Sylabus Prawo rzymskie SSP 2016-2017

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa przedmiotu/modułu: Prawo rzymskie
Nazwa porzedmiotu/modułu w języku angielskim: Roman Law
Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Kod przedmiotu/modułu:
Rodzaj przedmiotu/modułu: Obowiązkowy
Kierunek studiów: Prawo – stacjonarne, jednolite magisterskie
Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie
Rok studiów: 2016/2017
Semestr: II
Forma zajęć i liczba godzin: 60 ( 30 - wykład 30 - ćwiczenia )
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia: prof. dr hab.
11. Jarosław Rominkiewicz (C)
Wymagania wstepne w zakresie:
Zrealizowanych przedmiotów:
12.
Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu:
CELE PRZEDMIOTU
1. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dorobkiem rzymskiej nauki prawa i ukazanie im szczególnej roli prawa
rzymskiego w kształtowaniu się europejskiej kultury prawnej.
13.
2. Dodatkowym celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do definiowania i porównywania instytucji prawnych przy
użyciu właściwej terminologii oraz ich klasyfikowania, w tym wstępne przygotowanie studentów do dyskutowania i
rozwiązywania krótkich kazusów.
3. Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu prawa rzymskiego, będącą podstawą do dalszych
studiów, zwłaszcza w zakresie prawa porównawczego.
ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA
(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne)
W2 - Student przedstawia podstawowe fakty dotyczące historii źródeł prawa rzymskiego. Identyfikuje
poszczególne instytucje procesu rzymskiego, prawa osobowego, rodzinnego, rzeczowego, zobowiązań i
spadkowego, wskazując ich charakterystyczne cechy.
K_W03
U1 - Student poprawnie używa terminologii charakterystycznej dla języka prawniczego, analizując i
dyskutując zagadnienia związane z rzymskim prawem prywatnym, stosując w tym zakresie elementy
łacińskiej terminologii prawniczej.
K_U01
U4 - Student wskazuje różnego rodzaju interakcje pomiędzy życiem społecznym a rozwojem instytucji
K_U10
prawnych. Przykładami z prawa rzymskiego ilustruje związki pomiędzy zjawiskami kulturowymi, społecznymi
i jurydycznymi.
K3 - Podczas studiowania różnych gałęzi prawa rzymskiego student wyjaśnia problemy społeczne, które ono K_K11
regulowało oraz ich wieloaspektowe powiązania z prawem. Uznaje, że nawet prawo prywatne może wyrażać
określone tendencje socjalne.
14.
K4 - Student uzasadnia potrzebę zachowania dziedzictwa prawnego w zakresie rzymskiego prawa
prywatnego.
K_K15
K3 - Poprzez samodzielną pracę w zakresie czytania literatury oraz źródeł student uzupełnia wiedzę
zdobywaną na zajęciach, tak w zakresie wskazanych w sylabusie przedmiotu zagadnień, jak również w
obrębie poszczególnych zagadnień wskazanych przez prowadzącego zajęcia.
K_K04
K4 - Podczas dyskusji i pracy w zespole student precyzyjnie komunikuje się z innymi osobami, wyrażając
własne opinie i odnosząc się do innych stanowisk prezentowanych w grupie.
K_K09
K5 - Student samodzielnie analizuje wybrane problemy prawne, rekomendując przedsięwzięcie
najkorzystniejszych, według własnej oceny, kroków prawnych w danym przypadku oraz uzasadniając
proponowane rozwiązanie.
K_K12
U4 - Student analizuje i rozwiązuje proste kazusy dotyczące rzymskiego prawa prywatnego. Student
K_U04
poprawnie rozpoznaje, porównuje i klasyfikuje odnoszące się do danego przypadku instytucje oraz wskazuje
możliwe do zastosowania środki procesowe.
U5 - Podczas analizy kazusów z zakresu rzymskiego prawa prywatnego, student, opierając się na zdobytej
wiedzy, proponuje i argumentuje najkorzystniejsze, według własnej oceny, rozwiązanie.
K_U11
TREŚCI PROGRAMOWE
1.
Wprowadzenie do przedmiotu. Pojęcie i podziały prawa
2.
Historia źródeł prawa rzymskiego
3.
Rzymski proces cywilny
4.
Prawo osobowe
5.
Czynności prawne
6.
Prawo spadkowe
7.
Prawo rzeczowe
8.
Prawo rodzinne
9.
Zobowiązania
15.
ZALECANA LITERATURA:
Literatura Podstawowa:
1
Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Dębiński A., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
Warszawa 2011
2
Prawo rzymskie: u podstaw prawa prywatnego, Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier
F., Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa 2014
3
Prawo rzymskie, Kolańczyk K., Wydawnictwo prawnicze LexisNexis. Warszawa 2010
Literatura Uzupełniająca:
16.
1
Prawo rzymskie: tablice chronologiczne, łacińskie maksymy prawnicze, rozbudowane o
odniesienia do współczesności, kazusy z komentarzami, Dajczak W., Giaro T., Longchamps de
Bérier F., Wydawnictwo Od.Nowa. Kraków 2012
2
Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Litewski W., Universitas. Kraków 1998
3
Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Rozwadowski W., Ars boni et aequi.
Poznań ca 2001
4
Prawo rzymskie. Instytucje, Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Wydawnictwo C.H. Beck.
Warszawa 2014
5
17.
Prawo rzymskie. Teksty źródłowe do ćwiczeń, Rominkiewicz J., Szymoszek E., Żeber I.,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 1998
Język wykładowy: polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
18. Praca własna studenta
Suma Godzin
Liczba punktów ECTS
Sugerowana liczba punktów ECTS
Sylabus został zatwierdzony przez:
Data zatwierdzenia:
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
60
150
210
7
Min 7 / Max 8
Download