wniosek o decyzje + karta.

advertisement
Zławieś Wielka, 21 listopada 2012r.
Gmina Zławieś Wielka
Ul. Handlowa 7
87-134 Zławieś Wielka
Tel/fax: 56/ 678 02 08
kontakt: Mirosław Kwiatkowski
531 084 037
PR 6220.17.1.2012
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 63
85-950 Bydgoszcz
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego, na budowie stacji pomp na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej w
miejscowości Czarnowo, gm. Zławieś Wielka
Na podstawie art.75 ust. 1 pkt. 1 lit.i - ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, ze
zm.), Gmina Zawieś Wielka wnioskuje o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji pomp na Kanale Górnym Niziny
Toruńskiej w miejscowości Czarnowo, gm. Zławieś Wielka, które zgodnie z §3 ust. 1, pkt. 66 lit.c,
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), kwalifikuje się jako
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji o:
1) o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego na podstawie
ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2010 r.
Nr 143, poz. 963)
2) pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych - wydawanego na podstawie
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;
Jednocześnie informuję, że Gmina zamierza realizować zadanie z środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, priorytet 2zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, działanie 2.5 – rozwój infrastruktury
bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.
1
KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1) Rodzaj, skala, i usytuowanie przedsięwzięcia
Zgodnie z §3 ust.1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r., Nr 213,
poz.1397) przedsięwzięcie polegające na budowie urządzeń przeciwpowodziowych, jest
mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i może wymagać sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Przedmiotem inwestycji jest budowa bezobsługowej pompowni przeciwpowodziowej oraz
śluzy wałowej w rejonie mostu drogowego na drodze krajowej Nr 80 Bydgoszcz -Toruń, celem
ochrony przeciwpowodziowej doliny Górnego Kanału w rejonie miejscowości Czarnowo,
Stanisławka i Toporzysko w gminie Zławieś Wielka. Ochrona przewidziana jest przed wodami
cofkowymi z rzeki Wisły. Zasadniczymi obiektami budowlanymi inwestycji są:
a) Pompownia przeciwpowodziowa wyposażona w trzy zatapialne pompy śmigłowe
o wydatku 2850-3220 l/s każda, usytuowana w korycie Górnego Kanału, poniżej nasypu
drogowego drogi krajowej Nr 80.
b) Trzy rurociągi tłoczne o średnicy 1000 mm, przechodzące przez projektowany wał
przeciwpowodziowy, wyposażone na wylocie w klapy zwrotne.
c) Wylot wody z rurociągów tłocznych wyposażony w belkę do rozpraszania energii
i połączony kanałem ze stanowiskiem dolnym Górnego Kanału.
d) Śluza wałowa zlokalizowana poniżej mostu drogowego, wyposażona w dwa dwudzielne
zamknięcia zasuwowe o świetle 2 x 2,0 m i piętrzeniu 4,48 m (przy p=1%), z napędami
elektromechanicznymi i napędami ręcznymi.
e) Prefabrykowany kontener mieszczący układ sterowania pompowni i śluzy wałowej
zlokalizowany przy krawędzi placu manewrowego
Istniejącymi elementami zagospodarowania terenu są:


nasyp drogowy oraz droga krajowa Nr 80 Bydgoszcz- Toruń,
zjazd z drogi krajowej Nr 80 na prawe zawale Górnego Kanału wykonany w postaci
jednopasmowej drogi o nawierzchni gruntowej,
 most drogowy na drodze krajowej Nr 80 nad Górnym Kanałem,
 kładka dla pieszych wraz z dojściami zlokalizowana nad Górnym Kanałem, poniżej
mostu drogowego,
 wodociąg DN 110, którego przejście pod dnem Górnego Kanału zlokalizowane jest
około 70m poniżej osi drogi krajowej jw.,
 kabel telekomunikacyjny, którego skrzyżowanie z Górnym Kanałem znajduje się ok.
8 m poniżej kładki dla pieszych.
Pozostałe tereny inwestycji stanowią łąki i zagajniki.
Dane dotyczące działek
Wg załącznika nr 1
2
2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu
dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.
budowlanego
oraz
Pompownia przeciwpowodziowa zlokalizowana w km 2+380 Górnego Kanału w miejscowości
Czarnowo, nie jest usytuowana w obszarze chronionego krajobrazu, ani też w pobliżu rezerwatów
przyrody.
