GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE Czym jest dwuiezyczność? Co to jest

advertisement
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE
Czym jest dwuiezyczność?
Dwujęzyczność - to nie nauka dwóch języków obcych, które będą nauczane w gimnazjum:
-język angielski,
-język niemiecki,
tylko nauczanie w dwóch językach:
- w języku polskim,
-języku obcym nowożytnym (język angielski), będącym drugim językiem nauczania.
Co to jest oddział dwujęzyczny?
Oddział dwujęzyczny - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest
prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem
nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne,
z wyjątkiem zajęć obejmujących:
- język polski,
- część historii dotyczącą historii Polski,
- część geografii dotyczącą geografii Polski,
w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących:
- biologię,
- chemię,
- fizykę,
- część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej,
- część historii odnoszącą się do historii powszechnej,
- matematykę,
- lub spośród przedmiotów uzupełniających.
Co to jest szkoła dwufgzyczna
Szkoła dwujęzyczna - należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są
oddziałami dwujęzycznymi.
Czego uczymy?
Nauczanie dwujęzyczne w gimnazjum polegać będzie na realizacji:
- treści programowych z języka obcego (jeżyk angielski) w rozszerzonym zakresie,
- treści programowych z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach /biologia,
chemia) maksymalnie mogą być 4 przedmioty,
- oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Nauczanie dwujęzyczne w gimnazjum odbywa się według programów dla klas
dwujęzycznych z wykładowym językiem angielskim. Programy dla poszczególnych
przedmiotów napisane zostaną przez nauczycieli realizujących nauczanie przedmiotów w
języku angielskim.
W pierwszej klasie gimnazjum odbywać się będzie bardzo intensywna nauka języka
angielskiego: w grupach, w wymiarze ok. 6 godzin tygodniowo. Na zajęciach wprowadzone
zostanie podstawowe słownictwo specjalistyczne z biologii i chemii.
W klasie drugiej i trzeciej wybrane przedmioty (biologia i chemia) będą nauczane
dwujęzycznie. Język angielski będzie nauczany w małych grupach w rozszerzonym wymiarze
godzin - w tym np. l godzina zajęć prowadzona z native speakerem.
Ramowy plan nauczania dla gimnazjum dwujęzycznego
Przygotowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego
2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (D. U. z 2012r. póz.
2Q4zpóźn. zm.) - wersja obowiązująca od l września 2015 r.
1. W gimnazjum (III etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania:
1) minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą
wynosi:
a) język polski - 450 godzin,
b) dwa języki obce nowożytne (język angielski, język niemiecki) - 450 godzin (godziny te
mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy zajęcia z tych języków),
c) język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach i oddziałach
dwujęzycznych (j$zyk angielski) - dodatkowo 190 godzin,
d) muzyka - 30 godzin,
e) plastyka - 30 godzin,
f) historia - 190 godzin,
g) wiedza o społeczeństwie - 65 godzin,
h) geografia- 130 godzin,
i) biologia- 130 godzin,
j) chemia - 130 godzin,
k) fizyka - 130 godzin,
1) matematyka - 385 godzin,
1) informatyka - 65 godzin,
m) wychowanie fizyczne - 385 godzin,
n) edukacja dla bezpieczeństwa- 30 godzin,
o) zajęcia artystyczne - 65 godzin,
p) zajęcia techniczne - 65 godzin,
q) zajęcia z wychowawcą - 95 godzin;
2) minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi
w oddziale ogólnodostępnym - 190 godzin na ucznia.
2. Tygodniowy wymiar godzin:
1. Obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych
klas wynosi:
a) klasa I - 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 31 godzin,
b) klasa 11 - 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym - 32 godziny,
c) klasa III - 31 godzin, a w oddziale dwujęzycznym-33 godziny;
2. Zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi
w oddziale ogólnodostępnym - po 2 godziny na ucznia.
