zachodniopomorskie
21,9
21,6
Podregion stargardzki
23,1
22,5
RAZEM
100
99,9
Przemysł
Pośrednictwo finansowe, obsługa
nieruchomości i firm
POLSKA
województwo zachodniopomorskie
Podregion stargardzki
Budownictwo
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo;
rybactwo
Podregion stargardzki
Pozostała działalność usługowa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rachunków Regionalnych GUS 2007
(113) Jak wynika z tabeli, udział podregionu stargardzkiego w tworzeniu WDB na koniec
2007r. w porównaniu do danych dla kraju i województwa zachodniopomorskiego był
zdecydowanie wyższy w obszarach rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa oraz rybactwa, w
drugiej kolejności odpowiednio w obszarach pozostałej działalności usługowej i
budownictwa.
(114) Strukturę Wartości Dodanej Brutto wg sektorów instytucjonalnych w podziale na kraj i
województwo w latach 2006-2007 prezentuje poniższa tabela.
23
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Tabela 11. Struktura Wartości Dodanej Brutto wg sektorów instytucjonalnych w latach 2006-2007
Struktura WDB
2006
2007
Przedsiębiorstwa
POLSKA
47,3
47,6
województwo zachodniopomorskie
37,8
38,7
POLSKA
14,7
14,3
województwo zachodniopomorskie
17,4
17,1
POLSKA
32,2
31,6
województwo zachodniopomorskie
40,6
39,9
Instytucje rządowe i
samorządowe
Gospodarstwa domowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rachunków Regionalnych GUS 2007
(115) Jak wynika z tabeli, udział przedsiębiorstw w tworzeniu WDB w województwie
zachodniopomorskim był zdecydowanie niższy niż średnia dla kraju i wyższy w
przypadku instytucji rządowych i samorządowych oraz gospodarstw domowych.
2.2.2.Profil gospodarczy Gminy Rewal
(116) Główną funkcją gospodarczą Gminy Rewal jest turystyka. Baza turystyczna
miejscowości leżących w Gminie jest jedną z największych w Polsce i wciąż się rozwija.
(117) Walory turystyczne, którymi charakteryzuje się gmina Rewal, wynikają z jej położenia
na styku lądu i morza. Osiemnastokilometrowy odcinek wybrzeża Bałtyku, jaki należy do
Gminy, to piaszczyste plaże, czysta woda morska, wydmy porośnięte lasem świerkowym,
ale także siedem miejscowości z dużą bazą noclegową i gastronomiczną. Wszystkie te
walory w połączeniu z korzystnym mikroklimatem sprawiają, iż liczba odwiedzających
gminę turystów stale się zwiększa.
(118) Rolnictwo i rybołówstwo to funkcje uzupełniające Gminy. Warunki agroprzyrodnicze
kwalifikują Gminę do intensywności produkcji rolniczej na średnim poziomie. Produkcja
rolna w Gminie Rewal jest jednak traktowana marginalnie,
mimo dużego
zapotrzebowania na produkty rolne, szczególnie w okresie sezonowym.
(119) Wody otwarte Gminy, zgodnie z jej turystycznym charakterem, pełnią głównie funkcję
rekreacyjną. Gospodarka rybacka jest jedynie funkcją uzupełniającą. Prowadzona jest w
zakresie rybactwa morskiego przez rybaków indywidualnych w miejscowościach
Niechorze i Rewal, w których zlokalizowane są morskie przystanie rybackie.
(120) Rozwój gospodarczy Gminy determinują ilość i struktura podmiotów gospodarczych
działających w Gminie.
(121) Liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w Gminie
Rewal, na tle województwa zachodniopomorskiego oraz kraju w latach 2007 – 2009
prezentuje poniższa tabela.
24
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Tabela 12.Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 2007 – 2009
Podmioty gospodarcze/Lata
2007
Gmina Rewal
2009
1 255
1 302
1 353
210 750
213 124
215 080
3 685 608
3 757 093
3 742 673
Województwo zachodniopomorskie
Polska
2008
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2007 – 2009
(122) Z tabeli wynika, że w stosunku do 2007r. liczba podmiotów gospodarczych w Gminie
Rewal w analizowanym okresie wzrosła o 7,8%. Tempo wzrostu było szybsze aniżeli w
województwie i kraju, w których wyniosło ono odpowiednio 2,0% i 1,5%.
(123) Podział podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON według sektorów
własnościowych w latach 2007–2009 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
wg sektorów własności w latach 2007-2009
Podmioty
gospodarki
narodowej/lata
Ogółem:
2007
2008
2009
1 255
1 302
1 353
Sektor publiczny
21
22
22
Sektor prywatny
1 234
1 280
1 331
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2007 – 2009
(124) Z analizy danych wynika, iż w strukturze podmiotów gospodarki narodowej
działających w Gminie Rewal na koniec 2009r. dominowały te z sektora prywatnego
(98,4%). W sektorze publicznym działało odpowiednio 1,6% podmiotów.
(125) Podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON według sekcji PKD w latach 2007 –
2009 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 14. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD
Podmioty gospodarki narodowej/Lata
2007
2008
2009
Ogółem
1 255
1 302
1 353
w tym sektor prywatny:
1 234
1 280
1 331
A. ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO
12
14
12
w tym sektor prywatny:
12
13
11
B. RYBACTWO
22
21
22
w tym sektor prywatny:
22
21
22
D. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
25
26
27
w tym sektor prywatny:
25
26
27
E. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ
1
1
1
w tym sektor prywatny:
1
1
1
F. BUDOWNICTWO
53
58
59
w tym sektor prywatny:
53
58
59
25
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
G. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I
DOMOWEGO
209
208
207
w tym sektor prywatny:
209
208
207
H. HOTELE I RESTAURACJE
767
796
842
w tym sektor prywatny:
764
793
839
I. TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ
22
24
24
w tym sektor prywatny:
21
23
23
J. POŚREDNICTWO FINANSOWE
10
9
9
w tym sektor prywatny:
10
9
9
K. OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z
PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
55
59
59
w tym sektor prywatny:
53
57
57
L. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
3
4
4
w tym sektor prywatny:
1
2
2
12
12
11
M. EDUKACJA
w tym sektor prywatny:
3
4
3
N. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
27
27
28
w tym sektor prywatny:
25
25
26
O. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA,
POZOSTAŁA
37
43
48
w tym sektor prywatny:
36
41
46
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2007 – 2009
(126) Wg danych na koniec 2009r. w Gminie Rewal dominowała działalność podmiotów
gospodarczych w zakresie hoteli i restauracji (62,2%), w drugiej kolejności handel
hurtowy i detaliczny (15,3%).
(127) Do największych pracodawców na terenie Gminy należą:
(a) Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe „Gama” Spółka Jawna,
(b) Ośrodek Wczasowo–Sanatoryjny
odpowiedzialnością,
„Stoczniowiec”
Spółka
z
ograniczoną
(c) Bagińscy SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
(d) „Sandra” J. Zalewski i Spółka , Spółka jawna,
(e) Przedsiębiorstwo handlowo turystyczne „Maja” Stacja Paliw, Spółka jawna.
2.2.3. Branża turystyczna
(128) Funkcja turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowa jest wiodącą funkcją gospodarczą
Gminy.
(129) O możliwości rozwoju funkcji turystycznej i uzdrowiskowej w Gminie stanowią :
(a) położenie w pasie nadmorskim Bałtyku,
26
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(b) korzystny klimat wzbogacony w pasie nadmorskim w mikroelementy w postaci
aerozolu morskiego i jodu,
(c) lesistość terenów w strefie nadmorskiej,
(d) atrakcyjny krajobraz i występowanie ekosystemów o unikatowych wartościach
cennych dla rozwoju funkcji poznawczej,
(e) bardzo dobry stan środowiska naturalnego spełniający wszystkie normy ekologiczne,
(f) zasoby siły roboczej z tradycjami w zakresie obsługi turystyki,
(g) możliwość rozwoju funkcji uzdrowiskowej,
(h) położenie na szlaku turystyki motorowej, pieszej, rowerowej i wodnej,
(i) duże rezerwy terenów pod inwestycje.
(j) brak uciążliwej dla środowiska i wypoczynku działalności
umożliwiający przestrzenną ciągłość funkcji turystycznej.
gospodarczej
(130) W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Rewal” przedstawione zostały podstawowe kierunki rozwoju sfery turystyczno –
kulturalno - wypoczynkowej:
(a) dążenie do przedłużenia sezonu i całorocznego modelu funkcjonowania turystyki
pobytowej oraz infrastruktury towarzyszącej,
(b) rozwój funkcji sanatoryjno - uzdrowiskowej w Pobierowie i Pogorzelicy,
(c) modernizacja i
kategoryzacja,
przekształcanie
zainwestowania
turystycznego
oraz
jego
(d) zróżnicowanie bazy turystycznej, w tym wprowadzenie bazy wysoko standardowej,
(e) przebudowa środowiska przyrodniczego w celu zwiększenia pojemności rekreacyjnej
na zapleczu stref turystycznych (lasy - wprowadzenie zorganizowanych ciągów
pieszych, urządzenie parków i skwerów),
(f) wykorzystanie dla rozwoju funkcji turystycznej walorów środowiska przyrodniczego i
kulturowego - trasy dydaktyczno-przyrodniczo-obserwacyjne, wyeksponowanie
wartościowych obiektów związanych z dziedzictwem kulturowym,
(g) rozwój turystyki: żeglarstwo, windsurfing i inne sporty wodne, paralotniarstwo,
wędkarstwo, jeździectwo, turystyka piesza i rowerowa,
(h) rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej.2
(131) Ocena bieżącego stanu zagospodarowania turystycznego Gminy Rewal obejmuje
przede wszystkim wielkość i rodzaj bazy noclegowej, zaplecze gastronomiczne,
infrastrukturę uzupełniającą (sportową, kulturalną, rekreacyjną) oraz informację
2
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rewal.
27
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
turystyczną. Wszystkie te elementy decydują
powiązaniu z produktem turystycznym.
o ogólnej atrakcyjności Gminy w
(132) Baza noclegowa Gminy Rewal, choć jest sezonowa, to charakteryzuje się największą
koncentracją miejsc noclegowych w Polsce północno - zachodniej. Gmina skupia
największą liczbę obiektów i miejsc noclegowych w pasie nadmorskim i przewyższa pod
tym względem takie miasta jak Świnoujście czy Kołobrzeg.
(133) Na koniec 2009r. w Gminie funkcjonowało 109 całorocznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania (w tym jeden hotel), dysponujących 13.222 miejscami noclegowymi.
(134) Dane dotyczące liczby turystów korzystających z noclegów na terenie Gminy w latach
2007 – 2009 prezentuje tabela poniżej.
Tabela 15. Wykorzystanie bazy noclegowej w Gminie Rewal w latach 2007-2009
J. m.
2007
2008
2009
korzystający z noclegów ogółem IXII
korzystający z noclegów turyści
zagraniczni I-XII
udzielone noclegi ogółem I-XII
osoba
117 720
126 540
142 465
osoba
11 693
12 624
14 870
--
836 508
845 986
870 764
udzielone noclegi turystom
zagranicznym I-XII
--
96 855
123 837
117 700
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2007 – 2009
(135) Z danych GUS wynika, iż w analizowanym okresie odnotowano wzrost liczby osób
korzystających z noclegów w Gminie Rewal o ok. 21%. W 2009r. z noclegów
skorzystało ponad 142 tys. osób, w tym, 14,9 tys. stanowili turyści zagraniczni (10,4%).
(136) Na terenie Gminy Rewal nieustannie wzrasta liczba obiektów usługowych w zakresie
małej gastronomii i handlu, lokalizowanych w każdej miejscowości, zwłaszcza przy
głównych ciągach pieszych. Brakuje jednak sklepów i lokali o podniesionym standardzie
(eleganckich i ekskluzywnych restauracji, kawiarni i sklepów), na które rośnie popyt w
miarę jak rośnie popyt na bazę noclegową o wysokim standardzie. Podobnie jak w
przypadku bazy noclegowej dostępność restauracji i innych punktów rozrywkowo gastronomicznych jest ściśle uzależniona od sezonu. Po sezonie czynne są jedynie
pojedyncze lokale w miejscowości Rewal, sporadycznie w Pobierowie, Niechorzu,
Pogorzelicy.
(137) Infrastruktura sportowa na obszarze Gminy jest bardzo dobrze rozwinięta. W Rewalu
znajduje się duża hala widowiskowo - sportowa o olimpijskich wymiarach parkietu oraz
przylegające do niej boisko wraz z bieżnią, z widownią na ponad 500 osób. Hala
wyposażona jest w różnorodny sprzęt sportowy, posiada dobrze wyposażoną siłownię i
korty tenisowe. Ponadto, dostępne są trzy hale sportowe i trzy profesjonalne kompleksy
sportowe w Rewalu, Pobierowie i Niechorzu.
(138) W Gminie prowadzi działalność Ludowy Klub Sportowy „Wybrzeże Rewalskie
Rewal”. Na terenie Gminy działają ponadto:
(a) Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Liwia” w Niechorzu,
(b) „UKS – Rewal",
(c) Ochotnicza Straż Pożarna i Stowarzyszenie Miłośników Rybołówstwa Morskiego.
28
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(139) Do innych atrakcji turystycznych i rekreacyjnych gminy Rewal należą także:
(a) Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu - Muzeum położone przy głównym trakcie
spacerowym łączącym Niechorze z Pogorzelicą, spełnia oprócz funkcji
wystawienniczych rolę lokalnego centrum kultury. Miejsce to gromadzi wszystkie
aktywne stowarzyszenia działające na terenie Gminy Rewal. Odbywają się w nim
spotkania, wykłady, warsztaty a nawet spektakle teatralne. Oprócz stałej ekspozycji
poświęconej rybołówstwu morskiemu, muzeum organizuje liczne wystawy czasowe.
Wszystkie ekspozycje stanowią same w sobie gotowy scenariusz lekcji muzealnych,
które mogą być pomocne w realizacji ścieżek przedmiotowych, programów
wychowawczych czy szkolnych wycieczek turystyczno-krajoznawczych.
(b) Szlaki turystyczne - przez teren Gminy przebiegają liczne trasy turystyczne, w pełni
ukazujące jej walory krajoznawcze i turystyczne. Należą do nich następujące szlaki
piesze:
(i)
„Letniskowy Szlak Pobierowa”,
(ii)
„Zachodni Szlak Łącznikowy”,
(iii)
„Śladami Zabytków Architektury”,
(iv)
„Rewalska Kraina Słońca”,
(v)
„Wschodni Szlak Łącznikowy”,
(vi)
„Śladami Historii Niechorza”,
(vii)
„Śladami Rybołówstwa Morskiego”,
(viii)
Szlak „Jeziora Liwia Łuża”,
(ix)
Szlak „Leśnym Duktem”.
(c) Paralotniarstwo - Trzęsacz jest miejscem szczególnie często odwiedzanym przez
miłośników paralotniarstwa, głównie ze względu na doskonałe warunki do uprawiania
tego sportu.
(d) Oznakowane szlaki rowerowe, wraz z zintegrowaną siecią wypożyczalni rowerów
Rewal Bike System to najnowsza oferta, umożliwiająca turystom zwiedzanie
okolicznych atrakcji w tani, zdrowy i ekologiczny sposób,
(e) Imprezy - w miejscowościach Gminy Rewal odbywają się przyciągające corocznie
tysiące turystów tak znane imprezy jak m.in.:
(i)
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Sacrum Non Profanum”;
(ii)
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej w Trzęsaczu;
(iii)
Regaty Unity Line;
(iv)
Festiwal Szachowy „Konik Morski Rewala”;
(v)
„Święto Śledzia Bałtyckiego”;
29
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(vi)
Mistrzostwa Polski W Siatkówce Plażowej Mężczyzn,
(vii)
Wyścig Kolarski O Puchar Bałtyku.
(140) Ważnym elementem budowy wizerunku danego regionu jest odpowiednia promocja.
Dobrze przygotowany proces komunikacji z otoczeniem – wewnętrznym (mieszkańcy,
lokalna władza) jak i zewnętrznym (turyści, inwestorzy) – to jeden z kluczowych
czynników sukcesu.
(141) W Gminie Rewal funkcjonuje Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji Gminy Rewal
(CIPR), z siedzibą w Rewalu przy ulicy Szkolnej 1. Do podstawowego zakresu
obowiązków Centrum Informacji, Promocji, Rekreacji Gminy Rewal należy szeroko
rozumiana promocja Gminy, w tym:
(a) udział w targach i konferencjach dotyczących turystyki,
(b) organizacja imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym,
regionalnym i ogólnopolskim,
(c) koordynacja działań związanych z wydawaniem materiałów promocyjnych,
(d) współpraca z lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi organizacjami turystycznymi,
(e) udział w konkursach związanych z turystyką, np. konkurs na najlepszy produkt
turystyczny.
