Karta pracy

advertisement
Karta pracy
Zadanie 1. Dane są 2 chromosomy, w których za pomocą liter oznaczono kolejność ułożenia
genów. Zapisz kolejność ułożenia genów w tych chromosomach po mutacjach polegających
na:
a) delecja odcinka SZEK ……………………………..
b) duplikacja odcinka WIAT ………………………….
c) Inwersji odcinka RWO …………………………….
d) Translokacji odcinka ONY ………………………..
CZERWONY
KWIATUSZEK
Zadanie 2. Dany jest łańcuch DNA o sekwencji TACAACGACAAAACT – nić matrycowa
a) zapisz sekwencję mRNA, który powstał po transkrypcji tego odcinka DNA, i
korzystając z tablicy kodu genetycznego (podręcznik s.20), odczytaj skład
aminokwasowi zakodowanego białka.
Sekwencja mRNA …………………………………………….
Skład aminokwasowy białka ………………………………
b) Podany łańcuch DNA uległ mutacji polegającej na zastąpieniu guaniny w trzecim
kodonie adeniną. Zapisz sekwencję mRNA powstałego po transkrypcji zmutowanego
DNA i odczytaj skład aminokwasowi zakodowanego białka.
Sekwencja mRNA ……………………………………………….
Skład aminokwasowy białka ……………………………………..
c) określ rodzaj mutacji
Rodzaj mutacji ……………………
Zadanie 3. Uzupełnij tabelkę, wpisując litery odpowiadające poniższym zdaniom.
Zdania prawdziwe
Zdania fałszywe
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Mutacje spontaniczne powstają podczas replikacji DNA.
Czynniki mutagenne przyczyniają się do powstawania mutacji indukowanych.
Substytucje zmieniają ramkę odczytu.
Insercje polegają na utracie jednego lub więcej nukleotydów.
Delecje polegają na zamianie jednego nukleotydu na inny.
Delecje zmieniają ramkę odczytu.
Duplikacja prowadzi do podwojenia fragmentu chromosomu.
W wyniku translokacji fragment chromosomu obraca się o 1800
Mutacje neutralne prowadzą do wystąpienia chorób genetycznych.
Mutacje zachodzące w komórce somatycznej nie są przekazywane potomstwu.
Download