Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr

advertisement
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 254/2015/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 23 kwietnia 2015r.
Regulamin Organizacyjny Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Organizacyjny Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu,
zwanego w dalszej części "Centrum", określa:
1) podstawy prawne działania placówki;
2) organizację pracy placówki;
3) zasady świadczenia usług doradczo-edukacyjnych uczniom poznańskich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
4) szczegółowe zadania placówki;
5) zasady gospodarki finansowej;
6) tryb załatwiania skarg i wniosków;
7) wewnętrzne akty prawne Centrum;
8) kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.
§2
Ilekroć w Regulaminie, bez bliższego określenia, mowa jest o:
1) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Poznań, będące gminą w rozumieniu ustawy
o samorządzie gminnym oraz miastem na prawach powiatu w rozumieniu ustawy
o samorządzie powiatowym;
2) Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
w Poznaniu;
3) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Centrum Doradztwa
Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu.
§3
1. Organem prowadzącym Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu jest
Miasto Poznań.
2. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu ma siedzibę w Poznaniu przy
ul. Działyńskich 4/5.
3. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu jest jednostką budżetową
Miasta Poznania działającą w obszarze polityki społecznej.
Rozdział 2
Podstawy prawne działania placówki
§4
Centrum działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
5) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu;
6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych;
7) uchwały Nr XCIII/1064/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie
utworzenia Centrum Doradztwa Zawodowego w Poznaniu przy ul. Działyńskich 4/5;
8) uchwały Nr LVII/887/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 15.10.2013 r. w sprawie
nadania statutu jednostce organizacyjnej – Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
przy ulicy Działyńskich 4/5 w Poznaniu.
Rozdział 3
Organizacja pracy placówki
§5
1. W celu prawidłowej realizacji zadań w placówce zatrudnia się następujące osoby:
1) dyrektora, który jest powoływany przez Prezydenta Miasta Poznania;
2) pracowników posiadających określone wykształcenie kierunkowe, kwalifikacje i staż
pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2009
r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
2. Dyrektor placówki reprezentuje Centrum na zewnątrz, jest przełożonym służbowym
wszystkich pracowników placówki i wykonuje czynności nadzoru, w tym pedagogicznego,
wobec pracowników merytorycznych.
§6
1. Praca na rzecz uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i pracodawców prowadzona jest
w następujących zespołach:
1) Zespół Administracyjno-Obsługowy;
2) Zespół Doradców Zawodowych ds. uczniów szkół gimnazjalnych;
3) Zespół Doradców Zawodowych ds. uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
4) Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej – zwanym dalej
Obserwatorium.
2. Działalność Obserwatorium wspierana jest przez, zewnętrzną wobec Centrum, Radę
Programową Obserwatorium, powołaną przez Prezydenta Miasta Poznania. Pełni ona rolę
doradczą oraz
współtworzy strategię prowadzonych przez
Obserwatorium
badań.
Funkcjonowanie Rady reguluje Regulamin Rady Programowej, stanowiący osobny
dokument.
3. Zakres zadań Zespołu Administracyjno-Obsługowego obejmuje w szczególności:
1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników;
2) prowadzenie księgowości Centrum;
3) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem sekretariatu;
4) zaopatrzenie Centrum.
4. Zakres zadań Zespołu Doradców ds. uczniów szkół gimnazjalnych obejmuje
w szczególności:
1) konsultacje indywidualne z uczniami szkół gimnazjalnych;
2) prowadzenie seminariów informacyjnych oraz warsztatów z zakresu poradnictwa
edukacyjno-zawodowego;
3) tworzenie i opracowywanie pomocy dydaktycznych z zakresu poradnictwa edukacyjnozawodowego dla uczniów i nauczycieli;
4
udzielanie konsultacji metodycznych nauczycielom i doradcom zawodowym;
5) gromadzenie informacji na temat oferty edukacyjnej i rynku pracy.
5. Zakres zadań Zespołu Doradców ds. uczniów szkół ponadgimnazjalnych obejmuje
w szczególności:
1) konsultacje indywidualne z uczniami szkół ponadgimnazjalnych;
2) prowadzenie seminariów informacyjnych oraz warsztatów z zakresu poradnictwa
edukacyjno-zawodowego;
3) tworzenie i opracowywanie pomocy dydaktycznych z zakresu poradnictwa edukacyjnozawodowego dla uczniów i nauczycieli;
4) udzielanie konsultacji metodycznych nauczycielom i doradcom zawodowym;
5) gromadzenie informacji na temat rynku pracy oraz oferty edukacyjnej.
6. Zakres zadań Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej
obejmuje w szczególności:
1) badanie potrzeb kadrowych przedsiębiorców Aglomeracji Poznańskiej oraz planów
edukacyjno-zawodowych uczniów poznańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
2) monitorowanie i prognozowanie potrzeb rynku pracy Aglomeracji Poznańskiej,
z uwzględnieniem zmian zachodzących w gospodarce globalnej;
3) gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie rzetelnych informacji na temat aktualnych
i prognozowanych trendów na rynku pracy, potrzeb kadrowych przedsiębiorców oraz oferty
edukacyjnej w zakresie kształcenia ustawicznego wśród młodych ludzi, pracodawców oraz
inwestorów.
