INSTYTUT OGRODNICTWA

advertisement
INSTYTUT
OGRODNICTWA
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 39808-2012 z dnia 2012-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skierniewice
1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna sprzedaż i dostawa zamówionych partii środków ochrony roślin
do następujących miejsc dostawy tj. Załącznik nr 1: Pakiet nr 1: Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych
Skierniewice ul. Rybickiego...
Termin składania ofert: 2012-02-22
Numer ogłoszenia: 47126 - 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 39808 - 2012 data 09.02.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, fax.
46 833 32 28.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
•
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna sprzedaż i dostawa zamówionych
partii środków ochrony roślin do następujących miejsc dostawy tj. Załącznik nr 1: Pakiet nr 1: Zakład
Ochrony Roślin Sadowniczych Skierniewice ul. Rybickiego 15/18, Pakiet nr 2: ZHRS, Skierniewice,
ul. Rybickiego 8, Pakiet nr 3: Pracownia Szkółkarstwa Roślin Sadowniczych Skierniewice ul.
Rybickiego 8, Pakiet nr 4: Dział Obsługi Doświadczeń Skierniewice ul. Rybickiego 15/18, Pakiet nr 5:
Pracownia Entomologii- Oddział Warzywnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Pakiet nr 6: Sad
Doświadczalny w Dąbrowicach, Pakiet nr 7: Sad Pomologiczny Skierniewice ul. Pomologiczna, Pakiet
nr 8: Pracownia Fitopatologii- Oddział Warzywnictwa Skierniewice, ul. Kościuszki, Pakiet nr 9:
Ekologiczny Sad Doświadczalny, Nowy Dwór- Parcela Przedmiot zamówienia obejmuje również
sprzedaż i dostawę zamówionych pułapek feromonowych oraz pułapek i tablic do monitoringu
szkodników, których szczegółowe opisy wraz z określeniem odbiorców zawiera: Pakiet nr 10:
Odbiorca nr 1: Ekologiczny Sad Doświadczalny, Nowy Dwór- Parcela, Odbiorca nr 2: Sad
Instytut Ogrodnictwa, 96-100 Skierniewice, Konstytucji 3 Maja 1/3
tel.:46 833 34 34, fax: 46 833 31 86, e-mail: [email protected], www.inhort.pl
INSTYTUT
OGRODNICTWA
Doświadczalny w Dąbrowicach, Odbiorca nr 3: Pracownia Entomologii- Oddział Warzywnictwa,
Skierniewice ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Załącznik nr 2: Pakiet nr 1: Pracownia Mikrobiologii
Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3. 2. Szczegółowy wykaz zamawianych środków zawierają
Formularze cenowe - Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do oferty. 3. Zakupy dokonywane będą
partiami w formie szczegółowych zamówień. 4. Zakup większych ilości danego rodzaju środków,
pułapek i tablic będzie sygnalizowany telefonicznie lub faxem z 7-dniowym wyprzedzeniem. 5.
Dostawy powinny być realizowane w przeciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z
możliwością dostawy w przypadkach awaryjnych w ciągu 24 godzin w godz. 8:00 - 15:00. 6.
Kalkulacja cenowa powinna być określona z uwzględnieniem wielkości opakowań. 7. Zamawiający
wymaga, aby oferowane środki ochrony roślin oraz pułapki i tablice wymienione w załączniku nr 1
oraz załączniku nr 2 pochodziły z produkcji w latach 2011-2012, charakteryzowały się odpowiednią
jakością i były wolne od jakichkolwiek wad oraz spełniały wszelkie wymogi obowiązującego w Polsce
prawa (tj. posiadały odpowiednie certyfikaty potrzebne do dystrybucji i funkcyjnego zastosowania
poszczególnych środków). 8. Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i nr 2 nazwy zostały
podane w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia i służą ustaleniu oczekiwanej klasy
środków. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zaoferowane przez Wykonawcę środki ochrony roślin równoważne muszą odpowiadać wszystkim
cechom jakościowym określonym przez producenta danego środka w specyfikacji jakościowej. W celu
udowodnienia równoważności Wykonawca załączy do oferty specyfikację jakościową, świadectwo
kontroli jakości lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie środków oferowanych z
wymaganymi. 9. Zamawiający zastrzega, że ilości wyszczególnione w formularzu cenowym są
planowane i mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do dokonania zmniejszenia lub zwiększenia ilości w danym asortymencie w granicach ceny brutto
wskazanej w ofercie Wykonawcy. 11. Dokonanie przez Zamawiającego zakupu mniejszych ilości w
stosunku do zawartych w formularzu cenowym nie spowoduje obowiązku ich zakupu w ilościach
planowanych ani też nie stanowi podstawy dochodzenia wynagrodzenia lub roszczeń
odszkodowawczych przez Wykonawcę. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
(CPV): Kod: 24450000-3 Nazwa: Wyroby rolno - chemiczne Szczegółowy zakres praw i obowiązków
związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ..