Dolina Górnego Kanału w miejscu lokalizacji projektowanej pompowni nie jest objęta czynną ochroną
ekosystemów leśnych, czynną ochroną nieleśnych ekosystemów lądowych oraz czynną ochroną
ekosystemów wodnych.
Budowa pompowni nie wprowadza zmian stosunków wodnych oraz zakłóceń w gospodarce rybackiej.
Odnosząc się do gospodarki rybackiej, pompownia przeciwpowodziowa zostanie wyposażona
w urządzenia zapobiegające szkodom w rybostanie w postaci bariery elektryczno – elektronicznej,
uniemożliwiającej próby migracji ryb poprzez pompownię podczas jej pracy.
Migracja ryb w warunkach normalnych (przepływ wody przez śluzę) będzie odbywać się bez przeszkód.
Projektuje się podniesienie terenu przy pompowni przeciwpowodziowej oraz przy doku wlotowym do
rzędnej 33,50 m n.p.m. z odpowiednim ukształtowaniem skarp. Rzędna korony pompowni
przeciwpowodziowej wynosić będzie 35,90 m n.p.m. Rzędna korony wału przeciwpowodziowego 36,10 m n.p.m.
Pewne zmiany ukształtowania terenu przewiduje się również w rejonie lokalizacji śluzy
wałowej. Są one związane z wymuszoną lokalizacją, spowodowaną usytuowaniem projektowanego
wału przeciwpowodziowego oraz lokalizacją kładki dla pieszych poniżej mostu drogowego na drodze
krajowej nr 80.
Teren nasypów (poza drogami dojazdowymi i placami manewrowymi) zostanie pokryty warstwą
humusu i obsiany nasionami traw. Nie przewiduje się nasadzeń zieleni wysokiej, planuje się natomiast
wprowadzenie małej architektury w postaci miejsc wypoczynku z zielenią urządzoną niską z traw
szlachetnych oraz pojedynczymi krzewami z gatunku: irga wierzbolistna, azalia, jałowiec płożący,
czerwonolistny berberys, karłowaty cedr, wąskostożkowy jałowiec, krzewiasta wierzba, jaśmin, cis.
Śluza wałowa przewidziana do wykonania w przedmiotowym projekcie, w warunkach
normalnych będzie otwarta, co umożliwi swobodny przepływ ryb w korycie Kanału Górnego.
W czasie przepływów powodziowych, po osiągnięciu przez wodę w dolocie Kanału rzędnej
32,39 m n.p.m. nastąpi automatyczne zamknięcie zasuw i uruchomienie pomp przepompowni
oraz włączenie instalacji elektronicznej odstraszania ryb.
3) Rodzaj planowanej technologii.
Pompownię projektuje się jako budowlę krytą, bezhalową o konstrukcji żelbetowej. Wymiary
pompowni w obrysie okólnej ścianki szczelnej 6,90 x 10,0 m. Pompownia posiada trzy komory
pomp o szerokości 2,80 m, przedzielone filarami o grubości 0,40 m. Grubość ścian
zewnętrznych - 0,40 m.
W części wlotowej do pompowni zlokalizowane są wnęki zamknięć remontowych. Nad częścią
wlotową pompowni usytuowany jest trójprzęsłowy pomost manewrowy o konstrukcji
żelbetowej, umożliwiający dojazd dźwigu samojezdnego do montażu lub demontażu pomp
3
śmigłowych, a także do instalacji zamknięć remontowych w każdej komorze pomp. Rzędna góry
pomostu wynosi 33,50 m n.p.m. Pomost ten służyć również będzie dojazdowi do śluzy wałowej
i montażu lub demontażu zasuw dwudzielnych, mechanizmów napędowych, a także zakładaniu
i zdejmowaniu zamknięć remontowych. Rzędna korony bloku pompowni wynosi 35,90 m n.p.m.
Pompownię zalicza się do III klasy budowli hydrotechnicznych, z zamknięciami dostosowanymi do II klasy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły (p=1%).
4) Ewentualne warianty planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotem inwestycji jest budowa bezobsługowej pompowni przeciwpowodziowej oraz śluzy
wałowej w rejonie mostu drogowego na drodze krajowej Nr 80 Bydgoszcz - Toruń, celem ochrony
przeciwpowodziowej doliny Górnego Kanału w rejonie miejscowości Czarnowo, Stanisławka
i Toporzysko w gminie Zławieś Wielka. Planowana inwestycja ma zapewnić bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe na obszarze objętym inwestycją.
