instrukcja do access

advertisement
Z A P Y T A N I A ( KWERENDY)
Zapytania sluza do:
 wyświetlania tylko niektórych rekordów
na podstawie zadanych kryteriów (patrz
typy kryteriów i wieloznaczniki)
 wyświetlania tylko niektórych pól
 tworzenia nowych pól (obliczeniowych)
 łączenia danych z wielu tabel
 tworzenia podsumowan
 zmiany układu wyświetlanych danych
a także służą do:
 tworzenia nowych tabel
 aktualizowania tabel
 dodawania rekordów w tabelach
 kasowania rekordów w tabelach
1. STOSOWANIE KRYTERIÓW W ZAPYTANIACH I FILTRACH
Politechnika Łódzka
Wydział Organizacji i zarządzania
Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw.
© 1996-2002 J. Królikowski
A. Typy kryteriów
 Wartość (np.
167
 Brak wartości (np.
 Zakres (np.
"Kowalski"
,
Is Null
<2
,
#98-03-12#
)
Between 18 And 62
)
,
)
>="K"
 Wieloznaczniki (np.
Like "Kow*"
 Zestaw wartości (np.
In(1;2;4)
 Negacja warunku (np.
Tak
,
Not "Kowalski"
,
<#60-01-01#
,
Like "*sk?"
 Złożenie warunków: iloczyn logiczny (np.
,
Like "99-03-??"
)
)
)
 Wyrażenie z wykorzystaniem funkcji wbudowanych ( np.
 Złożenie warunków: suma logiczna (np.
,
<0 Or >100
=Date()
)
)
>= #99-01-01# And <= #99-12-31#
)
B. Wieloznaczniki wykorzystywane w polu kryteriów (tylko dla typów tekst i data/godzina):
Wielozn. Opis
Kryteria:
wpisy spełniające
*
Podobnie jak w systemie DOS
zastępuje dowolny ciąg znaków
Like "al*"
Like "*at"
Like "a*n"
Like "*o*o*"
?
Zastępuje pojedynczy znak
Like "s?k"
#
zastępuje pojedynczą cyfrę
Like "1#3"
[]
zastępuje pojedynczy znak z listy znaków w Like "s[may]k"
nawiasach kwadratowych
Like "s[b-z]k"
Użycie wieloznacznika musi być zapowiedziane operatorem LIKE.
- Al, Ala, alkaprim, sala
- postulat, pat, mat, mata
- Anin, Anna
- Co nieco, zoo, sok, 2000
- sok, sęk, sak, smok
- 123,133, 193, 1c3
- sak, syk, smak
- sęk, sok, syk, sak
2. STOSOWANIE KOLUMN WYLICZENIOWYCH W ZAPYTANIACH
Zapytania umożliwiają wykonywanie obliczeń na danych liczbowych, datach i danych tekstowych pochodzących z jednego lub
z wielu pól. Na przykład, stosując zapytania, można pomnożyć wartości pola przez pewną liczbę, znaleźć liczbę dni pomiędzy
dwiema datami z dwóch różnych pól, połączyć kilka wartości w polu tekstowym.
Aby wykonywać własne obliczenia w zapytaniach należy utworzyć nowe pole bezpośrednio w siatce projektu zapytania. Aby
utworzyć pole obliczeniowe, trzeba wprowadzić wyrażenie do pustej komórki w wierszu Pole w siatce projektu zapytania.
Przykładowo :
Pierwsza część wpisu (przed dwukropkiem) to nowa etykieta kolumny wyliczeniowej. Po dwukropku znajduje się wyrażenie
definiujące jakie działanie na być przeprowadzone aby uzyskać wartość kolumny wyliczeniowej.
Wyrażenie może składać się z wielu działań, na przykład Suma([StanMagazynu]+[IlośćZamówiona]). Dla pola obliczeniowego
można również określić kryteria wpływające na wynik obliczeń.
