Renesans polak - J. Polski - beniacwa

advertisement
Renesans polak.doc
(43 KB) Pobierz
Renesans – odrodzenie, z francuskiego renaissance, okres obejmujący XV-XVI odrodzenia
kultury, sztuki i nauki na wzór antyczny, zainteresowanie człowiekiem i światem, odnosi się do
odrodzenia kultury antycznej
Â
Humanizm – (człowieczeństwo) pochodzi od łacińskiego słowa humanus, co znaczy - ludzki;
jest to idea ludzkiego życia oznaczająca dążenie do pełnego rozwoju własnych
możliwości intelektualnych i cielesnych. Człowiek powinien działać zgodnie z własnymi
zdolnościami, kształcić się, dbać o zdrowe. W ujęciu humanistycznej koncepcji człowiek
stawał się jednostką godną, wyjątkową, niepowtarzalną. postulował skupienie
się na sprawach ludzkich, na zgłębianiu ludzkiej psychiki i moralności. Prąd filozoficzny
głoszący, że człowiek to najwyższa wartość
Â
Sonet – utwór liryczny o budowie stroficznej 2 strofy 4-ro wersowe (charakter opisowy) i 2 strofy 3
wersowe (charakter refleksyjny)
Â
Reformacja - ruch mający na celu naprawę stosunków wewnątrz kościoła. oficjalnym
początkiem reformacji było wystąpienie Marcina Lutra w 1517. ogłoszone przez niego tezy (95)
sprzeciwiały się np. sprzedawaniu odpustów
Â
Sielanka /Idylla /Bukolika – utwór literacki, epicko liryczny przedstawiający w wyidealizowany
sposĂłb ĹĽycie na wsi, pochwalajÄ…cy uroki ĹĽycia wiejskiego; ĹĽycie beztroskie, bezproblemowe
Â
Afirmacja życia – uwielbienie, pochwała, korzystanie z życia , poprzestanie na małym,
pozytywny stosunek do ĹĽycia
Â
Apologia mierności – pochwała przeciętności, mierności, radość z tego co się ma
Â
Literatura parenetyczna – literatura wychowawcza, kształtująca i propagująca wzorce
Â
Arkadia – kraina w Grecji, opiewana przez poetów jako kraj beztroskich i szczęśliwych pasterzy
Â
Bezcenny – mający ogromną wartość, nie sprzedałoby się tego za najwyższą
cenÄ™
Â
Fraszka – utwór liryczny, wierszowany o różnorodnej tematyce humorystyczny bądź
ironiczny, posiada puetÄ™; zwana teĹĽ ĹĽarcikiem, krĂłtka forma lirycznej wypowiedzi,
Â
Epigramat /Anakreontyk – krótkie utwory, przeważnie dwuwierszowe, gatunek wywodzący
siÄ™ z tradycji umieszczania dwuwierszowych napisĂłw nagrobnych
Â
Mądrość życiowa – mądrość człowieka, który potrafi ułożyć sobie życie aby
być szczęśliwym –życie zgodne z naturą, spokojne, harmonijne
Â
Styl gnomiczny, aforystyczny – zwięzła jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca
ogólną prawdę filozoficzną lub moralną, w sposób zaskakujący i błyskotliwy.
Â
Fatalizm – pogląd mówiący, że przyszłość jest już z góry ustalone, człowiek nie ma
na swe życie wpływu, jest marionetką w ręku Boga
Â
Synkretyzm renesansowy – połączenie pierwiastków, poglądów antycznych i
chrześcijańskich
Â
Trauma – głębokie, bolesne, dotkliwe cierpienie, nagły szok
Â
Ubi sunt – gdzie są Ci którzy odeszli
Â
Humanizm renesansowy – ruch filozoficzny, główny prąd intelektualny epoki renesansu, trudny
optymizm, wolny od mądrości stoików,
Â
Parafraza – przeróbka utworu literackiego rozszerzająca i rozwijająca treść oryginału
zachowujÄ…c zasadniczy sens
Â
Metafraza – dosłowne tłumaczenie tekstu słowo w słowo
Â
Pieśni – gatunek literacki związany z muzyką o tematyce poważnej
Â
Treny – utwór liryczny o charakterze żałobnym, będący wspomnieniem i wyrazem żalu
za zmarłym.
Â
Tragedia – gatunek dramatu, utwór dramatyczny kończący się nieuchronną klęską,
konflikt jednostki z siłami wyższymi np. losem (fatum)
Â
Wiersz sylabiczny – wiersz posiadający w każdym wersie taką samą liczbę sylab, co
najmniej 8 sylab w wersie, wiersz śpiewny, melodyjny dzięki rymom i średniówkom
Â
Przerzutnia – przerzucenie końca zdania do następnego wersu
Â
Średniówka – stały wewnątrz wersowy dział międzywyrazowy występujący w
strofie po jednakowej liczbie sylab
Â
Triumwirat – grupa składająca się z trzech postaci człowieka, Boga i szatana
Â
Peryfraza – figura stylistyczna polegająca na zastąpieniu wyrazu innym wyrazem, które ma to
samo znaczenie
Â
Epikureizm – filozofia wywodząca się ze starożytności. Nurt związany z unikaniem
cierpienia i doznawaniem przyjemności. Droga do szczęścia wiedzie przez rozum i cnotę.