2.2.4.Identyfikacja problemów w sferze gospodarczej
(142) Główne problemy w sferze gospodarczej:
(a) rozdrobnioną i słabo technicznie przygotowana baza noclegowa i infrastruktura
turystyczna,
(b) brak standaryzacji obiektów turystycznych,
(c) niedoinwestowanie infrastrukturalne,
(d) wysoka sezonowość ruchu turystycznego; warunki
ograniczają okres sezonu turystycznego do max 3 m-cy,
klimatyczne
Wybrzeża
(e) słabo rozwinięta infrastruktura około i paraturystyczna,
(f) ograniczona oferta do podstawowych form turystyki (słońce - morze - plaża) hamuje
rozwój bazy całosezonowej oraz zmniejsza efektywność ekonomiczną istniejących
obiektów,
(g) brak charakteru i wyróżników – efekt upodabniania się kąpielisk nadmorskich do
siebie,
(h) niedostateczna oferta oraz infrastruktura turystyczna pozwalająca na przedłużenie
sezonu poza okres letni (czerwiec-sierpień).
(i) brak zagospodarowania niektórych kluczowych atrakcji i walorów turystycznych,
30
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(j) brak wysokostandardowych obiektów turystycznych,
(k) brak bazy dla uprawiania sportów wodnych,
(l) niewystarczająca ilość zejść na plażę przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
(m) niewystarczająca jest oferta produktów markowych w różnych obszarach
produktowych, w tym turystyki wypoczynkowo-aktywnej, oraz wypoczynkowozdrowotnej.
2.3. Sfera społeczna
2.3.1.Mieszkańcy Gminy Rewal
(143) Według danych GUS (stan na 31 grudnia 2009 roku), w Gminie Rewal mieszkało 3.544
osób. Przeciętna gęstość zaludnienia wynosiła 87 osób/km2. Szczegółowe informacje na
temat sytuacji demograficznej prezentuje poniższa tabela.
Tabela 16. Liczba ludności Gminy Rewal w latach 2007 – 2009
Ludność/Lata
2007
2008
2009
Ogółem
3 451
3 517
3 544
Mężczyźni
1 668
1 695
1 715
Kobiety
1 783
1 822
1 829
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
(144) Z analizy danych wynika, iż w ciągu ostatnich trzech lat liczba ludności w Gminie
wzrosła o 2,7%. W strukturze ludności przeważały kobiety (52%).
(145) Strukturę ruchu naturalnego i migracji w w latach 2007–2009 prezentuje poniższa
tabela.
Tabela 17. Ruch naturalny i migracje w latach 2007-2009
Ruch naturalny i migracje/Lata
2007
2008
2009
Urodzenia żywe na 1000 ludności
5,8
9,7
11,3
Zgony na 1000 ludności
8,1
9,7
8,2
-2,3
0,0
3,1
51
42
32
3
5
1
Przyrost naturalny na 1000 ludności
Saldo migracji w ruchu wewnętrznym
Saldo migracji zagranicznych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
(146) Z analizy danych wynika, iż w okresie analizy przyrost naturalny osiągnął poziom
dodatni na koniec 2009r. Saldo migracji, zarówno w ruchu wewnętrznym jak i
zagranicznych, było przez cały okres dodatnie.
(147) Strukturę wiekową ludności Gminy Rewal w latach 2007 – 2009 przedstawia poniższa
tabela.
31
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Tabela 18. Ludność wg ekonomicznych grup - wiekowych
Ludność/Lata
2007
2008
2009
W wieku przedprodukcyjnym (%)
19,1
19,0
18,8
W wieku produkcyjnym (%)
66,6
66,1
65,9
W wieku poprodukcyjnym (%)
14,3
15,0
15,3
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2007 – 2009
(148) Z danych wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat nastąpił wzrost udziału ludności w
wieku poprodukcyjnym (o 1 punkt procentowy) oraz spadek ludności w wieku
przedprodukcyjnym (o 0,3 punkta procentowego) i w wieku produkcyjnym (o 0,7 punkta
procentowego).
(149) Nie zanotowano w Gminie Rewal pobytów imigrantów, przedstawicieli mniejszości
narodowych i etnicznych oraz uchodźców.
2.3.2.Rynek pracy
(150) Podstawową przesłanką kształtującą potencjał zasobów pracy są zmiany liczebności
ludności w wieku produkcyjnym. Podstawowym wyznacznikiem stopnia równowagi na
rynku pracy jest wielkość bezrobocia mierzona stopą bezrobocia.
(151) Strukturę osób pracujących wg płci w Gminie Rewal przedstawia tabela poniżej.
Tabela 19. Struktura osób pracujących według płci
Liczba osób pracujących
2007
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
2008
2009
932
902
488
446
444
456
962
513
449
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2007 – 2009
(152) Z analizy danych wynika, iż w latach 2007–2009, przy ogólnej dynamice wzrostu
liczby osób pracujących na poziomie 3,2% dynamika zatrudnienia była dodatnia, zarówno
w przypadku kobiet (1,1%) jak i mężczyzn (5,1%).
(153) Dane dotyczące liczby osób bezrobotnych w latach 2007-2009 prezentuje poniższa
tabela.
Tabela 20. Struktura osób bezrobotnych
J. m.
2007
2008
2009
Bezrobotni zarejestrowani wg płci
ogółem
osoba
290
266
239
mężczyźni
osoba
125
125
126
kobiety
osoba
165
141
113
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym
ogółem
%
12,6
11,5
10,2
mężczyźni
%
10,5
10,5
10,5
kobiety
%
14,8
12,5
10,0
32
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2007 – 2009
(154) Jak wynika z tabeli na koniec 2009 w Gminie Rewal zarejestrowanych było 239 osób
bezrobotnych, tj. 6,7% mieszkańców Gminy i 10,2% osób w wieku produkcyjnym.
(155) W ciągu ostatnich trzech lat odnotowano spadek liczby osób bezrobotnych o 17,6%,
głównie wśród kobiet.
(156) Dane dotyczące struktury osób bezrobotnych z prawem do zasiłku prezentuje tabela
poniżej.
Tabela 21. Struktura osób bezrobotnych według prawa do zasiłku
Wyszczególnienie
2007
2008
2009
Liczba osób
bezrobotnych z prawem
do zasiłku - ogółem
54
55
60
Liczba kobiet
bezrobotnych bez prawa
do zasiłku
28
28
32
Źródło: Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach
(157) Z danych, wynika, iż w Gminie Rewal w analizowanym okresie liczba osób
bezrobotnych z prawem do zasiłku wzrosła o 11,1%, w tym kobiet odpowiednio o 14,3%.
2.3.3.Gospodarstwa domowe w Gminie Rewal
(158) Na koniec 2002r. w Gminie Rewal funkcjonował 1.174 gospodarstwa domowe. W
strukturze gospodarstw dominowały gospodarstwa jednorodzinne (68,8%).
(159) Charakterystykę gospodarstw domowych w Gminie Rewal na koniec 2002r.
przedstawia tabela poniżej.
Tabela 22. Charakterystyka gospodarstw domowych w Gminie Rewal
J. m.
2002
RODZAJE GOSPODARSTW
Gospodarstwa domowe ogółem
ogółem
gosp.dom.
1 174
jednorodzinne ogółem
gosp.dom.
808
jednorodzinne 2 osobowe
gosp.dom.
299
jednorodzinne 3 osobowe
gosp.dom.
239
jednorodzinne 4 i więcej osób
gosp.dom.
270
dwurodzinne
gosp.dom.
48
trzy i więcej rodzinne
gosp.dom.
4
nierodzinne ogółem
gosp.dom.
314
nierodzinne 1 osobowe
gosp.dom.
296
nierodzinne 2 osobowe
gosp.dom.
17
nierodzinne 4 i więcej osobowe
gosp.dom.
0
GŁÓWNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA
Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca najemna
33
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
poza rolnictwem w sektorze publicznym
ogółem
gosp.dom.
241
gosp.dom.
140
gosp.dom.
4
poza rolnictwem w sektorze prywatnym
ogółem
w rolnictwie w sektorze publicznym
ogółem
w rolnictwie w sektorze prywatnym
Gospodarstwa domowe źródło utrzymania praca na rachunek własny
poza rolnictwem
ogółem
gosp.dom.
229
gosp.dom.
26
w swoim gospodarstwie rolnym
ogółem
Gospodarstwa domowe źródło utrzymania niezarobkowe
emerytura pracownicza, kombatancka i pochodne
ogółem
gosp.dom.
205
gosp.dom.
26
gosp.dom.
144
gosp.dom.
30
gosp.dom.
31
gosp.dom.
18
gosp.dom.
17
emerytura rolna
ogółem
renta z tytułu niezdolności do pracy
ogółem
renta rodzinna
ogółem
zasiłek dla bezrobotnych
ogółem
zasiłek pomocy społecznej
ogółem
inne niezarobkowe źródło
ogółem
Gospodarstwa domowe źródło utrzymania inne dochody
dochody z własności
ogółem
gosp.dom.
0
gosp.dom.
20
dochody z najmu
ogółem
Gospodarstwa domowe źródło utrzymania na utrzymaniu
ogółem
gosp.dom.
37
Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002
(160) Jak wynika z tabeli, główne źródła utrzymania gospodarstw domowych stanowiły praca
najemna poza rolnictwem w sektorze publicznych (20,5%), praca na rachunek własny
poza rolnictwem (19,5%) i emerytury (17,5%).
2.3.4.Pomoc społeczna w Gminie Rewal
(161) Pomoc społeczna stanowi jedną z podstawowych płaszczyzn działalności Gminy i
traktowana jest jako mechanizm przeciwdziałania patologiom oraz umożliwiający
pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców.
(162) Na terenie Gminy Rewal pomoc społeczną realizuje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Rewalu. Jego przedmiotem działania jest umożliwienie osobom i rodzinom
34
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu
tych sytuacji.
(163) Pomoc społeczną udziela się osobom i rodzinom z powodu: ubóstwa, sieroctwa,
bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności,
długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i
wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
(164) Dane dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Rewal w
latach 2007- 2010 prezentuje poniższa tabela.
Tabela 23. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Rewal
Liczba osób korzystających z pomocy
społecznej
2007
2008
347
407
2009
318
Źródło: dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(165) Z analizy danych wynika, iż w latach 2007-2009 liczba osób korzystających z pomocy
społecznej spadła o 21,9%.
(166) Dane dotyczące przyczyn ubiegania się o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rewalu prezentuje poniższa tabela.
Tabela 24.Zestawienie przyczyn ubiegania sie o pomoc społeczną w Gminie Rewal
Przyczyny ubiegania sie o pomoc
społeczną
BEZDOMNOŚĆ
DŁUGOTRWAŁA CHOROBA,
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
WIELODZIETNOŚĆ
RODZINY NIEPEŁNE
ALKOHOLIZM
POBYT W ZAKŁADZIE KARNYM
NARMOMANIA
2007
2008
2009
Liczba rodzin/
liczba osób w
rodzinie
Liczba rodzin/
liczba osób w
rodzinie
Liczba rodzin/
liczba osób w
rodzinie
5/7
4/11
4/9
79/224
76/186
69/161
8/42
17/52
1/4
-
4/22
12/47
3/8
1/3
1/1
6/26
6/19
5/14
-
Źródło: dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(167) Z danych wynika, iż w analizowanym okresie najczęstszymi przyczynami, z powodu
których korzystano ze świadczeń pomocy społecznej były długotrwała choroba i
niepełnosprawność.
2.3.5.Oświata w Gminie Rewal
(168) Oświata stanowi fundament rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz społeczeństwa
uczącego się. Edukacja, jako spójny system kształcenia i wychowania, sprzyja, na
różnych poziomach kształcenia, kształtowaniu postaw niezbędnych do funkcjonowania w
społeczności lokalnej.
(169) Na system edukacji w Gminie Rewal składają się: przedszkola, 3 szkoły podstawowe i
2 gimnazja.
35
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(170) Dane dotyczące szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w Gminie Rewal
prezentuje poniższa tabela.
Tabela 25. Szkoły podstawowe i gimnazjalne
WYSZCZEGÓLNIENIE
2007
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży
2008
2009
3
3
3
Uczniowie
277
299
311
Absolwenci
47
41
41
2
2
2
202
197
188
54
59
65
Gimnazja dla dzieci i młodzieży
Uczniowie
Absolwenci
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2007-2009
(171) Jak wynika z tabeli, do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Rewal (według
stanu na koniec 2009r/) uczęszczało odpowiednio 311 i 188 uczniów. W analizowanym
okresie rosła liczba uczniów szkół podstawowych, przy spadającej liczbie absolwentów i
spadała liczba uczniów szkół gimnazjalnych, przy rosnącej liczbie absolwentów.
(172) Współczynnik skolaryzacji brutto3 dla szkół podstawowych na koniec 2009r. wyniósł
126,8% i był wyższy od tego w 2008r., dla gimnazjów odpowiednio 218,4% i był także
wyższy od tego w 2008 r.
(173) Współczynnik skolaryzacji netto4 dla szkół podstawowych na koniec 2009r. wyniósł
124,0% i był wyższy od tego w 2008r., dla gimnazjów odpowiednio 170,6% i był także
wyższy ode tego w 2008r.
2.3.6.Przestępczość na terenie Gminy Rewal
(174) Jednym z elementów mających znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców Gminy i
odwiedzających ja turystów jest poziom odczuwanego zagrożenia/bezpieczeństwa w
miejscu zamieszkania/przebywania.
(175) Dane dotyczące skali przestępstw w latach 2007-2009 prezentuje poniższa tabela.
Tabela 26. Przestępczość w Gminie Rewal w latach 2007-2009
WYSZCZEGÓLNIENIE
Liczba przestępstw
stwierdzonych
2007
2008
491
2009
466
394
Źródło: dane Komisariatu Policji w Rewalu
(176) Jak wynika z tabeli, w analizowanym okresie liczba przestępstw spadła o 19,8%.
(177) Dane dotyczące kategorii przestępstw w latach 2007-2009 prezentuje poniższa tabela.
Współczynnik skolaryzacji brutto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku szkolnego) na danym
poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako
odpowiadająca temu poziomowi nauczania
4
Relacja liczby osób w danej grupie wieku uczących się na danym poziomie kształcenia do liczby ludności.
3
36
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Tabela 27. Przestępczość według kategorii w Gminie Rewal w latach 2007-2009
Kategoria przestępstw
Rozbój, kradzież rozbójnicza,
wymuszenie rozbójnicze
2007
2008
2009
2
1
3
Kradzież cudzej rzeczy
150
79
95
Kradzież z włamaniem
41
44
55
Uszkodzenie rzeczy
19
4
21
8
18
5
110
82
56
24
20
7
137
218
152
Bójka i pobicie
Przestępstwa drogowe
Przestępstwa narkotykowe
Pozostałe
Źródło: dane Komisariatu Policji w Rewalu
(178) Jak wynika z tabeli, w 2009r. najwięcej stwierdzonych przestępstw miało charakter
kradzieży cudzej rzeczy (95) i przestępstw drogowych (56). W kategoriach: kradzież
cudzej rzeczy, bójka i pobicie, przestępstwa drogowe oraz przestępstwa narkotykowe
odnotowano spadek przestępczości, odpowiednio o 36,7%, 37,5%, 49,1% i 70,8%.
Natomiast w kategoriach: rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze,
kradzież z włamaniem, uszkodzenia rzeczy i pozostałe odnotowano wzrost
przestępczości, odpowiednio o 50,0%, 34,2%, 10,5% i 10,9%.
2.3.7.Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Gminy Rewal
(179) Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów
polityki społeczno-finansowej Gminy. Potencjał organizacji pozarządowych działających
na terenie Gminy Rewal, wykonujących zadania tematycznie zbliżone do zadań Gminy,
gwarantuje możliwość lepszego zaspokojenia potrzeb zbiorowych, przy wspólnym
wysiłku samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych.
(180) Szczególne znaczenie ma współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie
rozwiązywania istotnych dla społeczności Gminy problemów. We współczesnym
demokratycznym społeczeństwie rola organizacji pozarządowych stale wzrasta. Wiele
dziedzin życia, w tym pomoc społeczna nie mogłoby dziś funkcjonować bez aktywności
obywatelskiej.
