Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla Posiadaczy

advertisement
Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej
dla Posiadaczy Rachunków Bankowych
Segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Powszechnej Kasie Oszczędności
Banku Polskim Spółce Akcyjnej
kod: OP-PKOBP 01/14
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia, zwanych
dalej „warunkami ubezpieczenia”, nadano następujące znaczenia:
1) czynności życia prywatnego - czynności wykonywanie
przez osoby fizyczne, niezwiązane z prowadzoną działalnością
gospodarczą, pracą zawodową, wykonywaniem zawodu,
w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi
dziećmi, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej
nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych, używaniem
rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem
sportu;
2) deklaracja zgody - pisemne oświadczenie Posiadacza rachunku
o zgodzie na objęcie ochroną ubezpieczeniową, składane nie
wcześniej niż przy zawarciu umowy rachunku; złożenie deklaracji
zgody jest niezbędne dla objęcia Posiadacza rachunku ochroną
ubezpieczeniową;
3) działalność gospodarcza - działalność gospodarcza prowadzona
we własnym imieniu (indywidualnie, lub w formie spółki cywilnej)
oraz działalność gospodarcza prowadzona przez spółki osobowe,
spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia, oddziały zagranicznych
osób prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
polskiego;
4) lokaut - zamknięcie zakładu pracy przez Ubezpieczonego w celu
niedopuszczenia pracowników do pracy, połączone ze zwalnianiem
pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia pracowników do
przyjęcia mniej korzystnych warunków zatrudnienia lub ze względu
na strajk;
5) miesiąc ochrony ubezpieczeniowej - każdy miesiąc kalendarzowy,
na który udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa; po upływie
miesiąca ochrony ubezpieczeniowej ochrona ubezpieczeniowa ulega
przedłużeniu na kolejny miesiąc ochrony ubezpieczeniowej,
z zastrzeżeniem pozostałych postanowień warunków ubezpieczenia;
6) nieruchomość - grunt wraz z częściami składowymi,
z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot
własności albo budynek lub lokal o ile stanowią odrębny przedmiot
własności;
7) ochrona ubezpieczeniowa - odpowiedzialność Ubezpieczyciela
względem osoby objętej ubezpieczeniem polegająca na
zobowiązaniu do spełnienia określonego w warunkach ubezpieczenia
świadczenia w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
OS/OW156/1401
z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków ubezpieczenia,
na mocy których odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona
lub ograniczona;
8) osoby objęte ubezpieczeniem - Ubezpieczony oraz dodatkowo
członkowie zarządu i prokurenci Ubezpieczonego, jeżeli wypadek
ubezpieczeniowy powstał podczas wykonywania przez członków
zarządu lub prokurentów obowiązków na rzecz Ubezpieczonego;
9) Posiadacz rachunku - osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej, osoba
prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, która posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności
prawnych (w tym osobowe spółki handlowe),z którą Bank zawarł
umowę o prowadzenie rachunku; za posiadacza rachunku nie może
zostać uznana osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
indywidualnie lub w formie spółki cywilnej, osoba prawna, jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada
zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (w tym
osobowe spółki handlowe) która prowadzi działalność gospodarczą
w charakterze: wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej,
dewelopera, zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie
nieruchomościami;
10) rachunek - rachunek bieżący lub zbiór rachunków (bieżący
i pomocnicze) służący do gromadzenia środków pieniężnych
Posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń krajowych
i zagranicznych, związanych z prowadzoną przez Posiadacza
rachunku działalnością gospodarczą określoną w zaświadczeniu
o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON;
11) rok ubezpieczenia - okres składający się z 12 bezpośrednio
następujących po sobie miesięcy ochrony ubezpieczeniowej,
rozpoczynający się od 1. dnia miesiąca ochrony ubezpieczeniowej
następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Ubezpieczony
złożył deklarację zgody;
12) sublimit - limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach
sumy ubezpieczenia, mający zastosowanie do świadczenia
poręczenia majątkowego, o którym mowa w § 8 ust. 3 warunków
ubezpieczenia;
13) suma ubezpieczenia - górna granica odpowiedzialności
Ubezpieczyciela dla każdego z wypadków ubezpieczeniowych
zaistniałych w roku ubezpieczenia, zastrzeżeniem postanowień
§ 8 ust. 2 warunków ubezpieczenia;
14) Ubezpieczający - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15,
1
02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38,
o kapitale zakładowym 1.250.000.000 zł, który został opłacony
w całości;
15) Ubezpieczony - Posiadacz rachunku objęty ochroną
ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia;
16) Ubezpieczyciel - Sopockie Towarzystwem Ubezpieczeń
Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024812,
NIP 585-000-16-90, o kapitale zakładowym 185.980.900 zł,
wykonujące działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Komisji
Nadzoru Finansowego w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa;
17) umowa rachunku - umowa o prowadzenie rachunku zawarta
przez Bank z Posiadaczem rachunku;
18) umowa ubezpieczenia - „Umowa ubezpieczenia ochrony
prawnej dla posiadaczy rachunków bankowych segmentu małych
i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku
Polskim Spółce Akcyjnej Nr CAUG/008/13/BWZB” zawarta pomiędzy
Ubezpieczającym i Ubezpieczycielem;
19) wypadek ubezpieczeniowy - zaistniałe w pierwszym lub
kolejnych miesiącach ochrony ubezpieczeniowej zdarzenia:
a) w zakresie asysty prawnej - obiektywnie uzasadniona konieczność
skorzystania przez osobę objętą ubezpieczeniem z pomocy prawnej
w zakresie określonym w dalszej części warunków ubezpieczenia;
b) w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych - powstanie
szkody, przy czym za moment zajścia wypadku uważa się dzień
powstania szkody;
c) w zakresie ochrony prawnej w zakresie prawa karnoskarbowego
oraz postępowania administracyjnego - naruszenie przepisów prawa
lub podejrzenie naruszenia przepisów prawa, przy czym za moment
zajścia wypadku uważa się dzień, w którym nastąpiło pierwsze
faktyczne lub domniemane naruszenie przepisów prawa;
d) w pozostałych przypadkach - naruszenie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa lub zobowiązań umownych, objętych
zakresem ubezpieczenia, przez Ubezpieczonego, stronę lub osobę
trzecią, przy czym za moment zajścia wypadku uważa się dzień,
w którym nastąpiło pierwsze faktyczne lub domniemane naruszenie
przepisów prawa.
20) zdarzenie w ruchu drogowym - zdarzenie zaistniałe w związku
z ruchem pojazdu.
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
§2
1. Przedmiotem ubezpieczenia, w zakresie określonym w warunkach
ubezpieczenia jest, w zależności od wybranego wariantu, asysta
prawna albo asysta prawna oraz koszty, opłaty i wydatki, jakie
osoba objęta ubezpieczeniem musi ponieść dla ochrony swoich
interesów prawnych w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego
działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2-3.