Przyjęty wariant jest rozwiązaniem najlepszym pod względem ekonomicznym oraz ze względu
na stopień bezpieczeństwa okolicznych terenów mieszkaniowych. Pozostawienie istniejącego
stanu, bez proponowanych zmian, będzie powodować stałe pogarszanie warunków
zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców.
5) Przewidywana ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców,
materiałów, paliw oraz energii.
Planuje się wykorzystywanie niewielkiej ilości wody do potrzeb technologicznych
i sanitarnych (organizacja placu budowy) jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia
inwestycyjnego.
Paliwa będą wykorzystane do pracy urządzeń na budowie oraz środków transportu w ilościach
niezbędnych do tych celów, nie zwiększając w sposób istotny zanieczyszczenia środowiska
naturalnego (powietrza) w rejonie prowadzonych robót budowlanych. Energia elektryczna
wykorzystywana będzie dla potrzeb zaplecza bodowy (w ilości od kilkunastu do kilkudziesięciu
kWh/dobę), ewentualnego odwodnienia wykopów oraz pracę pomp przepompowni.
Praca pompowni przeciwpowodziowej odbywać się będzie w oparciu o system sterowania i automatyki nie wymagający obsługi stałej. System oparty będzie o odczyty stanów wód
od strony Górnego Kanału oraz od strony rzeki Wisły, dokonywane poprzez sondy
hydrostatyczne. Maksymalna moc pobierana przez pompownię to 390 kW. Praca pomp
dokonywana będzie za pośrednictwem falowników (przemienników częstotliwości) umieszczonych
w kontenerze ustawionym przy placu manewrowym. W kontenerze tym umieszczony będzie
również system sterowania pracą pompowni. Z uwagi na wydzielanie się z pracujących
falowników dużych ilości ciepła, kontener będzie wyposażony w specjalny system wentylacji.
Przewiduje się, że sygnały pracy pompowni wysyłane będą w systemie GPRS do Urzędu
Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz w inne miejsca wskazane przez Wójta Gminy.
6) Rozwiązania chroniące środowisko.
Teren przyległy do Kanału Górnego położony poniżej pompowni stanowi praktycznie część
międzywala rzeki Wisły i jest niezamieszkały, tak że warunki hydrologiczne Wisły nie mają żadnych
negatywnych oddziaływań.
4
Poziom wód gruntowych w zasięgu oddziaływania pompowni, będzie kształtowany przez
normalne poziomy wód w Kanale Górnym, tak więc budowa pompowni wpłynie korzystnie na
zmianę warunków gruntowo-wodnych na terenach przyległych do Kanału powyżej projektowanych
obiektów.
Istotnym elementem oddziaływania na środowisko w trakcie robót budowlanych będzie hałas
emitowany przez pracujące maszyny budowlane. Emitują one hałas o poziomie dochodzącym do
90 decybeli. Natężenie to nie przekracza dopuszczalnych norm na obszarze robót wykonywanych
przez maszyny budowlane. Biorąc pod uwagę, że roboty budowlane będą trwały około
12 miesięcy, i że w pobliżu nie znajdują się budynki mieszkalne, hałas nie będzie uciążliwy dla
środowiska. Pompownia przeciwpowodziowa oraz śluza wałowa, w czasie swojej pracy, nie
wywołują żadnego negatywnego wpływu na warunki akustyczne terenu. Zanieczyszczanie
powietrza spalinami maszyn budowlanych wystąpi wyłącznie w czasie wykonywania robót
budowlanych.
Praca pompowni oraz śluzy wałowej nie wpływają w sposób negatywny na czystość powietrza,
wpływają zaś korzystnie na natlenienie wód w Kanale Górnym. Usytuowanie przedsięwzięcia nie
zagraża środowisku, zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu i nie wymaga zdolności
samooczyszczania się środowiska oraz odnawiania zasobów naturalnych, a także nie wpływa
negatywnie na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
7) Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno - bytowych:
Na etapie budowy zastosowane zostaną lokalne toalety typu TOI-TOI. Ścieki socjalnobytowe wywiezione zostaną na teren oczyszczalni przy użyciu wozów asenizacyjnych.
b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:
Docelowo inwestycja nie skutkuje wytwarzaniem ścieków technologicznych. W trakcie
wykonawstwa, powstające niewielkie ilości ścieków będą gromadzone
w szczelnych zbiornikach i wywożone do oczyszczalni ścieków przez miejskie
służby komunalne na koszt Wykonawcy.