(181) Działalność organizacji pozarządowych w znaczący sposób wpływa na rozwój
społeczeństwa obywatelskiego. Integruje lokalne społeczności oraz aktywizuje je do
angażowania się w różne dziedziny życia wspólnoty. Organizacje pozarządowe działające
na terenie Gminy Rewal stanowią duży i wartościowy potencjał, który w istotnym stopniu
przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
(182) Na terenie Gminy działają m.in.:
(a) Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu,
37
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(b) LKS „Wybrzeże Rewalskie” Rewal (piłka nożna: seniorzy, juniorzy, oldboje),
(c) Uczniowski Klub Sportowy Rewal (badminton).
(183) Zakres oddziaływania tych organizacji jest bardzo szeroki. Wiele z nich zajmuje się
działalnością o charakterze interdyscyplinarnym, zaspokajającą jednocześnie
zróżnicowane potrzeby np. oświatowe, kulturalne, rekreacyjne.
(184) Współpraca Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i
jawności.
2.3.8.Identyfikacja problemów w sferze społecznej
(185) Główne problemy występujące w sferze społecznej:
(a) Niewystarczająca ilość miejsc pracy,
(b) Utrzymującym się poziomem bezrobocia, szczególnie wśród mężczyzn,
(c) Spadek osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym
(d) Wzrost migracji, w tym zarobkowej,
(e) Starzenie się społeczeństwa,
(f) Występowanie obszarów skupiających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
oraz obszarów niebezpiecznych,
(g) Nasilenie się problemów związanych z niepełnosprawnością i ubóstwem,
(h) Rosnący brak poczucia bezpieczeństwa publicznego,
(i) Duża liczba rodzin dysfunkcyjnych,
(j) Zjawisko alkoholizmu jako przyczyna wielu problemów społecznych.
2.4. Sfera mieszkaniowa
2.4.1.Zasoby mieszkaniowe
(186) Według stanu na 31 grudnia 2008r. zasoby mieszkaniowe Gminy Rewal obejmowały
1.530 mieszkań.
(187) Szczegółowe dane na temat zasobów mieszkaniowych w Gminie w latach 2007–2008
oraz ich stanu prezentują tabele poniżej.
Tabela 28. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Rewal
2007
Wyszczególnienie/Lata
Liczba mieszkań ogółem (szt.)
Liczba izb ogółem (szt.)
2
Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem (m )
2008
1 482
1 530
8 581
8 808
178 586
184 098
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)
208
b.d.
Liczba izb w mieszkaniach komunalnych (szt.)
677
b.d.
38
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych (m2)
10 859
b.d.
Liczba mieszkań zakładów pracy (szt.)
51
b.d.
189
b.d.
Powierzchnia użytkowa mieszkań zakładów pracy (m )
3 379
b.d.
Liczba mieszkań osób fizycznych (szt.)
1 219
b.d.
Liczba izb w mieszkaniach osób fizycznych (szt.)
7 698
b.d.
164 048
b.d.
Liczba izb w mieszkaniach zakładów pracy (szt.)
2
2
Powierzchnia użytkowa mieszkań osób fizycznych (m )
Liczba mieszkań pozostałych podmiotów (szt.)
4
b.d.
17
b.d.
300
b.d.
Liczba izb w mieszkaniach pozostałych podmiotów (szt.)
2
Powierzchnia mieszkań pozostałych podmiotów (m )
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2007 – 2008
(188) Z danych w tabeli wynika, iż w analizowanym okresie wielkość zasobów
mieszkaniowych ogółem w Gminie Rewal wzrosła nieznacznie o 3,2%, tj. o 48
mieszkań.
(189) Dane na temat stanu wyposażenia mieszkań i ich powierzchni użytkowych w okresie
2007-2008 prezentują tabele poniżej.
Tabela 29. Mieszkania wyposażone w instalacje
Wyszczególnienie
2007
2008
Wodociąg (%)
99,2
99,2
Łazienka (%)
95,1
95,3
Centralne ogrzewanie
(%)
84,0
84,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2007 – 2008
Tabela 30. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
Wyszczególnienie
2
1 mieszkania (m )
2
na 1 osobę (m )
2007
2008
120,5
120,3
51,5
52,3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2007 – 2008
(190) Jak pokazują dane w tabelach powyżej, wyposażenie mieszkań w instalacje, w
analizowanym okresie, uległo nieznacznej poprawie. Odnotowano niewielki wzrost liczby
mieszkań wyposażonych w łazienkę (o 0,2 punkta procentowego) oraz w centralne
ogrzewanie (0,5 punkta procentowego). Według stanu na 31 grudnia 2008r., w wodociągi
wyposażonych było 99,2% mieszkań, łazienki posiadało 95,3% mieszkań, a instalacje
centralnego ogrzewania były zamontowane w 84,5% mieszkań.
(191) Przy nieznacznym spadku przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania wzrosła
przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na 1 osobę. Na koniec
2008r. wynosiły one odpowiednio 120,3m2 i 52,3m2. Obie wielkości zdecydowania
przekraczały przeciętne dla kraju, które wynosiły odpowiednio 70,2m2 i 24,2m2.
(192) Stan techniczny tkanki mieszkaniowej w Gminie Rewal jest zróżnicowany, od
mieszkań zlokalizowanych w nowoczesnych budynkach, do tych w zdegradowanych, ,
wymagających działań modrrnizacyjnych.
(193) Dane dotyczące wieku budynków w Gminie Rewal prezentuje poniższa tabela.
39
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Tabela 31. Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku, stan 2002r.
WYSZCZEGÓLNIENIE
J. m.
2002
MIESZKANIA ZAMIESZKANE OGÓŁEM
Mieszkania zamieszkane ogółem
mieszkania ogółem
mieszk.
1 083
Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku
przed 1918
mieszkania
mieszk.
powierzchnia użytkowa
m2
92
8 004,0
1918 - 1944
mieszkania
mieszk.
powierzchnia użytkowa
m2
495
35 398,0
1945 - 1970
mieszkania
mieszk.
powierzchnia użytkowa
m2
40
3 058,0
1971 - 1978
mieszkania
mieszk.
powierzchnia użytkowa
m2
146
24 969,0
1979 - 1988
mieszkania
mieszk.
powierzchnia użytkowa
m2
113
19 155,0
1989 - 2002 łącznie z będącymi w budowie
mieszkania
mieszk.
powierzchnia użytkowa
m2
193
37 268,0
2001 - 2002 łącznie z będącymi w budowie
mieszkania
mieszk.
powierzchnia użytkowa
m2
53
9 198,0
Źródło: Narodowy Spis Powszechny 2002.
(194) Z danych wynika, iż na koniec 2002r. budynki mieszkalne powstałe przezd 1989r.
stanowiły 81,8% zasobów mieszkalnych Gminy Rewal.
2.4.2.Identyfikacja problemów w sferze mieszkaniowej
(195) Główne problemy w sferze mieszkaniowej:
(a) dekapitalizacja części zasobów mieszkaniowych,
(b) niska efektywność energetyczna budynków mieszkalnych,
(c) ograniczone środki na remonty i modernizacje zasobów mieszkaniowych, w
szczególności komunalnych,
(d) niski wskaźnik wyposażenia mieszkań w instalacje centralnego ogrzewania.
40
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
2.5. Analiza SWOT
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
1.
Atrakcyjne położenie geograficzne oraz atrakcyjność
krajobrazowa
1.
Negatywny wpływ nadmiernego ruchu turystycznego
na stan ochrony środowiska naturalnego i tempo
degradacji zasobów przyrodniczo – krajobrazowych
2.
Korzystny mikroklimat
2.
Niezadowalający stan czystości wód
powierzchniowych
3.
Korzystne warunki środowiska naturalnego
3.
Pozaklasowa jakość wód jeziora Liwia Łuża
4.
Brak uciążliwego dla środowiska przemysłu
4.
Brak znaczących zasobów wód podziemnych na
obszarze Gminy
5.
Duża lesistość
5.
Deficyt wody w sezonie letnim przy gwałtownym
wzroście poziomu zużycia wody
6.
Niewystarczające zasoby wody pitnej
6.
Czyste środowisko naturalne, czyste wody
przybrzeżne
7.
Dobra infrastruktura techniczna i komunalna
7.
Niewydolność istniejących urządzeń do uzdatniania i
rozprowadzania wody
8.
Dobrze rozwinięta sieć usługowa: baza noclegowa,
gastronomiczna, handle
8.
Brak selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej
Gminy
9.
Wysoka dostępność komunikacyjna
9.
Narastający problem hałasu komunikacyjnego
10. Duża liczba podmiotów gospodarczych
10. Zanieczyszczenie powietrza, spowodowane
zanieczyszczeniami komunikacyjnymi
11. Korzystne warunki do inwestycji
11. Niezadowalający stan techniczny dróg
12. Wzrost liczby osób pracujących
12. Niezadowalający standard urządzenia przestrzeni
publicznych, tj. ulic, placów, parków
13. Spadek liczby osób bezrobotnych
13. Mała liczba miejsc parkingowych
14. Dobrze rozwinięta współpraca Gminy z
organizacjami pozarządowymi
14. Niedostateczny rozwój komunikacji kolejowej
15. Dobra współpraca Gminy na poziomie lokalnym i
regionalnym
15. Zły stan techniczny zabytkowych budynków dworców
16. Duża świadomość ekologiczna mieszkańców
16. Rozdrobnioną i słabo technicznie przygotowana baza
noclegowa i infrastruktura turystyczna
17. Brak standaryzacji obiektów turystycznych
17. Oferta licznych, cyklicznych imprez kulturalnych w
Gminie
18. Niedoinwestowanie infrastrukturalne
19. Wysoka sezonowość ruchu turystycznego; warunki
klimatyczne Wybrzeża ograniczają okres sezonu
turystycznego do max 3 m-cy
20. Słabo rozwinięta infrastruktura około i paraturystyczna
21. Ograniczona oferta do podstawowych form turystyki
(słońce - morze - plaża) hamuje rozwój bazy
całosezonowej oraz zmniejsza efektywność
ekonomiczną istniejących obiektów
22. Brak charakteru i wyróżników – efekt upodabniania
się kąpielisk nadmorskich do siebie
23. Niedostateczna oferta oraz infrastruktura turystyczna
pozwalająca na przedłużenie sezonu poza okres letni
(czerwiec-sierpień)
24. Brak zagospodarowania niektórych kluczowych
atrakcji i walorów turystycznych
41
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
25. Brak wysokostandardowych obiektów turystycznych,
ograniczających popyt ze strony pozasezonowych
odbiorców
26. Brak bazy dla uprawiania sportów wodnych
27. Niewystarczająca oferta produktów markowych w
różnych obszarach produktowych, w tym turystyki
wypoczynkowo-aktywnej, oraz wypoczynkowozdrowotnej
28. Niewystarczająca ilość zejść na plażę przystosowanych
dla osób niepełnosprawnych
29. Niewystarczająca ilość miejsc pracy
30. Utrzymujący się poziom bezrobocia, szczególnie wśród
mężczyzn
31. Starzenie się społeczeństwa, potwierdzone rosnącym
udziałem w strukturze mieszkańców osób w wieku
poprodukcyjnym
32. Spadek osób w wieku przedprodukcyjnym i
produkcyjnym
33. Wzrost migracji, w tym zarobkowej
34. Występowanie obszarów skupiających osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym oraz obszarów
niebezpiecznych
35. Nasilenie się problemów związanych z
niepełnosprawnością, bezrobociem, ubóstwem
36. Duża ilość patologii społecznych i brak poczucia
bezpieczeństwa publicznego
37. Duża liczba rodzin dysfunkcyjnych
38. Zjawisko alkoholizmu jako przyczyna wielu problemów
społecznych
39. Dekapitalizacja części zasobów mieszkaniowych
40. Niska efektywność energetyczna budynków
mieszkalnych
41. Ograniczone środki na remonty i modernizacje
zasobów mieszkaniowych, w szczególności
komunalnych
SZANSE
ZAGROŻENIA
1.
Zwiększenie dostępności przestrzennej i turystycznej
Gminy rozumianej jako możliwość korzystania z
szans, jakie stworzy mieszkańcom i turystom
odwiedzającym
Gminę
rewitalizacja
obszaru
kryzysowego
1.
Niedostateczna
czynników wzrostu
2.
Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych
do rozwoju turystyki i rekreacji, tym samym
zwiększenie dostępności turystycznej Gminy
2.
Niewystarczające działania w zakresie stymulowania
wzrostu i zatrudnienia
3. Położenie nad Morzem Bałtyckim
3.
Brak integracji społeczności lokalnej
4. Zagospodarowanie atrakcyjnego terenu po jednostce
wojskowej w zachodniej części miejscowości
Pobierowo
4.
Wysoka
konkurencja
ze
strony
zagranicznych ośrodków nadmorskich
5. Rozwój współpracy na poziomach
regionalnym i międzynarodowym
5.
Zmniejszenie wartości wizerunkowych regionu
6.
Ograniczenie współpracy miast zlokalizowanych w
Panie Nadmorskim
6. Kontakty z miastami partnerskimi
lokalnym,
aktywizacja
endogenicznych
polskich
i
42
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
7. Współpraca z sąsiednimi miastami i gminami również
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych
7.
Degradacja zasobów turystycznych
8. Napływ kapitału zewnętrznego, w tym zagranicznego
8.
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego
9.
9.
Stale rosnące natężenie ruchu komunikacyjnego w
mieście
Integracja społeczności lokalnej
10. Zgodność celów funduszy Unii Europejskiej z celami
strategicznymi Gminy
10. Niewystarczające tempo naprawy dróg
11. Dostęp do środków finansowych z Unii Europejskiej
11. Ograniczenia w komunikacji kolejowej
12. Regulacje
prawne
ułatwiające
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
12. Trudności z realizacją inwestycji współfinansowanych
ze środków UE spowodowane: barierami prawnymi i
proceduralnymi
(procedury
przetargowe,
środowiskowe, protesty, itd.)
wprowadzenie
13. Postęp naukowy, społeczny i technologiczny
13. Osłabienie koniunktury gospodarczej w kraju
regionie skutkujące wzrostem poziomu bezrobocia
i
14. Wzrost popytu zewnętrznego na ofertę turystycznowypoczynkową regionu w ciągu całego roku
14. Wzrost aktywności konkurencyjnej miast i gmin w
regionie i najbliższym otoczeniu miasta
15. Polityka państwa odnośnie wspierania MŚP
15. Atrakcyjniejsza oferta edukacyjna dużych aglomeracji
połączona z ofertą pracy
16. Skuteczna analiza zjawisk społecznych wywołujących
określone problemy społeczne
16. Wzrost poziomu emigracji zarobkowej
17. Zwiększona dostępność do środków zewnętrznych
służących rozwiązywaniu konkretnych problemów
społecznych
17. Wzrost problemów społecznych wynikający
pogorszenia się sytuacji gospodarczej
18. Aktywność organizacji pozarządowych
18. Starzenie się społeczeństwa, potwierdzone rosnącym
udziałem w strukturze mieszkańców osób w wieku
poprodukcyjnym
19. Korzystne trendy światowe i europejskie dla turystyki
19. Spadający udział osób w wieku przedprodukcyjnym i
produkcyjnym w strukturze ludności Gminy
z
20. Dodatni przyrost naturalny
21. Dodatnie saldo migracji
22. Wzrost liczby mieszkańców
(196) Przejawami stanów kryzysowych w Gminie Rewal są, w sferze przestrzennej:
degradacja środowiska naturalnego w wyniku nadmiernego ruchu turystycznego, brak
wysokostandardowych obiektów infrastruktury turystycznej, zły stan techniczny dróg,
degradacja historycznych zasobów turystycznych, niezadowalający standard urządzeń
przestrzeni publicznych, niezadowalające wykorzystanie terenów dla turystyki
wypoczynkowej, brak zagospodarowania niektórych kluczowych atrakcji i walorów
turystycznych oraz infrastrukturalne niedoinwestowanie; w sferze gospodarczej: wysoka
sezonowość ruchu turystycznego, niewystarczająca oferta produktów markowych w
różnych obszarach produktowych, w tym turystyki wypoczynkowo-aktywnej oraz
wypoczynkowo-zdrowotnej, rozdrobnienie wśród przedsiębiorców, niewystarczająca
ilość miejsc pracy; w sferze społecznej: rosnąca dysproporcja w strukturze wiekowej
mieszkańców (starzenie się społeczeństwa), wzrost migracji zarobkowej oraz
występowanie obszarów skupiających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i
obszarów niebezpiecznych; w sferze mieszkaniowej: dekapitalizacja części zasobów
mieszkaniowych oraz niska efektywność energetyczna budynków, w tym komunalnych.