2
2. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje świadczenie asysty prawnej, w zakresie
wskazanym w poszczególnych wariantach ubezpieczenia, o których
mowa w § 3-5 warunków ubezpieczenia.
3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie
przewidzianym dla danego wariantu ubezpieczenia, określonym
w poniższej tabeli oraz wynikającym z postanowień § 3-5:
Wariant I
Wariant II
Wariant III
Przedmiot ubezpieczenia
Zakres
ubezpieczenia
asysta prawna
zgodnie z § 3
asysta prawna
zgodnie z § 3
koszty, opłaty i wydatki, jakie
osoba objęta ubezpieczeniem
musi ponieść dla ochrony
swoich interesów prawnych
w związku z prowadzoną przez
Ubezpieczonego działalnością
gospodarczą
zgodnie z § 4
asysta prawna
zgodnie z § 3
koszty, opłaty i wydatki, jakie
osoba objęta ubezpieczeniem
musi ponieść dla ochrony
swoich interesów prawnych
w związku z prowadzoną przez
Ubezpieczonego działalnością
gospodarczą
zgodnie z § 5
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty, opłaty i wydatki
będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał
miejsce w bieżącym roku ubezpieczenia lub w poprzednich
latach ubezpieczenia, pod warunkiem nieprzerwanej kontynuacji
ubezpieczenia, z uwzględnieniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej
wynikającej z wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ochrony
ubezpieczeniowej.
5. Wszystkie koszty, opłaty i wydatki wynikające z tego samego
problemu prawnego lub sporu prawnego przyjmuje się za jeden
wypadek ubezpieczeniowy, bez względu na liczbę osób objętych
ubezpieczeniem uprawnionych do ochrony swoich interesów
prawnych z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego,
zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 4.
6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe
zaistniałe na terytorium RP oraz postępowanie sądowe lub inne
postępowania objęte ubezpieczeniem toczące się wyłącznie przed
polskim sądem i według właściwości polskiego prawa.
§3
1. W Wariancie I zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje asystę
prawną zapewnianą przez Ubezpieczyciela.
2. Asysta prawna obejmuje:
1) bieżące konsultacje prawne, wykonywane w formie telefonicznej,
pocztą elektroniczną (e-mail) przez prawników;
2) przesyłanie wzorów umów i pism w zakresie powszechnego
obrotu prawnego na życzenie osoby objętej ubezpieczeniem
w formie elektronicznej;
OS/OW156/1401
Infolinia 801 112 072, 58 555 6 266*
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
3) informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych;
4) informowanie teleadresowe o właściwych miejscowo
instytucjach dla dowolnego adresu, takich jak np. sądy, prokuratury,
samorządowe kolegia odwoławcze, urzędy skarbowe, kancelarie
notarialne, komornicze itp.;
5) wskazania adwokata, radcy prawnego lub innego właściwego
specjalisty w konkretnej sprawie;
6) przygotowywanie pisemnych opinii prawnych (w tym weryfikacja
przesłanych przez osobę objętą ubezpieczeniem dokumentów),
maksymalnie 4 w roku ubezpieczenia;
7) przygotowywanie projektów następujących dokumentów
(maksymalnie 4 w roku ubezpieczenia):
a) wezwania do zapłaty,
b) wezwania do podjęcia innych działań lub zaniechania działań,
c) pełnomocnictwa,
d) sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty, wydanego
w postępowaniu nakazowym lub upominawczym,
e) wniosku w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającymi
egzekucyjnym, w przypadku wystąpienia problemów prawnych
wskazanych w ust. 3 poniżej.
3. Asysta prawna obejmuje następujące problemy prawne,
z uwzględnieniem postanowień ust. 4-5 oraz § 7:
1) problemy prawne związane z dochodzeniem przez
Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów
niedozwolonych;
2) problemy prawne w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych, związane z prowadzoną przez Ubezpieczonego
działalnością gospodarczą;
3) problemy prawne wynikłe na gruncie, zawartych przez
Ubezpieczonego, umów związanych z prowadzoną przez
Ubezpieczonego działalnością gospodarczą;
4) problemy prawne w zakresie praw rzeczowych na
nieruchomościach;
5) problemy prawne w zakresie stosunków najmu, dzierżawy
i wszelkich podobnych stosunków prawnych, związanych
z korzystaniem z nieruchomości przez Ubezpieczonego;
6) problemy prawne w zakresie prawa podatkowego, przy czym
zakres ten obejmuje:
a) polski system podatkowy - informacja o podatkach, terminach
i stawkach podatkowych;
b) interpretacje z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego
wydawane w imieniu Ministra Finansów przez podległe Ministrowi
jednostki;
c) przesyłanie tekstów aktów prawa podatkowego (zarówno
obowiązujących jak i archiwalnych);
d) organizacja administracji podatkowej wraz z danymi adresowymi
organów podatkowych.
7) problemy prawne w zakresie prawa gospodarczego, przy czym
zakres ten obejmuje następujące dziedziny:
a) koncesjonowanie działalności gospodarczej,
b) nadzór organów państwa nad przedsiębiorcami,
c) prawo ochrony konkurencji,
d) prawo ochrony konsumentów,
e) prawo zamówień publicznych,
f) prawo energetyczne,
g) prawo telekomunikacyjne,
h) prawo działalności leczniczej,
OS/OW156/1401
i) prawo ochrony danych osobowych,
j) sprzedaż poza siedzibą przedsiębiorstwa,
k) prawo budowlane,
l) plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego
nieruchomości Ubezpieczonego,
m) wywłaszczanie nieruchomości Ubezpieczonego.
4. Rozstrzygnięcie problemu prawnego w drodze konsultacji
prawnych bądź opinii prawnej nastąpi w oparciu o podany przez
osobę objętą ubezpieczeniem stan faktyczny sprawy,
o ile otrzymane od osoby objętej ubezpieczeniem informacje to
umożliwiają. Dalsze zmiany stanu faktycznego i związana z tym
konieczność skorzystania z usługi konsultacji prawnych bądź opinii
prawnej traktowane są jako nowy wypadek ubezpieczeniowy nawet jeśli dotyczą tej samej sprawy.
5. Asysta prawna polegająca na konsultacjach prawnych bądź
sporządzeniu opinii prawnej dotyczy wyłącznie tych problemów
prawnych, które spełniają następujące warunki:
1) do ich rozwiązania nie jest konieczny kontakt z innymi osobami
lub podmiotami niż osoba objęta ubezpieczeniem,
2) mogą być rozwiązane w drodze kontaktu z osobą objętą
ubezpieczeniem za pomocą środków porozumiewania się na
odległość,
3) podane przez osobę objętą ubezpieczeniem informacje (opis stanu
faktycznego) i dostarczone dokumenty umożliwiają przedstawienie
rozwiązania problemu prawnego.