Na etapie budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny i zobowiązany zabezpieczyć
ścieki technologiczne. Nadzór nad tym będzie prowadził Inżynier Kontraktu.
c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych:
Ścieki opadowe z wykopów podczas realizacji inwestycji będą kierowane (po ich
wstępnym podczyszczeniu) do najbliższego dostępnego punktu zrzutowego istniejącej
kanalizacji deszczowej bądź cieku terenowego.
d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami:
Docelowo inwestycja nie skutkuje wytwarzaniem odpadów. Na etapie budowy wszystkie
odpady gromadzone będą w pojemnikach lub w wydzielonych miejscach z łatwym
dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi Wykonawca
prac będzie musiał zawrzeć stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą legitymować się
właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności
w zakresie gospodarki odpadami. Przewiduje się, że podczas budowy mogą powstać
5
następujące rodzaje odpadów: grunt rodzimy (wywożony w miejsce uzgodnione
z Inwestorem) oraz gruz i usuwane elementy nawierzchni drogowej (usuwane
i składowane na terenie składowiska odpadów komunalnych). Jeśli w trakcie
wykonawstwa wystąpią odpady zaliczane do niebezpiecznych, należy zwrócić szczególna
uwagę podczas ich składowania oraz przewożenia do utylizacji. Wykonawca
odpowiedzialny będzie za właściwą utylizacje tych odpadów.
e) ilość oraz rodzaj zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń:
Na etapie budowy rodzaj i ilość maszyn i urządzeń określona zostanie przez Wykonawcę
na etapie składania ofert na realizację przedsięwzięcia. Specyfikacje techniczne określą
niezbędne wyposażenie Wykonawcy w celu uzyskania wymaganego efektu robót.
Na etapie eksploatacji będą występować: pompy w przepompowni oraz szafki energetyczne i zestawy do monitoringu pracy przepompowni.
8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.
9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. Nr 92 póz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu
znaczącego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
Obszary Natura 2000.
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony
wybranych elementów przyrody, najcenniejszych z punktu widzenia całego kontynentu. Podstawę
tworzenia systemu Natura 2000 stanowią: dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 12 kwietnia 1979 roku
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywa „ptasia") oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczej oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa
„Siedliskowa").
Przy analizowaniu potencjalnego wpływu na obszary Natura 2000 uwzględniono Listę Rządową 2007,
„Shadow List" 2004 i „Shadow List" 2006. Najbliżej położonymi obszarami chronionymi w ramach sieci
Natura 2000 od inwestycji są:

PLH040003 Solecka Dolina Wisły oddalona o ok. 1,5 km
Ogólna charakterystyka obszaru
Jest to fragment Doliny Dolnej Wisły o długości 49 km położonym pomiędzy Solcem Kujawskim
(762 km szlaku wodnego) a Świeciem (811 km szlaku wodnego). Cały ten obszar stanowi terasę
zalewową, której granicę częściowo wyznacza wał przeciwpowodziowy, a częściowo skarpa Doliny
Wisły. Cały omawiany teren położony jest w zasięgu ostatniego zlodowacenia i uformowany został
około 11 tysięcy lat temu. Procesy geomorfologiczne kształtujące współcześnie ten obszar to:
akumulacja fluwialno-powodziowa, a także denudacja - szczególnie erozja boczna brzegów
Wisły oraz krawędzi jej doliny. Przy średnim i niskim stanie wód z koryta rzeki wynurzają się
okresowo piaszczysto-muliste ławice, które porasta efemeryczna roślinność (Bidentetea tripartiti,
Isoeto-Nanojuncetea). Nieco wyniesione i okresowo zalewane są tereny nadbrzeżne z dawnymi
wyspami (kępami), połączonymi już ze stałym lądem przez groble wybudowane w XIX wieku i
zasypane osadami. Stają się one wyspami podczas wezbrań. Występują tu także ciągi
6
starorzeczy, w nich i spokojnych odcinkach rzeki rozwija się roślinność wodna, a na ich
brzegach szuwary. Na niektórych odcinkach rzeki znajdują się obwałowania usypane w XIX
wieku. Obecnie znaczna część terenów nadrzecznych pokryta jest mozaiką ziołorośli i
traworośli z rosnącymi pojedynczo i pasowo krzewami i drzewami (w tym pomnikowymi Populus
nigra). Typowo wykształcone zarośla wierzbowe (Salicetum triandro-viminalis) są częste, a nawet
zajmują część dawnych siedlisk łęgów wierzbowych i topolowych występujących najliczniej na
Małej Kępie Ostromeckiej. Tworzą one mozaikę z zaroślami i ziołoroślami. W dolnych partiach
zboczy nie oddzielonych wałami od koryta Wisły, szczególnie między Kamieńcem a Czarżem
i poniżej Fordopu zachowały się fragmenty wielogatunkowych łęgów (Ficario-Ulmetum minoris,
Alno-Ulmion). Częściej występują tu grądy kontynentalne o charakterze zboczowym. Na terenach
zalewanych częste są łąki i pastwiska. Wały przeciwpowodziowe i przydroża porośnięte są przez
zbiorowiska trawiaste. Zasobniejsze, rzadziej zalewane tereny zostały stosunkowo niedawno
zamienione w pola uprawne. Murawy kserotermiczne na południowych piaszczystych zboczach
koło Kamieńca i bliskich im ciepłolubnych okrajków (Geranion sanguinei, Origanetalia) między
Jarużynem a Kozielcem uległa silnemu zmniejszeniu w związku z zarastaniem przez krzewy.