43
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
3. Cele LPR i powiązania ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi
rozwoju regionu i Gminy
3.1. Cele LPR
(197) Definiując cele rewitalizacyjne uznano za priorytetowy cel główny, zapisany w
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2007-2013, Oś priorytetowa 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.5.
Rewitalizacja, Poddziałanie 5.5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
zdefiniowany jako: „Pobudzenie gospodarcze oraz społeczne obszarów zdegradowanych,
poprzez tworzenie kompleksowych projektów rewitalizacyjnych”.
(198) W odniesieniu do rewitalizacji w sferze ekologiczno - przestrzennej, za cel główny
uznano podniesienie jakości infrastruktury miejskiej w wyniku realizacji następujących
celów szczegółowych:
(a) Cel szczegółowy 1: Zwiększenie przestrzennej dostępności Gminy Rewal, tym
samym podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej na obszarze kryzysowym (do 2015
roku zakłada się poddanie działaniom rewitalizacyjnym 1.050,879 ha powierzchni
Gminy),
(b) Cel szczegółowy 2: Odtworzenie historycznej zabudowy oraz racjonalne
zagospodarowanie przestrzeni w harmonii z otoczeniem (do 2012 roku planuje się
odtworzenie zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal),
(c) Cel szczegółowy 3: Odnowa walorów urbanistyczno-architektonicznych i
estetycznych Gminy (do 2012 roku planuje się budowę Centrum Kultury i Amfiteatru
w Rewalu przy Parkowej),
(d) Cel szczegółowy 4: Poprawa jakości przestrzeni miejskiej, poprzez zagospodarowanie
zdegradowanego obszaru kryzysowego (do 2012 roku planuje się budowę Centrum
Kultury i Amfiteatru w Rewalu przy Parkowej 2 i odtworzenie zabytkowej linii
Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal),
(199) W odniesieniu do rewitalizacji w sferze gospodarczej, za cel główny uznano
zwiększenie konkurencyjności Gminy w wyniku aktywizacji endogenicznych czynników
wzrostu, w tym przede wszystkim poprzez zwiększenie dostępności turystycznej Gminy:
(a) Cel szczegółowy 1: Tworzenie sieciowych produktów turystycznych (do 2012
powstaną dwa nowe produkty turystyczne o zasięgu regionalnym),
(b) Cel szczegółowy 2: Rozwój i dywersyfikacja oferty turystycznej w wyniku
pełniejszego wykorzystania walorów środowiskowo – kulturowych Gminy (do 2015
roku zakłada się wzrost liczby turystów odwiedzających region o 15%),
(c) Cel szczegółowy 3: Tworzenie nowych miejsc pracy (do 2015 roku planuje się
utworzenie minimum 9 stałych miejsc pracy),
(d) Cel szczegółowy 4: Podejmowanie działań promocyjnych, mających na celu
przyciągnięcie turystów oraz inwestorów do Rewala (do 2015 roku planuje się
organizację 5 Spotkań obywateli Miast i Gmin Bliźniaczych Unii Europejskiej),
44
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(e) Cel szczegółowy 5: Rozwijanie działalności kulturalnej i rekreacyjno – sportowej (do
2015 roku zakłada się organizacje kilkunastu imprez kulturalno-sportowych, w tym w
ramach nowo wybudowanego Centrum Kultury i Amfiteatru),
(200) W odniesieniu do rewitalizacji w sferze społecznej, za cel główny uznano poprawę
warunków życia mieszkańców w wyniku realizacji następujących celów szczegółowych:
(a) Cel szczegółowy 1: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Rewal (do 2015
roku zakłada się objęcie działaniami rewitalizacyjnymi obszaru zamieszkanego przez
1.900 mieszkańców Gminy),
(b) Cel szczegółowy 2: Ograniczenie odpływu młodych i wykształconych osób z Gminy
(do 2015 roku planuje się organizację 5 projektów dotyczących wymiany młodzieży
EUROCLIMA),
(c) Cel szczegółowy 3: Ograniczenie patologii społecznych i wzrost
poczucia
bezpieczeństwa publicznego (do 2015 roku spadnie poziom przestępczości o 10%),
(d) Cel szczegółowy 4: Rozwój współpracy z gminami partnerskimi (do 2015 zakłada się
realizację z Gminą partnerską Eleftheres, Grecja, 10 wspólnych projektów),
(e) Cel szczegółowy 5: Rozwój współpracy z gminami sąsiednimi, w tym przede
wszystkim budowa powiązań funkcjonalnych pomiędzy gminami zlokalizowanymi w
Pasie Nadmorskim (do 2012 zostanie zrewitalizowany odcinek 10 km linii
Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej łączącej 5 miejscowości nadbałtyckich).
3.2. Powiązania LPR ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju
kraju, regionu i Gminy
3.2.1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
(201) Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013
wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (dalej też NSRO) jest tworzenie
warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i
przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
(202) Kwestia rewitalizacji została w NSRO potraktowana w następujący sposób:
(a) Rewitalizacja rozumiana jako proces przemian przestrzennych, społecznych i
ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy
jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego i do ożywienia
gospodarczego, obejmuje przede wszystkim części starej, często zabytkowej
zabudowy oraz humanizację osiedli budowanych z wielkiej płyty. Jej celem jest także
zachowanie walorów historycznych (w tym głównie urbanistycznych i
architektonicznych), podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego, co może
zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu
szans rozwojowych. Rewitalizacji powinny zostać poddane miasta o istotnym
znaczeniu dla rozwoju otaczających je układów lokalnych, znajdujących się w trudnej
sytuacji społecznej i gospodarczej, a także miasta o wysokich walorach
turystycznych. Procesom rewitalizacji powinny być poddane także obszary miast
dotkniętych problemami gospodarczymi i społecznymi, które jednocześnie posiadają
45
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
duże walory architektoniczne i urbanistyczne, będące elementami historycznego
dziedzictwa, szczególnie narażone na bezpowrotne zniszczenie oraz tereny
poprzemysłowe i powojskowe, dające się stosunkowo szybko przystosować do
nowych funkcji miejskich,
(b) Rozwój turystyki jest szansą na wzmocnienie pozycji ośrodków metropolitalnych, a
równocześnie nadanie nowej dynamiki rozwoju ośrodkom mniejszym, peryferyjnym
oraz ośrodkom o wyczerpanych dotychczasowych potencjałach rozwojowych.
Turystyka jest aktywnością spinającą regiony, łączącą obszary miejskie z wiejskimi,
aktywizującą wieś dziedziną przyczyniającą się do rewitalizacji obszarów
zdegradowanych, nadającą nowy sens obszarom podmiejskim z funkcjami
turystyczno-rekreacyjnymi,
(c) Odrębnym problemem jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich,
obejmujących zniszczone budynki zamieszkane przez ludność zagrożoną
wykluczeniem społecznym. Rewitalizacja prowadzona będzie poprzez połączenie
działań technicznych z rozwojem gospodarczym i społecznym, w oparciu o
kompleksowe plany rozwoju miast i/lub programów rewitalizacji. Działanie
techniczne obejmować będą także remonty i modernizację istniejących
wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych, jak również adaptację istniejących
budynków na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach
lub osób o szczególnych potrzebach.
(203) LPR jest zgodny z następującymi celami horyzontalnymi oraz postanowieniami NSRO:
(a) Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
(b) Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
(c) Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie
sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
(d) Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji
społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
3.2.2.Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
(204) Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (dalej też SRK, Strategia) jest podstawowym
dokumentem strategicznym, określającym cele i priorytety rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.
(205) SRK jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społecznogospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i
programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
(206) Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców
Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Dokument spaja wszelkie działania
rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy warunków społeczno-gospodarczych.
(207) LPR wpisuje się w:
46
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(a) Priorytet 2. Strategii: „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej”,
działania ukierunkowane na zachowanie, ochronę i rewitalizację materialnego
dziedzictwa kulturowego, poprzez renowację, konserwację, adaptację obiektów
zabytkowych dla celów kulturalnych i turystycznych, a także wdrożenie systemu
monitoringu i zabezpieczeń tych obiektów (wybrane wskaźniki rezultatu: łączna
długość dróg (km), emisje zanieczyszczeń powietrza (kg na mieszkańca) SO2 i NO,
recykling odpadów opakowaniowych (% ogółu wprowadzonych opakowań), odsetek
mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków, turyści zagraniczni
(przyjazdy w mln osób),
(b) Priorytet 6. Strategii: „Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej”,
działania mające na celu tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności
wszystkich regionów w taki sposób, aby sprzyjać spójności ekonomicznej, społecznej
i terytorialnej oraz dążyć do wyrównywania szans rozwojowych województw, przy
zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Oznacza to dążenie do poprawienia
konkurencyjności gospodarczej poszczególnych regionów i całego kraju, jak również
wyrównywania szans rozwojowych tych obszarów, które bez wsparcia ze strony
państwa skazane są na marginalizację lub długotrwałe trudności rozwojowe. W myśl
zasady subsydiarności oraz zasady wspierania endogenicznego rozwoju, polityka
regionalna państwa będzie ukierunkowana na elastyczne różnicowanie celów i
wykorzystanie potencjału wewnętrznego poszczególnych obszarów (wybrane
wskaźniki rezultatu: średnie zróżnicowanie poziomu PKB na mieszkańca wg
województw (%), średni wskaźnik bezrobocia w 3 podregionach (NTS 3) o
najwyższych stopach bezrobocia, poziom urbanizacji definiowanej jako odsetek
ludności zamieszkałej w miastach).
3.2.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2007 – 2013
(208) Celem
głównym
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, dla którego LPR posiada swoje uzasadnienie,
jest: „Rozwój województwa zmierzający do zwiększenia konkurencyjności gospodarki,
spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców”
(wskaźniki rezultatu: liczba nowoutworzonych miejsc pracy brutto, w podziale na kobiety
i mężczyzn, szt., liczba nowoutworzonych miejsc pracy netto, szt.; wskaźnik
oddziaływania: wpływ realizacji programu na zmianę PKB, %).
(209) LPR wpisuje się w następujące cele szczegółowe:
(a) Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i spójności terytorialnej województwa,
ukierunkowana na zwiększanie przestrzennej konkurencyjności regionu, zachowanie
i ochronę wartości przyrodniczych, racjonalną gospodarkę zasobami i wzrost
tożsamości i spójności społecznej regionu (wskaźnik rezultatu: powierzchnia
obszarów poddanych rewitalizacji, ha), realizowana w ramach:
(i)
Osi priorytetowej 5. Turystyka, kultura i rewitalizacja, której głównymi
celami są: stworzenie i rozwój regionalnych i ponadregionalnych produktów
turystycznych wpływających na wydłużenie sezonu turystycznego, wzrost
atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu, rewitalizacja i pobudzenie
gospodarcze obszarów problemowych (wskaźniki rezultatu: liczba nowo
utworzonych miejsc pracy, szt., liczba osób korzystających z systemu
47
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
informacji turystycznej i efektów projektów z zakresu kultury oraz
powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji),
(b) Poprawa warunków życia poprzez zachowanie i ochronę środowiska naturalnego oraz
zwiększenie bazy społecznej, ukierunkowana na zachowanie i ochronę wartości
przyrodniczych, racjonalną gospodarkę zasobami oraz budowanie otwartej i
konkurencyjnej społeczności, realizowana w ramach:
(ii)
Osi priorytetowej 4. Infrastruktura ochrony środowiska, której główne
cele to: ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wód i
gleby, poprawa jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom, usprawnienie
systemu gospodarki odpadami, czynna ochrona przyrody oraz wzrost
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (wskaźniki rezultatu: liczba
osób przyłączonych do wodociągu, sieci kanalizacyjnych, objętych
selektywną zbiórką odpadów),
(210) Osi priorytetowej 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, której główne
cele to: podniesienie jakości infrastruktury edukacji, podniesienie jakości i rozwój bazy
sportowej, poprawa jakości i dostępności placówek ochrony zdrowia, poprawa jakości i
dostępności infrastruktury rynku pracy osób niepełnosprawnych (wskaźniki rezultatu:
liczba osób korzystających z infrastruktury społecznej pozostałej powstałej w wyniku
realizacji projektów oraz rozbudowanej infrastruktury rynku pracy przez osoby
niepełnosprawne).
3.2.4.Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020
(211) LPR zgodny jest z misją województwa, która ma na celu „Stworzenie warunków do
stabilnego i zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego opartego na
konkurencyjnej gospodarce i przedsiębiorczości mieszkańców oraz aktywności
społecznej przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów.
(212) LPR wpisuje się w następujące cele strategiczne i kierunkowe Strategii Rozwoju
Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020:
(a) Cel strategiczny 1: „Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania”
(i)
Cel kierunkowy 1.2. Wzrost konkurencyjności województwa w
krajowym i zagranicznym ruchu turystycznym (wskaźniki rezultatu: noclegi
udzielone w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania ogółem na
10 tys. mieszkańców, noclegi udzielone turystom krajowym w turystycznych
obiektach zbiorowego zakwaterowania ogółem na 10 tys. mieszkańców,
noclegi udzielone turystom zagranicznym w turystycznych obiektach
zbiorowego zakwaterowania ogółem na 10 tys. mieszkańców, hotele 4 i 5
gwiazdkowe/motele/pensjonaty w hotelach/motelach/pensjonatach ogółem,
zatrudnienie w hotelach i restauracjach wobec zatrudnionych ogółem, obiekty
zbiorowego zakwaterowania na 10 tys. mieszkańców, wykorzystanie miejsc
noclegowych),
(ii)
Cel kierunkowy 1.3. Wspieranie współpracy przedsiębiorstw i rozwoju
przedsiębiorczości (wskaźniki rezultatu: firmy nowo zarejestrowane na 1 tys.
mieszkańców w danym roku, liczba podmiotów MŚP na 10 tys.
mieszkańców),
48
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(b) Cel strategiczny 2: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”
(i)
Cel kierunkowy 2.1. Podnoszenie atrakcyjności i spójności oferty
inwestycyjnej regionu oraz obsługi inwestorów (wskaźniki rezultatu:
powierzchnia oferowanych terenów przeznaczonych pod inwestycje będących
w ofercie samorządu województwa, udział kapitału zagranicznego w kapitale
podstawowym ogółem podmiotów z kapitałem zagranicznym),
(ii)
Cel kierunkowy 2.4. Budowanie i promocja marki regionu (wskaźniki
rezultatu: rozpoznawalność marki regionu, %, liczba produktów
lokalnych/regionalnych i tradycyjnych, szt.),,
(c) Cel strategiczny 3: „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu”
(i)
Cel kierunkowy 3.6. Poprawa dostępności do obszarów o walorach
turystycznych i uzdrowiskowych (wskaźniki rezultatu: drogi publiczne
ogółem przypadające na 100km2 powierzchni województwa, km, linie
kolejowe eksploatowane na 100km2 powierzchni województwa, km, długość
regularnej komunikacji autobusowej, km),
(d) Cel strategiczny 4 : „Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna
gospodarka zasobami”
(i)
Cel kierunkowy 4 .1. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego (wskaźniki rezultatu: długość sieci kanalizacyjnej do sieci
wodociągowej, %, mieszkańcy korzystający z oczyszczalni ścieków, %,
nakłady na środki trwałe na 1 mieszkańca służące ochronie środowiska),
(ii)
Cel kierunkowy 4.2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne
wykorzystanie zasobów (wskaźniki rezultatu: odnowienia lasów rocznie, ha,
pomniki przyrody ogółem, szt., zużycie wody na potrzeby gospodarki
narodowej i ludności ogółem na 1 mieszkańca, m3),
(iii)
Cel kierunkowy
4.6. Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
(wskaźnik rezultatu: liczba przedsięwzięć samorządowych i prywatnych
służących rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, szt.),
(e) Cel strategiczny 5 „Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności”
(i)
Cel kierunkowy 5.2. Zwiększanie aktywności zawodowej ludności
(wskaźniki rezultatu: stopa bezrobocia wg BAEL, %, współczynnik przyjęć do
pracy, %, współczynnik aktywności zawodowej ludności, %),
(ii)
Cel kierunkowy 5.4. Rozwój szkolnictwa zawodowego zgodnie z
potrzebami Gospodarki (wskaźniki rezultatu: wskaźnik zatrudnienia wg
poziomu wykształcenia, %, solaryzacja w szkołach średnich zawodowych i
zasadniczych szkołach zawodowych, %, stopień pokrycia potrzeb Gospodarki
na poszczególne kierunki kształcenia, %, egzaminy czeladnicze i
mistrzowskie, szt.),
(f) Cel strategiczny 6: „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu”
49
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(i)
Cel kierunkowy 6.4. Wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności
lokalnej (wskaźniki rezultatu: inicjatywy i imprezy wzmacniające tożsamość
lokalną, szt., osoby zrzeszone w klubach sportowych),
(ii)
Cel kierunkowy 6.5. Rozwijanie dorobku kulturowego jako
fundamentu tożsamości regionalnej (wskaźniki rezultatu: widzowie i
słuchacze w teatrach, instytucjach muzycznych na 1 tys. mieszkańców,
czytelnicy w bibliotekach na 1 tys. mieszkańców, wydatki samorządów na
kulturę i sztukę ogółem przypadające na 1 mieszkańca, zł, widzowie w kinach
na 1 tys. mieszkańców, domy i ośrodki kultury, szt.),
(iii)
Cel kierunkowy 6.6. Przeciwdziałanie ubóstwu i procesom
marginalizacji społecznej (wskaźniki rezultatu: korzystający ze świadczeń
opieki społecznej na 10 tys. mieszkańców, zatrudnienie osób
niepełnosprawnych, %, udział osób w wieku 18-59 lat mieszkających w
gospodarstwach domowych bez osób pracujących, %).