§4
1. W Wariancie II zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje koszty,
opłaty i wydatki, jakie osoba objęta ubezpieczeniem musi ponieść
w celu ochrony swoich interesów prawnych w związku z prowadzoną
przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą, w zakresie:
1) dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych
z tytułu czynów niedozwolonych;
2) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
3) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach
wynikłych na gruncie, zawartych przez Ubezpieczonego, umów
związanych z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością
gospodarczą;
4) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach
z zakresu praw rzeczowych na jednej nieruchomości, wskazanej na
formularzu zgłoszenia roszczenia w danym roku ubezpieczenia;
5) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach
z zakresu stosunków najmu, dzierżawy i wszelkich podobnych
stosunków prawnych, związanych z korzystaniem z jednej
nieruchomości wskazanej na formularzu zgłoszenia roszczenia
w danym roku ubezpieczenia.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje również świadczenie asysty
prawnej w zakresie wskazanym w Wariancie I.
3. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje:
1) wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu
reprezentacji osoby objętej ubezpieczeniem w postępowaniu
cywilnym,
2) koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych
w postępowaniu sądowym oraz koszty postępowania
egzekucyjnego;
3
3) koszty poręczenia majątkowego, jako środka zapobiegawczego
ustanowionego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania
w formie nieoprocentowanej pożyczki do wysokości 50% sumy
ubezpieczenia;
4) koszty postępowania przed sądem polubownym aż do
zakończenia postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku
sądu polubownego, do wysokości 110% kosztów sądowych, które
powstałyby przed właściwym powszechnym sądem pierwszej
instancji;
5) koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych dla potrzeb
postępowań związanych z zajściem wypadku ubezpieczeniowego.
§5
1. W Wariancie III Ubezpieczyciel udziela ochrony w zakresie
kosztów, opłat i wydatków, jakie osoba objęta ubezpieczeniem musi
ponieść dla ochrony swoich interesów prawnych w związku
z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą,
w zakresie:
1) dochodzenia przez Ubezpieczonego roszczeń odszkodowawczych
z tytułu czynów niedozwolonych;
2) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
3) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach
wynikłych na gruncie, zawartych przez Ubezpieczonego, umów
związanych z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością
gospodarczą;
4) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach
z zakresu praw rzeczowych na jednej nieruchomości, wskazanej na
formularzu zgłoszenia roszczenia w danym roku ubezpieczenia;
5) ochrony interesu prawnego i reprezentowania w sprawach
z zakresu stosunków najmu, dzierżawy i wszelkich podobnych
stosunków prawnych, związanych z korzystaniem z jednej
nieruchomości, wskazanej na formularzu zgłoszenia roszczenia
w danym roku ubezpieczenia;
6) ochrony interesu prawnego w ramach sądowego postępowania
karnoskarbowego (ochrona jest ograniczona wyłącznie do kosztów
poniesionych na obronę interesów);
7) ochrony interesu prawnego w ramach sądowego postępowania
z niżej wymienionych dziedzin prawa gospodarczego (ochrona
jest ograniczona wyłącznie do kosztów poniesionych na obronę
interesów w postępowaniu sądowym):
a) koncesjonowania działalności gospodarczej,
b) nadzoru organów państwa nad przedsiębiorcami,
c) prawa ochrony konkurencji,
d) prawa ochrony konsumentów,
e) prawa zamówień publicznych,
f) prawa energetycznego,
g) prawa telekomunikacyjnego,
h) prawa działalności leczniczej,
i) prawa ochrony danych osobowych,
j) sprzedaży poza siedzibą przedsiębiorstwa,
k) prawa budowlanego,
l) pozostające w związku z planem zagospodarowania
przestrzennego dotyczącego nieruchomości Ubezpieczonego,
m) pozostające w związku z wywłaszczaniem nieruchomości
Ubezpieczonego.
2. Zakres ubezpieczenia obejmuje również świadczenie asysty
prawnej w zakresie wskazanym w Wariancie I.
4
3. W zakresie o którym mowa w ust. 1 ubezpieczenie obejmuje zwrot
następujących kosztów:
1) wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego z tytułu
reprezentacji osoby objętej ubezpieczeniem w postępowaniu
cywilnym, sądowym postępowaniu karnoskarbowym, sądowym
postępowaniu administracyjnym,
2) koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych
w postępowaniu sądowym oraz koszty postępowania
egzekucyjnego;
3) koszty poręczenia majątkowego jako środka zapobiegawczego
ustanowionego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania
w formie nieoprocentowanej pożyczki do wysokości 50% sumy
ubezpieczenia;
4) koszty postępowania sądu polubownego aż do zakończenia
postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu
polubownego, do wysokości 110% kosztów sądowych, które
powstałyby przed właściwym powszechnym sądem pierwszej
instancji;
5) koszty tłumaczenia dokumentów niezbędnych dla potrzeb
postępowań związanych z zajściem wypadku ubezpieczeniowego.
§6
1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Posiadacz
rachunku, który spełnia łącznie poniższe warunki:
1) zawarł z Ubezpieczającym umowę rachunku,
2) złożył deklarację zgody.
2. Ubezpieczony dokonuje wyboru wariantu ochrony
ubezpieczeniowej w deklaracji zgody.
3. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do zmiany wariantu
ubezpieczenia na inny wariant. Zmiana wariantu ubezpieczenia
odbywa się na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczonego
w tym przedmiocie, kierowanego do Ubezpieczyciela za
pośrednictwem Ubezpieczającego. Zmiana wariantu ubezpieczenia
jest skuteczna począwszy od roku ubezpieczenia następującego
po roku ubezpieczenia, w którym wniosek Ubezpieczonego został
złożony. Do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania
nowego wariantu ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa
udzielana jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla
dotychczasowego wariantu ubezpieczenia.
4. Wniosek Ubezpieczonego, o którym mowa w ust. 3 powyżej,
powinien zostać złożony w rocznicę złożenia deklaracji zgody.
W razie braku złożenia wniosku w terminie określonym w zdaniu
poprzedzającym, ochrona ubezpieczeniowa w kolejnym roku
ubezpieczenia udzielana jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla
dotychczasowego wariantu ubezpieczenia.
5. W związku z daną działalnością gospodarczą posiadacz rachunku
może złożyć co najwyżej jedną deklarację zgody. Kolejna deklaracja
zgody może zostać złożona wyłącznie po zakończeniu ochrony
ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4.
WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA
§7
1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wypadków
ubezpieczeniowych, które wystąpiły przed rozpoczęciem
odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo pozostających
w bezpośrednim związku przyczynowym ze zdarzeniem, które
OS/OW156/1401
Infolinia 801 112 072, 58 555 6 266*
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
wystąpiło przed rozpoczęciem odpowiedzialności Ubezpieczyciela
- w szczególności polegającym na popełnieniu przestępstwa,
wykroczenia albo powstaniu, zmianie lub ustaniu prawa
podmiotowego lub stosunku prawnego, naruszeniu umowy,
przepisów prawnych, wszczęciu danego postępowania przed sądem
lub innym organem.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie celową obronę
interesów prawnych osoby objętej ubezpieczeniem, to znaczy gdy:
1) na podstawie analizy zgłoszonego problemu prawnego dokonanej
przez przedstawiciela Ubezpieczyciela stwierdzono, iż możliwe jest
korzystne dla osoby objętej ubezpieczeniem rozstrzygnięcie sprawy;
2) wartość przedmiotu sporu przekracza 1% sumy ubezpieczenia,
określonej w § 8 ust. 1.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ochrony interesów
prawnych:
1) pozostających w bezpośrednim lub pośrednim związku
z działaniami wojennymi, niepokojami społecznymi, rozruchami,
strajkami, lokautem i trzęsieniami ziemi, klęskami żywiołowymi,
szkodami nuklearnymi, atakami terrorystycznymi,
2) pozostającymi w związku z grą i zakładem oraz transakcjami
terminowymi i spekulacyjnymi,
3) które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
4) związanych z gwarancjami bankowymi, ubezpieczeniowymi,
zabezpieczeniami wierzytelności,
5) z umów poręczenia i przejęcia długów,
6) z zakresu prawa celnego dotyczącego innych opłat
publicznoprawnych, z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa
udzielana jest w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 6,
7) z zakresu prawa karnoskarbowego, z zastrzeżeniem, że ochrona
ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 6,
8) związanych z ochroną danych osobowych, z zastrzeżeniem, że
ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie określonym
w § 5 ust. 1 pkt 7 lit. i,
9) z zakresu prawa handlowego, prawa spółek handlowych, umów
agencyjnych, prawa funduszy inwestycyjnych, prawa instrumentów
finansowych, z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa
udzielana jest w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 7,
10) prawa spółdzielczego i prawa dotyczącego spółdzielni
mieszkaniowych, prawa o stowarzyszeniach i związkach
zawodowych oraz z zakresu zbiorowego prawa pracy i zbiorowego
prawa regulującego status urzędników państwowych
i samorządowych,
11) wynikających z umów o pracę lub innych stosunków prawnych
dotyczących pełnienia funkcji członków ustawowych organów osób
prawnych,
12) z zakresu prawa patentowego, autorskiego, znaków towarowych,
pozostałego prawa własności intelektualnej i przemysłowej,
13) prawa ochrony konkurencji (antymonopolowego) i zasad
konkurencji, z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana
jest w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 7 lit. c,
14) wynikających z umowy pożyczki lub kredytu,
15) z zakresu prawa budowlanego, z zastrzeżeniem, że ochrona
ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie określonym w § 5 ust. 1
pkt 7 lit. k, oraz pozostających w związku z:
a) nabyciem albo zbyciem nieruchomości przeznaczonej pod
zabudowę,
OS/OW156/1401
b) planowaniem, projektowaniem lub budową budynku albo
części budynku, które są własnością lub znajdują się w posiadaniu
Ubezpieczonego albo też Ubezpieczony zamierza je nabyć albo objąć
w posiadanie,
c) przebudową nieruchomości, budynku lub części budynku, jeśli
do jej dokonania konieczne jest uzyskanie jakichkolwiek zezwoleń
lub pozwoleń, a nieruchomość, budynek lub część budynku są
własnością lub znajdują się w posiadaniu Ubezpieczonego albo też
Ubezpieczony zamierza je nabyć albo objąć w posiadanie,
d) finansowaniem przedsięwzięć określonych pod lit. a)-c),
16) z zakresu prawa górniczego i geologicznego, związanych ze
szkodami spowodowanymi ruchem zakładu górniczego,
17) dotyczących sporów pomiędzy współwłaścicielami
nieruchomości, w szczególności w zakresie zniesienia
współwłasności, podziału lub scalenia nieruchomości, związanych
z dostępem do nieruchomości, rozliczeniem nakładów na
części wspólne nieruchomości, a także sporów z tytułu zarządu
nieruchomością wspólną, w szczególności dotyczących sposobu
prowadzenia spraw wspólnoty mieszkaniowej lub z zakresu
reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz,
18) dotyczących zasiedzenia nieruchomości, o ustalenie stanu
prawnego dotyczącego nieruchomości lub roszczeń o usunięcie
niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym
w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym,
19) związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu lub
w związku ze zdarzeniem w ruchu drogowym,
20) związanych z czynnościami życia prywatnego,
21) związanych z udziałem lub przygotowaniem do udziału
w zawodach motorowych lub akrobatycznych (w tym również
kwalifikacjach do tych zawodów), o ile Ubezpieczony prowadzi tego
typu działalność,
22) związanych z wypadkami ubezpieczeniowymi powstałymi po
użyciu przez osobę objętą ubezpieczeniem alkoholu, substancji
odurzającej lub podobnie działającej substancji, jeżeli stan ten miał
wpływ na wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego lub jest istotą
sporu, przy czym przez stan po użyciu alkoholu rozumie się stan
powstały w wyniku wprowadzenia do organizmu Ubezpieczonego
takiej ilości alkoholu, że jego zawartość wynosi lub prowadzi do
stężenia we krwi powyżej 0,2‰ alkoholu albo do obecności
w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3,
23) w sprawach o naruszenie lub podejrzenie naruszenia
przepisów określających warunki wykonywania przewozu lub
transportu drogowego (w tym przeładowanie pojazdu, niewłaściwe
zabezpieczenie towaru), spraw o naruszenie przepisów o czasie
pracy kierowców oraz naruszenie innych przepisów regulujących
zasady transportu lub przewozu osób lub rzeczy,
24) w sprawach związanych ze zbyciem lub nabyciem
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
25) gospodarki nieruchomościami z zastrzeżeniem, że ochrona
ubezpieczeniowa udzielana jest w zakresie określonym w § 5 ust. 1 pkt 7 lit. l,
26) spraw dotyczących ochrony przyrody lub ochrony środowiska,
27) w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
28) w sprawach o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo
o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym
ustawa przyznaje zdolność prawną,
5
29) w sprawach związanych z upadłością, układem lub
postępowaniem naprawczym dotyczącym Ubezpieczonego,
30) w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym,
31) w związku z postępowaniem układowym, naprawczym albo
upadłościowym,
32) w związku z obroną przed roszczeniami odszkodowawczymi
osób trzecich z tytułu odpowiedzialności cywilnej osoby objętej
ubezpieczeniem za szkody wyrządzone tym osobom trzecim,
33) w związku z roszczeniami pomiędzy osobami objętymi
ubezpieczeniem.
34) w zakresie sporów prawnych pomiędzy Ubezpieczającym,
Ubezpieczonym, Ubezpieczycielem.
