Subpopulacje limfocytów B we krwi obwodowej u dzieci

advertisement
Subpopulacje limfocytów B we krwi obwodowej u dzieci zdrowych
B-cell subsets in peripherial blood of heatlthy children
Maria Szczepańska, Joanna Bulsa, Łukasz Sędek, Aurelia Morawiec-Knysak, Alicja Sonsala,
Bogdan Mazur, Jacek Karpe, Katarzyna Ziora, Tomasz Szczepański
STRESZCZENIE
Limfocyty B odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu ochrony przed zakażeniami na drodze
pamięci immunologicznej z wytworzeniem swoistych przeciwciał. Określenie szczegółowego
fenotypu limfocytów B z odniesieniem do wieku ma znaczenie w przypadku klasyfikacji
niedoborów odporności oraz w ocenie odpowiedzi na szczepienia ochronne.
Celem pracy było określenie w cytometrii przepływowej wartości odsetkowych i
bezwzględnych komórek linii limfocytów B ‒ we krwi obwodowej ‒ u dzieci zdrowych, a także
porównanie uzyskanych wartości z uwzględnieniem płci i wieku.
Populacja limfocytów B (CD19+) stanowiła 17,2% całej populacji limfocytów w grupie
dzieci 3‒10 lat, 16,2% w grupie 10‒15 lat oraz 11,1% w grupie 15‒19 lat i nie różniła się
pomiędzy badanymi podgrupami. Wartości odsetkowe subpopulacji limfocytów B z antygenami
immunomodulującymi receptor limfocytu B (CD5, CD21, CD81), antygenami limfocytów B
szpikopochodnymi (CD10,CD38), antygenami odpowiedzi limfocyto-T-zależnej (CD27, CD40,
CD21+CD40) antygenami aktywacyjnymi (CD23) oraz subpopulacji z innymi antygenami nie
wykazywały różnic w badanych podgrupach. Podobne wyniki uzyskano dla wartości
bezwzględnych za wyjątkiem subpopulacji CD19+CD5+, której liczebność była najwyższa u
dzieci najmłodszych.
Przedstawione wyniki mogą posłużyć jako wzorzec dla celów porównawczych z
wynikami pacjentów z zaburzeniami w układzie odporności. Jest to publikacja w szeroki sposób
określająca rozkład poszczególnych subpopulacji limfocytów B krwi obwodowej u zdrowych
dzieci powyżej 3. roku życia.
Słowa kluczowe: limfocyty B, subpopulacje limfocytów B, dzieci, cytometria przepływowa
ABSTRACT
B-cells play a key role in the protection against infection, create immune memory and produce
specific antibodies. Determination of specific B-cell phenotype with reference to age is important
in the classification of immunodeficiency and in assessing response to vaccinations.
The aim of this study was to determine by the flow cytometry the percentage and the
absolute values of the B cell subpopulations – in peripheral blood ‒ in healthy children and to
compare the obtained values considering the gender and age.
The population of B cells (CD19+), was 17.2% of the total lymphocyte population in
children 3‒10 years, 16.2% in the group of 10‒15 years, and 11.1% in the 15‒19 age group and
did not differ between treatment subgroups. The evaluated values of B cell subpopulations with
immunomodulatory antigens ‒ B-cell receptor (CD5, CD21, CD81), B lymphocytes with bone
marrow borne antigens (CD10, CD38), antigens of lymphocyte-T-dependent response (CD27,
CD40, CD21+CD40-), activation antigen (CD23) and subpopulations with other antigens showed
no differences between the subgroups. Similar results were obtained for the absolute values
except for the subpopulation of CD19+ CD5+, which was the highest in younger children.
The results can be used as a pattern for comparison with the results in patients with
impaired immune system. This manuscript in a broad way describes the distribution of different
subpopulations of B cells in peripheral blood of healthy children older than 3 three year.
Key words: B lymphocytes, B-cell subpopulations, children, flow cytometry
Download