3.2.5.Strategia Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki
społecznej do roku 2015
(213) LPR jest zgodny z misją polityki społecznej w województwie zachodniopomorskim,
zdefiniowaną jako: „podnoszenie jakości życia wśród mieszkańców regionu szczególnie
tych, którzy ze względu na trudną sytuację życiową nie są w stanie samodzielnie
zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych, a przez to nie mogą uczestniczyć lub mają
ograniczony udział w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym”.
(214) LPR wpisuje się w następujące cele strategiczne i cele operacyjne polityki społecznej:
(a) I. Cel strategiczny: Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia,
(i)
Cel operacyjny 1: Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych,
(ii)
Cel operacyjny 2: Promocja na rzecz zatrudnienia osób długotrwale
bezrobotnych,
(iii)
Cel operacyjny 4: Przeciwdziałanie „dziedziczeniu” długotrwałego
bezrobocia przez mieszkańców województwa,
(b) II. Cel strategiczny: Pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych,
(i)
Cel operacyjny 1: Tworzenie lokalnego systemu wsparcia dla rodzin,
(ii)
Cel operacyjny 2: Pomoc dla rodzin znajdujących się w sytuacjach
kryzysowych,
(iii)
Cel operacyjny 3: Poprawa jakości i dostępu do usług socjalnych,
(c) III. Cel strategiczny: Przeciwdziałanie
marginalizacji grup społecznych,
i
łagodzenie
negatywnych
skutków
(i)
Cel operacyjny 1: Rozbudowa zaplecza instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
50
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(ii)
Cel operacyjny 2: Aktywizacja mieszkańców województwa
zagrożonych marginalizacją społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem
kobiet,
(d) V. Cel strategiczny: Tworzenie
warunków
równego
niepełnosprawnych do życia zawodowego i społecznego,
dostępu
osób
(i)
Cel operacyjny 1: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych,
we wszystkich grupach wiekowych,
(ii)
Cel operacyjny 2: Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych,
(e) VI. Cel strategiczny: Podniesienie bezpieczeństwa społecznego i socjalnego wśród
osób starszych,
(i)
Cel operacyjny 1: Poprawa bezpieczeństwa socjalnego wśród ludzi
starszych.
3.2.6.Program ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego na
lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2015
(215) LPR jest zgodny z następującymi celami strategicznymi ochrony środowiska
województwa zachodniopomorskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem
perspektywy 2012 – 2015:
(a) Cel 1 Poprawa jakości środowiska,
(b) Cel 2. Poprawa gospodarki odpadam,
(c) Cel 3. Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów
zdegradowanych,
(d) Cel 7. Zachowanie równowagi ekologicznej w procesie rozwoju społeczno –
gospodarczego,
(e) Cel 8. Ochrona i racjonalne użytkowanie lasów,
(f) Cel 9. Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem i podniesienie świadomości
ekologicznej społeczeństwa.
3.2.7.Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim do
2015 roku
(216) LPR jest zgodny z wizją Strategii rozwoju turystyki w województwie
zachodniopomorskim do roku 2015: „Województwo Zachodniopomorskie należy do
najlepiej rozwiniętych turystycznie regionów w kraju i Europie Środkowej. Stanowi
synonim polskiej marki turystycznej w zakresie wypoczynku aktywnego, pobytów
zdrowotnych oraz inspirującej przygody z kulturą i historią. Turystyka stanowi wiodącą
dziedzinę gospodarki Województwa, generując nowe miejsca pracy, stanowiąc istotne
wsparcie dla rozwoju handlu, usług, transportu, gospodarki morskiej oraz napływu
nowych inwestycji. Region jest postrzegany jako atrakcyjne, bezpieczne i inspirujące
miejsce spędzania urlopów i wyjazdów kilkudniowych, zarówno przez swoich
mieszkańców jak i obywateli Polski i Europy. Markowe produkty turystyczne
51
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Województwa, zaspakajające wymagania turystów zagranicznych i krajowych, są
zaliczane do najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku”.
(217) LPR wpisuje się w następujące obszary priorytetowe i cele operacyjne Strategii:
(a) Obszar priorytetowy I – Rozwój markowych produktów turystycznych regionu:
(i)
Cel operacyjny I.1 – Kreowanie i wdrażanie markowych produktów
turystycznych identyfikujących unikatowe i osobliwe cechy Regionu,
(ii)
Cel operacyjny I.2 – Budowa i rozwój kompleksowych markowych
produktów turystycznych wokół typów turystyki,
(b) Obszar priorytetowy IV – Kształtowanie przestrzeni turystycznej:
(i)
Cel operacyjny IV.1. –
środowisk woda/ ląd,
Kształtowanie infrastruktury na styku
(ii)
Cel operacyjny IV.2. –
rozwoju przestrzeni turystycznej,
Kształtowanie środowiska w kontekście
(iii)
Cel operacyjny IV.3. –
turystycznej,
(iv)
Kształtowanie jakości infrastruktury
Cel operacyjny IV.4. – Zwiększanie dostępności turystycznej Regionu.
3.2.8.Strategia Rozwoju Gminy Rewal do 2015 roku
(218) LPR jest z następującymi celami i priorytetami Strategii Rozwoju Gminy Rewal do
2015 roku:
(a) Cel strategiczny:
Zrównoważony rozwój środowiska, kształtowanie i racjonalne
wykorzystanie przestrzeni
(i)
Cel pośredni: Rozwój infrastruktury technicznej
(ii)
Cel operacyjny:
transportowej
Modernizacja
i
rozwój
infrastruktury
(iii)
Priorytety:
Utrzymanie i modernizacja kolei wąskotorowej oraz
budowa i modernizacja dworców
(b) Cel strategiczny:
Zrównoważony rozwój środowiska, kształtowanie i racjonalne
wykorzystanie przestrzeni
(i)
Cel pośredni: Rozwój infrastruktury technicznej
(ii)
Cel operacyjny:
Rozwój telekomunikacji i informatyki
(iii)
Priorytety:
Działanie na rzecz organizacji sieci informacji
turystycznej w Gminie Rewal (bank danych o miejscach noclegowych,
atrakcjach turystycznych i innych informacjach niezbędnych turyście dostępny
drogą elektroniczną).
52
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(c) Cel strategiczny:
Zrównoważony rozwój środowiska, kształtowanie i racjonalne
wykorzystanie przestrzeni
(i)
Cel pośredni: Kształtowanie i racjonalne wykorzystanie przestrzeni
(ii)
Cel operacyjny:
Efektywne
koordynacja działalności inwestycyjnej
zarządzanie
przestrzenią
i
(iii)
Priorytety: Zwiększenie efektywności zarządzania przestrzenią oraz
Planowany rozwój miejscowości
(d) Cel strategiczny:
Aktywizacja gospodarcza i wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich. Poprawa wizerunku Gminy.
(i)
Priorytety:
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, rozwój podmiotów
podejmujących działalność gospodarczą w sferze pozarolniczej i tworzenie
nowych miejsc pracy, wykorzystanie innych funkcji niż rolnictwo w rozwoju
Gminy
(e) Cel strategiczny:
(i)
Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowej
Cel operacyjny:
Rozwój bazy i infrastruktury turystycznej
(ii)
Priorytety:
Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury
turystycznej, poprawa dostępności komunikacyjnej do miejsc o charakterze
turystyczno-rekreacyjnym, adaptacja na cele turystyczne obiektów
zabytkowych i innych, wyznaczanie nowych terenów na cele turystycznorekreacyjne
(f) Cel strategiczny:
Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowej
(i)
Cel operacyjny:
Kreowanie i rozwój turystyki w zgodzie z
ochroną środowiska naturalnego
(ii)
Priorytety:
opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju i
promocji turystyki w Gminie, właściwe zagospodarowanie i wykorzystywanie
w celach turystyczno – rekreacyjnych zasobów naturalnych Gminy
(g) Cel strategiczny:
Powszechna dostępność dóbr i usług kulturalno – społecznych
(i)
Priorytety: Poprawa poziomu usług w zakresie oświaty, kultury, sportu,
turystyki, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz bezpieczeństwa
mieszkańców i turystów, zwiększenie dostępności mieszkańców gminy i
turystów do wszystkich elementów infrastruktury społecznej i kulturalnej,
poprawa poziomu wykształcenia i rozwój kulturalny mieszkańców Gminy.
(219) Wszystkie założenia LPR odnoszą się w sposób bezpośredni lub generują potrzebę
podjęcia działań w ramach priorytetów wymienionych powyżej.
53
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
4. Konsultacje Społeczne
(220) Konsultacje społeczne przeprowadzono we wrześniu 2010r.
(221) W tym celu udostępniono mieszkańcom Gminy celowo opracowane ankiety. Zadaniem
respondentów było m.in. wskazanie głównych przyczyn degradacji Gminy oraz kategorii
interwencji, które ich zdaniem należy uznać za priorytetowe (wzór ankiety zamieszczono
w Załączniku). Przyjęta przez Zespół ds. rewitalizacji metoda konsultacji społecznych
miała na celu upowszechnienie informacji na temat samej rewitalizacji i możliwości, jakie
stwarza ona mieszkańcom Gminy w zakresie ekologiczno-przestrzennego, gospodarczego
i społecznego ożywienia Gminy.
(222) W konsultacjach społecznych wzięło udział łącznie 30 osób.
(223) Na pytanie „Czy Pana(i) zdaniem Gminie potrzebny jest program ożywienia
gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”:
(a) 17 (56,7%) respondentów odpowiedziało „zdecydowanie TAK”,
(b) 13 (43,3%) respondentów odpowiedziało „raczej TAK”,
(c) 0 (0%) respondentów odpowiedziało „raczej NIE”,
(d) 0 (0%) respondentów odpowiedziało „zdecydowanie NIE”,
(e) 0 (0%) respondentów odpowiedziało „nie wiem”,
(224) Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.
Raczej TAK
43%
Zdecydowanie TAK
57%
(225) Na pytanie „Jakie efekty, według Pana(i), powinny zostać osiągnięte w wyniku procesu
rewitalizacji?”
(a) Bardziej wykształcone społeczeństwo (3,3%),
(b) Poprawa bezpieczeństwa na ulicach (26,7%),
(c) Zwiększenie liczby miejsc pracy (60%),
(d) Przyciągnięcie dużych inwestorów (36,7%),
54
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(e) Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości (63,3%),
(f) Stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej (16,7%),
(g) Poprawa jakości i estetyki środowiska naturalnego (46,7%),
(h) Eliminacja patologii w społeczeństwie (76,7%),
(i) Podniesienie standardu życia społecznego (70%),
(j) Zatrzymanie w mieście ludzi młodych i wykształconych (56,7%),
(k) Polepszenie komunikacji
przemysłowymi (0,0%),
zarówno
miejskiej,
jak
i
z
innymi
ośrodkami
(l) Odnowa zabytków w Gminie (20%),
(m) Zwiększenie ilości i poprawa jakości mieszkań (13,3%),
(226) Procentowe wskazania respondentów prezentuje poniższy wykres.
76,7%
70,0%
60,0%
63,3%
56,7%
46,7%
36,7%
26,7%
16,7%
3,3%
20,0%
13,3%
0,0%
(227) Na pytanie „Jaki obszar Gminy powinien być Pana(i) zdaniem poddany procesowi
rewitalizacji?”:
(a) 20 (67%) respondentów nie wskazało żadnego konkretnego obszaru Gminy,
(b) 5 (17%) respondentów wskazało na Amfiteatr,
55
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(c) 3 (10%) respondentów wskazało na centrum miejscowości Rewal i centra innych
miejscowości,
(d) 1 (3%) respondentów wskazało na kolejkę wąskotorową,
(e) 1 (3%) respondentów wskazało na miejsca wokół przestanków, sklepów i dyskotek.
(228) Na pytanie „Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar jest zdegradowany?” najczęściej
udzielanymi odpowiedziami były:
(a) Zanieczyszczone środowisko (6,7%),
(b) Patologie społeczne (80%),
(c) Przestępczość (26,7%),
(d) Brak miejsc pracy (26,7%),
(e) Małe zasoby mieszkaniowe (3,3%),
(f) Słaby rozwój handlu i usług (46,7%),
(g) Słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno – wypoczynkowa (43,3%),
(h) Zły stan dróg i komunikacji (73,3%),
(i) Zły stan zabytków (40%),
(229) Poniższy wykres prezentuje procentowe wskazania respondentów.
80,0%
73,3%
46,7%
26,7%
6,7%
43,3%
40,0%
26,7%
3,3%
(230) Na pytanie „Jakie problemy ekonomiczne, na wskazanym obszarze, chciałby Pan(i)
rozwiązać w procesie rewitalizacji?” najczęściej wskazywano na:
56
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(a) Brak miejsc pracy (53,3%),
(b) Brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych (40%),
(c) Brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami (10%),
(d) Brak wsparcia dla msp (50%),
(e) Zła gospodarka odpadami, ściekami (16,7%),
(f) Niewystarczającą ilość i niski standard mieszkań (23,3%),
(g) Zły stan zabytków (30%),
(h) Słaby rozwój handlu 43,3%),
(i) Niewielka ilość (mała aktywność) msp (63,3%),
(j) Inne (0%),
(231) Poniższy wykres prezentuje procentowe wskazania respondentów.
63,3%
53,3%
50,0%
43,3%
40,0%
30,0%
23,3%
16,7%
10,0%
0,0%
(232) Na pytanie „Jakie problemy społeczne, na wskazanym obszarze chciałby Pan(i)
rozwiązać w procesie rewitalizacji?” najczęściej wskazywano na:
(a) Przestępczość (30%),
(b) Bezrobocie (66,7%),
(c) Biedę (26,7%),
(d) Alkoholizm (73,3%),
57
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(e) Przemoc w rodzinie (3,3%),
(f) Narkomanię (13,3%),
(g) Przestępczość młodocianych (23,3%),
(h) Chuligaństwo (80%),
(i) Utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół (0,0%),
(j) Niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (10%),
(k) Brak dostępu do nowoczesnych technologii (3,3%),
(l) Emigracja z miasta młodych i dobrze wykształconych osób (50%),
(233) Poniższy wykres prezentuje wskazania procentowe respondentów.
80,0%
73,3%
66,7%
50,0%
30,0%
26,7%
23,3%
13,3%
3,3%
10,0%
3,3%
0,0%
(234) Na pytanie „Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym obszarze
chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?” najwięcej respondentów wskazało
na:
(a) Zły stan estetyczny otoczenia (76,7%),
(b) Zły stan infrastruktury wokół budynków (56,7%),
(c) Brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych osiedli (6,7%),
58
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(d) Brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu
miejsca zamieszkania (70%),
(e) Brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania (23,3%)
(f) Słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia
zamieszkania (16,7%),
(g) Słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami a władzami
publicznymi (13,3%),
(235) Poniższy wykres prezentuje procentowe wskazania respondentów.
76,7%
70,0%
56,7%
23,3%
16,7%
13,3%
6,7%
(236) Sondaż społeczny pozwolił wskazać konkretne problemy ekologiczno-przestrzenne,
ekonomiczne i społeczne, które powinny zostać rozwiązane w procesie rewitalizacji.