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ponadto:
1) Ochrony interesów prawnych, które zostały cedowane na osobę
objętą ubezpieczeniem,
2) Ochrony interesów prawnych osób trzecich, których osoba objęta
ubezpieczeniem dochodzi we własnym imieniu,
3) Ochrony interesów prawnych wobec Ubezpieczyciela albo
działającego w jego imieniu podmiotu zajmującego się likwidacją
szkód, jeżeli roszczenia te wynikają z umowy ubezpieczenia,
4) kosztów ugodowego załatwienia sprawy, jeżeli koszty te nie
odpowiadają stosunkowi, w jakim uwzględnione zostały roszczenia
obu stron lub przewyższają koszty, jakie zostałyby poniesione przed
sądem powszechnym,
5) kosztów, których poniesienie nie było konieczne dla obrony
interesów prawnych osoby objętej ubezpieczeniem w danym stanie
prawnym,
6) kosztów postępowania egzekucyjnego podjętego na podstawie
więcej niż jednego tytułu wykonawczego oraz w przypadku, gdy
postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności wszczęte zostanie po
upływie 3 (trzech) lat od uzyskania tytułu egzekucyjnego,
7) kosztów, które osoba objęta ubezpieczeniem musi ponieść tylko
dlatego, że jego przeciwnik wystąpił z powództwem wzajemnym
albo też przedstawił zarzut potrącenia, a obrona przed tymi
roszczeniami nie jest objęta ubezpieczeniem albo też koszty te
zobowiązana jest ponieść osoba trzecia,
8) odszkodowań, które musi zapłacić osoba objęta ubezpieczeniem,
grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, innych kar
pieniężnych, podatków ani innych podobnych opłat i danin natury
publicznoprawnej,
9) kosztów powstałych w następstwie korzystania z usług osób
nieuprawnionych do świadczenia pomocy prawnej lub wydawania
opinii w danym zakresie,
10) kosztów powstałych w następstwie korzystania z usług osób
nieposiadających prawa do wykonywania zawodu adwokata bądź
radcy prawnego,
11) kosztów związanych ze świadomym udzieleniem przez osobę
objętą ubezpieczeniem nieprawdziwych lub wprowadzających
w błąd informacji albo dostarczeniem sfałszowanych dokumentów,
12) kosztów związanych ze świadomym zatajeniem przez osobę
objętą ubezpieczeniem informacji lub dokumentów, mogących
mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej lub przebieg
postępowania.
5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów, opłat, wydatków
poniesionych na obronę interesów prawnych w sytuacji, gdy osobie
objętej ubezpieczeniem zarzuca się popełnienie czynu
6
z winy umyślnej. Jeżeli w postępowaniu karnym lub w sprawie
o wykroczenie został wydany prawomocny wyrok uniewinniający
osobę objętą ubezpieczeniem od zarzutu popełnienia umyślnego
przestępstwa lub wykroczenia, Ubezpieczyciel pokryje osobie
objętej ubezpieczeniem koszty obrony, do poniesienia których
byłaby zobowiązana. Postanowienia zdania poprzedzającego
stosuje się także przy ustalaniu odpowiedzialności Ubezpieczyciela
w przypadku innych postępowań prawnych, jeżeli Ubezpieczyciel
nie ponosi odpowiedzialności za koszty prawne spowodowane
umyślnym naruszeniem prawa przez osobę objętą ubezpieczeniem.
6. Jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem dokona wyboru adwokata lub
radcy prawnego, który ma siedzibę poza miejscowością,
w której znajduje się sąd właściwy miejscowo i rzeczowo do
orzekania w sprawie w pierwszej instancji, Ubezpieczyciel zwolniony
jest od obowiązku ponoszenia kosztów dojazdów adwokata lub
radcy prawnego na rozprawy lub posiedzenia przed sądem,
z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Jeżeli w miejscowości, o której mowa w ust. 6, jest mniej niż
czterech czynnych zawodowo adwokatów lub radców prawnych,
osoba objęta ubezpieczeniem może dokonać wyboru adwokata lub
racy prawnego, który ma siedzibę w odległości nie większej niż
60 km od miejscowości, w której znajduje się sąd właściwy
miejscowo do orzekania w sprawie w pierwszej instancji,
a Ubezpieczyciel będzie zobowiązany w takiej sytuacji do ponoszenia
kosztów dojazdów adwokata lub radcy prawnego na rozprawy lub
posiedzenia.
SUMA UBEZPIECZENIA
§8
1. Suma ubezpieczenia wynosi 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych) na każdy wypadek ubezpieczeniowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dla ochrony prawnej, w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1
oraz § 5 ust. 1 warunków ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, bez
względu na liczbę wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych
w roku ubezpieczenia, wynosi 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt
tysięcy złotych).
3. Sublimit na świadczenie poręczenia majątkowego, o którym mowa
w § 4 i § 5 warunków ubezpieczenia wynosi 50% sumy ubezpieczenia
wskazanej w ust. 1 powyżej.
4. Wypłaty Ubezpieczyciela w zakresie poręczenia majątkowego,
o którym mowa w ust. 3, redukują sublimit i sumę ubezpieczenia.
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
§9
1. Składka ubezpieczeniowa z tytułu udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej płatna jest przez Ubezpieczającego za każdy
miesiąc ochrony ubezpieczeniowej.
2. Wysokość składki należnej za każdy miesiąc ochrony
ubezpieczeniowej w ramach danego roku ubezpieczenia uzależniona
jest od wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia
i określona jest w umowie ubezpieczenia.
OS/OW156/1401
Infolinia 801 112 072, 58 555 6 266*
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
§ 10
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w odniesieniu do danego
Ubezpieczonego, rozpoczyna się z początkiem miesiąca ochrony
ubezpieczeniowej następującego bezpośrednio po miesiącu
kalendarzowym, w którym Ubezpieczony złożył deklarację zgody.
2. Ochrona ubezpieczeniowa ulega przedłużeniu na kolejne miesiące
ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że Ubezpieczony nie
złożył pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia przed
upływem danego (bieżącego) miesiąca ochrony ubezpieczeniowej,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
3. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Ubezpieczonego kończy
się:
1) z dniem wykreślenia wpisu Ubezpieczonego z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo wykreślenia
Ubezpieczonego z Krajowego Rejestru Sądowego - w zależności
od formy prawnej prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności
gospodarczej,
2) z ostatnim dniem miesiąca ochrony ubezpieczeniowej,
w którym Ubezpieczony złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji
z ubezpieczenia,
3) z ostatnim dniem miesiąca ochrony ubezpieczeniowej, za który
została opłacona składka ubezpieczeniowa,
4) z upływem roku ubezpieczenia, jeżeli nie doszło do przedłużenia
ochrony ubezpieczeniowej na kolejny rok ubezpieczenia,
5) z upływem miesiąca ochrony ubezpieczeniowej, w którym doszło
do rozwiązania umowy rachunku,
6) z ostatnim dniem miesiąca ochrony ubezpieczeniowej, w którym
doszło do rozwiązania umowy ubezpieczenia.
