Biologia - Biblioteka szkolna LO

advertisement
Biologia
Przemiany materii i energii w komórce
Pakiety zadań
Powtórka przed egzaminami
Opracowała : Krystyna Sokołowska
Zadanie 1.
Wskaż błędne dokończenie zdania .
Regulacja aktywności enzymów w komórce odbywa się poprzez :
a) dołączenie do enzymów efektorów
b) przez dołączenie koenzymu do apoenzymu
c) przez fosforylacje – defosforylacje reszt aminokwasowych w enzymie
d) przez zmianę ilości enzymów w komórce
Zadanie 2.
Uszereguj podane w tabeli etapy dotyczące mechanizmu działania enzymów .
Procesy zachodzące w komórce
Następuje przyłączenie substratu do centrum aktywnego enzymu
Niezmieniony enzym tworzy kompleks z następną cząsteczką substratu
Powstaje kompleks enzym – substrat
Następuje uwolnienie produktu i enzymu
Zachodzi reakcja przekształcenia substratu w produkt
Kolejność
1
Zadanie 3.
Uzupełnij schemat przedstawiający mechanizm działania enzymów , wpisując odpowiednie
nazwy zamiast A,B,C,D .
Opracowała: Krystyna Sokołowska
Zadanie 4.
Wskaż zdanie błędnie opisujące właściwości enzymów
a) mogą przyłączać substraty do centrum aktywnego
b) zużywają się w czasie reakcji
c) mogą przyłączać tylko określone substraty
d) przyśpieszają reakcje zachodzące w komórkach
Zadanie 5.
Wskaż zdanie błędnie opisujące genomy prokariontów i eukariontów
a) pojedyncza , kolista cząsteczka DNA stanowi główną część genomu prokariontów
b) plazmidy to cząsteczki DNA występujące w mitochondriach
c) DNA eukariontów znajduje się w chromosomach
d) chloroplasty roślin zawierają koliste DNA
Zadanie 6.
Uszereguj podane w tabeli elementy budujące chromosom tak , aby pokazać sposób
upakowania DNA w jądrze
Nazwa elementu
DNA
Chromosom
Nukleosom
Chromatyna
Chromatydy
Kolejność
1
Zadanie 7.
Uzupełnij schemat przedstawiający upakowanie materiału genetycznego w chromosomie .
Zamiast A,B,C wpisz odpowiednie nazwy
Opracowała: Krystyna Sokołowska
Zadanie 8.
Uszereguj podane w tabeli etapy dotyczące replikacji DNA
Opis etapu
W określonych miejscach DNA następuje zerwanie wiązań wodorowych
Z macierzystej cząsteczki DNA tworzą się dwie siostrzane cząsteczki
potomne
Polimeraza DNA spaja wolne nukleotydy – nowo powstające nici DNA
wydłużają się
Do rozplecionych nici przyłączają się wolne nukleotydy
Tworzą się widełki replikacyjne
Kolejność
1
Zadanie 9.
Przedstaw na schemacie następne etapy procesu replikacji
a) dorysuj do każdej nici macierzystej odpowiednie wolne nukleotydy
b) połącz ze sobą nukleotydy przyłączone do macierzystych nici DNA
Zadanie 10.
Porównaj budowę DNA i RNA , uzupełnij tabelę , wybierając sformułowania ze środkowej
kolumny
DNA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cechy budowy
Zbudowany jest z jednego łańcucha
nukleotydów
Zbudowany jest z dwóch łańcuchów
nukleotydów
Zawiera rybozę
Zawiera dezoksyrybozę
Zawiera tyminę
Zawiera uracyl
Ma nukleotydy zbudowane z cukru , reszty
kwasu fosforowego i zasady azotowej
RNA
Zadanie 11.
W cytoplazmie komórek eukariotycznych występują trzy podstawowe rodzaje RNA :
- rybosomalny – rRNA
- transportujący – tRNA
- informacyjny – mRNA
Opisz funkcję jaką pełni w komórce każdy z tych kwasów .
Opracowała: Krystyna Sokołowska
Zadanie 12.
Ten kwas RNA jest najdłuższy w porównaniu z innymi rodzajami RNA . Powstaje on w
jądrze komórkowym . Następnie przenosi kopię informacji o budowie białek do miejsca gdzie
w komórce białko będzie syntetyzowane .
Nazwij kwas , o którym mowa w tym zadaniu .
Zadanie 13.
Uzupełnij schemat przedstawiający budowę kwasu tRNA wpisując odpowiednie nazwy
zamiast A,B
Zadanie 14.
Wskaż zdanie błędnie opisujące reguły kodu genetycznego
a) kod jest trójliterowy
b) zapis informacji o kolejności aminokwasów w białku jest zawarty w sekwencji
czterech rodzajów zasad znajdujących się w jednej z dwóch nici podwójnej helisy
DNA
c) kod genetyczny składa się z 64 kodonów
d) jeden z aminokwasów jest zapisany w DNA pod postacią kilku różnych kodonów
Zadanie 15.