Człowiek będzie szczęśliwy, jeśli zdoła uwolnić się od podstawowego leku przed
śmiercią. Hasłem epikurejczyków były słowa: "carpe diem", co znaczy chwytaj dzień, ciesz
siÄ™ chwilÄ….
Â
Stoicyzm – filozofia starożytna, w której dobre jest to, co zgodne z naturą, a jeśli coś jest
zgodne z rozumem, musi być też zgodne z naturą. Stoicy dążyli do osiągnięcia cnoty
przez rozum. Wyrzeka się pogoni za przyjemnością. Stoik powinien zawsze kierować się
rozumem, nie ulegać emocjom, nie przywiązywać wagi do dóbr doczesnych, przemijalnych.
Â
Antropocentryzm – pogląd filozoficzny według, którego człowiek znajduje się w centrum
zainteresowań sztuki, nauki, rozważań filozoficznych
Â
Horacjanizm –koncepcja nieśmiertelności artysty, który na wieki pozostawia po sobie ślad
swojÄ… sztukÄ…,
Hymn – gatunek pieśni, cechujący się podniosłym nastrojem, o charakterze pochwalnym
sławiącym a także błagalnym
Antyteza – zestawienie dwóch tez, założeń przeciwstawnych w znaczeniowa całość,
stosowana w celu zwiększenia ekspresji wypowiedzi,
Oksymoron – środek artystyczny, zestawienie dwóch sprzecznych znaczeniowo wyrażeń o
charakterze metaforycznym
Dialog – konstrukcja oparta na wypowiedziach przynajmniej dwóch bohaterów, stosowany do
przekazywania treści dydaktycznych
Zwierciadło – gatunek literatury parenetycznej, miał na celu propagowanie wzorców osobowych.
Nowela – literacki gatunek prozatorski, cechujący się jednowątkowością, krótki utwór
narracyjny wartka akcja (szybko rozwijajÄ…ca siÄ™ akcja), zwarta kompozycja,
Sokół noweli – zasadniczy, dominujący motyw w utworze
Humanista – człowiek wykształcony obyty, człowiek renesansu, posiadający kulturę
osobistÄ…
Luteranizm – doktryna teologiczna i chrześcijański ruch reformacyjny zapoczątkowany przez
Marcina Lutra (1517)
Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa obok katolicyzmu i prawosławia
powstała na skutek ruchów reformacyjnych kościoła zapoczątkowana wystąpieniem Lutra
Alegoryczność – przedstawia pojęcia idei wydarzeń w literaturze i sztuce o charakterze
przenośnym lub symbolicznym
Horyzontalizm – koncepcja opowiadająca się za tworzeniem i rozwijaniem poziomych struktur
społecznych
Wertykalizm – zasada kompozycyjna dzieła sztuki, która polega na podkreślaniu kierunków
pionowych
Epos – utwory ukazujące dzieje życia legendarnych częściowo historycznych bohaterów
Komedia – gatuek dramatu, pogodny, humorystyczny, żywa akcja i szczęśliwe zakończenie
Utopia – utwór literacki prezentujący wizję zorganizowanego i idealnego państwa, którego
mÄ…drzy i szlachetni obywatele wspĂłlnie pracujÄ… nad stworzeniem sprawiedliwego ustroju
Indywidualizm – wyraz dumy i wielkości człowieka, przejaw jego pychy, człowiek niezależny
w poglądach, oryginalny, postępuje w sposób odbiegający od przyjętych wzorów
Erotyk – utwór o tematyce miłosnej zawierającej wyznania intymne i erotyczne
Â
Satyra – utwór ośmieszający politykę, wyższe stany społeczne. Prezentuje świat poprzez
komiczne wyolbrzymienie, karykaturalnie ukazuje postaci. krytyczna postawa autora wobec
rzeczywistości, ukazywanie jej w krzywym zwierciadle.
Â
Dialog satyryczny – ironiczna wypowiedź ośmieszająca i krytykująca rozmówców
Â
Scholastyka – nurt w europejskiej filozofii i teologii średniowiecznej
Â
Irenizm – (pokój) kierunek dążący do zniwelowania różnic między chrześcijanami i
przywrócenia jedności drogą wzajemnych ustępstw doktrynalnych; postawa otwartości i
życzliwości
Â
Dialog – wypowiedź wielopodmiotowa, rozmowa dwóch lub większej liczby osób.
Â
Humanizm chrześcijański – nurtem humanizmu, który wielkość i godność człowieka
widzi w perspektywie związku z Bogiem w świetle Objawienia chrześcijańskiego. Przyjmuje
wartości religijne jako najwyższe dobro
Â
Plik z chomika:
beniacwa
Inne pliki z tego folderu:
Ludzie bezdomni - Znaczenie bezdomność, opisy naturalistyczne.doc (28 KB)
 symbolika wesela.doc (37 KB)
 prezentacja motyw smierci.doc (43 KB)
 STANISĹ•AW WYSPIAĹƒ SKI – jako niezwykĹ‚a postać.ppt (4316 KB)
 Ĺšrodki stylistyczne.doc (26 KB)

Inne foldery tego chomika:



Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
J. Angielski
J. Niemiecki
Matematyka
 WOK
Download