4. W przypadku zakończenia ochrony ubezpieczeniowej (w tym
wskutek rezygnacji z ubezpieczenia) ponowne złożenie deklaracji
zgody możliwe jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty
zakończenia ochrony ubezpieczeniowej.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA
WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO
§ 11
1. Osoba objęta ubezpieczeniem zobowiązana jest zgłosić wypadek
ubezpieczeniowy w terminie umożliwiającym przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego dla ustalenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela. Osoba objęta ubezpieczeniem zobowiązana jest
przedłożyć wszystkie posiadane dokumenty, informacje i inne
dowody dotyczące wypadku ubezpieczeniowego. Postanowienia
zdania poprzedzającego nie naruszają praw i obowiązków osoby
objętej ubezpieczeniem, o których mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu. Wypadek ubezpieczeniowy należy zgłaszać:
1) w zakresie asysty prawnej pod numer telefonu: 58 555 6 266
lub 801 112 072,
2) w pozostałym zakresie ochrony ubezpieczeniowej pod numer
telefonu: 58 555 6 266 lub 801 112 072 lub przesyłając uzupełniony
i podpisany formularz zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego
w formie elektronicznej na adres [email protected], faksem na
numer 22 568 9 899, lub pocztą na adres Coris Lex Services,
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa.
OS/OW156/1401
2. Osoba objęta ubezpieczeniem jest zobowiązana na wniosek
Ubezpieczyciela do niezwłocznego przekazania dokumentów,
informacji lub złożenia oświadczeń niezbędnych do podjęcia przez
Ubezpieczyciela decyzji w zakresie jego odpowiedzialności. Osoba
objęta ubezpieczeniem powinna także niezwłocznie poinformować
Ubezpieczyciela o każdej okoliczności zaspokojenia jej roszczeń
w całości lub w części przez stronę przeciwną.
3. Osoba objęta ubezpieczeniem, na wniosek Ubezpieczyciela,
zobowiązana jest informować Ubezpieczyciela o przebiegu
i stanie sprawy sądowej oraz przekazywać związane ze sprawą
pisma procesowe i inne dokumenty, a także jest zobowiązana
do uzgadniania z Ubezpieczycielem wszelkich czynności, które
powodują lub mogą powodować powstanie kosztów prawnych oraz
do niepodejmowania czynności, które przyczyniałyby się do ich
nieuzasadnionego zwiększenia.
4. Osoba objęta ubezpieczeniem obowiązana jest powstrzymywać
się od działań, które mogłyby spowodować utratę prawa
Ubezpieczyciela do zwrotu poniesionych przez niego kosztów
prawnych, w szczególności zobowiązuje się nie zawierać
ugody, cofać lub dokonywać zmiany powództwa bez uzyskania
uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela. Postanowienia zdania
poprzedzającego nie naruszają praw i obowiązków osoby objętej
ubezpieczeniem, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku dochodzenia roszczeń, osoba objęta ubezpieczeniem
jest ponadto zobowiązana:
1) przed wytoczeniem powództwa umożliwić Ubezpieczycielowi
przeprowadzenie przedsądowego postępowania wyjaśniającego,
mającego na celu ustalenie wszystkich okoliczności wypadku
ubezpieczeniowego oraz korzystne dla osoby objętej ubezpieczeniem
rozstrzygnięcie problemów prawnych, będących istotą zgłoszonego
wypadku ubezpieczeniowego;
2) przed wytoczeniem powództwa albo przed wniesieniem środka
odwoławczego lub innego środka zaskarżania od orzeczenia sądu
lub innego organu, uzyskać pisemną akceptację Ubezpieczyciela
w zakresie pokrywania kosztów prawnych w toku danej instancji;
przed wniesieniem środka odwoławczego od orzeczenia sądu
osoba objęta ubezpieczeniem zobowiązana jest zwrócić się do
Ubezpieczyciela o akceptację w zakresie pokrywania kosztów
prawnych kolejnej instancji; postanowienia zdania poprzedzającego
nie naruszają praw i obowiązków osoby objętej ubezpieczeniem,
o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu;
3) wstrzymać się z wytoczeniem powództwa przed sąd do czasu
prawomocnego zakończenia toczącego się już innego postępowania
sądowego, jeżeli jego wynik może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia
sporu, a niezwłoczne wniesienie sprawy na drogę sądową nie jest
uzasadnione terminem przedawnienia dochodzonego roszczenia lub
upływem terminu zawitego.
6. Jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem lub jej adwokat lub
radca prawny, nie wykonał obowiązków wynikających z umowy
ubezpieczenia lub warunków ubezpieczenia, w szczególności
naruszył postanowienia ust 1-5 niniejszego paragrafu, powodując
utratę prawa do zwrotu kosztów procesu, Ubezpieczyciel może żądać
ich zwrotu od tej osoby.
7. Zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczycielowi nie
zwalnia osoby objętej ubezpieczeniem od obowiązków, jakie ma
wobec innych podmiotów, w szczególności: sądów, Prokuratury,
Policji, urzędów publicznych lub podmiotów, z którymi osoba objęta
7
ubezpieczeniem zawarła umowę będącą przedmiotem sporu,
jak również z obowiązków podjęcia czynności niezbędnych do
zachowania możliwości dalszego dochodzenia roszczeń lub obrony
przed sądem, w szczególności zgłoszenia roszczeń, zawiadomienia
sprzedawcy o wadzie, wszczęcia postępowania sądowego lub
administracyjnego, zgłoszenia zarzutów, wniosków dowodowych,
wniesienia sprzeciwu, zażalenia, apelacji lub innego środka
odwoławczego albo zaskarżenia.
8. Osoba objęta ubezpieczeniem może zażądać, aby to
Ubezpieczyciel wskazał mu adwokata lub radcę prawnego
z zastrzeżeniem, że osobie objętej ubezpieczeniem przysługuje
prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego
w zakresie obrony, reprezentowania lub wspierania jego interesów
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
9. Adwokat lub radca prawny świadczy pomoc prawną na zlecenie
osoby objętej ubezpieczeniem. Adwokat lub radca prawny
ponosi w stosunku do osoby objętej ubezpieczeniem wyłączną
odpowiedzialność za wykonanie zlecenia. Ubezpieczyciel nie ponosi
odpowiedzialności za działania lub zaniechania adwokata albo
radcy prawnego. W przypadku kiedy osoba objęta ubezpieczeniem
reprezentowana jest w sprawie przez więcej niż jednego adwokata
lub radcę prawnego, Ubezpieczyciel ponosi koszty reprezentacji nie
wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki
jednego adwokata lub radcy prawnego, zgodnie z postanowieniem
§ 12 ust. 10.
10. Jeżeli w następstwie jednego wypadku ubezpieczeniowego
wystąpią roszczenia osoby objętej ubezpieczeniem, które jedynie
w części objęte są ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność wyłącznie w zakresie kosztów prawnych objętych
ochroną ubezpieczeniową.
SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA
§ 12
1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia,
Ubezpieczyciel informuje o tym osobę objętą ubezpieczeniem
oraz przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu
faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości
odszkodowania, a także pisemnie lub drogą elektroniczną informuje
osobę objętą ubezpieczeniem, jakie dokumenty są potrzebne do
ustalenia odszkodowania.