Miejscami występują fragmenty borów mieszanych i sosnowych z płatami muraw piaskowych.
Przeważają drzewostany sosnowe oraz pochodzące z nasadzeń drzewostany świerkowe. Łęgi
olszowo-jesionowe z fragmentami olsów występują na bardzo niewielkich powierzchniach na
zatorfionych obrzeżach doliny i źródliskach.
Status ochrony
Obszar w większości na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
(55 643 ha; 1999) z rezerwatami przyrody: Łęgi na Ostrowiu Panieńskim (34,42 ha; 1998), Ostrów
Panieński (14,4 ha; 1956), Wielka Kępa (27,8 ha; 1953), Las Mariański (28,48 ha; 1958).
Fragment na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły (18
818,3 ha; 1992). Projektuje się utworzenie rezerwatu przyrody Mała Kępa Ostromęcka (116,36 ha).
PLB040003 - Dolina Dolnej Wisły
Jest to odcinek doliny Wisły w jej dolnym biegu, od Włocławka do Przegaliny, zachowujący naturalny
charakter i dynamikę rzeki swobodnie płynącej. Rzeka płynie w dużym stopniu naturalnym korytem,
z namuliskami, łachami piaszczystymi i wysepkami, w dolinie zachowane są starorzecza i niewielkie
torfowiska niskie; brzegi pokryte są mozaiką zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, a także pól
uprawnych i pastwisk. Miejscami dolinę Wisły ograniczają wysokie skarpy, na których utrzymują się
murawy kserotermiczne i grądy zboczowe. Wisła przepływa w granicach obszaru przez kilka dużych
miast, jak: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew.
Ostoja ptasia o randze europejskiej E 39. Występują co najmniej 44 gatunki ptaków z
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje ok.180
gatunków ptaków. Bardzo ważna ostoja dla ptaków migrujących i zimujących; bardzo ważny teren
zimowiskowy bielika (C2). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej
(C3 i C6) następujących gatunków ptaków: nurogęś, ohar (PCK),rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa
rzeczna, zimorodek, ostrygojad (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje
derkacz, mewa czarnogłowa, sieweczka rzeczna. W okresie wędrówek ptaki wodno-błotne
występują w koncentracjach do 50 000 osobników (C4). W okresie zimy występuje co najmniej 1%
populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: bielik, gągoł, nurogęś;
stosunkowo licznie (C7) występuje bielaczek; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach do 40
000 osobników (C4).
7
Awifauna obszaru nie jest dostatecznie poznana.
Bogata fauna innych zwierząt kręgowych, bogata flora roślin naczyniowych (ok.1350 gatunków)
z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi, silnie zróżnicowane zbiorowiska roślinne,
w tym zachowane różne typy łęgów, a także cenne murawy kserotermiczne. Gatunki wymienione
w p. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie chronione w Polsce.
Niszczenie morfologicznej róŜnorodności międzywala, zanieczyszczenie wód (przemysłowe
i komunalne), zabudowa brzegów, zalesianie muraw, spontaniczna sukcesja roślinności wskutek
zaprzestania lub zmniejszenia intensywności wypasu zwierząt w międzywalu, zamiana użytków
zielonych na pola orne w międzywalu.
Status ochrony
Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty
i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają utrzymywania
ich w należytym stanie technicznym. Na obszarze będą prowadzone działania zapewniające
swobodny spływ wód oraz lodu. Przy wykonywaniu powyższych zadań zachowana zostanie dbałość
o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac obejmuje różne
fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru Natura 2000.