Korzystając z tabeli kodu genetycznego wykonaj następujące polecenia .
a) wypisz kodony w mRNA przypisane serynie
b) napisz kodony w DNA odpowiadające temu aminokwasowi
Opracowała: Krystyna Sokołowska
Zadanie 16.
Uszereguj podane w tabeli etapy dotyczące ekspresji informacji genetycznej
Procesy zachodzące w komórce
Zawarta w DNA informacja o sekwencji aminokwasów w białku zostaje w
procesie transkrypcji przepisana na mRNA
Mała podjednostka rybosomu przyłącza się do cząsteczki mRNA w miejscu
gdzie występuje kodon AUG
Przesuwający się wzdłuż mRNA rybosom napotyka kodon „stop”
Łańcuch białkowy wydłuża się
Następuje aktywacja tRNA – powstaje aminoacylo-tRNA
Kolejność
1
Zadanie 17.
Na schemacie przedstawiającym przepływ informacji genetycznej zamiast X,Y oraz A,B
wstaw odpowiednie nazwy .
Zadanie 18.
Schemat przedstawia fragment kodującej nici DNA .
-A-A-C-G-G-G-G-C-T-C-G-TKorzystając z tabeli kodu genetycznego wykonaj następujące polecenia
a) zapisz sekwencję nukleotydów w mRNA
b) zapisz sekwencję aminokwasów we fragmencie polipeptydu kodowanego przez tę nić
Zadanie 19.
Wskaż zdanie błędnie opisujące funkcje składowych elementów operonu laktozowego
a) operator to miejsce przyłączenia represora
b) gen 1 , gen 2 , gen 3 to nośniki informacji genetycznej
c) promotor to miejsce przyłączenia laktozy
Opracowała: Krystyna Sokołowska
Zadanie 20.
Na schemacie prawidłowy układ genów we fragmencie pewnego chromosomu
przedstawiono jako wyraz EGZAMIN , a wyraz EEGZAMIN przedstawia mutację zwaną
duplikacją .
Przedstaw , korzystając z powyższego przykładu , następujące mutacje chromosomowe
a) delecję
b) inwersję
c) translokację
Zadanie 21.
Wskaż zdanie błędnie opisujące etapy biosyntezy białka
a) aktywacja tRNA polega na powstaniu aminoacylo-tRNA
b) kodon AUG jest sygnałem początku translacji
c) w czasie elongacji aminokwasy łączą się wiązaniem peptydowym
d) informacja zawarta w cząsteczce mRNA może być wykorzystywana w komórce tylko
raz
Zadanie 22.
Podkreśl właściwą odpowiedź .
U zwierząt glukoza nie może powstać z acetylo-CoA ponieważ :
a) komórki zwierzęce nie wykorzystują acetylo-CoA jako substratu reakcji
b) reakcja usunięcia cząsteczki dwutlenku węgla z pirogronianu , w wyniku której
powstaje acetylo-CoA jest nieodwracalna
c) założenie jest błędne , u zwierząt glukoza może powstać z acetylo-CoA
Zadanie 23.
Uzupełnij schemat przedstawiający cykl mocznikowy , wpisując odpowiednie nazwy
zamiast X i Y
Opracowała: Krystyna Sokołowska
Zadanie 24.
Uszereguj podane w tabeli etapy dotyczące rozkładu aminokwasów w komórce ,
uzupełniając odpowiednio ostatnią kolumnę .
Procesy zachodzące w komórce
Następuje odłączenie od aminokwasu grupy aminowej
W czasie cyklu mocznikowego powstaje mocznik
Jony amonowe zostają przeniesione do komórek wątroby
Reakcje cyklu mocznikowego zachodzą w cytoplazmie komórek wątroby
Reakcje cyklu mocznikowego zachodzą w mitochondriach komórek wątroby
Kolejność
1
Zadanie 25.
Profil metaboliczny jakiej tkanki cechują następujące procesy :
- energię komórki uzyskują z glukozy , kwasów tłuszczowych , ciał ketonowych
- w warunkach głodu komórki korzystają z własnych białek
- przy intensywnej pracy organizmu, komórki pirogronian przekształcają w mleczan
Wybierz poprawną odpowiedź . Jest to profil tkanki :
a) mięśniowej
b) tłuszczowej
c) komórek krwi
Zadanie 26.
Przyporządkuj podanym związkom rolę , jaką odgrywają w reakcjach fotosyntezy
zależnych od światła
1.
2.
3.
4.
światło
woda
chlorofil
przenośniki elektronów
a)
b)
c)
d)
absorbowanie energii świetlnej
wybicie elektronu z chlorofilu
dawca protonów
umożliwienie powstania ATP
Zadanie 27.
Porównaj rośliny typu C3 i C4 , uzupełnij tabelę , wybierając sformułowania ze środkowej
kolumny .