Przykłady stosowania kolumn wyliczeniowych:
a)
Pole: Suma: [wyr1]+[wyr2]
b)
Pole: Iloczyn: [wyr1]*[wyr2]
c)
Pole:
WartośćBrutto: [cena]+[cena]*0.22
d)
Pole: Iledni: [DataWypłaty] - [DataWpłaty] – 1
e)
Pole:
I&N: [imię] & " " & [nazwisko]
f)
Pole: Status: IIf([ocena]>2;"zdany";"niezdany")
3. JĘZYK SQL
Języka SQL (ang. Structured Query Language) można używać do wykonywania zapytań (kwerend) w relacyjnych bazach danych,
aktualizacji tych baz i zarządzania nimi. Gdy tworzy się kwerendę w widoku "Projekt" kwerendy, budowane są odpowiednie instrukcje SQL.
Instrukcję SQL można potem obejrzeć lub edytować w widoku "SQL". Po dokonaniu zmian w kwerendzie w widoku "SQL", w widoku
"Projekt" kwerenda ta może być wyświetlana w inny sposób niż przedtem.
Czasami użytkownik musi sam tworzyć instrukcje SQL, ponieważ siatka projektu nie działa w pewnych typach kwerend, na przykład w
kwerendach przekazujących, definiujących dane oraz składających. Aby utworzyć takie kwerendy należy wpisywać instrukcje SQL
bezpośrednio w widoku "SQL".
Niektóre instrukcje i klauzule języka SQL
SELECT (instrukcja) - Powoduje pobranie przez aparat bazy danych Microsoft Jet z bazy danych informacji w postaci zbioru rekordów.
FROM (klauzula) - Określa tabele lub kwerendy zawierające pola podane na liście instrukcji SELECT.
Minimalna postać składni instrukcji SELECT jest następująca: SELECT pola FROM tabela
WHERE (klauzula) - Określa te rekordy z tabel wymienionych w klauzuli FROM, których dotyczy instrukcja SELECT
ORDER BY (klauzula) -Sortuje rekordy będące wynikiem kwerendy rosnąco lub malejąco według wartości określonego pola lub pól.
GROUP BY (klauzula) - Scala w jeden rekord rekordy o identycznych wartościach wskazanych na liście pól.
HAVING - Określa, które ze zgrupowanych rekordów pokazuje instrukcja SELECT z klauzulą GROUP BY. Po zgrupowaniu
rekordów przez klauzulę GROUP BY klauzula HAVING wyświetla te rekordy spośród zgrupowanych, które spełniają warunki
wymienione w klauzuli HAVING.
Niektóre operacje języka SQL
INNER JOIN - Łączy (scala) rekordy z dwóch tabel, jeśli wspólne pole zawiera odpowiadające sobie wartości.
LEFT JOIN, RIGHT JOIN - Użyte w dowolnej klauzuli FROM, łączą (scalają) rekordy z tabel źródłowych.
Operacja LEFT JOIN służy do tworzenia sprzężenia rozszerzonego lewego. Sprzężenia rozszerzone lewe włączają wszystkie
rekordy z pierwszej (lewej) z dwóch tabel, nawet jeśli w rekordach z drugiej (prawej) tabeli nie istnieją odpowiadające im
wartości.
Operacja RIGHT JOIN analogicznie
Niektóre predykaty języka SQL
SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW | [TOP n [PERCENT]]] FROM tabela
Instrukcja SELECT z tymi predykatami zawiera następujące elementy:
ALL
Predykat przyjmowany domyślnie, jeśli jawnie nie podano żadnego innego, aparat bazy danych Microsoft Jet wybiera
wszystkie rekordy spełniające kryteria podane w instrukcji SQL.
DISTINCT
Pomijane są te rekordy, które zawierają powtarzające się wartości we wszystkich wybieranych polach. Aby
pojawić się w wyniku kwerendy, wartości każdego z pól wymienionych w instrukcji SELECT muszą być niepowtarzalne.
DISTINCTROW
Pomija powtarzające się dane na podstawie wartości całych rekordów, a nie jedynie wybranych pól.
TOP n [PERCENT]
Zwraca tylko te rekordy, które mieszczą się (od góry lub od dołu) w podanym zakresie rekordów
uporządkowanych klauzulą ORDER BY.
Download