•
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna sprzedaż i dostawa
zamówionych partii środków ochrony roślin do następujących miejsc dostawy tj. Załącznik nr 1: Pakiet
nr 1: Zakład Ochrony Roślin Sadowniczych Skierniewice ul. Rybickiego 15/18, Pakiet nr 2: ZHRS,
Skierniewice, ul. Rybickiego 8, Pakiet nr 3: Pracownia Szkółkarstwa Roślin Sadowniczych
Skierniewice ul. Rybickiego 8, Pakiet nr 4: Dział Obsługi Doświadczeń Skierniewice ul. Rybickiego
15/18, Pakiet nr 5: Pracownia Entomologii- Oddział Warzywnictwa ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Pakiet
Instytut Ogrodnictwa, 96-100 Skierniewice, Konstytucji 3 Maja 1/3
tel.:46 833 34 34, fax: 46 833 31 86, e-mail: [email protected], www.inhort.pl
INSTYTUT
OGRODNICTWA
nr 6: Sad Doświadczalny w Dąbrowicach, Pakiet nr 7: Sad Pomologiczny Skierniewice ul.
Pomologiczna, Pakiet nr 8: Pracownia Fitopatologii- Oddział Warzywnictwa Skierniewice, ul.
Kościuszki, Pakiet nr 9: Ekologiczny Sad Doświadczalny, Nowy Dwór- Parcela Przedmiot zamówienia
obejmuje również sprzedaż i dostawę zamówionych pułapek feromonowych oraz pułapek i tablic do
monitoringu szkodników, których szczegółowe opisy wraz z określeniem odbiorców zawiera: Pakiet nr
10: Odbiorca nr 1: Ekologiczny Sad Doświadczalny, Nowy Dwór- Parcela, Odbiorca nr 2: Sad
Doświadczalny w Dąbrowicach, Odbiorca nr 3: Pracownia Entomologii- Oddział Warzywnictwa,
Skierniewice ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, Pakiet nr 11: Zakład Uprawy Roślin Szklarniowych Załącznik
nr 2: Pakiet nr 1: Pracownia Mikrobiologii Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3. Szczegółowy
wykaz zamawianych środków zawierają Formularze cenowe - Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do
oferty. Zakupy dokonywane będą partiami w formie szczegółowych zamówień. Zakup większych
ilości danego rodzaju środków, pułapek i tablic będzie sygnalizowany telefonicznie lub faxem z 7dniowym wyprzedzeniem. Dostawy powinny być realizowane w przeciągu 7 dni roboczych od dnia
złożenia zamówienia z możliwością dostawy w przypadkach awaryjnych w ciągu 24 godzin w godz.
8:00 - 15:00. Kalkulacja cenowa powinna być określona z uwzględnieniem wielkości opakowań.
Zamawiający wymaga, aby oferowane środki ochrony roślin oraz pułapki i tablice wymienione w
załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 pochodziły z produkcji w latach 2011-2012, charakteryzowały się
odpowiednią jakością i były wolne od jakichkolwiek wad oraz spełniały wszelkie wymogi
obowiązującego w Polsce prawa (tj. posiadały odpowiednie certyfikaty potrzebne do dystrybucji i
funkcyjnego zastosowania poszczególnych środków). Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr
1 i nr 2 nazwy zostały podane w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia i służą
ustaleniu oczekiwanej klasy środków. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę środki ochrony roślin równoważne
muszą odpowiadać wszystkim cechom jakościowym określonym przez producenta danego środka w
specyfikacji jakościowej. W celu udowodnienia równoważności Wykonawca załączy do oferty
specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inny równoważny dokument, który umożliwi
porównanie środków oferowanych z wymaganymi. Zamawiający zastrzega, że ilości wyszczególnione
w formularzu cenowym są planowane i mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dokonania zmniejszenia lub zwiększenia ilości w danym asortymencie w
granicach ceny brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy. Dokonanie przez Zamawiającego zakupu
mniejszych ilości w stosunku do zawartych w formularzu cenowym nie spowoduje obowiązku ich
zakupu w ilościach planowanych ani też nie stanowi podstawy dochodzenia wynagrodzenia lub
roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień (CPV): Kod: 24450000-3 Nazwa: Wyroby rolno - chemiczne Szczegółowy zakres praw i
Instytut Ogrodnictwa, 96-100 Skierniewice, Konstytucji 3 Maja 1/3
tel.:46 833 34 34, fax: 46 833 31 86, e-mail: [email protected], www.inhort.pl
INSTYTUT
OGRODNICTWA
obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do
SIWZ.
•
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6.
•
W ogłoszeniu jest: tak, liczba części: 10.
•
W ogłoszeniu powinno być: tak, liczba części: 12.
II.2) Tekst, który należy dodać:
•
Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.16.
•
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamówienie określone w Załączniku nr 2 finansowane jest
ze środków projektu pt. Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów
organicznych, nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-04, z dnia 15.09.2009 r. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Poddziałanie
1.3.1.
Instytut Ogrodnictwa, 96-100 Skierniewice, Konstytucji 3 Maja 1/3
tel.:46 833 34 34, fax: 46 833 31 86, e-mail: [email protected], www.inhort.pl
Download