7. Schemat
struktury
organizacyjnej
Centrum
oraz
zasady
podporządkowania
poszczególnych Zespołów przedstawia załącznik Nr 1 do Regulaminu.
8. Wykaz stanowisk pracy i liczba etatów w Centrum określone są w załączniku Nr 2 do
Regulaminu.
§7
1. Centrum świadczy usługi na rzecz uczniów publicznych szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań.
2. Zainteresowani uczniowie korzystają z pomocy doradców zawodowych po uprzednim
zapisaniu się na spotkanie w uzgodnionym z doradcą terminie.
3. Seminaria informacyjne i warsztaty prowadzone są na rzecz szkół, które w ustalonym
terminie zgłoszą zapotrzebowanie na tego typu usługi w danym roku szkolnym.
4. Centrum przyjmuje uczniów, ich rodziców i nauczycieli w siedzibie Centrum przy ul.
Działyńskich 4/5 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 8.00 – 17.00; wtorek
– czwartek: 8.00 – 16:00; piątek: 8.00 – 15.00.
5. Centrum świadczy swoje usługi bezpłatnie.
Rozdział 4
Szczegółowe zadania placówki
§8
Do szczegółowych zadań placówki należą:
1)
i
udzielanie
wsparcia
ponadgimnazjalnych
w
uczniom
dokonywaniu
poznańskich
wyboru
szkół
kierunku
gimnazjalnych
kształcenia,
zawodu
i planowania kariery zawodowej;
2) propagowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów poznańskich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych;
3) zapewnienie dostępu do usług poradnictwa uczniom z niepełnosprawnościami
(a w normie intelektualnej);
4) promowanie idei wolontariatu wśród uczniów jako drogi do zdobywania kompetencji
społecznych i doświadczenia zawodowego;
5)
doskonalenie
kompetencji
zawodowych
nauczycieli,
doradców
zawodowych
w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;
6) propagowanie programów, metod i dobrych praktyk dotyczących poradnictwa
zawodowego, możliwych do zastosowania w poznańskich placówkach oświatowych;
7) współpraca ze szkołami Miasta Poznania w ramach realizacji wewnątrzszkolnych
systemów doradztwa edukacyjno-zawodowego;
8) aranżowanie współpracy Samorządu, szkół ponadgimnazjalnych, instytucji rynku pracy,
pracodawców,
Ochotniczych
Hufców
Pracy,
Wielkopolskiej
Izby
Rzemieślniczej
i organizacji cechowych oraz uczelni wyższych w zakresie rozwoju doradztwa edukacyjnozawodowego;
9)
gromadzenie,
zainteresowanych
opracowywanie,
aktualizowanie
i
rozpowszechnianie
wśród
informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie i perspektywach
zatrudnienia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych.
§9
1. Centrum może korzystać z pracy wolontariuszy w zakresie:
1) gromadzenia i udostępniania informacji o ofercie edukacyjnej oraz sytuacji na rynku pracy;
2) wspierania pracy placówki podczas organizacji i prowadzenia warsztatów, seminariów
i imprez.
2.
Wolontariusz wykonuje pracę na podstawie porozumienia, pod nadzorem pracownika
wyznaczonego przez dyrektora.
§ 10
1. Centrum, realizując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:
1) Urzędem Miasta Poznania;
2) poznańskimi szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi;
3) poznańskimi uczelniami wyższymi;
4) stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży;
5) stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz rozwoju postaw przedsiębiorczych
i przywódczych wśród uczniów poznańskich szkół;
6) Powiatowym Urzędem Pracy;
7) Wojewódzkim Urzędem Pracy;
8) Wielkopolskim Kuratorium Oświaty.
Rozdział 5
Zasady gospodarki finansowej
§ 11
Centrum działa jako jednostka budżetowa Miasta Poznania.
§ 12
Zasady gospodarki finansowej placówki reguluje ustawa o finansach publicznych.
Rozdział 6
Tryb załatwiania skarg i wniosków
§ 13
1. Kierowane do Centrum skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pośrednictwem
poczty, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu w obecności
pracownika Centrum.
2. Skargi i wnioski można składać w godzinach pracy Centrum.
3. Centrum zobowiązane jest do przestrzegania terminów załatwiania skarg i wniosków
wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów regulujących
sposób ich załatwiania.
Rozdział 7
Wewnętrzne akty prawne Centrum
§ 14
W celu realizacji zadań Centrum dyrektor jest upoważniony do wydawania wewnętrznych
aktów prawnych w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
Rozdział 8
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna
§ 15
1. Centrum prowadzi kontrolę wewnętrzną na podstawie opracowanego harmonogramu
kontroli.
2. Celem kontroli jest zapewnienie informacji niezbędnych dla prawidłowego, racjonalnego
funkcjonowania Centrum, ocena stopnia wykonania zadań oraz doskonalenie pracy.
3. Kontrola wewnętrzna prowadzona jest przez osoby wskazane przez dyrektora
w harmonogramie kontroli.
4. Centrum prowadzi ewidencję przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 16
W sprawach nieokreślonych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy.
Download