Roczny plan pracy z historii dla klasy II gimnazjum do programu

advertisement
wymagania programowe z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”- wyd. Nowa Era
(2 godziny tygodniowo)
Odniesienia do
podstawy
programowej
-----------------
Wymagania
podstawowe
Uczeń:
--------------------
Wymagania
rozszerzające
Uczeń:
------------------------
Wymagania
dopełniające
Uczeń
----------------------
Liczba
godzin
Utrwalenie
-----------------
--------------------
------------------------
----------------------
2
-------------------
-------------------
-----------------
--------------------
-------------------------
----------------------
2
-------------------
-------------------
-----------------
--------------------
------------------------
---------------------
1
- wymagania
rozszerzające
- porównuje
uzbrojenie
i sposób walki
rycerzy
europejskich
z wyposażeniem
oraz taktyką walki
saracenów
- omawia
pozytywne
i negatywne skutki
wypraw krzyżowych
1
Temat lekcji
Środki
dydaktyczne
Zagadnienia, materiał
nauczania
1. Zajęcia
organizacyjne.
Kryteria
oceniania z
historii w kl. II
gimnazjum.
2/3. Utrwalenie
wiadomości
i umiejętności
z kl. I
gimnazjum.
4/5.
Chronologiautrwalenie.
6. Pisemny test
wiadomości
i umiejętności.
- podręcznik,
ćwiczenia
Omówienie zakresu
materiału w kl. II
gimnazjum.
------------------
7. Wyprawy
krzyżowe
- podręcznik, s. 8–
14
(w tym: tekst
źródłowy, s. 9)
- zeszyt ćwiczeń
- mapa ścienna
ROZDZIAŁ I: POLSKA I ŚWIAT W XII–XIV WIEKU
materiał
- przyczyny,
- podaje lata wydarzeń:
- wymagania
wykraczający
przebieg
podstawowe
1095 r. – synod w
poza podstawę
i skutki wypraw
Clermont, 1096 r. –
- omawia przyczyny
programową
krzyżowych
pierwsza krucjata,
wypraw krzyżowych
- powstanie
1291 r. – upadek twierdzy - podaje lata wydarzeń:
zakonów
Akka
1099 r. – zdobycie
rycerskich
- poprawnie posługuje
przez krzyżowców
- krucjaty na terenie
się terminami:
Jerozolimy, 1202–
Europy
krucjata, krzyżowcy,
1204
- udział książąt
Lewant, zakony
- czwarta
piastowskich
rycerskie
krucjata,
w krucjatach
- prawidłowo sytuuje na
zdobycie
osi czasu okres wypraw
Bizancjum
krzyżowych
przez
1
1
8. Mongołowie
podręcznik,
s. 20–25
(w tym:
tekst
źródłowy,
s. 24)
- zeszyt
ćwiczeń
- mapa
ścienna
- podboje Czyngis-chana
- budowa
imperium
mongolskiego
- podbój Rusi
- najazd Tatarów na
Polskę
- rozpad imperium
mongolskiego
14.1
- przedstawia
w porządku
chronologicznym
najważniejsze
wydarzenia
związane
z wyprawami
krzyżowymi
- wymienia zakony
rycerskie założone
podczas krucjat:
joannitów,
templariuszy
i Krzyżaków
- lokalizuje na mapie
Palestynę
- wskazuje co najmniej
jedną przyczynę oraz
jeden skutek wypraw
krzyżowych
- podaje rok bitwy pod
Legnicą – 1241 r.
- przedstawia dokonania
postaci: Czyngis-chana,
Henryka Pobożnego
- poprawnie
posługuje się
terminami: jarłyk,
haracz, chan
- wskazuje na
mapie zasięg
terytorialny
państwa Mongołów
- wymienia tereny
w Europie, które
atakowali Tatarzy
- podaje co
najmniej jeden
krzyżowców
- przedstawia
zasady
funkcjonowania
zakonów rycerskich
- wskazuje na mapie
Królestwo
Jerozolimskie
- wymagania
podstawowe
- podaje rok
bitwy nad rzeką
Kałką – 1223 r.
i przedstawia
skutki tego
starcia
- opisuje zasady
organizacji
państwa
mongolskiego
- wymienia skutki
najazdów tatarskich
na państwa
europejskie
charakteryzuje
1
- wymagania
rozszerzające
- szczegółowo omawia
znaczenie oraz skutki
bitwy pod Legnicą
- określa przyczyny
sukcesów militarnych
Mongołów
2
skutek najazdu
tatarskiego na
Polskę
9.
Sprowadzenie
Krzyżaków do
Polski
podręcznik,
s. 26–31
(w tym: tekst
źródłowy, s.
30)
- zeszyt
ćwiczeń mapa ścienna
10.Zjednoczenie państwa
podręcznik,
polskiego.
s. 32–36
(w tym: tekst
źródłowy, s.
- północno-wschodni
sąsiedzi Polski w XIII
w.: Prusowie i
Jaćwingowie
- sprowadzenie
Krzyżaków
do Polski
- założenie i rozwój
państwa zakonnego
- podbój i
chrystianizacja Prus
- budowa Malborka
14.3.