Rośliny typu C3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Charakterystyka
Rośliny typu C4
Do grupy tej należą kukurydza , trzcina cukrowa
Akceptorem CO2 jest u nich RudP
Akceptorem CO2 jest u nich PEP
Rośliny te wykształciły mechanizm chroniący je
przed fotooddychaniem
Do grupy tej należą : pomidor , fasola , groch
Rośliny te mają mniejszy przyrost masy w
jednostce czasu
Opracowała: Krystyna Sokołowska
Zadanie 28.
Uzupełnij schemat przedstawiający cykl Calvina wpisując odpowiednie nazwy zamiast
A,B,C,D oraz X,Y
Zadanie 29.
Wskaż poprawną odpowiedź .
Podczas skurczu sarkomeru :
a) zmienia się struktura cząsteczki aktyny
b) zmienia się struktura cząsteczki miozyny
c) skracają się filamenty miozynowe
d) skracają się filamenty aktynowe
Zadanie 30.
Wskaż odpowiedź błędnie kończącą zdanie .
Cząsteczkami sygnałowymi docierającymi do receptorów komórkowych mogą być :
a) neuroprzekaźniki
b) jony
c) hormony
d) czynniki wzrostowe
Opracowała: Krystyna Sokołowska
Klucz odpowiedzi i schemat punktowania
Zadanie 1.
Odpowiedź b
1 pkt.
Zadanie 2.
Odpowiedź : kolejność 1,5,2,4,3
1 pkt.
Zadanie 3.
Odpowiedzi :
A- substrat
B- kompleks enzym – substrat
C- produkty
D- enzym
2 pkt.
Zadanie 4.
Odpowiedź b
1 pkt.
Zadanie 5.
Odpowiedź b
1 pkt.
Zadanie 6.
Odpowiedź : kolejność 1,5,2,3,4
1 pkt.
Zadanie 7.
Odpowiedzi :
A - chromatydy
B – nukleosomy
C – chromosom
3 pkt.
Zadanie 8.
Odpowiedź : kolejność 1,5,4,3,2
1 pkt.
Opracowała: Krystyna Sokołowska
Zadanie 9.
Odpowiedzi
a)
T
A
A
T
C
G
G
C
T
A
2 pkt.
b)
2 pkt.
Zadanie 10.
Odpowiedzi
DNA
2
4
5
7
RNA
1
3
6
7
2 pkt.
Zadanie 11.
Odpowiedzi
rRNA – powiązany z rybosomami i procesem biosyntezy białka
tRNA – transport aminokwasów do miejsca gdzie powstaje białko
mRNA – zawiera informacje o tym jakie białko ma być syntetyzowane
3pkt.
Opracowała: Krystyna Sokołowska
Zadanie 12.
Odpowiedź: mRNA
1 pkt.
Zadanie 13.
Odpowiedzi
A : antykodon
B : miejsce przyłączenie aminokwasu
2 pkt.
Zadanie 14.
Odpowiedź d
1 pkt.
Zadanie 15.
Odpowiedzi
a) UCU UCC UCA UCG AGU AGC
1 pkt.
b) AGA AGG AGT AGC TCA TCG
1 pkt.
Zadanie 16.
Odpowiedź : kolejność 1,3,5,4,2
1 pkt.
Zadanie 17.
Odpowiedzi
X : DNA
Y : białko
A : proces odwrotny do transkrypcji
B : replikacja
2 pkt.
Zadanie 18.
Odpowiedzi
a) U-U-G-C-C-C-C-G-A-G-C-A
1 pkt.
b) Leu – Pro – Arg – Ala
1 pkt.
Zadanie 19.
Odpowiedź c
1 pkt.
Zadanie 20.
Przykładowe odpowiedzi
a) EZAMIN
1 pkt.
b) GEZAMIN
1 pkt.
c) ENZAMIG
1 pkt.
Opracowała: Krystyna Sokołowska
Zadanie 21.
Odpowiedź d
1 pkt.
Zadanie 22.
Odpowiedź b
1pkt.
Zadanie 23.
Odpowiedzi
X : ornityna
Y : mocznik
2 pkt.
Zadanie 24.
Odpowiedź : kolejność 1,5,2,4,3
1 pkt.
Zadanie 25.
Odpowiedź : a
1 pkt.
Zadanie 26.
Odpowiedzi
1–b
2–c
3–a
4–d
2 pkt.
Zadanie 27.
Odpowiedź
Rośliny typu C3
2
5
6
Rośliny typu C4
1
3
4
2 pkt.
Zadanie 28.
Odpowiedzi
A : NADPH
B : NADP
C : ATP
D : ADP
X : karboksylacja
Y : regeneracja
3 pkt.
Zadanie 29.
Odpowiedź b
1 pkt .
Zadanie 30.
Odpowiedź b
1 pkt.
Opracowała: Krystyna Sokołowska
Download