Inne obszary chronione
Na obszarze gminy Zławieś Wielka znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony
krajobrazu, jak również i indywidualne formy ochrony przyrody.
Obszary chronionego krajobrazu to wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowe tereny
o zróżnicowanych typach ekosystemów, chronione ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb
związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub ze względu na istniejące bądź odtwarzane
korytarze ekologiczne. Gospodarowanie na tych terenach nie podlega szczególnie rygorystycznym
reżimom ochronnym.
Rozporządzeniem Nr 21/92 Wojewody Toruńskiego z dnia 10 grudnia 1992 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Toruńskiego nr 27, póz. 178 z późniejszymi zmianami) wyznaczono obszar chronionego
krajobrazu „Obszar strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej", obejmujący południową część gminy
Zławieś Wielka o powierzchni 7274,5 ha, co stanowi 41,2% ogólnej powierzchni gminy. Obszar
obejmuje przede wszystkim strefę krawędziową wysoczyzny morenowej i kompleksy leśne w dolinie
Wisły z kompleksem wydm śródlądowych. Ww. Rozporządzenie ustala zestaw zasad gospodarowania,
które należy uwzględniać w pracach planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
oraz w bieżącej działalności gospodarczej. Należy tu wymienić m.in. zakaz lokalizowania obiektów
przemysłowych i rolniczych uciążliwych dla środowiska, unikanie lokalizacji obiektów z rozbudowaną
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, maksymalne ograniczenie przekształceń powierzchni ziemi,
zachowanie i pomnażanie zasobów zieleni. Na obszarze gminy Zławieś Wielka znajdują się
następujące pomniki przyrody:
- dąb szypułkowy o obwodzie 517 cm i wysokości 22 m w Czarnowie,
- dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm i wysokości 19 m w Przysieku,
- dąb szypułkowy o obwodzie 610 cm 1 wysokości 28 m w Górsku przy zbiorniku
oczyszczalni,
- dąb szypułkowy o obwodzie 4 11 cm l wysokości 17 m w Skłudzewie,
- skupienie 3 dębów szypułkowych o obwodach 388-477 cm i wysokości 2 1-27 m
8
w Przysieku na łąkach,
- dąb szypułkowy o obwodzie 370 cm i wysokości 18 m na terenie Wsi Czarne Błota,
- dąb szypułkowy o obwodzie 464 cm i wysokości 19 m w oddziale 216a leśnictwa Gutowo,
- dąb szypułkowy o obwodzie 356 cm i wysokości 20 m w Smolnie przy budynku
szkolnym,
- dąb szypułkowy o obwodzie 437 cm i wysokości 25 m w parku w Zaroślu Cienkim,
- wiąz polny O obwodzie 361 cm i wysokości 10 m we wsi Czarne Błota,
- dąb szypułkowy o obwodzie 392 cm i wysokości 26 m o oddziale 33c leśnictwa
Bierzgłowo,
- platan klonolistny o obwodzie 270 cm i wysokości 25 m w parku w Skłudzewie,
- wierzba biała o obwodzie 708 cm i wysokości 28 m w oddziale 257g leśnictwa Kamieniec,
- lipa drobnolistna o obwodzie 345 cm i wysokości 19 m na terenie dawnego parku
w Zaroślu Cienkim.
Celem ochrony pomników przyrody jest zachowanie tworów przyrody o szczególnej wartości
naukowej, kulturowej i historycznej, odznaczających się indywidualnymi i niepowtarzalnymi
cechami, np. sędziwe, potężnych rozmiarów drzewa. W stosunku do ww. drzew wprowadzono ochronę
polegającą na stosowaniu zakazów: wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew, zrywania pączków,
kwiatów, owoców i liści, zanieczyszczania terenu w pobliżu drzew, umieszczania tablic, napisów
i innych znaków oraz wznoszenia budowli w pobliżu drzew.
Rozporządzeniem Nr 22/96 Wojewody Toruńskiego z dnia 28 czerwca 1996 r. (Dziennik Urzędowy
Województwa Toruńskiego nr 1 5, póz. 88) uznano na terenie gminy Zławieś Wielka użytki ekologiczne
o łącznej powierzchni 15,57 ha. Ochroną objęto 17 śródleśnych nieużytków, bagien i mokradeł na
terenie Nadleśnictwa Toruń — leśnictwa Kamieniec, Raciniewo i Gutowo. w stosunku do użytków
ekologicznych wprowadzono następujące zakazy: zmiany stosunków wodnych, wydobywania
surowców mineralnych i torfu, zbioru wszystkich dziko-rosnących roślin z wyjątkiem owoców
i grzybów, stosowania środków chemicznych itp.
