Ginekologia i położnictwo

advertisement
SYLABUS
rok akademicki 2016/2017
Nazwa
przedmiotu/modułu
Nazwa jednostki/-ek w
której/ -ych jest
przedmiot realizowany
e-mail jednostki
Wydział
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Forma studiów
Język przedmiotu
Rodzaj przedmiotu
Ginekologia i położnictwo
Klinika Perinatologii (+Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka)
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej
[email protected] ([email protected]), [email protected], [email protected]
Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
lekarski
Studia jednolite magisterskie.
stacjonarne x
niestacjonarne x
polski x
angielski 
obowiązkowy x
fakultatywny 
1 2 3 4 5 6 7 8x 9x
10 11 x 12 
Rok studiów/semestr
I  II  III  IV x V x VI x
Przedmioty
wprowadzające wraz z
wymaganiami wstępnymi
Anatomia, Fizjologia, Patofizjologia, Patomorfologia, Choroby wewnętrzne, Chirurgia
Realizacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji z poprzednich
lat studiów
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z
podziałem na formy
prowadzenia zajęć
Założenia i cele
przedmiotu
Klinika Perinatologii:
IV rok – wykłady – 10; ćwiczenia – 12; seminaria – 2;
V rok – wykłady – 10; ćwiczenia – 24; seminaria – 3; fakultety – 20;
VI rok – wykłady – 7; ćwiczenia – 16; seminaria -2;
Klinika Neonatologii:
IV rok – wykłady – 2; ćwiczenia – 5; seminaria – 5;
V rok – wykłady – 2; ćwiczenia – 5; seminaria – 5;
VI rok – wykłady – 2; ćwiczenia – 15; seminaria -5;
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej:
IV rok – wykłady – 4; ćwiczenia – 23; seminaria – 2;
V rok – wykłady – 16; ćwiczenia – 35; seminaria – 4; fakultety – 10;
VI rok – wykłady – 8; ćwiczenia – 27; seminaria -3; fakultety – 10;
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej:
IV rok – wykłady – 4; ćwiczenia – 10; seminaria – 1;
V rok – wykłady – 12; ćwiczenia – 16; seminaria – 3;
VI rok – wykłady – 7; ćwiczenia – 16; seminaria -2; fakultety - 20
Klinika Perinatologii
ZAŁOŻENIA
Zapoznanie się z:
- fizjologią ciąży - podstawowe definicje, rozpoznawanie ciąży wczesnej i ciąży
zaawansowanej,
- problematyką opieki przedporodowej - badania profilaktyczne, badanie położnicze, badania
w ciąży wysokiego ryzyka, badanie ultrasonograficzne (USG) i kardiotokograficzne (KTG),
- chorobami ciężarnej – choroby swoiste dla ciąży, nadciśnienie indukowane ciążą, rzucawka,
zespół HELLP, choroby nieswoiste dla ciąży, cukrzyca ciężarnych,
- powikłaniami w ciąży zaawansowanej – poród przedwczesny, wewnątrzmaciczne
zahamowanie wzrostu płodu, ciąża po terminie, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, choroby
płodu,
- przebiegiem porodu : poród prawidłowy, poród powikłany, operacje położnicze,
- krwawieniami w czasie ciąży i porodu,
- poronieniami,
- przebiegiem połogu : połóg prawidłowy, połóg powikłany,
- podstawowymi zagadnieniami okresu noworodkowego.
CELE
Posiadanie umiejętności:
- rozpoznawania objawów ciąży,
- podstaw badania położniczego (badanie zewnętrzne i wewnętrzne),
- podstaw oceny badania ultrasonograficznego (USG) i kardiotokograficznego (KTG),
- podstaw rozpoznawania i leczenia chorób swoistych dla ciąży,
- prowadzenia porodu fizjologicznego i powikłanego,
- oceny wskazań do wykonania cięcia cesarskiego,
- badania pacjentki w połogu,
- oceny stanu noworodka w skali Apgar,
- podstaw resuscytacji noworodka.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
ZAŁOŻENIA
Zapoznanie się z:
- rozwojem, budową i fizjologią żeńskich narządów płciowych,
- wadami wrodzonymi żeńskich narządów płciowych,
- zaburzeniami statyki żeńskich narządów płciowych,
- zakażeniami żeńskich narządów płciowych,
- zespołem bólowym miednicy mniejszej,
- urologią ginekologiczną (nietrzymanie moczu u kobiet),
- onkologią ginekologiczną,
- leczeniem operacyjnym w ginekologii,
- leczeniem skojarzonym w chorobach nowotworowych narządu rodnego,
- diagnostyką ginekologiczną i profilaktyką.
CELE
Posiadanie umiejętności:
- podmiotowego i przedmiotowego badania ginekologicznego, badania gruczołów sutkowych,
- oceny rozwoju żeńskich narządów płciowych,
- doboru kryteriów procedur diagnostycznych dla poszczególnych części narządów płciowych,
- postępowania diagnostycznego w dolegliwościach bólowych w obrębie miednicy mniejszej,
- postępowania diagnostycznego w nietrzymaniu moczu u kobiet,
- wyboru badań profilaktycznych w chorobach nowotworowych narządu rodnego,
- diagnostyki nieprawidłowych krwawień okresu przekwitania,
- doboru metod leczenia schorzeń ginekologicznych (metod zachowawczych i operacyjnych),
- kwalifikacji i przygotowania pacjentek do operacji ginekologicznej,
- kwalifikacji pacjentek do małoinwazyjnych technik leczenia operacyjnego (laparoskopia i
histeroskopia).