Najczęściej pojawiającymi się problemami były: zły stan dróg i komunikacji, słabo
rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno–wypoczynkowa (problemy przestrzenne), brak
miejsc pracy, brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych (problemy ekonomiczne), słaba
aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca
zamieszkania, bezrobocie, chuligaństwo, alkoholizm, przestępczość (problemy społeczne)
a także zły stan infrastruktury wokół budynków i zły stan estetyczny otoczenia
(problemy związane z jakością życia).
59
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
5. Obszary objęte rewitalizacją
5.1. Metodologia wyznaczenia obszarów kryzysowych
(237) Przy wyznaczeniu obszarów objętych rewitalizacją przyjęto założenie, że
wyprowadzenie obszarów dotkniętych degradacją fizyczną i wykluczeniem społecznym
ze stanów kryzysowych, pozwoli na zwiększenie dostępności przestrzennej i turystycznej
Gminy Rewal, a tym samym zdynamizowanie rozwoju gospodarczego Gminy, integrację
lokalnej społeczności oraz zwiększenie atrakcyjności dla mieszkańców, turystów i
inwestorów. Stworzy warunki do zmniejszania koncentracji problemów społecznych, tym
samym doprowadzi do poprawy wewnętrznej spójności obszarów Gminy Rewal.
(238) Wyznaczenie obszarów objętych LPR nastąpiło zgodnie z wymaganiami określonymi
w „Wytycznych w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji” (dalej
Wytyczne).
(239) Uznanie danego obszaru za wymagający rewitalizacji określono w oparciu o kryteria
obligatoryjne, determinujące stopień degradacji danego obszaru kryzysowego.
(240) Przeanalizowano wyznaczone obszary pod kątem kryteriów ze sfery społeczno –
gospodarczej. Uwzględniono następujące kryteria:
(a) Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
(b) Wysoką stopę długotrwałego bezrobocia,
(c) Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
(241) Dodatkowo, w celu uzupełnienia analizy społeczno – gospodarczej, uwzględniono
kryterium ze sfery infrastrukturalnej – porównywalnie niski poziom wartości zasobu
mieszkaniowego, zdefiniowany liczbą budynków wybudowanych przed 1989 rokiem.
(242) Każde z ww. kryteriów obligatoryjnych zostało skwantyfikowane za pomocą
wskaźników bazowych. Wzięto pod uwagę te wskaźniki, które umożliwią osiągnięcie
założonych w LPR celów rewitalizacji. Szczegółowe zestawienie kryteriów
obligatoryjnych i wskaźników bazowych prezentuje poniższa tabela.
Tabela 32. Zestawienie kryteriów obligatoryjnych i wskaźników bazowych pozwalających na wyznaczenie obszarów
rewitalizacji
Kryterium obligatoryjne
Wskaźnik bazowy
Sfera społeczno – gospodarcza
Łączna liczba toczących się w sądzie postępowań
eksmisyjnych z lokali mieszkalnych, orzeczonych eksmisji
oraz wykonanych eksmisji w ciągu roku
Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia
Liczba osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy do liczby
osób w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59, mężczyźni
18-64)
Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń
Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców
Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wytycznych
(243) Na potrzeby delimitacji obszarów kryzysowych wyznaczono dwa obszary analityczne,
obejmujące łącznie obszar całej Gminy Rewal. Obszarem I objęto miejscowości Rewal i
Niechorze, Obszarem II odpowiednio pozostałą część Gminy. W oparciu o analizę
społeczno-gospodarczą obszarów analitycznych wyznaczono obszar, którego stan
60
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
zdecydowanie negatywnie odbiegał od średniej dla Gminy, tj. Obszar I, dalej zwany też
Obszarem Kryzysowym.
(244) Tabelę ze społeczno-gospodarczymi kryteriami wyznaczania Obszaru Kryzysowego
prezentuje Załącznik 1.
5.2. Opis wyznaczonego Obszaru Kryzysowego
(245) Obszar Kryzysowy obejmuje obszar ewidencyjny miejscowości Rewal i Niechorze w
ich administracyjnych granicach.
(246) Granica Obszaru w miejscowości Niechorze przebiega wzdłuż następujących ulic:
Klifowa, Deptak, Nadmorska, Deptak, Krakowska, Słoneczna, Cicha, Szczecińska,
Spokojna, Leśna, Deptak, Jodłowa, Graniczna, Krótka, Wschodnia, Rybacka, Jeziorna,
Kolejowa, Trzebiatowska, Łąkowa, Polna, Bosmańska, Żeglarska.
(247) Granica Obszaru w miejscowości Rewal przebiega wzdłuż następujących ulic:
Szczecińska, Saperska, Sikorskiego, Warszawska, Deptak, Klifowa, Lipowa,
Kormoranów, Kamieńska, Słoneczników, Chabrowa, Kwiatowa , Makowa, Rumiankowa,
Leśna, Kasztanowa, Turystyczna.
(248) Obszar Kryzysowy zajmuje łącznie powierzchnię 1.050,879 ha, w tym 750,4075 ha
zajmuje obszar miejscowości Niechorze, 300,4715 ha odpowiednio miejscowości Rewal,
tj. około 25,85% powierzchni Gminy. Stanowi on zwartą jednostkę przestrzenną,
położoną w północnej części Gminy.
(249) Teren Obszaru Kryzysowego zamieszkuje łącznie 1.900 osób, w tym 968 osób w
miejscowości Rewal i 932 osoby w miejscowości Niechorze, tj. 52,76 % ogólnej liczby
ludności Gminy Rewal.
(250) Na Obszarze Kryzysowym dominują funkcje usługowa, turystyczna i mieszkaniowa.
Dopuszcza się lokalizowanie obiektów turystycznych, handlowych, gastronomicznych,
kulturalnych, biurowych i hotelowych, zgodnie z miejscowym planem.
(251) Na terenie Obszaru Kryzysowego zlokalizowane są następujące obiekty zabytkowe:
(a) W miejscowości Niechorze: linia
Wąskotorowej, Latarnia Morska,
kolejowa,
dworzec
Nadmorskiej
Kolei
(b) W miejscowości Rewal: linia kolejowa, dworzec Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.
(252) Obszar Kryzysowy przedstawia mapa stanowiąca Załącznik 2.
(253) Na tle pozostałej części Gminy Obszar I, uznany za kryzysowy, cechuje relatywnie
wysokie zdegradowanie, potwierdzone zarówno opiniami mieszkańców Gminy jak i
wynikami analizy porównawczej wskaźników bazowych, stanowiących podstawę
delimitacji obszarów kryzysowych.
(254) W odniesieniu do sfery społeczno – gospodarczej na stopień degradacji Obszaru I
największy wpływ mają:
(a) Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia: według danych Urzędu Gminy Rewal (stan
na koniec 2009r.) na Obszarze I toczyły się 2 postępowania eksmisyjne z lokali
61
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
mieszkalnych, oba w Niechorzu, w budynkach przy ulicach Nadmorskiej i
Szczecińskiej,
(b) Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia: według danych Urzędu Gminy na Obszarze
I (stan na koniec 2009r.) bez pracy powyżej 12 miesięcy pozostawało 13
mieszkańców,
(c) Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń: według danych Komisariatu Policji w
Rewalu na Obszarze I popełniono 215 przestępstw (stan na koniec 2009r.).
(255) Na podstawie wyników analizy uznano Obszar I za kryzysowy, wymagający
rewitalizacji. Wartość wskaźnika sumarycznego Obszaru I prezentuje załącznik 1.
(256) W odniesieniu do sfery infrastrukturalnej na terytorium Obszaru I odnotowuje się
porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego: większość budynków
została wybudowana przed 1989r.
6. Identyfikacja kierunków interwencji i działań oraz ich hierarchizacja
(257) Identyfikacji kierunków interwencji i działań dokonano w oparciu o zdefiniowane w
toku diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Rewal endogeniczne czynniki rozwoju
gospodarczego i społecznego Gminy. Są to czynniki, które bezpośrednio determinują
potencjał rozwoju Gminy podnosząc jej zdolność do budowania trwałych przewag
konkurencyjnych w oparciu o własne, wewnętrzne zasoby (przewagi konkurencyjne
danego obszaru5). Podnoszą atrakcyjność Gminy z punktu widzenia mieszkańców,
turystów i inwestorów.
(258) W literaturze przedmiotu endogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego i społecznego
dzieli się na:
(a) aktywne, tj. te zasoby i kapitały, które aktualnie najsilniej oddziałują na rozwój
gospodarczy miasta/regionu (np. wysokie kwalifikacje siły roboczej, wysoka
innowacyjność przedsiębiorstw działających na danym obszarze),
(b) bierne/uśpione, tj. zasoby i kapitały skumulowane na danym obszarze, których
pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy miasta/regionu wymaga zaistnienia
określonych warunków. W szczególności chodzi o inwestycje w infrastrukturę
techniczną, edukacyjną, dostęp do środków finansowych,
(c) zmarnowane, tj. takie których
inwestycyjnych w długim okresie.
odtworzenie
wymaga
wysokich
nakładów
(259) LPR tworzy się w celu uruchomienia takich procesów rewitalizacyjnych, aby
maksymalizować korzyści wynikające z przejścia endogenicznych czynników rozwoju
gospodarczego z kategorii biernych do aktywnych. W przypadku Gminy Rewal chodzi o
następujące czynniki endogeniczne:
(a) położenie geograficzne,
(b) cechy środowiska geograficznego,
Analiza i identyfikacja międzyregionalnych uwarunkowań rozwoju w planowaniu strategicznym regionów, Grzegorz
Węcławowicz.
5
62
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(c) dziedzictwo kulturowe,
(d) atrakcyjność turystyczna,
(e) dostępność środków z funduszy unijnych, w szczególności z RPO Województwa
Zachodniopomorskiego 2007-2013,
(f) partnerstwo publiczno-prywatne,
(g) współpraca lokalna, regionalna i międzynarodowa.
(260) Przy hierarchizacji działań i kierunków interwencji kierowano się przede wszystkim
potencjałem Obszaru Kryzysowego wyznaczonego do rewitalizacji i możliwością dyfuzji
efektów uzyskanych dzięki podejmowanym działaniom na pozostały obszar Gminy. Za
kryterium kluczowe wyboru uznano zdolność do nadania mu nowej jakości funkcjonalnej
i stworzenia warunków do rozwoju w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania
endogeniczne.
(261) Przy wyborze działań w zakresie poprawy zagospodarowania przestrzennego,
kierowano się ich zdolnością do zwiększania przestrzennej konkurencyjności Gminy,
racjonalnego zagospodarowania pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem, odnowy
walorów urbanistyczno-architektonicznych i estetycznych Gminy oraz podniesienia
efektywności energetycznej zasobów użyteczności publicznej. Oceniano charakter
obecnych funkcji realizowanych na Obszarze Kryzysowm oraz możliwości
wprowadzenia nowych, spełniających cele rewitalizacji.
(262) Działania w sferze gospodarczej zostały ukierunkowane przede wszystkim na tworzenie
sieciowych produktów turystycznych, rozwój i dywersyfikację oferty turystycznej w
wyniku pełniejszego wykorzystania walorów środowiskowo–kulturowych Gminy,
rozwój bazy rekreacyjnej, gastronomicznej i hotelowej, a w konsekwencji na tworzenie
nowych miejsc pracy.
(263) Działania w sferze społecznej zostały ukierunkowane przede wszystkim na te związane
ze zwiększaniem udziału społeczności w życiu Gminy i jednoczesnej integracji
społeczności lokalnej oraz rozwojem infrastruktury społecznej, podnoszącej jakość życia
mieszkańców i mających istotne znaczenie dla ożywienia społecznego Gminy oraz
zapewnienia właściwych warunków bytowych społeczeństwa.
(264) Przy wyborze wszystkich działań kierowano się przede wszystkim potencjałem ich
oddziaływania, przy czym preferowano te działania, których zakres oddziaływania
wykraczał poza obszary rewitalizacji i stwarzał warunki lepszej dostępności nie tylko dla
potrzeb mieszkańców Gminy, a także turystów i inwestorów.
(265) Zidentyfikowane i zhierarchizowane działania, ujęte w LPR, odpowiadają na potrzeby
zarówno mieszkańców jak i władz samorządowych Gminy Rewal. Należy podkreślić, iż
wszystkie przewidziane do realizacji w LPR działania stanowią odzwierciedlenie
zdiagnozowanych problemów w Gminie i mają na celu przeciwdziałanie im.
6.1. Planowane działania
(266) Zaplanowane do realizacji i ujęte w LPR działania stanowią sekwencję powiązanych ze
sobą projektów ze sfer ekologiczno-przestrzennej, gospodarczej i społecznej, mających na
63
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
celu wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanów kryzysowych. Tworzą spójną i
kompleksową koncepcję na potrzeby przyspieszonego, trwałego, zrównoważonego
rozwoju Gminy, realizowaną w ramach jednego Projektu Zintegrowanego pn.:
„Zwiększenie dostępności przestrzennej i turystycznej Gminy Rewal” (dalej Projekt
Zintegrowany). Przy czym dostępność należy rozumieć jako możliwość korzystania z
szans, jakie mieszkańcom i turystom odwiedzającym Gminę stworzy realizacja inwestycji
w ramach Projektu Zintegrowanego, a tym samym rewitalizacja Obszaru Kryzysowego.
(267) Projekt Zintegrowany ma na celu wykreowanie także w ramach powiązań sieciowych
nowych produktów turystycznych dynamizujących rozwój lokalny i integrujących lokalną
społeczność, modernizację tkanki, poprawę ładu i estetyki przestrzeni publicznej oraz
ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych.
(268) Projekt Zintegrowany generuje warunki do zwiększenia dostępności przestrzennej
Gminy rozumianej jako możliwość korzystania z szans, jakie stworzy mieszkańcom,
turystom odwiedzającym Gminę i inwestorom rewitalizacja obszarów kryzysowych.
Wpisuje się w szerszy program strategiczny Gminy, mający na celu odzyskanie, dla
obecnych i przyszłych pokoleń, miejskich zasobów pod nowe, dotychczas niemożliwe do
realizacji przez Gminę, funkcje społeczne i gospodarcze. Dąży do wyprowadzenia
przestrzeni publicznej, na której zaszły niepożądane, destrukcyjne procesy, dotyczące w
przeważającej mierze degradacji terenów zdekapitalizowanych i centrów miejscowości ze
stanu kryzysowego. Prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności i turystów.
(269) Spośród grup docelowych, w przypadku których realizacja Projektu Zintegrowanego
spowoduje zmniejszenie negatywnych zjawisk, należy wyodrębnić beneficjentów
bezpośrednich od pośrednich.
(270) Do grupy beneficjentów bezpośrednich, czyli tych którzy na realizacji Projektu
skorzystają w sposób bezpośredni, należy zaliczyć:
(a) Mieszkańców Gminy Rewal w liczbie 3,54 tys. osób (stan na koniec 2009r.),
(b) Turystów (w rozumieniu GUS, tj. spędzających na obszarze Gminy co najmniej jedną
noc), w liczbie ok. 142,47 tys. osób (stan na koniec 2009r.),
(c) Podmioty i instytucje otoczenia biznesu, działające głównie w branży turystycznej.
(271) Do grupy beneficjentów pośrednich, czyli tych którzy na realizacji Projektu skorzystają
w sposób pośredni, należy zaliczyć podmioty gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu
oraz organizacje i stowarzyszania prowadzące działalność na terenie Gminy Rewal, w
obszarze innym niż turystyka.
(272) Zakłada się, że w wyniku realizacji Projektu Zintegrowanego i rewitalizacji obszaru
kryzysowego poprawie ulegnie dostępność przestrzenna i turystyczna Gminy, tym samym
wzrośnie jej konkurencyjność i atrakcyjność jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i
pracy.
(273) Inwestorem wszystkich zaplanowanych w ramach LPR projektów do realizacji jest
Gmina Rewal.
(274) Zbiorcze zestawienie projektów zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu
Zintegrowanego, prezentuje poniższa tabela.
64
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Tabela 33. Zestawienie projektów w ramach Projektu Zintegrowanego
Projekty
Projekt 1: Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej
Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków
i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu
Projekt: 2: Budowa Centrum Kultury i Amfiteatru w
Rewalu
Projekt 3: Spotkania obywateli Miast i Gmin Bliźniaczych
Unii Europejskiej
Projekt 4: Wymiany młodzieży EUROCLIMA
6.2. Projekt Zintegrowany
(275) W ramach Projektu Zintegrowanego przewiduje się realizację 4 projektów, w tym 2 o
charakterze inwestycyjnym, 2 bezinwestycyjnym (projekty tzw. miękkie).
(276) Zaawansowanie organizacyjne projektów jest zróżnicowane. Wszystkie projekty będą
realizowane przez Urząd Gminy.