Na obszarze gminy znajduje się 7 parków podworskich w następujących miejscowościach: Borek –
2ha, Cichoradz – 3,0ha, Gierkowo – 1,4ha, Przysiek – 6,0ha, Rzęczkowo – 1,2ha, Skłudzewo –
4,5ha i Zarośle Cienkie – 2ha. Park w Skłudzewie został wpisany do rejestru zabytków i podlega
ochronie na mocy przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury.
Wyznaczony obszar chronionego krajobrazu „Obszar strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej",
obejmujący południową część gminy Zławieś Wielka o powierzchni 7274,5 ha, co stanowi 41,2%
ogólnej powierzchni gminy, obejmuje przede wszystkim strefę krawędziową wysoczyzny morenowej i
kompleksy leśne w dolinie Wisły z kompleksem wydm śródlądowych. W akcie prawnym powołującym
obszar ustalone zostały zasady gospodarowania, które należy uwzględniać w pracach planistycznych w
zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz w bieżącej działalności gospodarczej. Uwzględniono
w tych zapisach możliwość zastosowania odstępstw od ograniczeń w uzasadnionych przypadkach, do
których ze względu na znaczenie projektowanego obiektu dla funkcjonowania obszaru doliny Kanału
Górnego, stanowi przepompownia jego wód dla stanów powodziowych rzeki Wisły. Wykonanie tego
obiektu ustabilizuje warunki bytowania nie tylko mieszkańców doliny, ale także ureguluje
funkcjonowanie świata przyrodniczego, zabezpieczy linię brzegową Kanału Górnego przed skutkami
erozji wodnej, wywoływanej przepływami powodziowymi i cofkami, zabezpieczy faunę i florę obszaru
doliny przed stratami wywołanymi zalewami powodziowymi, a wszystkie te korzyści związane będą z
bardzo ograniczoną zmianą ukształtowania i zagospodarowania na terenie ok. 1,5 tys. m2 w
krawędziowej części obszaru chronionego krajobrazu, wzdłuż linii brzegowej Kanału, która w chwili
9
obecnej jest w znacznej części przekształcona antropogenicznie, ze względu na bezpośrednie
sąsiedztwo drogi krajowej o znacznym natężeniu ruchu lokalnego i tranzytowego.
10) Analiza skumulowanych efektów przedsięwzięcia.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie będzie zachodził proces nakładania się harmonogramów
związanych z budową innych obiektów w tym rejonie. W ograniczonym zakresie destabilizacji
ulegnie klimat akustyczny, niektóre prace będą generować drgania i wibracje dna i wody. Będą
to oddziaływania, które ustąpią wraz z zakończeniem budowy inwestycji. Zaleca się jednak
stosowanie nowoczesnego sprzętu, który został już przez producentów poszczególnych
urządzeń i instalacji odpowiednio wyciszony.
Realizacja inwestycji nie spowoduje fragmentaryzacji istniejących siedlisk przyrodniczych.
W strefie realizacji inwestycji nie występują żadne chronione siedliska ekosystemu wodnego.
Natomiast rejon objęty opracowaniem usytuowana jest na granicy obszaru chronionego krajobrazu
„Strefa Krawędziowa Kotliny Toruńskiej”, ale z dala od parku krajobrazowego i rezerwatów przyrody.
Dobre warunki dla siedlisk roślinnych i zwierzęcych nie ulegną zniszczeniu, lecz
prawdopodobnie zmieni się okresowo tylko miejsce ich występowania. Powstanie infrastruktury
technicznej w postaci przepompowni wód powodziowych nie spowoduje zaburzenia w
funkcjonowaniu ornitofauny ani w migracji ryb. Obiekt będzie bowiem funkcjonował jedynie w
okresie wezbrań powodziowych rzeki Wisły, w celu utrzymania odpływu wód ze zlewni Kanału
Górnego i wód przesiąkowych z wałów przeciwpowodziowych do nurtu Wisły.
Ze względu na ograniczony charakter funkcjonowania projektowanego obiektu
hydrotechnicznego nie rekomenduje się prowadzenia skoordynowanego monitoringu
przyrodniczego w rejonie inwestycji.