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej
ZAŁOŻENIA
Zapoznanie się z:
- podstawowymi funkcjami układu rozrodczego żeńskiego i męskiego (funkcja germinalna i
hormonalna),
- z fizjologią i regulacją prawidłowego cyklu płciowego kobiety, przebiegiem okresu
dojrzewania,
- endokrynologią ciąży,
- mechanizmami endokrynologicznymi okresu przekwitania,
- podstawowymi elementami i prowadzeniem poradnictwa przedkoncepcyjnego,
- zasadami rozpoznania i diagnostyki niepłodności,
- zasadami planowania rodziny i metodami zapobiegania niepożądanej ciąży,
- diagnostyką endokrynologiczną w położnictwie i ginekologii.
CELE
Posiadanie umiejętności:
- oceny cyklu płciowego, rozpoznania jego nieprawidłowości oraz wyboru schematu
postępowania diagnostycznego,
- oceny prawidłowości przebiegu dojrzewania płciowego dziewcząt,
- postepowania diagnostycznego w okresie przekwitania,
- wyselekcjonowania pacjentek/par z problemami/chorobami, które mogą rzutować w
przyszłości na ich prokreację,
- postępowania z niepłodną parą,
- kwalifikowania pacjentek do wybranych metod antykoncepcyjnych i terapii hormonalnej w
okresie przekwitania,
- rozpoznania i doboru badań hormonalnych w wybranych jednostkach chorobowych z
dziedziny endokrynologii ginekologicznej.
Metody dydaktyczne
Imię i nazwisko osoby
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
dydaktykę
Symbol
i numer
efektu
kształcenia
zgodnie ze
standardam
i kształcenia
oraz inne
przedmioto
we efekty
kształcenia
E.W5
F.W3
F.W9
F.U1
F.U2
F.U3
F.U4
- przekazywanie wiedzy w formie wykładu
- konsultacje indywidualne i grupowe: Klinika Perinatologii: poniedziałek w godzinach 12.00
- 14.00; Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej: czwartek w godzinach 12.00 14.00; Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej: konsultacje indywidualne i
grupowe organizowane raz w miesiącu/pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 12.00 - 14.00;
- dyskusja
- prezentacja
- opis przypadku
- samodzielne dochodzenie do wiedzy
- analiza literatury
- inne zajęcia praktyczne (zajęcia na fantomach)
Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni zatrudnieni w Klinice Perinatologii (+ w
Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka), w Klinice Rozrodczości i
Endokrynologii Ginekologicznej oraz w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej.
Klinika Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia - Dr hab. Piotr Laudański,
(+
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka – Dr hab. M. Szczepański), Klinika
Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej - Prof. dr hab. Sławomir Wołczyński, Klinika
Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej - Prof. dr hab. Jacek Szamatowicz
Opis kierunkowych efektów kształcenia
wiedza
zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu;
zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze
powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;
zna funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi
związane oraz postępowanie diagnostyczne i
terapeutyczne, dotyczącą w szczególności:
1. cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń,
2. ciąży,
3. porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu,
4. zapaleń i nowotworów w obrębie narządów
płciowych,
5. regulacji urodzeń,
6. menopauzy,
7. podstawowych metod diagnostyki i zabiegów
ginekologicznych
umiejętności
asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym,
przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo
okolicę operowaną;
posługuje
sią
podstawowymi
narzędziami
chirurgicznymi
stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki
zaopatruje prostą raną, zakłada i zmienia jałowy
Forma
zajęć
wykłady
semin.
ćwicz.
fakultety
wykłady
semin.
ćwicz.
fakultety
wykłady
semin.
ćwicz.
fakultety
ćwicz.
ćwicz.
ćwicz.
ćwicz.
Metody weryfikacji osiągnięcia
zamierzonych efektów kształcenia
Metody podsumowujące:
- egzamin ustny
- egzamin pisemny (test
wielokrotnego wyboru)
Metody formujące:
- zaliczenia wstępne
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie zajęć
- ocena przygotowania do zajęć
- dyskusja w czasie zajęć
- zaliczenia cząstkowe
- opis przypadku
Metody podsumowujące:
- egzamin praktyczny (z fantomem)
- realizacja określonego zadania
Metody formujące:
- obserwacja pracy studenta
- ocena aktywności w czasie zajęć
- zaliczenie poszczególnych
F.U5
F.U6
F.U13
F. U14
opatrunek chirurgiczny
zakłada wkłucie obwodowe
bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę
brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje
badanie palcem przez odbyt;
rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe
świadczące o nieprawidłowym przebiegu
ciąży (nieprawidłowe krwawienia, czynność skurczową
macicy);
interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej
(ciśnienie tętnicze, czynność serca matki
płodu)
oraz
wyniki
badań
laboratoryjnych
świadczących o patologiach ciąży;
F.U15
interpretuje zapis kardiotokografii (KTG)
F.U16
rozpoznaje rozpoczynający się poród i nieprawidłowy
czas jego trwania;
F.U17
interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w
czasie połogu
F.U18
ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania
dotyczące stosowania metod antykoncepcji;
EU8
ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego
dojrzałość, bada odruchy noworodkowe
ćwicz.
wykłady
ćwicz.
wykłady
semin.
ćwicz.
fakultety
wykłady
semin.
ćwicz.
wykłady
semin.