(277) Zakłada się, że wraz z realizacją zaplanowanych w obecnej wersji LPR inwestycji i
zwiększeniem dostępności przestrzennej i turystycznej Gminy powstaną warunki do
realizacji kolejnych inwestycji w następnych latach 2011 – 2015, także przez innych
partnerów procesu rewitalizacji, w tym finansowanych ze środków własnych lub
kredytów oraz środków pomocowych z funduszy unijnych.
(278) Na potrzeby opisu projektów wykorzystano celowo opracowane karty projektów.
Projekt 1: Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli
wraz z zagospodarowaniem terenu
65
KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY REWAL DO 2015 ROKU
1. Nazwa projektu:
Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie
Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
2. Miejsce realizacji - ulice (charakterystyka
miejsca):
3. Opis stanu istniejącego:
Niechorze, Rewal, Pogorzelica, Trzęsacz, Śliwin
4. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu
Rewitalizacja obejmie m. in. przebudowę budynków dworcowych, budowli i
infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu,
Rewalu oraz Pogorzelicy. Wybudowane zostaną przystanki kolejki w
Trzęsaczu, Śliwinie, Niechorzu - „Przystanek Latarnia Morska”. W zespole
zabudowy dworcowej znajdą się kasy biletowe, punkty informacji
turystycznej, poczekalnie pełniące funkcje kameralnej powierzchni
wystawienniczej,
kawiarnie,
restauracje
oraz
pokoje
gościnne.
Przebudowane zostaną perony. Powstaną wypożyczalnie rowerów oraz
66
rowerownie. W Rewalu będzie można zwiedzić Galerię Miniatur Kolei
Wąskotorowych, a w Pogorzelicy Skansen – Muzeum Kolei Wąskotorowej
(w tym wystawa taboru kolejowego w plenerze). Turyści będą mogli
korzystać z parkingów, znajdujących się przy każdej stacji kolejki
Po II wojnie światowej kolejkę gryficką oraz inne linie zachodniopomorskie
wcielono do PKP, tworząc tzw. Pomorskie Koleje Dojazdowe, które
stanowiły najdłuższą sieć na Pomorzu Zachodnim. Mimo wprowadzenia
bardziej wydajnej trakcji spalinowej oraz transporterów umożliwiających
przewóz wagonów normalnotorowych, sieć kolejki stopniowo kurczyła się
wskutek rozwoju transportu samochodowego. Na początku lat 50. czynnych
było jeszcze ok. 580 km linii o ujednoliconej szerokości toru 1000 mm.
Obecnie tylko w sezonie letnim eksploatowana jest jedna linia długości ok.
52 km z Gryfic do Pogorzelicy, przez Trzęsacz, Rewal, Śliwin i Niechorze.
Jest to 22% wszystkich linii dawnej Gryfickiej Kolei Wąskotorowej.
W 2001 r. Gmina Rewal została zaproszona do rozmów na temat likwidacji
Gryfickiej Kolei Wąskotorowej. Polskie Koleje Państwowe zaproponowały
gminie przejęcie zabytkowej linii, przebiegającej przez pięć miejscowości:
Trzęsacz, Rewal, Śliwin, Niechorze i Pogorzelicę. Rada Gminy Rewal podjęła
Uchwałę w sprawie przejęcia majątku ruchomego i nieruchomości od spółki
PKP SA. Cała infrastruktura objęta jest ochroną prawną poprzez wpis do
Rejestru Zabytków (decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Szczecinie nr A-1286 z dnia 11.05.1995 r.).
Zgodnie z obowiązującym prawem, prowadzenie działalności przewozowej
wymaga uzyskania licencji. Podmiot ubiegający się o licencję musi mieć
nieposzlakowana opinię, odpowiednie środki finansowe na prowadzenie
działalności, tabor kolejowy oraz wnieść stosowną opłatę w wysokości 1750
euro. Użytkowany przez przewoźnika tabor oraz urządzenia linii kolejowej
muszą uzyskać świadectwa bezpieczeństwa, wydane przez Urząd
Transportu Kolejowego. Gmina Rewal uzyskała licencję nr WPO/064/2004 z
dnia 28.04.2004 r., zgodnie z decyzją nr TRL/14/04 z dnia 11.10.2004 r.,
wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
Na dzień dzisiejszy Nadmorska Kolej Wąskotorowa funkcjonuje w strukturze
Gminy Rewal jako Referat Transportu Kolejowego. Na stałe zatrudnionych
jest 10 pracowników (administracja i bieżące utrzymanie kolei). W sezonie
letnim, kiedy kolej realizuje przewozy turystyczne, zatrudniane są
dodatkowe osoby (ok. 5).
Kolejka wyjeżdża z Gryfic i dalsza jej trasa przebiega przez Trzęsacz, Rewal,
Śliwin i Niechorze do Pogorzelicy. Ogólny stan torowiska można uznać za
zadowalający. Część linii nadmorskiej pod koniec lat 80. XX w. gruntownie
wyremontowano. Obecnie konieczna jest stała konserwacja, połączona z
wymianą spróchniałych i popękanych podkładów. Szczególnemu zużyciu
podlegają rozjazdy kolejowe i jest to problem w obecnej chwili nie
rozwiązany. Zużyte elementy, krzyżownice i iglice przekładane są z torów
bocznych. Na odcinkach linii biegnących przez łąki dochodzi do podtapiania
torowiska. Dzieje się tak dlatego, że tereny te, należące niegdyś do
Państwowych Gospodarstw Rolnych w większości nie znalazły nowych
dzierżawców i w ten sposób niekonserwowane rowy melioracyjne przestały
odprowadzać nadmiar wody. Zmusiło to kolej do oczyszczania niektórych
rowów na własny koszt.
Sezonowy rozkład jazdy obowiązuje od maja do września. W sezonie 2008
z kolejki skorzystało 62 787 turystów. Poza sezonem cały tabor można
zobaczyć w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Gryficach.
W okresie letnim, podczas weekendów, uruchamiany jest pociąg
prowadzony parowozem Px48 „Parys”, złożony z wagonów turystycznych,
przebudowanych z wagonów towarowych.
Każdego roku przeprowadzana jest bieżąca konserwacja mostów i
przepustów. Remontów wymagają również obiekty zaplecza
technicznego oraz budynki dworcowe w Rewalu, Niechorzu i
Pogorzelicy (np. budynek stacyjny w Niechorzu, postawiony na
niestabilnym gruncie, zapadł się i przechylił o 15).
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Projekt 2: Budowa Centrum Kultury i Amfiteatru w Rewalu
67
KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY REWAL DO 2015 ROKU
1. Nazwa projektu:
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
2. Miejsce realizacji - ulice (charakterystyka
miejsca):
3. Opis stanu istniejącego:
4. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu
5. Cel realizacji projektu (proszę opisać
najważniejsze efekty, jakie chce się osiągnąć
realizując projekt)
6. Nazwa i adres głównego realizatora
projektu (beneficjenta)
Budowa Centrum Kultury i Amfiteatru w Rewalu
Gmina Rewal , miejscowość Rewal ,
Działka numer geod. 415 obręb Rewal 1
Położenie - w rejonie ulic Parkowej, Wesołej i Dworcowej.
Obiekt zlokalizowany będzie w ścisłym centrum miejscowości Rewal i
otoczony typową zabudową nadmorską.
Zdewastowany teren obecnego „amfiteatru” wraz z budynkiem zaplecza
sceny jest w bardzo złym stanie technicznym .
W istniejącym stanie obiekt nie spełnia oczekiwań zarówno inwestora jak i
osób z niego korzystających . Brak zadaszenia powoduje problem
korzystania podczas niesprzyjającej pogody. Brak profesjonalnego zaplecza
oraz wiek i stan zużycia istniejących elementów wyposażenia i obiektów
spowodował iż obiekt przestał spełniać normy użytkowe.
W ramach realizacji projektu przewiduje się :
1. Rozbiórkę istniejącego budynku zaplecza sceny amfiteatru ,
rozebranie istniejącej sceny oraz widowni wraz z niezbędnymi
pracami ziemnymi
2. Budowę budynku kubaturowego Amfiteatru i Centrum Kultury
3. Wykonanie drogi wewnętrznej
4. Wykonanie dwóch parkingów po 3 stanowiska w tym jedno dla
osób niepełnosprawnych
5. Wydzielenie miejsca do składowania śmieci .
Projekt obejmuje budowę zadaszonej sceny i widowni na 1200 osób z
zapleczem sanitarnym oraz budynek Centrum Kultury stanowiący również
zaplecze dla sceny Amfiteatru. Planowane jest również zagospodarowanie
ternu obejmujące place przed wejściem do obiektu, miejsca postojowe dla
pracowników oraz zieleń zorganizowaną.
Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami.
W przeważającej części zastosowano surowce naturalne – konstrukcja
zadaszenia nad widownią z drewna klejonego , ściany z pustaków
ceramicznych, izolacja termiczna z wełny skalnej.
Powierzchnia inwestycji:
1. Powierzchnia całej nieruchomości - 4456 m2
2. Powierzchnia istniejących obiektów budowlanych : obiekt
kubaturowy 126 m2 , scena 222m2 , widownia 640m2
3. Powierzchnia planowanych obiektów budowlanych 1538 m2
- aktywizacja obszaru zdegradowanego
- ożywienie gospodarcze
- poprawa estetyki przestrzeni
Gmina Rewal
Urząd Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu
Centrum Informacji Promocji i Rekreacji Gminy Rewal
7. Inne podmioty uczestniczące w realizacji
projektu (jeśli istnieją)
III kwartał 2011- II kwartał 2013
8. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia projektu
2009
2010
2011
9. Przewidywany, szacunkowy koszt realizacji 2008
projektu w rozbiciu na poszczególne lata
0
10. Finansowanie projektu
11. Dane kontaktowe realizującego projekt
(imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon,
email)
12. Posiadane zezwolenia niezbędne do
realizacji projektu (np. pozwolenie na
0
0
2 000
000
2012
2013
2014
2015
4 000
000
3 000
000
0
0
Źródło finansowania
Kwota
Wkład własny Inwestora
1 000 000
Planowana wysokość dotacji
z funduszy strukturalnych UE
RPOWZ Oś Priorytetowa 5. Turystyka, kultura i
rewitalizacja, Działanie 5.5. Rewitalizacja,
Poddziałanie 5.5.1. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych
Inne źródła (kredyty bankowe)
3 600 000
Razem planowane nakłady inwestycyjne ogółem
9 000 000
Edyta Sobolak-Murzynowska, [email protected] 91/38 49 039
Przeprowadzona została procedura oddziaływania na środowisko –
4 400 000
68
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Projekt 3: Spotkania obywateli Miast i Gmin Bliźniaczych Unii Europejskiej
69
KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY REWAL DO 2015 ROKU
1. Nazwa projektu:
Spotkania Gminy
obywateli
Miast
i Gmin
Bliźniaczych Unii Europejskiej
„Lokalny Program Rewitalizacji
Rewal
do 2015
roku”
2. Miejsce realizacji - ulice (charakterystyka
miejsca):
3. Opis stanu istniejącego:
Gmina Rewal , Gmina Eleftheres , Grecja
Gmina Rewal organizuje wraz z partnerską Gminą Eleftheres
spotkanie obywateli miast bliźniaczych w Gminie Rewal, rozwijanie
w dalszym ciągu autentycznych więzi przyjaźni, współpracy i
solidarności, które kształtują się już w drodze nawiązanych
kontaktów i wymiany. Spotkanie obywateli miast bliźniaczych
odbywa się cyklicznie, wymiany miały miejsce w latach 2005, 2006
,2008 ,2010 r, kolejna wymiana planowa jest na w roku 2011.
Zakłada się kontynuację projektu w kolejnych latach.
4. Opis zadań, które są do wykonania w
Opis zadań ;
ramach projektu
-Spotkania i podejmowanie delegacji;
- Twórcze spotkania grup roboczych;
- Wspólne imprezy reprezentacji obydwu Społeczności z tematami
będącymi przedmiotem zainteresowań dot. zjednoczenia
europejskiego, itp.;

Zwiedzanie
miejsc
archeologicznych,
historycznych,
kulturalnych,
przyrodniczych,
ekologicznych,
produkcyjnych itp.;

Organizowanie wystaw dla ukazania lokalnych walorów i
osiągnięć , takich jak produkty , zabawki, fotografie
itp.;
Wymiana grup artystycznych, takich jak grupy taneczne, chóry,
orkiestry itp., w celu zaprezentowania i promocji naszego bogactwa i
naszych tradycji
5. Cel realizacji projektu (proszę opisać
Cel realizacji :
najważniejsze efekty, jakie chce się osiągnąć
 Zacieśnianie więzów braterstwa opartych na solidarności,
realizując projekt)
porozumieniu i wymianie doświadczeń oraz związków
pomiędzy ludźmi na zasadach wspólnoty i wzajemnego
zrozumienia opartego na wspólnej kulturze europejskiej
wykraczającej poza wszelkie dzielące nas różnice,
 Kształtowanie więzów przyjaźni, solidarności i braterstwa w
kontekście rodziny europejskiej pomiędzy różnymi grupami
ludzi ( młodzieży, hodowców, przedsiębiorców , nauczycieli,
przedstawicieli religijnych, polityków itp.),
 Popieranie ich współpracy na różnych poziomach działań (
szkoły, kluby sportowe, organizacje biznesowe, usługowe,
Kościoły, Samorządy Miejskie/Gminne, itp.),
 Promocja unikalnych wartości i bogactwa narodowego i
powszechnej kultury każdego z naszych narodów oraz
wzajemnego zrozumienia i poznania oryginalności bogactwa
narodowego i regionalnego strony drugiej,
 Wykorzystanie możliwości, które wynikają z projektów
mających na celu pobudzenie współpracy pomiędzy
lokalnymi władzami w ramach Unii Europejskiej, tak aby
Władze Samorządowe wspólnie uczestniczyły w tych
przedsięwzięciach, które będą możliwe do zrealizowania,
 Rozwijanie wymiany turystycznej pomiędzy społecznościami
bliźniaczych miast,
 Wymiana wszelkiego rodzaju produktów takich jak dobra
kulturalne, rolnicze, wymiana doświadczeń, informacji
ekspertów, technologii itp.,
 Informowanie
o
pracownikach
samorządów
miejskich/gminnych o systemach zarządzania i obsługi
obywateli stosowanych w toku działań każdego z nich
6. Nazwa i adres głównego realizatora
Gmina Rewal
projektu (beneficjenta)
Urząd Gminy Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
7. Inne podmioty uczestniczące w realizacji
Gmina Eleftheres- Grecja
70
projektu (jeśli istnieją)
8. Przewidywany termin rozpoczęcia i
Spotkanie obywateli miast bliźniaczych odbywa się cyklicznie,
zakończenia projektu
wymiany miały miejsce w latach 2005, 2006 ,2008 ,2010 r, kolejna
wymiana planowa jest na w roku 2011
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Projekt 4: Wymiana młodzieży EUROCLIMA”
71
KARTA PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY REWAL DO 2015 ROKU
1. Nazwa projektu:
Wymiana młodzieży
EUROCLIMA
„Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Rewal
do 2015 roku”
2. Miejsce realizacji - ulice (charakterystyka
miejsca):
3. Opis stanu istniejącego:
4. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach projektu
Gmina Eleftheres, Gmina Rewal
Gmina Rewal zorganizowała wraz z partnerską Gminą Eleftheres
pierwsze spotkanie młodzieży, które odbyło się w dniach 1725.05.2010 w Gminie Eleftheres. Wymiana młodzieży polsko-greckiej
odbyła się w ramach Programu Młodzież w działaniu. Kolejne
spotkanie planowane jest na 2011r. Zakłada się kontynuację
projektu w kolejnych latach.
Dla tej wymiany młodzieży, obydwaj partnerzy byli w ścisłej
komunikacji i współpracy zarówno podczas fazy przygotowywanej
propozycji jak również podczas realizacji wymiany młodzieży. W
szczególności, Gmina Eleftheres przystąpiła do przygotowania
propozycji we współpracy z Gminą Rewal i w dalszym ciągu była
odpowiedzialna za organizację imprez, które odbyły się podczas
wymiany.
Obie gminy ustanowiły dwa zespoły młodzieży, które wzięły udział w
programie, a także dokonały wyboru przewodników dla tych dwóch
grup.
Głównym przedmiotem wymiany był wpływ środowiskowych zmian
klimatycznych i sposoby ochrony, które młodzież Europy mogłaby
promować w praktyce.
