Gospodarka wodno - ściekowa - RPO WP

advertisement
Założenia konkursu dla działania
11.3. Gospodarka Wodno-Ściekowa
w ramach RPO WP 2014-2020
Gdańsk, 18 grudnia 2015 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Kluczowe
dokumenty
Regulamin Konkursu
Szczegółowy Opis Osi
Priorytetowych RPO WP
2014-2020
„SZOOP”
Zasady wdrażania RPO
WP 2014-2020
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Regulamin Konkursu
- wzór formularza wniosku
- instrukcja wypełniania formularza wniosku
- instrukcja przygotowania załączników + wzory załączników do
wniosku
- wytyczne do Studium Wykonalności
- wzór umowy
Szczegółowy Opis Osi
Priorytetowych RPO WP
2014-2020
„SZOOP”
Zasady wdrażania RPO WP
2014-2020
+ załączniki
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Regulamin Konkursu
Szczegółowy Opis Osi
Priorytetowych RPO WP
2014-2020
Zasady wdrażania RPO WP
2014-2020
+ załączniki
„SZOOP”
- cele działania
- wskaźniki rezultatów i
produktów na poziomie programu
Wytyczne dotyczące:
- kwalifikowalności
- typy projektów
- oceny oddziaływania na
środowisko
- typ Beneficjentów
- pomocy publicznej
- grupa docelowa
- wszystkich wskaźników
- limity i ograniczenia
- zasady udzielania zamówień
publicznych
- poziomy dofinansowania i
wartości projektów
- KRYTERIA wyboru projektów
- promocji
- zasady przechowywania i
udostępniania dokumentów
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Kluczowe dokumenty
www.rpo.pomorskie.eu
Regulamin konkursu
SZOOP i Zasady Wdrażania RPO WP
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Kluczowe dokumenty
www.rpo.pomorskie.eu
edytowalny
Zał. 2.1 procedura OOŚ
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Kluczowe dokumenty
www.rpo.pomorskie.eu
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Cel szczegółowy działania:
Spełnione zobowiązania
akcesyjne w zakresie
oczyszczania ścieków w
aglomeracjach od 2 do 10 tys.
RLM oraz poprawiona jakość
wody pitnej.
IZ RPO WP przeznacza na konkurs kwotę
146 774 419 PLN
.
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Typy projektów:
• budowa, rozbudowa sieci kanalizacji zbiorczych,
• budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków,
• przebudowa sieci wodociągowych, wraz z budową, rozbudową lub przebudową innych
niż sieci urządzeń wodociągowych (ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych,
studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód,
urządzenia regulujące ciśnienie wody),
• tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i
podziemnych,
• budowa, rozbudowa infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych.
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Preferencje
• W zakresie ścieków
komunalnych:
a) zakładające jak największą
redukcję zanieczyszczeń
zawartych w ściekach wód
b) całościowo rozwiązujące
problem oczyszczania ścieków
na obszarze danej aglomeracji
ściekowej
Rekomenduje się, by projekty
ubiegające się o
dofinansowanie zostały
zakończone do końca III
kwartału 2018 roku.
Zapis w
Regulaminie Konkursu
Ukierunkowanie terytorialne
• W zakresie ścieków
komunalnych na obszarze
aglomeracji ściekowych
niespełniających wymagań
akcesyjnych
• W zakresie wody pitnej: na
obszarze Żuław
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Typ beneficjenta:
1)
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
2)
związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego,
3)
podmioty wykonujące zadania jednostki samorządu terytorialnego /związku
komunalnego,
4)
jednostki administracji rządowej,
5)
spółki wodne,
6)
jednostki naukowe,
7)
szkoły wyższe.
Grupa docelowa:
1)
mieszkańcy,
2)
indywidualni użytkownicy zasobów środowiska.
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Wskaźniki produktu:
1)
Długość sieci kanalizacji sanitarnej (RW);
2)
Liczba wspartych oczyszczalni ścieków
Szczegółowe wskaźniki produktu i
rezultatu przypisane do typów
projektu
komunalnych;
3)
Liczba wspartych stacji uzdatniania wody.
Wskaźniki rezultatu:
1)
Liczba dodatkowych osób korzystających
z ulepszonego oczyszczania ścieków.
Zasady wdrażania RPO WP
2014-2020 r.
= załącznik 7.1
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Limity i ograniczenia w
realizacji projektów
budowa,
rozbudowa sieci
kanalizacji
zbiorczych,
co do zasady
budowa,
rozbudowa i
przebudowa
oczyszczalni
ścieków
w aglomeracjach od
2 do 10 tys. RLM
wyznaczonych na
podstawie przepisów
ustawy Prawo
wodne.
budowa,
rozbudowa
infrastruktury
zagospodarowania
osadów
ściekowych
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Limity i ograniczenia w
realizacji projektów
przebudowa sieci
wodociągowych, wraz z
budową, rozbudową lub
przebudową innych niż sieci
urządzeń wodociągowych
tylko w tych przypadkach,
gdzie wykazane zostały
straty wody na przesyle w
ilości, co najmniej 20% oraz
pod warunkiem zapewnienia
właściwej gospodarki
ściekowej na terenie objętym
projektem, na obszarze
Żuław
(ujęcia wód powierzchniowych i
podziemnych, studnie publiczne,
urządzenia służące do magazynowania i
uzdatniania wód, urządzenia regulujące
ciśnienie wody),
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Głównymi dokumentami stanowiącymi
podstawę do wyboru projektu będą
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (KPOŚK) wraz z opracowanym
Masterplanem dla wdrażania dyrektywy
91/271/EWG
Informacje:
www.kzgw.gov.pl
zweryfikowane przez samorząd województwa
plany aglomeracji
Informacje:
Departament Rozwoju Ochrony Środowiska
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Informacje dodatkowe:
Termin ogłoszenia naboru: planowany koniec grudnia 2015 r.
Termin składania wniosków: przez miesiąc w II kwartale 2016 r.
Dostępna alokacja: 146 774 419 PLN
Minimalna wartość projektu: 500 tys. PLN (za wyjątkiem typu projektu 4)
Warunki uwzględniania dochodu w projekcie: zryczałtowana stawka
procentowa 25%
Maksymalny poziom dofinansowania: 85% ; 63,75% w przypadku projektów
generujących dochód efektywny
Instrument elastyczności: NIE
Pomoc Publiczna: NIE podlega zasadom pomocy publicznej
Działanie 11.3. Gospodarka wodno – ściekowa
Maja Remizowicz
58 32 68 116
[email protected]
Dziękuję za uwagę
Download