ćwicz.
fakultety
wykłady
Semin.
ćwicz.
wykłady
ćwicz.
wykłady
semin.
fakultety
wykłady
semin.
ćwicz.
kompetencje społeczne
potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku
ćwicz.
kontakt z chorym,
kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym
wykłady
miejscu,
ćwicz.
wykłady
przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta,
ćwicz.
posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność
ćwicz.
stałego dokształcania się.
K2
K3
K1
K4
Punkty ECTS
czynności
- ocena przygotowania do zajęć
- opis przypadku
Metody podsumowujące:
- ocenianie ciągłe przez nauczyciela
(obserwacja)
Metody formujące:
- obserwacja pracy studenta
- dyskusja w czasie zajęć
- opinie pacjentów, kolegów
5+6,5 +10
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności
Liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:
1. Realizacja przedmiotu: wykłady (wg planu studiów)
20
40 24
2. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia (wg planu studiów)
50
80 74
3. Realizacja przedmiotu: seminaria (wg planu studiów)
4. Realizacja przedmiotu: fakultety
10
-
5. Udział w konsultacjach
Klinika Perinatologii i Położnictwa ze
Szkołą Rodzenia: poniedziałek w godzinach
12.00 - 14.00; Klinika Ginekologii i
Ginekologii Onkologicznej: czwartek w
godzinach
12.00
14.00;
Klinika
Rozrodczości
i
Endokrynologii
Ginekologicznej: konsultacje indywidualne i
grupowe
organizowane
raz
w
miesiącu/pierwszy
wtorek
miesiąca
w
godzinach 12.00 - 14.00;
15
30
12
10
godziny razem: 280
Samodzielna praca studenta:
1. Samodzielne przygotowanie się do zajęć teoretycznych i
praktycznych (wykonanie projektu, dokumentacji, opisu
przypadku itp.)
2. Samodzielne przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
3. Samodzielne przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia
końcowego
godziny razem:
Treści programowe przedmiotu:
Efekty kształcenia
(symbol i numer)
E.W5. zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu;
tematyka
Wykłady IV:
Klinika Perinatologii
Ciąża wielopłodowa.
Noworodek. (Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka)
Seminaria IV:
Klinika Perinatologii
Badanie KTG.
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii
Noworodka
Ocena dojrzałości i badanie noworodka.
Żywienie noworodków donoszonych i wcześniaków.
Adaptacja noworodka do życia zewnątrzmacicznego,
stany przejściowe.
Wady wrodzone.
Urazy okołoporodowe.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Techniki obrazowania w ginekologii (USG).
Ćwiczenia IV:
Klinika Perinatologii
Ciąża obumarła
Immunologia ciąży. Konflikt serologiczny.
Badanie USG w ciąży.
Czynnik genetyczny w poronieniach i ciąży obumarłej.
Farmakoterapia w ciąży.
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii
Noworodka
Omawianie hospitalizowanych noworodków.
Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.
Omawianie badań dodatkowych wykonanych u
noworodka.
Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.
Wykłady V:
Klinika Perinatologii
Diagnostyka prenatalna. Metody wewnątrzmacicznego
leczenia płodu.
Poród przedwczesny. Patologia błon płodowych oraz
płynu owodniowego.
Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna.
Profilaktyka zakażeń paciorkowcowych.
Stany zagrożenia życia matki w ciąży. Przebieg ciąży i
porodu u kobiet z chorobami układu sercowonaczyniowego, nerek, cukrzycą.
Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.
Patologia noworodka. (Klinika Neonatologii i
Intensywnej Terapii Noworodka)
Seminaria V:
Klinika Perinatologii
Przypadki nagłe w położnictwie.
Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i
postepowanie.
Seminaria V: (Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka)
Zamartwica wewnątrzmaciczna.
Noworodek urodzony przedwcześnie.
Hipotrofia wewnątrzmaciczna.
Żółtaczki okresu noworodkowego.
Resuscytacja noworodka.
Rekomendacje terapii płodu.
Fakultety V:
Klinika Perinatologii
Chirurgia płodu. Stan rzeczywisty i perspektywy na
przyszłość.
Rekomendacje terapii płodu.
Ostre stany zagrożenia płodu. Diagnostyka,
postepowanie.
Ocena dobrostanu płodu (USG, KTG, profil
biofizyczny)
Postępowanie w niedotlenieniu płodu.
Diagnostyka prenatalna w 11 - 14 tyg. ciąży.
Ćwiczenia V:
Klinika Perinatologii
Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka
położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.
Badanie USG serca płodu.
Zespół zatrzymania wewnątrzmacicznego wzrostu
płodu.
Ćwiczenia V: (Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka)
Omawianie hospitalizowanych noworodków.
Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.
Omawianie badań dodatkowych wykonanych u
noworodka.
Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.
Wykłady VI:
Klinika Perinatologii
Zaburzenia wewnątrzmacicznego wzrostu płodu i
patologia błon płodowych oraz płynu owodniowego.
Choroby układu sercowo – naczyniowego i nerek,
cukrzyca a przebieg ciąży i porodu.
Patologia noworodka. (Klinika Neonatologii i
Intensywnej Terapii Noworodka)
Seminaria VI: (Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka)
Zamartwica wewnątrzmaciczna.
Noworodek urodzony przedwcześnie.
Hipotrofia wewnątrzmaciczna.
Żółtaczki okresu noworodkowego.
Resuscytacja noworodka.