2. Ubezpieczyciel jest zobowiązany spełnić świadczenie, o którym
mowa w ust. 7, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o wypadku ubezpieczeniowym. Jeśli wyjaśnienie w powyższym
terminie okoliczności koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela, albo wysokości świadczenia, nie było możliwe,
świadczenie zostanie spełnione w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności będzie możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia
Ubezpieczyciel spełni w terminie przewidzianym w zdaniu
pierwszym.
3. W odniesieniu do świadczenia asysty prawnej, w zależności od
charakteru zgłaszanego problemu, jest on rozwiązywany w sposób
następujący:
1) o ile to możliwe - problem jest rozwiązywany na bieżąco podczas
rozmowy telefonicznej w drodze konsultacji prawnych,
8
2) w przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie sprawy na bieżąco przedstawiciel Ubezpieczyciela kontaktuje się telefonicznie
z osobą objętą ubezpieczeniem w celu rozwiązania problemu po
opracowaniu rozwiązania zgłoszonego problemu - w terminie 2 dni
roboczych od zgłoszenia problemu,
3) w przypadku gdy niemożliwe jest rozwiązanie problemu prawnego
w drodze konsultacji prawnej - problem rozwiązywany jest poprzez
sporządzenie opinii prawnej, przesyłanej Ubezpieczonemu drogą
pisemną, elektroniczną (za pośrednictwem e-mail), bądź faksem
- w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia problemu.
4. Niezależnie od postanowień ust. 3, osoba objęta ubezpieczeniem
może w każdym czasie skorzystać ze świadczenia sporządzenia
opinii prawnej, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 2 pkt 6.
5. Jeżeli w terminach określonych w umowie lub we właściwych,
powszechnie obowiązujących przepisach, Ubezpieczyciel nie wypłaci
odszkodowania, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie
o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub
części, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.
6. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel
informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem,
wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą
całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania.
7. Świadczenie ubezpieczyciela, w zależności od wniosku osoby
objętej ubezpieczeniem, może polegać na:
1) zwrocie poniesionych przez osobę objętą ubezpieczeniem
kosztów, wydatków, opłat,
2) wystawieniu promesy zwrotu kosztów, wydatków, opłat, które
zostaną poniesione przez osobę objętą ubezpieczeniem, a po ich
poniesieniu przez osobę objętą ubezpieczeniem - ich zwrocie,
3) wniesieniu poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym,
jeżeli taki środek zapobiegawczy został zastosowany przez właściwy
organ.
8. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania
roszczenia osoby objętej ubezpieczeniem z tytułu umowy
ubezpieczenia w wyniku własnych ustaleń dokonanych
w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1-6, zawartej z nim ugody
lub prawomocnego orzeczenia sądu.
9. Pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów objętych zakresem
ochrony odbywa się na następujących zasadach:
1) koszty adwokata lub radcy prawnego poleconego osobie objętej
ubezpieczeniem przez Ubezpieczyciela pokrywane są bezgotówkowo
na podstawie bezpośrednich rozliczeń pomiędzy adwokatem lub
radcą prawnym, a Ubezpieczycielem,
2) koszty adwokata lub radcy prawnego wybranego przez osobę
objętą ubezpieczeniem pokrywane są - w zależności od decyzji
osoby objętej ubezpieczeniem:
a) adwokatowi lub radcy prawnemu na podstawie faktury
wystawionej przez adwokata lub radcę prawnego na
Ubezpieczonego, przedłożonej Ubezpieczycielowi,
b) osobie objętej ubezpieczeniem jako zwrot kosztów przez
nią wyłożonych - na podstawie faktury wystawionej przez
adwokata lub radcę prawnego na Ubezpieczonego, przedłożonej
Ubezpieczycielowi,
3) koszty opłat sądowych lub opłat w innych postępowaniach oraz
zaliczki na koszty postępowania (np. koszty opinii biegłego) i inne
OS/OW156/1401
Infolinia 801 112 072, 58 555 6 266*
*opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora
www.ergohestia.pl
koszty o tym charakterze - jako zwrot osobie objętej ubezpieczeniem
kosztów przez nią wyłożonych - na podstawie dowodu
potwierdzającego poniesienie tych kosztów,
4) koszty postępowania sądowego lub administracyjnego, nie
uiszczone zaliczkowo - jako zwrot osobie objętej ubezpieczeniem,
5) kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego - na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu lub innego właściwego organu,
6) koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu
karnoskarbowym - jako zwrot Ubezpieczonemu kwoty wpłaconej
przez Ubezpieczonego - na podstawie prawomocnego orzeczenia
sądu lub innego właściwego organu,
7) zwrot innych kosztów objętych ochroną ubezpieczeniową - na
podstawie dowodu ich poniesienia przez Ubezpieczonego.
10. Pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów objętych zakresem
ochrony odbywa się w wysokości:
1) koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego:
a) dla kosztów zastępstwa procesowego świadczonego przez
adwokata lub radcę prawnego na terytorium Polski ustala się
zgodnie z odpowiednimi przepisami regulującymi wysokość
minimalnego wynagrodzenia za czynności adwokata lub radcy
prawnego, z zastrzeżeniem lit. b, lub
b) w uzasadnionych przypadkach, gdy stawki minimalne mogą
okazać się zbyt niskie w stosunku do nakładu pracy pełnomocnika
Ubezpieczyciel może przyznać koszty wynagrodzenia adwokata
lub radcy prawnego w wysokości wyższej niż określona pod lit. a
powyżej,
2) koszty sądowe - regulowane przez powszechnie obowiązujące
przepisy prawa koszty związane z postępowaniem sądowym
cywilnym, sądowym karnym bądź sądowo-administracyjnym,
obejmujące opłaty i wydatki, do których poniesienia lub
zaliczkowego uiszczenia osoba objęta ubezpieczeniem jest
zobowiązana, m.in. koszty stawiennictwa świadków, koszty biegłych,
koszty tłumaczenia dokumentów,
3) koszty postępowania egzekucyjnego - koszty związane
z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach
cywilnych, do których uiszczenia osoba objęta ubezpieczeniem
jest zobowiązana w przypadku, gdy występuje jako egzekwujący
wierzyciel, także koszty, które jest zobowiązana pokryć w przypadku,
gdy występuje jako egzekwowany dłużnik, regulowane przez
powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
4) koszty postępowania sądu polubownego - koszty prowadzenia
postępowania przed sądem polubownym aż do zakończenia
postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu
polubownego, do wysokości 110% kosztów sądowych, które
powstałyby przed właściwym państwowym sądem pierwszej
instancji,
5) koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym
w wysokości określonej przez właściwy organ, z zastrzeżeniem
sublimitu wskazanego w § 4 ust. 3 pkt 3 warunków ubezpieczenia,
6) koszty tłumaczenia dokumentów - koszty tłumaczenia
przysięgłego zleconego przez Sąd na użytek rozpoznania sprawy
objętej ochroną ubezpieczeniową.