Zadania, które realizowane były w projekcie: praca w grupach,
warsztaty, zajęcia ogólno-rozwojowe, prezentacja potraw, wspólna
degustacja, zajęcia integracyjne, zabawa, warsztaty ekologiczne,
praca w grupach, drama, dyskusja.
5. Cel realizacji projektu (proszę opisać
Wymiana ta miała miejsce w kontekście już wcześniej nawiązanych
najważniejsze efekty, jakie chce się osiągnąć stosunków pomiędzy obywatelami Eleftheres i Rewala w oparciu o
realizując projekt)
Europejski Program „Europe for Citizens”. Wzajemnym pragnieniem
obu społeczności było rozszerzenie tej doskonałej współpracy na
młodzież, jako że jest ona najważniejszą częścią społeczeństwa.
Celami tej wymiany było:

Aktywne zaangażowanie młodych ludzi w sprawy
środowiska i działania interaktywne

Wymiana ideii i opinii pomiędzy młodymi ludźmi

Zapoznanie z ideą integracji europejskiej

Poznanie młodych ludzi z innych krajów Europy

Zrozumienie i zdanie sobie sprawy z faktu, że młodzi ludzie
obu krajów mają podobne problemy i zainteresowania

Współpraca i połączony udział młodzieży obu krajów w
procesie rozwoju, który odbywa się na europejskim
poziomie regionalnym

Pogłębienie ideii, że młodzi ludzie każdego kraju sa
członkami wielkiej rodziny europejskiej, a jednocześnie
zachowują oni swoją własną charakterystykę i tożsamość
kulturową

Równy współudział młodych ludzi ( w życiu społecznym) bez
względu na różnice społeczne i płeć
Zgodnie z wyżej wymienionymi celami, wymiana jest realizacją
celów i priorytetów Programu Młodzież w Działaniu oraz oferuje
zarówno narzędzia jak i założenia dla pomyślnej i trwałej kontynuacji
tego projektu.
6. Nazwa i adres głównego realizatora
projektu (beneficjenta)
Gmina Rewal
Urząd Gminy Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Gmina Eleftheres
7. Inne podmioty uczestniczące w realizacji
projektu (jeśli istnieją)
8. Przewidywany termin rozpoczęcia i
01.03.2010 - 30.06.2010 , planowana kolejna – 2011r.
zakończenia projektu
9. Przewidywany, szacunkowy koszt realizacji 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
72
2015
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
6.3. Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do
2015 roku
(279) Harmonogram rzeczowo-finansowy projektów inwestycyjnych zaplanowanych do
realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku
z uwzględnieniem źródeł finansowania prezentuje poniższa tabela.
73
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Tabela 34. Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku
Nazwa projektu
Projekt 1: Rewitalizacja zabutkowej linii
Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal remont budynków i budowli wraz z
zagospodarowaniem terenu
Projekt 2: Budowa Centrum Kultury i Amfiteatru w
Rewalu
Projekt 3: Spotkania obywateli Miast i Gmin
Bliźniaczych Unii Europejskiej
Projekt 4: Wymiana młodziezy EUROCLIMA
Razem
Czas
realizacji
2007-2012
2010-2015
2010-2015
2010-2015
Finansowanie projektu
Źródło
finansowania
Kwota
Ogółem
40 931 189
środki własne
25 485 157
środki z
funduszy UE
(RPOWZ)
Inne źródła
15 446 032
Ogółem
9 000 000
środki własne
1 000 000
środki z
funduszy UE
Inne źródła
(kredyt)
Ogółem
25 187
2008
150 000
2009
200 000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10 709 964
25 139 453
4 706 585
2 000 000
4 000 000
3 000 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
10 829 964
27 259 453
8 826 585
3 120 000
120 000
120 000
3 600 000
4 400 000
360 000
środki własne
240 000
środki z
funduszy UE
Inne źródła
120 000
Ogółem
360 000
środki własne
120 000
środki z
funduszy UE
Inne źródła
240 000
2010-2015 Ogółem
Koszt realizacji projektu w rozbiciu na poszczególne lata
2007
50 651 189
środki własne
26 845 157
środki z
funduszy UE
Inne źródła
19 406 032
25 187
150 000
200 000
4 400 000
74
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
7. System wdrażania, monitorowania, aktualizacji. Komunikacja i partycypacja
społeczna
7.1. Wdrażanie
(280) Ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji założeń i celów każdego
dokumentu planistycznego jest skuteczny i przemyślany system jego wdrażania. W
Urzędzie Gminy został powołany Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji, odpowiedzialny za
opracowanie założeń LPR i jego stałą aktualizację. Pełni w ramach systemu wdrażania
funkcję ciała doradczego dla Wójta Gminy Rewal.
(281) Do zadań Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji należy koordynacja wdrażania LPR
na obszarze Gminy, przygotowywanie projektów aktualizacji LPR, jego promocja,
organizacja systemu monitorowania, współdziałanie z partnerami społecznymi.
(282) Do zadań Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji należy w szczególności:
(a) Zbieranie, z wszelkich źródeł, informacji o rejonach Gminy, które wymagają
wsparcia,
(b) Inicjowanie propozycji nowych działań, w tym modyfikacja bądź całkowita zmiana
granic obszaru, który powinien podlegać rewitalizacji,
(c) Wstępna analiza zgłaszanych projektów, zarówno pod względem merytorycznym, jak
i pod względem celowości,
(d) Prowadzenie bieżącego monitoringu projektów i działań już realizowanych,
przedstawianie propozycji ich bieżącej modyfikacji czy aktualizacji,
(e) Składanie propozycji wniosków w zakresie zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji
na poziomie strategicznym.
(283) Zadaniem Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji jest także bieżąca współpraca ze
wszystkimi beneficjentami LPR i realizatorem Projektu Zintegrowanego. Ponadto jest on
zobligowany do udostępniania informacji, organizowania spotkań, konferencji,
konsultacji w celu upowszechnienia informacji o LPR i o poszczególnych projektach.
Informacje te powinny być upowszechniane wśród mieszkańców oraz działających na
terenie Gminy podmiotów i środowisk opiniotwórczych. Obowiązkiem Zespołu jest
ponadto organizowanie dialogu społecznego w sprawach dotyczących potrzeb oraz
możliwości aktualizacji LPR.
(284) Odpowiedzialność za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do
2015 roku ponosi Wójt Gminy.
7.2. Monitorowanie i ocena realizacji Projektu Zintegrowanego
(285) Realizacja poszczególnych projektów i całego LPR monitorowana będzie na poziomie
wskaźników produktu i rezultatu. Stopień ich osiągania sprawdzany będzie w ramach
prowadzonego cyklicznie monitoringu.
(286) Częstotliwość pomiaru zależy od kategorii wskaźnika i od poziomu jego pomiaru w
strukturze wdrażania. Wskaźniki produktu będą mierzone raz na rok, wskaźniki rezultatu
po zakończeniu poszczególnych projektów i podprojektów.
75
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(287) Monitoring prowadzić będzie Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji. Podstawą do jego
przeprowadzania będą dane uzyskane od podmiotów zaangażowanych w rewitalizację
wyznaczonego obszaru Gminy. Monitoring w zakresie osiąganych wskaźników produktu
i rezultatu będzie wykonywany w oparciu o przedstawione poniżej wskaźniki.
Wskaźniki produktu
Liczba nowych/zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej
Liczba projektów z zakresu rewitalizacji
Liczba zrewitalizowanych obszarów
Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz
poprawiających atrakcyjność miast
Liczba budynków poddanych renowacji
Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury
technicznej
Liczba budynków poddanych termomodernizacji
Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji
Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne
Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją
Długość zmodernizowanych ulic i chodników w obszarach objętych
rewitalizacją
Powierzchnia zmodernizowanej nawierzchni jezdni
Powierzchnia zmodernizowanych chodników w obszarach objętych
rewitalizacją
Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej
Powierzchnia obiektów wybudowanych/ zmodernizowanych na cele
sportowo-rekreacyjne
Liczba terenów zielonych poddanych rekultywacji
Wyremontowana powierzchnia biurowo - mieszkaniowa
Wyremontowana powierzchnia szkolno - warsztatowa
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia zmodernizowanej elewacji zewnętrznej
Powierzchnia wyremontowanych pokryć dachowych
Powierzchnia kubatury wyburzonych budynków
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji
Liczba utworzonych miejsc pracy
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej
Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury turystycznej
Powierzchnia zabudowanych pustych przestrzeni publicznych
Jednostka
miary
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
m2
szt.
km
m.
m2
m2
szt.
szt.
m2
ha
m2
m2
Jednostka
miary
m2
m2
m2
ha
szt.
szt.
m2
m2
7.3. System aktualizacji LPR
(288) Procesy rewitalizacyjne mają charakter dynamiczny. Istotnym elementem LPR jest
bieżąca ocena aktualnych potrzeb oraz priorytetów na poziomie Gminy. Ocena potrzeb
powinna dotyczyć wskazania projektów, które należy realizować w pierwszej kolejności
oraz wyboru nowych obszarów gdzie muszą zostać skoncentrowane działania związane z
rozwojem społeczno-gospodarczym.
(289) Celem aktualizacji jest identyfikacja nowych projektów bądź wprowadzanie zmian do
już podjętych przedsięwzięć oraz dokonywanie wyborów o charakterze strategicznym,
wypracowanie wizji rozwoju procesów rewitalizacji, przede wszystkim w skali całej
Gminy i jej uwzględnienie przy planowaniu budżetu na kolejny rok kalendarzowy.
76
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
(290) Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji przyjmuje opinie, propozycje i wnioski dotyczące:
aktualizacji projektów w ramach Projektu Zintegrowanego, włączenia do LPR nowych
projektów, jak również ewentualnej modyfikacji istniejącego lub wyznaczenia nowego
obszaru bądź obszarów wymagających rewitalizacji, w oparciu o terminy konkursów dla
Poddziałania 5.5.1. i Poddziałania 5.5.2.
7.4. Komunikacja i partycypacja społeczna
(291) Zarówno przygotowanie, jak i realizacja LPR odbywa się z zachowaniem zasady
partnerstwa. W trakcie prac nad dokumentem planowane kierunki działań oraz projekty
były konsultowane ze środowiskami partnerów społecznych, zainteresowanymi
określonymi dziedzinami.
(292) Powodzenie działań realizowanych w ramach LPR wymaga współpracy wielu
podmiotów, nie tylko z sektora publicznego. Władze Gminy Rewal dążyć będą do jak
największego zaangażowania w działania rewitalizacyjne podmiotów prywatnych.
(293) Realizacji LPR będzie towarzyszyła otwarta polityka informacyjna, zarówno podczas
opracowywania programu, jak i podczas jego późniejszej realizacji.
(294) Zakłada ona informowanie mieszkańców rewitalizowanego obszaru oraz całej Gminy,
najpierw o założeniach Projektu Zintegrowanego, później o konkretnych projektach,
wreszcie o efektach prac. Informacje będą upowszechniane poprzez opracowanie
materiałów informacyjnych o programie rewitalizacji, a także ulotek informujących o
poszczególnych projektach (przedmiot projektu, cele realizacji projektu, przewidywane
koszty i terminy realizacji).
(295) Na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieszczane będą bieżące informacje o
postępach we wdrażaniu LPR i poszczególnych projektów, zdjęcia obszaru objętego LPR
wraz z przedstawieniem osiągniętych efektów, ankiety, sondaże i wyniki
przeprowadzonych badań.
(296) Konsultacje społeczne będą przeprowadzane przez cały okres realizacji LPR, przy
czym konsultacje bezpośrednie, z mieszkańcami i środowiskami opiniotwórczymi,
odbywać się będą co najmniej raz w roku.
8. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
(297) Pismem z dnia 30 września 2010r. znak: RDOŚ-32-WOOŚ.OSZP-7040/96/7/10/AM
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie stwierdził, iż biorąc pod uwagę
rodzaj, lokalizację, a także charakter działań przewidzianych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku nie zachodzi konieczność przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
(298) Przedmiotowe pismo stanowi Załącznik 5.
77
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
9. Zakończenie
(299) Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku jest
wynikiem identyfikacji endogenicznych czynników rozwoju obszarów zdegradowanych,
generujących warunki do przyspieszonego, trwałego, zrównoważonego rozwoju całej
Gminy. W przypadku Gminy Rewal chodzi w szczególności o położenie geograficzne,
zasoby turystyczne, surowcowe i przyrodnicze.
(300) LPR opracowuje się w celu kontynuacji procesu rewitalizacyjnego i uruchomienia
działań rewitalizacyjnych na obszarach uznanych za kryzysowe, w tym wykreowania w
ramach powiązań sieciowych nowych produktów turystycznych dynamizujących rozwój
lokalny i integrujących lokalną społeczność, modernizacji tkanki miejskiej, poprawy ładu
i estetyki przestrzeni publicznej oraz ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych.
(301) LPR umożliwi Gminie aplikowanie o środki finansowe z Unii Europejskiej na
realizację zadań, które zostały ujęte w LPR.
Załącznik 1: Tabela ze społeczno-gospodarczymi kryteriami wyznaczania obszarów kryzysowych
Załącznik 2: Mapa Obszaru I
Załącznik 3. Matryca logiczna Projektu 2: Budowa Centrum Kultury i Amfiteatru w Rewalu
Załącznik 4. Materiał zdjęciowy do Projektu 2: Budowa Centrum Kultury i Amfiteatru w Rewalu
Załącznik 5. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Spis tabel
Tabela 1. Sposób użytkowania gruntów w Gminie Rewal wg wybranych kategorii (stan na 1.01.2010r.) ........................ 14
Tabela 2. Struktura własnościowa gruntów w Gminie Rewal...................................................................................... 15
Tabela 3. Wykaz obowiązujących na terenie Gminy Rewal miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ........ 16
Tabela 4. Długość sieci drogowej w km (stan na styczeń 2008r.)................................................................................ 19
Tabela 5. Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Rewal w km (stan na styczeń 2008r.) ............................................. 19
Tabela 6. Dane dotyczące sieci wodociągowej w Gminie Rewal .................................................................................. 20
Tabela 7. Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej w Gminie Rewal ................................................................................... 20
Tabela 8. Dane dotyczące sieci gazowej w Gminie Rewal .......................................................................................... 21
Tabela 9. 10Struktura Wartości Dodanej Brutto wg rodzajów działalności w latach 2006-2007 ...................................... 23
Tabela 11. Struktura Wartości Dodanej Brutto wg sektorów instytucjonalnych w latach 2006-2007................................ 24
Tabela 12.Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 2007 – 2009 ........................... 25
Tabela 13. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON .......................................................... 25
Tabela 14. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD ..................................... 25
Tabela 15. Wykorzystanie bazy noclegowej w Gminie Rewal w latach 2007-2009 ......................................................... 28
Tabela 16. Liczba ludności Gminy Rewal w latach 2007 – 2009 .................................................................................. 31
Tabela 17. Ruch naturalny i migracje w latach 2007-2009.......................................................................................... 31
Tabela 18. Ludność wg ekonomicznych grup - wiekowych ......................................................................................... 32
Tabela 19. Struktura osób pracujących według płci ................................................................................................... 32
Tabela 20. Struktura osób bezrobotnych .................................................................................................................. 32
Tabela 21. Struktura osób bezrobotnych według prawa do zasiłku .............................................................................. 33
Tabela 22. Charakterystyka gospodarstw domowych w Gminie Rewal ......................................................................... 33
78
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku”
Tabela 23. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Gminie Rewal .............................................................. 35
Tabela 24.Zestawienie przyczyn ubiegania sie o pomoc społeczną w Gminie Rewal ...................................................... 35
Tabela 25. Szkoły podstawowe i gimnazjalne ............................................................................................................ 36
Tabela 26. Przestępczość w Gminie Rewal w latach 2007-2009 .................................................................................. 36
Tabela 27. Przestępczość według kategorii w Gminie Rewal w latach 2007-2009.......................................................... 37
Tabela 28. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Rewal ................................................................................................... 38
Tabela 29. Mieszkania wyposażone w instalacje ........................................................................................................ 39
Tabela 30. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania .......................................................................................... 39
Tabela 31. Mieszkania zamieszkane wg okresu budowy budynku, stan 2002r. ............................................................. 40
Tabela 32. Zestawienie kryteriów obligatoryjnych i wskaźników bazowych pozwalających na wyznaczenie obszarów
rewitalizacji................................................................................................................................................... 60
Tabela 33. Zestawienie projektów w ramach Projektu Zintegrowanego ....................................................................... 65
Tabela 34. Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku ............................................. 74
79
Download