Rekomendacje terapii płodu.
Ćwiczenia: (Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka)
Omawianie hospitalizowanych noworodków.
Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.
Omawianie badań dodatkowych wykonanych u
noworodka.
Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.
F.W3
zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze
powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;
Wykłady IV:
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Nadzór nad kobietą ciężarną oraz pacjentką ze
schorzeniami ginekologicznymi – zasady trójstopniowej
opieki selekcyjnej.
Seminaria IV:
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Techniki obrazowania w ginekologii (USG).
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Łagodne guzy macicy – wpływ na rozród kobiety.
Ćwiczenia IV:
- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,
- badanie położnicze i ginekologiczne,
- asystowanie przy zabiegach operacyjnych
położniczych i ginekologicznych,
- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i
rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy
porodzie.
Klinika Perinatologii
Immunologia ciąży. Konflikt serologiczny.
Badanie USG w ciąży.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Profilaktyka i wczesna diagnostyka chorób
nowotworowych narządu rodnego.
Nieprawidłowe krwawienia maciczne. Diagnostyka i
postępowanie.
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Wybrane zagadnienia z ginekologii dziecięcej i
dziewczęcej: ciała obce w pochwie, stany zapalne i
nowotwory narządu rodnego.
Wykłady V:
Klinika Perinatologii
Diagnostyka prenatalna. Metody wewnątrzmacicznego
leczenia płodu.
Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna.
Profilaktyka zakażeń paciorkowcowych.
Stany zagrożenia zycia matki w ciąży. Przebieg ciąży i
porodu u kobiet z chorobami układu sercowonaczyniowego, nerek, cukrzycą.
Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Schorzenia nowotworowe u kobiet w ciąży.
Ostre schorzenia ginekologiczne – ciąża ektopowa,
skręt torbieli jajnika, ostre zapalenie przydatków, urazy
narządów płciowych.
Endometrioza.
Zabiegi endoskopowe w ginekologii – wskazania do
wykonania laparoskopii, histeroskopii. Technika
wykonywania, powikłania.
Zaburzenia statyki narządu rodnego i urologiczne
problemy w ginekologii. Kwalifikacja pacjentek i
techniki operacyjne.
Klinika, rozpoznawanie i leczenie nowotworów narządu
płciowego. Profilaktyka schorzeń nowotworowych u
kobiet.
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Schorzenia endokrynologiczne w ciąży.
Diagnostyka i współczesne metody leczenia
niepłodności.
Łagodne i złośliwe schorzenia gruczołu piersiowego.
Seminaria V:
Klinika Perinatologii
Przypadki nagłe w położnictwie.
Dystocja barkowa.
Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i
postepowanie.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Diagnostyka różnicowa guzów jajnika.
Techniki operacyjne w ginekologii.
Powikłania po operacjach ginekologicznych.
Ćwiczenia V
- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,
- badanie położnicze i ginekologiczne,
- asystowanie przy zabiegach operacyjnych
położniczych i ginekologicznych,
- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i
rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy
porodzie.
- obserwacja i monitorowanie pacjentek
pooperacyjnych
- umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych,
powikłań pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne
i terapeutyczne.
Klinika Perinatologii
Schorzenia chirurgiczne i urazy w ciąży.
Zabiegi kończące poród (operacje położnicze) – cięcie
cesarskie, zabieg kleszczowy, wyciągacz próżniowy,
pomoc ręczna, obrót zewnętrzny i wewnętrzny –
wskazania, warunki i technika wykonania.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Diagnostyka inwazyjna i nieinwazyjna w ginekologii.
Fakultety V:
Klinika Perinatologii
Chirurgia płodu. Stan rzeczywisty i perspektywy na
przyszłość.
Rekomendacje terapii płodu.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Najnowsze wiadomości z zakresu urologii
ginekologicznej
Zastosowanie endoskopii w leczeniu schorzeń
ginekologicznych
Wybrane techniki operacyjne w ginekologii
onkologicznej
Zwalczanie chorób nowotworowych żeńskiego narządu
rodnego.
Diagnostyka i leczenie nowotworów szyjki macicy.
Fakultety VI:
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Profilaktyka i leczenie schorzeń nowotworowych
narządów płciowych
Techniki wspomaganego rozrodu w niepłodności.
Zwalczanie chorób nowotworowych żeńskiego narządu
płciowego – organizacja prewencji pierwotnej i wtórnej.
Operacje ginekologiczne w raku jajnika.
Ćwiczenia VI:
- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,
- badanie położnicze i ginekologiczne,
- asystowanie przy zabiegach operacyjnych
położniczych i ginekologicznych,
- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i
rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy
porodzie
- obserwacja i monitorowanie pacjentek
pooperacyjnych
- umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych,
powikłań pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne
i terapeutyczne.
F.W9
posiada wiedzę na temat funkcji rozrodczych kobiety,
zaburzeń z nimi związanych oraz postępowania
diagnostycznego
i
terapeutycznego,
dotyczącą
w
szczególności:
- cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń,
- ciąży,
- porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu,
- zapaleń i nowotworów w obrębie narządów płciowych,
- regulacji urodzeń,
- menopauzy,
podstawowych
metod
diagnostyki
i
zabiegów
ginekologicznych.
Wykłady IV:
Klinika Perinatologii
Poradnictwo przedkoncepcyjne.
Połóg, laktacja i patologia okresu połogowego.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Nadzór nad kobietą ciężarną oraz pacjentką ze
schorzeniami ginekologicznymi – zasady trójstopniowej
opieki selekcyjnej.