11. Koszty ponoszone przez Ubezpieczyciela obejmują podatek od
towarów i usług (podatek VAT), o ile osoba objęta ubezpieczeniem
nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę
podatku naliczonego (odliczenia podatku VAT).
OS/OW156/1401
12. Jeżeli w postępowaniu karnoskarbowym lub postępowaniu
w sprawie o wykroczenie przedmiotem postępowania jest więcej
niż jedno przestępstwo lub wykroczenie, odpowiedzialność
Ubezpieczyciela obejmuje koszty prawne ustalone w stosunku liczby
przestępstw lub wykroczeń objętych ochroną ubezpieczeniową
do ogólnej liczby zarzucanych przestępstw lub wykroczeń.
Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się także
w przypadku zarzutów naruszenia prawa przez osobę objętą
ubezpieczeniem rozpatrywanych w postępowaniach innych niż
postępowanie karnoskarbowe lub o wykroczenie.
13. Osoba objęta ubezpieczeniem ma prawo wglądu do akt
szkodowych i sporządzania na własny koszt odpisów lub kserokopii
dokumentów.
REGRES UBEZPIECZENIOWY
§ 13
1. Dopóki roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia nie
zostaną ustalone co do zasady i co do wysokości, nie mogą być
one przeniesione na osobę trzecią ani zastawione bez uprzedniej
pisemnej zgody Ubezpieczyciela.
2. Roszczenia osoby objętej ubezpieczeniem wobec osób trzecich,
dotyczące zwrotu kosztów, które już poniósł Ubezpieczyciel,
przechodzą z chwilą ich powstania na Ubezpieczyciela.
3. Koszty zwrócone osobie objętej ubezpieczeniem, a należne
Ubezpieczycielowi osoba objęta ubezpieczeniem jest zobowiązana
przekazać Ubezpieczycielowi.
4. Osoba objęta ubezpieczeniem jest zobowiązana wspierać
Ubezpieczyciela w dążeniu do odzyskania wszelkich kosztów
objętych ubezpieczeniem oraz dostarczać Ubezpieczycielowi
wszelkich informacji i dokumentów, które są niezbędne do
dochodzenia jego praw.
5. Osoba objęta ubezpieczeniem jest zobowiązana do udzielenia
pełnomocnictwa Ubezpieczycielowi do odbioru w jego imieniu
poniesionych przez Ubezpieczyciela kosztów poręczenia
majątkowego gdy zostanie wydane prawomocne orzeczenie
o zwrocie kwoty poręczenia. Jeżeli kwota poręczenia majątkowego
zostanie zwrócona osobie objętej ubezpieczeniem, jest ona
zobowiązana do zwrotu kwoty poręczenia majątkowego
Ubezpieczycielowi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
6. Jeżeli zostanie wydane orzeczenie, na mocy którego kwota
poręczenia majątkowego nie zostanie zwrócona w całości lub części,
w szczególności, gdy został orzeczony przepadek kwoty poręczenia
majątkowego lub zaliczenie na poczet orzeczonej kary, osoba objęta
ubezpieczeniem jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez
Ubezpieczyciela kosztów poręczenia majątkowego w terminie 14 dni
od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.
ODWOŁANIA, SKARGI I ZAŻALENIA
§ 14
1. Jeżeli uprawniony do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza
się z ustaleniami Ubezpieczyciela, co do odmowy zaspokojenia
roszczenia, albo co do wysokości odszkodowania (świadczenia),
może zgłosić na piśmie (lub w inny uzgodniony sposób) wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarząd Ubezpieczyciela.
9
2. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1 przez Zarząd
Ubezpieczyciela lub upełnomocnionego pracownika, stanowisko
Ubezpieczyciela przesyłane jest zgłaszającemu wniosek w terminie
30 dni pisemnie lub w innej uzgodnionej formie na adres wskazany
w treści wniosku.
§ 15
1. Skargi lub zażalenia Ubezpieczonego lub innego uprawnionego
z umowy ubezpieczenia mogą być zgłaszane do Ubezpieczyciela
poprzez jeden z dostępnych kanałów kontaktu, tj.:
a) pisemnie - na adres: 81-731 Sopot, ul. Hestii 1,
b) mailowo - na adres: [email protected],
c) telefonicznie - podczas kontaktu z infolinią Ubezpieczyciela pod
numerem tel. 58 555 6 266.
2. Skargi rozpatrywane są przez dedykowaną jednostkę wyznaczoną
przez Zarząd Ubezpieczyciela.
3. Po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia, stanowisko Ubezpieczyciela
przesyłane jest zgłaszającemu w ciągu 14 dni roboczych od
zgłoszenia, pisemnie lub w innej uzgodnionej formie na adres
wskazany w treści skargi lub zażalenia.
4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia,
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej,
albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innego uprawnionego
z umowy ubezpieczenia.
2. Umowa ubezpieczenia jest zawarta w języku polskim. Językiem
stosowanym w relacjach Ubezpieczyciela Ubezpieczającego
i Ubezpieczonych jest język polski. Prawem właściwym dla umowy
ubezpieczenia jest prawo polskie.
§ 21
1. Ubezpieczony lub inny uprawniony z umowy ubezpieczenia może
zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika
Konsumentów oraz do Rzecznika Ubezpieczonych.
2. Strony umowy ubezpieczenia dopuszczają możliwość
pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z umowy
ubezpieczenia w sądzie polubownym, utworzonym przy Rzeczniku
Ubezpieczonych - Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
działającym zgodnie z jego regulaminem.
3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
§ 22
Warunki ubezpieczenia obowiązują od dnia 27 stycznia 2014 roku
i mają zastosowanie do Posiadaczy rachunków składających
deklaracje zgody począwszy od tego dnia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
Wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia, w tym
wypłaty wszelkich świadczeń ubezpieczeniowych dokonywane są
w złotych polskich.
§ 17
Wypowiedzenia, rezygnacje, odstąpienia oraz wszelkie inne
zawiadomienia, oświadczenia i wnioski Ubezpieczającego,
Ubezpieczyciela i Ubezpieczonego powinny być składane na piśmie.
§ 18
1. Podatki i opłaty związane z otrzymaniem świadczenia
ubezpieczeniowego nie obciążają Ubezpieczyciela.
2. Opłaty związane z płatnością składek ubezpieczeniowych
obciążają Ubezpieczającego.
§ 19
W przypadku zmiany systemu monetarnego w Rzeczypospolitej
Polskiej lub denominacji polskiej waluty, zobowiązania finansowe
wynikające ze stosunku ubezpieczenia będą odpowiednio zmienione,
zgodnie z kursem wymiany złotego ogłoszonym przez Narodowy
Bank Polski.
§ 20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami
ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy:
o działalności ubezpieczeniowej, ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
10
OS/OW156/1401
Download