Kanał Dolny i Kanał Górny stanowią odrębne JCWP. Biorąc pod uwagę, że Kanał Dolny uchodzi
do Kanału Górnego w końcowym jego odcinku, tuż przy ujściu do rzeki Wisły, a więc poniżej
planowanej przez Gminę Zławieś Wielka lokalizacji śluzy wałowej, pozostanie to bez wpływu na
reżim hydrologiczny istniejącej przeciwpowodziowej stacji pomp w Czarnowie. W związku z tym
nie będzie tu miała miejsca kumulacja oddziaływań na środowisko obydwu inwestycji.
Na Kanale Dolnym Niziny Toruńskiej wykonywana jest obecnie odbudowa systemu nawodnień
grawitacyjnych poprzez wykonanie budowli umożliwiających nawodnienie podsiąkowe w dolinie
kanału – a więc retencjonowanie wód w okresach suszy i sprawne odprowadzenie nadmiaru
wód w okresach wezbrań powodziowych.
11) Planowana wycinka drzew
Planowana lokalizacja obiektu ze względu na ochronę walorów przyrodniczych jest optymalna.
Dla ograniczenia do minimum konieczności eliminacji drzew i zmian w istniejącym sposobie
zagospodarowania przestrzeni, urządzenia i obiekty hydrotechniczne przepompowni
zaprojektowane zostały w bezpośrednim sąsiedztwie korpusu drogi krajowej. Dzięki temu
jedynie część drzew z grupy olch, porastających niewielki fragment terenu na prawym brzegu
Kanału w rejonie planowanej lokalizacji obiektu, będzie wymagała usunięcia.
Drzewa kolidujące z planowaną lokalizacja przepompowni nie przekraczają 60 cm obwodu w
pierśnicy i nie noszą znamion uszkodzeń, powodujących powstanie dziupli i pruchnowisk.
10
Usunięcia będą wymagały następujące drzewa:
Gatunek
olsza czarna Alnus
glutinosa
Gaertn
Ilość
93
Pierśnica (cm)
68, 30, 62, 85, 31, 45, 71, 60, 72, 45, 69, 90, 89, 150, 63,
87, 68, 90, 39, 53, 102, 55, 73, 56, 117, 31, 80, 82, 41, 84,
99, 80, 103, 33, 59, 72, 50, 89, 71, 52, 60, 62, 51, 34, 76,
78, 34, 88, 43, 83, 106, 34, 62, 123, 60, 74, 42, 80, 47, 78,
65, 77, 65, 52, 69, 42, 91, 106, 115, 52, 66, 37, 42, 46, 83,
87, 98, 80, 86, 36, 80, 76, 86, 83, 80, 73, 67, 59
52,
38,
38,
33,
34,
Usunięcie drzew zostanie przeprowadzone w okresie uwzględniającym uwarunkowania
przyrodnicze, po uzyskaniu wymaganego prawem zezwolenia na usunięcie drzew.
Brak drzew o pierśnicy równej lub większej od 70 cm.
Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono obecność Alnus glutinosa Gaertn – olszy
czarnej, która stanowi główny element pokrycia powierzchni w otoczeniu planowanej lokalizacji
przepompowni, przeważającymi gatunkami roślin zielnych jakie występują w tym rejonie są
Urtica dioica - pokrzywa zwyczajna, Galium palustre - przytulia błotna, Ranunculus repens jaskier rozłogowy, Lysimachia nummularia - tojeść rozesłana, Lysimachia vulgaris - tojeść
pospolita w niewielkich skupiskach występują Calamagrostis canescens - trzcinnik lancetowaty,
Geum urbanum - kuklik pospolity, Juncus effusus - sit rozpierzchły, Filipendula ulmaria wiązówka błotna, Cirsium oleraceum - ostrożeń warzywny, Carex riparia - turzyca brzegowa,
Carex gracilis - turzyca zaostrzona, Carex acutiformis - turzyca błotna, Iris pseudoacorus kosaciec żółty, Lycopus europaeus - karbieniec pospolity, Cirsium palustre - ostrożeń błotny. Nie
stwierdzono obecności gatunków podlegających ochronie prawnej.
Inne załączniki, których załączenie może wpłynąć na przyspieszenie prowadzenia
postępowania:
o
o
o
o
mapa poglądowa
mapa zasadnicza 1:1000, z zaznaczonym terenem inwestycji
mapy ewidencyjne 1:2000
upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w moim imieniu
11
Download