Fizjologia i patologia procesów rozrodczych u
mężczyzny.
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Cykl płciowy u kobiet.
Zaburzenia cyklu płciowego.
Prokreacja u człowieka - zapłodnienie, rozwój zarodka,
implantacja, rozwój płodu.
Budowa i czynność łożyska i błon płodowych.
Endokrynologia płodu.
Seminaria IV:
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Trzymanie moczu u kobiet. Fizjologia statyki miednicy
mniejszej.
Techniki obrazowania w ginekologii (USG).
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Łagodne guzy macicy – wpływ na rozród kobiety.
Ćwiczenia IV:
- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,
- badanie położnicze i ginekologiczne,
- asystowanie przy zabiegach operacyjnych
położniczych i ginekologicznych,
- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i
rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy
porodzie,
- ćwiczenia na fantomach położniczych i
ginekologicznych.
Klinika Perinatologii
Ciąża obumarła.
Immunologia ciąży. Konflikt serologiczny.
Czynnik genetyczny w poronieniach i ciąży obumarłej.
Badanie USG w ciąży
Nadciśnienie w ciąży.
Farmakoterapia w ciąży.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Nieprawidłowe krwawienia maciczne. Diagnostyka i
postepowanie.
Stany zapalne pochwy.
Profilaktyka i wczesna diagnostyka chorób
nowotworowych narządu rodnego.
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Wybrane zagadnienia z ginekologii dziecięcej i
dziewczęcej: ciała obce w pochwie, stany zapalne i
nowotwory narządu rodnego.
Brak miesiączki - przyczyny i diagnostyka.
Wykłady V:
Klinika Perinatologii
Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Choroby przenoszone drogą płciową i zapalenia
narządów rodnych.
Ostre schorzenia ginekologiczne – ciąża ektopowa,
skręt torbieli jajnika, ostre zapalenie przydatków, urazy
narządów płciowych.
Endometrioza.
„Ostry brzuch” – problem ginekologa czy chirurga?
Zabiegi endoskopowe w ginekologii – wskazania do
wykonania laparoskopii, histeroskopii. Technika
wykonania, powikłania.
Zaburzenia statyki narządu rodnego i urologiczne
problemy w ginekologii. Kwalifikacja pacjentek i
techniki operacyjne.
Klinika, rozpoznawanie i leczenie nowotworów narządu
płciowego. Profilaktyka schorzeń nowotworowych u
kobiet.
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Diagnostyka hormonalna w położnictwie i ginekologii.
Hiperprolaktynemia.
Diagnostyka i współczesne metody leczenia
niepłodności.
Kobieta w okresie peri- i postmenopauzalnym. Ryzyko
i korzyści HRT.
Łagodne i złośliwe schorzenia gruczołu piersiowego.
Seminaria V:
Klinika Perinatologii
Przypadki nagłe w położnictwie.
Dystocja barkowa.
Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i
postępowanie.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Diagnostyka różnicowa guzów jajnika.
Techniki operacyjne w ginekologii.
Zespół bólowy miednicy mniejszej.
Powikłania po operacjach ginekologicznych.
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Zaburzenia okresu dojrzewania: przedwczesne i
opóźnione dojrzewanie płciowe.
Krwotoczne miesiączki w okresie dojrzewania
dziewcząt.
Zespół policystycznych jajników. Diagnostyka i
postępowanie.
Ćwiczenia V:
- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,
- badanie położnicze i ginekologiczne,
- asystowanie przy zabiegach operacyjnych
położniczych i ginekologicznych,
- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i
rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy
porodzie,
Obserwacja i monitorowanie pacjentek pooperacyjnych,
- ćwiczenia na fantomach położniczych i
ginekologicznych.
Klinika Perinatologii
Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka
położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.
Schorzenia chirurgiczne i urazy w ciąży.
Nowotwory o podłożu genetycznym.
Zespół zatrzymania wewnątrzmacicznego wzrostu
płodu.
Zabiegi kończące poród (operacje położnicze) – cięcie
cesarskie, zabieg kleszczowy, wyciągacz próżniowy,
pomoc ręczna, obrót zewnętrzny i wewnętrzny –
wskazania, warunki i technika wykonania.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Diagnostyka inwazyjna i nieinwazyjna w ginekologii.
Postępowanie lekarskie z ofiarami gwałtów i czynów
nierządnych.
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Przedwczesne wygasanie funkcji jajników.
Zaburzenia różnicowania płci.
Fakultety V:
Klinika Perinatologii
Postępowanie w ciąży przeterminowanej. Indukcja
porodu.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Zwalczanie chorób nowotworowych żeńskiego narządu
płciowego
Najnowsze wiadomości z zakresu urologii
ginekologicznej
Fizjologia rozrodu w niepłodności.
Zastosowanie endoskopii w leczeniu schorzeń
ginekologicznych
Wybrane techniki operacyjne w ginekologii
onkologicznej
Wykłady VI:
Klinika Perinatologii
Krwawienia w ciąży II i III trymestru.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Choroby wątroby w ciąży.
Choroby przenoszone drogą płciową i zapalenia
narządów rodnych.
Endometrioza.
Zaburzenia statyki narządu rodnego i urologiczne
problemy w ginekologii.
Klinika, rozpoznawanie i leczenie nowotworów narządu
płciowego.
Profilaktyka schorzeń nowotworowych u kobiet.