3. Wymiar godzin do dyspozycj i dyrektora szkoły 2 godz. w tygodniu na oddział, na cały etap
edukacyjny, przeznaczone na:
a) zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów i inne zajęcia i czynności
wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze
4. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki:
- religia 2 godz. w tygodniu,
- etyka wymiar tygodniowy ustala dyrektor szkoły.
5. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie,
W każdym roku szkolnym po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i
chłopców
3. Podział na grupy
W gimnazjum podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów;
zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie
więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk
komputerowych w pracowni komputerowej;
2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24
uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub
międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy
uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego;
3) na nic więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30
uczniów;
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w
grupie oddziałowej, miedzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład
grupy oddziałowej, miedzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą
uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych iub uczniowie
oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów
odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie
ramowych statutów szkół publicznych.
W gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych
zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
4. Dodatkowe zajęcia edukacyjne
Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3
godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy miedzyoddziałowej lub grupy
międzyklasowej) w danym roku szkolnym.
Kto uczy?
Nauczanie dwujęzyczne realizuje:
- nauczyciel przedmiotu, który posługuje się językiem obcym na wymaganym poziomie,
lub
- nauczyciel języka obcego, który uzyskał dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu
nauczanego w dwóch językach.
dwujęzycznego
Uczniem gimnazjum dwujęzycznego może zostać każdy absolwent szkoiy podstawowej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów zawartych w statucie
szkoły.
Statut określa również wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.
Nabór do gimnazjum dwujęzycznego jest bezobwodowy, co oznacza, ze uczeń nie jest
związany miejscem zamieszkania z miejscem nauki, i o przyjęcie do szkoły może ubiegać się
kandydat z każdej gminy powiatu i spoza niego.
Terminy
- dyrektor publicznego gimnazjum, nie później niż do końca lutego 20 1 5 r., podaje
kandydatom do wiadomości kryteria przyjęcia do klasy I gimnazjum dwujęzycznego oraz
•
warunki przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ustalone przez radę
pedagogiczną, termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych,
- składanie deklaracji przystąpienia do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych zgodnie z
informacją uzyskaną w szkole,
- od 23 marca do 10 kwietnia 2015 r. - przeprowadzenie dodatkowego sprawdzianu uzdolnień
kierunkowych,
- od 2 do 25 czerwca 2015 r. - składanie podań o przyjęcie do klasy I,
- od 26 do 29 czerwca 2015 r. - składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i
kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych
dokumentów,
- do 2 lipca 2015 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych do gimnazjum dwujęzycznego,
- do 6 lipca 2015 r. - złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginałów świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie
szóstej oraz innych wymaganych dokumentów,
- do 7 lipca 2015 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum
dwujęzycznego.
Co dalej_po dwujęzyczności?
Nauka w gimnazjum dwujęzycznym trwa 3 lata.
Uczniowie gimnazjum dwujęzycznego będą mogli kontynuować naukę w liceum
ogólnokształcącym dwujęzycznym, którego uruchomienie i włączenie do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących planuje się od l września 2018 r.
Dwujezycznośc" - atuty
Jest to poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów powiatu górowskiego.
Dzięki lekcjom dwujęzycznym uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę z danego przedmiotu,
ale również posługując się językiem obcym na lekcji, kształcą tym samym swoje umiejętności
językowe,
Przygotowanie bazy uczniów do liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego.
Przygotowanie chętnych do zdawania matury międzynarodowej.
W przyszłości absolwenci będą mogli podjąć studia na prestiżowych uczelniach w kraju i za
granicą.
Finansowanie
Kwota subwencji na l ucznia w powiecie górowskim w 2014 r. - 5 242.18 zł (finansowy
standard A skorygowany wskaźnikiem Di),
zwiększema;
P29 = 0,17 dla uczniów oddziałów dwujęzycznych,
P30 = 0,04 dla uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży,
Kwota subwencji na l ucznia gimnazjum dwujęzycznego wg danych z 2014 r. - 6 343.04 zi
Download