- podaje rok
sprowadzenia Krzyżaków
do Polski
– 1226 r.
- wskazuje na mapie
tereny państwa
krzyżackiego
- omawia rozwój
terytorialny państwa
zakonnego
- wymienia plemiona
podbite przez
Krzyżaków: Prusów i
Jaćwingów
- podaje korzyści
i zagrożenia
wynikające z
osiedlenia się
Krzyżaków w
Prusach
- wskazuje na
mapie Malbork
- skutki
rozbicia
dzielnicowego
- tendencje integracyjne
wśród książąt
14.4
- podaje lata wydarzeń:
koronacja Przemysła II
– 1295 r., Wacława II –
1300 r., Władysława
Łokietka – 1320 r.
stosunek
Europejczyków
do Mongołów
- wyjaśnia
pochodzenie
określenia
Tatarzy
- wymagania
podstawowe
- przedstawia
genezę
powstania
zakonu
krzyżackiego
- wyjaśnia
przyczyny
sprowadzenia
Krzyżaków
do Polski
- omawia etapy
budowy państwa
zakonnego
- charakteryzuje zamek
w Malborku jako
przykład
średniowiecznej
fortyfikacji
- omawia okoliczności
zajęcia przez
Krzyżaków
Pomorza Gdańskiego
- wyjaśnia znaczenie
pojęcia komturia
- wymagania
podstawowe
- wskazuje etapy
jednoczenia ziem
polskich
- wymagania
rozszerzajace
- wskazuje, jaki wpływ
mieli rycerze zakonni na
rozwój gospodarczy
podbitych ziem polskich
- wymienia
przyczyny
sukcesów
militarnych i
gospodarczych
państwa
krzyżackiego
1
- wymagania
rozszerzające
- określa rolę
Polski na arenie
międzynarodowej
1
3
11. Państwo
35)
- zeszyt
ćwiczeń
- mapa ścienna
piastowskich
- próby zjednoczenia
ziem polskich
podejmowane przez
książąt śląskich,
Przemysła II oraz
Wacława II
- przejęcie władzy przez
Władysława
Łokietka
i jego koronacja
- zjednoczenie ziem
polskich przez
Władysława
Łokietka
- zajęcie Pomorza
Gdańskiego przez
Krzyżaków
- początek konfliktu
z Krzyżakami –
zmagania militarne i
prawne
-
-
odbudowa
- poprawnie posługuje
się terminami:
starosta, grosz praski
- przedstawia
przyczyny
podejmowania prób
zjednoczenia ziem
polskich
- wymienia książąt
piastowskich
dążących
do połączenia ziem
polskich: Henryka
Probusa, Przemysła II,
Władysława Łokietka
- omawia znaczenie
koronacji Władysława
Łokietka w Krakowie dla
integracji państwa
polskiego
- wskazuje na mapie
zasięg terytorialny
państwa
Władysława Łokietka
- opisuje próby
odzyskania przez
Władysława
Łokietka Pomorza
Gdańskiego
14.5
- podaje lata wydarzeń:
na przełomie
XIII i XIV w.
- omawia zmiany
gospodarcze i
administracyjne
wprowadzone za
panowania Wacława
II
- prezentuje
dokonania
Władysława
Łokietka
w procesie
jednoczenia ziem
polskich
- wymienia tereny
wchodzące w skład
państwa polskiego za
panowania Przemysła
II, Wacława II
i Władysława
Łokietka
- opisuje
przyczyny i
przebieg buntu
możnowładców
pod wodzą
wójta Alberta
- omawia konflikty
państwa polskiego z
Krzyżakami
i Czechami
- przedstawia
okoliczności i
przebieg bitwy
pod Płowcami
w 1333 r.
- wymagania
- wyjaśnia znaczenie
sojuszy zawartych przez
Polskę z Danią i
Węgrami
1
- wymagania
4
Kazimierza
Wielkiego
podręcznik,
s. 37–41
(w tym: tekst
źródłowy, s.
41)
- zeszyt
ćwiczeń
- mapa ścienna
Królestwa
Polskiego
za
czasów Kazimierza
Wielkiego
- reformy
gospodarcze
(prawna, skarbowa,
monetarna)
przeprowadzone
przez Kazimierza
Wielkiego
- założenie
Akademii
Krakowskiej
- dyplomatyczne
rozwiązanie
konfliktów z
Krzyżakami
i Czechami
- ekspansja
terytorialna Polski
na tereny Rusi
Halickiej
- śmierć
Kazimierza
Wielkiego –
koniec
dynastii
Piastów
14.6
1335 r. – zjazd
w Wyszehradzie, 1343 r.