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Krwawienia we wczesnej ciąży.
Choroba trofoblastyczna.
Planowanie rodziny.
Współczesne metody leczenia niepłodności.
Kobieta w okresie peri- i postmenopauzalnym.
Ryzyko i korzyści HRT.
Łagodne i złośliwe schorzenia gruczołu piersiowego.
Seminaria VI
Klinika Perinatologii
Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i
postępowanie.
Przypadki nagłe w położnictwie.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Nowe poglądy na tematy profilaktyki raka szyjki
macicy.
Techniki obrazowania w położnictwie i ginekologii.
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Zespół policystycznych jajników. Diagnostyka i
postępowanie.
Ćwiczenia VI
- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,
- badanie położnicze i ginekologiczne,
- asystowanie przy zabiegach operacyjnych
położniczych i ginekologicznych,
- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i
rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy
porodzie,
- obserwacja i monitorowanie pacjentek
pooperacyjnych,
- ćwiczenia na fantomach położniczych i
ginekologicznych.
F.U1
asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje
pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;
Fakultety VI
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Endometrioza – choroba kobiet wieku rozrodczego
Profilaktyka chorób uroginekologicznych.
Profilaktyka i lec zenie schorzeń nowotworowych
narządów płciowych
Techniki wspomaganego rozrodu w niepłodności.
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Jak leczyć niepłodność?
Dyzgenezja gonad.
Indukcja owulacji.
Endokrynologia ciąży.
Ćwiczenia IV, V i VI:
- asystowanie przy zabiegach operacyjnych
położniczych i ginekologicznych,
F.U2
posługuje sią podstawowymi narzędziami chirurgicznymi
Ćwiczenia IV, V i VI:
- asystowanie przy zabiegach operacyjnych
położniczych i ginekologicznych,
F.U3
stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki
Ćwiczenia IV, V i VI:
- asystowanie przy zabiegach operacyjnych
położniczych i ginekologicznych,
F.U4
zaopatruje prostą raną, zakłada i zmienia jałowy opatrunek
chirurgiczny
Ćwiczenia IV, V i VI:
-asystowanie
przy
zabiegach
położniczych i ginekologicznych,
F.U5
zakłada wkłucie obwodowe
F.U6
bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę
brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje
badanie palcem przez odbyt;
F.U13
rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o
nieprawidłowym przebiegu
ciąży (nieprawidłowe krwawienia, czynność skurczową
macicy);
operacyjnych
Ćwiczenia IV, V i VI:
-asystowanie
przy
zabiegach
operacyjnych
położniczych i ginekologicznych,
Ćwiczenia V i VI:
- umiejętność rozpoznawania wczesnych i późnych,
powikłań pooperacyjnych, postępowanie diagnostyczne
i terapeutyczne.
Wykłady V:
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Ostre schorzenia ginekologiczne – ciąża ektopowa,
skręt torbieli jajnika, ostre zapalenie przydatków, urazy
narządów płciowych.
„Ostry brzuch” – problem ginekologa czy chirurga?
Ćwiczenia IV, V i VI:
- badanie położnicze i ginekologiczne,
-ćwiczenia
na
fantomach
położniczych
i
ginekologicznych.
Wykłady IV:
Klinika Perinatologii
Krwawienia we wczesnej ciąży. Poronienia.
Krwawienia w ciąży II i III trymestru.
Kliniczny przebieg porodu. Prawidłowa i patologiczna
czynność skurczowa.
Patologia porodu: zaburzenia postępu porodu,
przeszkoda porodowa.
Ciąża wielopłodowa.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Nadzór nad kobietą ciężarną oraz pacjentką ze
schorzeniami ginekologicznymi – zasady trójstopniowej
opieki selekcyjnej.
Seminaria IV:
Klinika Perinatologii
Zespół antyfosfolipidowy (APS). Nawracające utraty
ciąż-kryteria diagnostyczne, następstwa kliniczne i
postepowanie.
Ćwiczenia IV:
- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,
- badanie położnicze i ginekologiczne,
Klinika Perinatologii
Ciąża obumarła.
Czynnik genetyczny w poronieniach i ciąży obumarłej.
Nadciśnienie w ciąży.
Wykłady V:
Klinika Perinatologii
Poród przedwczesny. Patologia błon płodowych oraz
płynu owodniowego.
Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna.
Profilaktyka zakażeń paciorkowcowych.
Stany zagrożenia życia matki w ciąży. Przebieg ciąży i
porodu u kobiet z chorobami układu sercowonaczyniowego, nerek, cukrzycą.
Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Schorzenia nowotworowe u kobiet w ciąży.
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Schorzenia endokrynologiczne w ciąży.
Seminaria V:
Klinika Perinatologii
Przypadki nagłe w położnictwie.
Dystocja barkowa.
Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i
postępowanie.
Ćwiczenia V:
- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,
- badanie położnicze i ginekologiczne,
- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i
rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy
porodzie,
- ćwiczenia na fantomach położniczych i
ginekologicznych.
Klinika Perinatologii
Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka
położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.
Schorzenia chirurgiczne i urazy w ciąży.
Zespół zatrzymania wewnątrzmacicznego wzrostu
płodu.
Fakultety V:
Klinika Perinatologii
Ostre
stany
zagrożenia
płodu.
Diagnostyka,
postępowanie.
Ocena dobrostanu płodu (USG, KTG, profil
biofizyczny)
Postępowanie w ciąży przeterminowanej. Indukcja
porodu.