– pokój w Kaliszu
z Krzyżakami, 1364 r. –
ufundowanie Akademii
Krakowskiej,
1370 r. – śmierć
Kazimierza Wielkiego
- poprawnie posługuje
się terminami:
przywilej składu,
prawo przymusu
drogowego, poradlne
- charakteryzuje
politykę zagraniczną
Kazimierza
Wielkiego
- określa przyczyny i
skutki ekspansji na
tereny
Rusi Halickiej
- wymienia reformy
gospodarcze
wprowadzone przez
Kazimierza Wielkiego
- omawia wkład
Kazimierza Wielkiego
w umocnienie państwa
polskiego pod względem
politycznym i
gospodarczym
- wskazuje na mapie
państwo Kazimierza
Wielkiego
podstawowe
- podaje lata
wydarzeń:
1366 r.
- podbój Rusi
Halickiej,
1348 r. –
pokój w
Namysłowie
- wskazuje cele
polityki
Kazimierza
Wielkiego
związane z
umacnianiem
pozycji państwa
polskiego
- opisuje działania
dyplomatyczne
Kazimierza
Wielkiego mające
na celu
zakończenie
sporów
z Czechami i
Krzyżakami
- charakteryzuje
znaczenie podboju
Rusi Halickiej dla
rozwoju
gospodarczego
państwa polskiego
- omawia reformy
wprowadzone przez
Kazimierza
Wielkiego i ich
znaczenie dla
unifikacji i rozwoju
rozszerzające
- podaje
przykłady
miejscowości, w
których
wybudowano Orle
Gniazda
- przedstawia rozwój
terytorialny państwa
Kazimierza Wielkiego
5
gospodarczego ziem
polskich
- prezentuje
politykę
Kazimierza
Wielkiego
wobec Żydów
12. Polska i
świat w XIIXIV w.utrwalenie.
(piastowski
orzeł)
13. Test
pisemny.
--------------
------------------------
-----
--------------------------
----------------
-----------------------------
1
--------------
------------------------
-----
--------------------------
----------------
-----------------------------
1
14. System
feudalny.
podręcznik,
s. 48–52
(w tym: tekst
źródłowy, s.
51)
- zeszyt
ćwiczeń
- wymagania
rozszerzające
- tłumaczy, na
czym polegała
zasada „Wasal
mojego wasala nie
jest moim
wasalem”
- omawia różnice
pomiędzy monarchią
patrymonialną a
monarchią stanową
1
ROZDZIAŁ II: SPOŁECZEŃSTWO ŚREDNIOWIECZA
- społeczeństwo feudalne
11.1
- poprawnie posługuje
- wymagania
się
terminami:
wasal,
podstawowe
11.2
- podział społeczeństwa
senior,
suzeren,
lenno,
na stany
- wyjaśnia
12.2
system feudalny, stan,
mechanizmy
- kultura rycerska i
społeczeństwo
powstania i
dworska
stanowe,
monarchia
funkcjonowania
- narodziny monarchii
patrymonialna,
hołd
systemu feudalnego
stanowej w Polsce
lenny
- przedstawia pozycję
- wyjaśnia zasady
społeczną
funkcjonowania
duchowieństwa,
systemu
rycerstwa, chłopów i
feudalnego
mieszczan
- określa powiązania
- na przykładzie
tworzące drabinę
państwa polskiego
feudalną
zjednoczonego przez
społeczeństwa
Władysława Łokietka
średniowiecznego
przedstawia cechy
- wymienia stany:
monarchii stanowej
rycerstwo,
duchowieństwo,
mieszczaństwo i
6
15. Życie
średniowiecznej
wsi.
podręcznik,
s. 53–57
(w tym: tekst
źródłowy, s.
57)
- zeszyt
ćwiczeń
- wieś we wczesnym
średniowieczu
- zmiany w rolnictwie w
XIII
i XIV w.
- kolonizacja na
prawie niemieckim
- lokacja osad
wiejskich
- życie codzienne
mieszkańców
średniowiecznej wsi
- układ
przestrzenny wsi w
średniowieczu
- pochodzenie
nazw miejscowości
11.1
11.2
chłopów
- omawia pozycję
prawną i majątkową
stanu rycerskiego
- podaje cechy
charakterystyczne
kultury rycerskiej
- przedstawia
przebieg hołdu
lennego oraz
pasowania na
rycerza
- poprawnie posługuje
się terminami: lokacja,
sołtys, ława, wolnizna,
dwupolówka,
trójpolówka, metoda
wypaleniskowa
- podaje przyczyny
rozwoju kolonizacji
wiejskiej
- wymienia wynalazki
i ulepszenia w
rolnictwie
wprowadzone w XII–
XIV w.
- omawia etapy
zakładania wsi na
prawie
niemieckim
- charakteryzuje
zajęcia i życie
codzienne
chłopów w
średniowieczu
- wymagania
podstawowe
- wymienia obowiązki
i uprawnienia sołtysa
- wyjaśnia, dlaczego
trójpolówka była
skuteczniejszą metodą
uprawy ziemi niż
dwupolówka
i gospodarka
wypaleniskowa
1
- wymagania
rozszerzające
- przedstawia znaczenie
kolonizacji wiejskiej
dla rozwoju
gospodarczego Polski w
XIII–XIV w.
- tłumaczy
pochodzenie nazw
miejscowości,
takich jak Środa,
Piątek, Wola,
Piekary, Kowale
16. Średniowieczne
miasto i jego
mieszkańcy.
7
Download