Wykłady VI:
Klinika Perinatologii
Krwawienia w ciąży II i III trymestru.
Klinika
Rozrodczości
i
Endokrynologii
Ginekologicznej
Krwawienia we wczesnej ciąży.
Seminaria VI:
Klinika Perinatologii
Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i
postępowanie.
Przypadki nagłe w położnictwie.
Ćwiczenia VI:
- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,
- badanie położnicze i ginekologiczne,
- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i
rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy
porodzie,
- ćwiczenia na fantomach położniczych i
ginekologicznych.
F. U14
interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie
tętnicze, czynność serca matki
płodu) oraz wyniki badań laboratoryjnych świadczących o
patologiach ciąży;
Wykłady IV:
Klinika Perinatologii
Rozpoznanie i prowadzenie ciąży. Zmiany fizjologiczne
w ciąży. Patofizjologia i leczenie codziennych
dolegliwości kobiet ciężarnych.
Choroba trofoblastyczna.
Ciąża wielopłodowa
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Nadzór nad kobietą ciężarną oraz pacjentką ze
schorzeniami ginekologicznymi – zasady trójstopniowej
opieki selekcyjnej.
Seminaria IV:
Klinika Perinatologii
Zespół antyfosfolipidowy (APS). Nawracające utraty
ciąż-kryteria diagnostyczne, następstwa kliniczne i
postepowanie.
Ćwiczenia IV:
- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i
rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy
porodzie,
Klinika Perinatologii
Ciąża obumarła.
Immunologia ciąży. Konflikt serologiczny.
Nadciśnienie w ciąży.
Wykłady V:
Klinika Perinatologii
Diagnostyka prenatalna. Metody wewnątrzmacicznego
leczenia płodu.
Poród przedwczesny. Patologia błon płodowych oraz
płynu owodniowego.
Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna.
Profilaktyka zakażeń paciorkowcowych.
Stany zagrożenia życia matki w ciąży. Przebieg ciąży i
porodu u kobiet z chorobami układu sercowonaczyniowego, nerek, cukrzycą.
Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Schorzenia nowotworowe u kobiet w ciąży.
Klinika Rozrodczości i Endokrynologii
Ginekologicznej
Schorzenia endokrynologiczne w ciąży.
Ćwiczenia V:
- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i
rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy
porodzie
Klinika Perinatologii
Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka
położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.
Schorzenia chirurgiczne i urazy w ciąży.
Wykłady VI:
Klinika Perinatologii
Choroby układu sercowo – naczyniowego i nerek,
cukrzyca a przebieg ciąży i porodu.
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
Choroby wątroby w ciąży.
Klinika
Rozrodczości
i
Endokrynologii
Ginekologicznej
Choroba trofoblastyczna.
Seminaria VI:
Klinika Perinatologii
Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i
postępowanie.
Ćwiczenia VI:
- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i
rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy
porodzie,
Seminaria IV:
Klinika Perinatologii
Badanie KTG.
Wykłady V:
Klinika Perinatologii
Poród przedwczesny.
Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna.
Stany zagrożenia życia matki w ciąży. Przebieg ciąży i
porodu u kobiet z chorobami układu sercowonaczyniowego, nerek, cukrzycą.
Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w ciąży.
Seminaria V:
Klinika Perinatologii
Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i
postępowanie.
Ćwiczenia V:
Klinika Perinatologii
Cukrzyca i zespół metaboliczny w ciąży. Opieka
położnicza nad ciężarną z cukrzycą przedciążową.
Zespół zatrzymania wewnątrzmacicznego wzrostu
płodu.
Fakultety V:
Klinika Perinatologii
Ostre
stany
zagrożenia
płodu.
Diagnostyka,
postepowanie.
Ocena dobrostanu płodu (USG, KTG, profil
biofizyczny)
Postępowanie w niedotlenieniu płodu.
Postępowanie w ciąży przeterminowanej. Indukcja
porodu.
F.U15 interpretuje zapis kardiotokografii (KTG)
F.U16 rozpoznaje
rozpoczynający
nieprawidłowy czas jego trwania;
się
poród
i
Ćwiczenia IV, V i VI:
- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i
rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy
porodzie.
Wykłady IV:
Klinika Perinatologii
Kliniczny przebieg porodu. Prawidłowa i patologiczna
czynność skurczowa.
Patologia porodu: zaburzenia postępu porodu,
przeszkoda porodowa.
Wykłady V:
Klinika Perinatologii
Poród przedwczesny. Patologia błon płodowych oraz
płynu owodniowego.
Zakażenia okołoporodowe. Infekcja wewnątrzmaciczna.
Seminaria V:
Klinika Perinatologii
Nieprawidłowy czas trwania ciąży. Diagnostyka i
postępowanie.
Ćwiczenia IV, V i VI:
- zbieranie wywiadu ginekologicznego i położniczego,
- badanie położnicze i ginekologiczne,
- opanowanie umiejętności oceny sytuacji położniczej i
rokowania co do przebiegu porodu; asystowanie przy
porodzie,
asystowanie
przy
zabiegach
operacyjnych
położniczych.
F.U17 interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w
czasie połogu
F.U18 ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania
dotyczące stosowania metod antykoncepcji;
EU8 ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego
dojrzałość, bada odruchy noworodkowe
Wykłady IV:
Klinika Perinatologii
Połóg, laktacja i patologia okresu połogowego.
Ćwiczenia IV, V i VI:
- zbieranie wywiadu położniczego,
- badanie ginekologiczne pacjentek w połogu,
-obserwacja i monitorowanie pacjentek w połogu po
porodzie fizjologicznym, zabiegowym i operacyjnym
ukończeniu ciąży.
Wykłady IV:
Klinika Perinatologii
Poradnictwo przedkoncepcyjne.
Wykłady V:
Klinika
Rozrodczości
i
Endokrynologii
Ginekologicznej
Planowanie rodziny.
Seminaria V:
Klinika
Rozrodczości
i
Endokrynologii
Ginekologicznej
Zespół policystycznych jajników. Diagnostyka i
postępowanie.
Wykłady VI:
Klinika
Rozrodczości
i
Endokrynologii
Ginekologicznej
Planowanie rodziny.
Fakultety VI:
Klinika
Rozrodczości
i
Endokrynologii
Ginekologicznej
Antykoncepcja.
Wykłady IV:
Klinika Perinatologii
Noworodek. (Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka)
Seminaria IV: (Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka)
Ocena dojrzałości i badanie noworodka.
Ćwiczenia IV: (Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka)
Omawianie
przypadków
hospitalizowanych
noworodków.
Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.
Omawianie badań dodatkowych wykonanych u
noworodka.
Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.
Wykłady V:
Klinika Perinatologii
Patologia noworodka. (Klinika Neonatologii i
Intensywnej Terapii Noworodka)
Seminaria V: (Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka)
Zamartwica wewnątrzmaciczna.
Noworodek urodzony przedwcześnie.
Hipotrofia wewnątrzmaciczna.
Ćwiczenia V: (Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka)
Omawianie hospitalizowanych noworodków.
Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.
Omawianie badań dodatkowych wykonanych u
noworodka.
Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.
Wykłady VI:
Klinika Perinatologii
Patologia noworodka. (Klinika Neonatologii i
Intensywnej Terapii Noworodka)
Seminaria VI: (Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka)
Zamartwica wewnątrzmaciczna.
Noworodek urodzony przedwcześnie.
Hipotrofia wewnątrzmaciczna.
Ćwiczenia VI: (Klinika Neonatologii i Intensywnej
Terapii Noworodka)
Omawianie hospitalizowanych noworodków.
Wykonywanie badania fizykalnego noworodka.
Omawianie badań dodatkowych wykonanych u
noworodka.
Zapoznanie się z patologią okresu noworodkowego.
Literatura podstawowa:
Ginekologia i położnictwo:
1. Dudenhausen J. W. „Położnictwo praktyczne i operacje ginekologiczne“ – wyd.VI, uaktualnione (dodruk), PZWL 2010
(jest to kontynuacja dzieła Psychrembel V. „Praktyczne położnictwo“)
2. Bręborowicz G. (red.) „Położnictwo i ginekologia“ Tom 1-2, wyd. I, PZWL 2006, dodruk 2008; wyd. II 2015.
Neonatologia:
3. Kirpalani H., Moore A.M.: Podręcznik neonatologii. Wyd. MedPage, Warszawa
Literatura uzupełniająca:
Ginekologia i położnictwo:
1. Bręborowicz G. (red.) „Położnictwo i ginekologia“ Repetytorium, PZWL 2010
Neonatologia:
2. Gadzinowski J. i wsp.: Podstawy neonatologii, podręcznik dla studentów. Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa
Medycyny Perinatalnej, Poznań 2006.
3. Szczapa J.: Podstawy neonatologii. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz forma i warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
Studenci, którzy z przyczyn usprawiedliwionych (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański, udokumentowane wypadki
losowe), nie mogą wziąć udziału w zajęciach w wyznaczonym terminie, mogą je „odrobić” z inną grupą ćwiczeniową, po
uprzednim uzgodnieniu terminu z Koordynatorem.
Warunkiem zaliczenia zajęć z położnictwa i ginekologii na IV, V i VI roku jest obecność i czynny udział we wszystkich
obowiązujących formach nauczania przedmiotu oraz zaliczenie pisemne, odbywające się na zakończenie cyklu zajęć,
odpowiednio na IV, V i VI roku (zestaw obowiązujących zagadnień jest wywieszony na tablicy ogłoszeń).
Przed przystąpieniem do egzaminu końcowego, każdy student VI roku powinien zdać egzamin praktyczny u wyznaczonych
pracowników naukowo- dydaktycznych/dydaktycznych, w jednostkach dydaktycznych prowadzących zajęcia (omówienie
przypadku – wybranej jednostki chorobowej: badanie podmiotowe i przedmiotowe, propozycja badań dodatkowych,
postawienie diagnozy, proponowane leczenie, rokowanie).
Egzamin odbywa się w sesji zimowej (semestr XI) i składa się z dwóch części:
Część I – test zawierający 100 pytań. Czas na udzielenie odpowiedzi 100 minut. W przypadku niezaliczenia testu,
obowiązuje powtórne przystąpienie do tej formy egzaminu.
Część II – egzamin ustny, polegający na udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na zadane tematy kliniczne (student losuje
zestaw 3 pytań) przed komisją egzaminacyjną. Komisja składa się z dwóch specjalistów położnictwa i ginekologii.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich części egzaminu.
Nie przewiduje się zwolnień z egzaminu.
……………………………………………………………………………...
(data i podpis osoby sporządzającej sylabus)
……………………………………………………..
(data i podpis kierownika jednostki prowadzącej zajęcia
…………………………..
oraz
koordynatora przedmiotu)
Download