Opis techniczny C.T

advertisement
Projekt budowlany- wykonawczy instalacji ciepła technologicznego
– BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO w OLEŚNIE.
SPIS TREŚCI
DOKUMENTY ZAWODOWE PROJEKTANTÓW
1.
Podstawa opracowania. ................................................................................................ 2
2.
Zakres dokumentacji projektowej. ................................................................................. 2
3. Opis projektowanych instalacji....................................................................................... 2
3.1 Źródło ciepła. .........................................................................................................................2
3.2 Instalacje ciepła technologicznego .........................................................................................3
3.3 Dobór pomp ...........................................................................................................................3
3.4 Rurociągi ...............................................................................................................................7
3.5 Armatura odcinająca ..............................................................................................................9
3.6 Odpowietrzenie instalacji .......................................................................................................9
3.7 Regulacja instalacji ................................................................................................................9
3.9 Próby ciśnieniowe ..................................................................................................................9
4.
Wytyczne branżowe. ..................................................................................................... 9
5. Uwagi końcowe. ........................................................................................................... 10
6. ZAŁĄCZNIKI:
6.1. Obliczenia hydrauliczne instalacji ciepła technologicznego poszczególnych obiegów
6.2. Karty katalogowe pomp obiegowych poszczególnych obiegów
6.3. Karty katalogowe wymienników basenowych
6.4. Karta katalogowa podgrzewacza
CZĘŚĆ RYSUNKOWA.
1. Rzut piwnic – instalacja c.t.
– skala 1:50
2. Rozwinięcie instalacji c.t. wymienników basenowych
- skala 1:50
3. Rozwinięcie instalacji c.t. central wentylacyjnych
- skala 1:50
-1-
Projekt budowlany- wykonawczy instalacji ciepła technologicznego
– BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO w OLEŚNIE.
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.
Podstawę niniejszego projektu budowlanego stanowią:
 Umowa zawarta z Inwestorem,
 Koncepcja programowa oraz wytyczne technologii obiektu,
 Uzgodnienia międzybranżowe,
 Obowiązujące normy i przepisy,
 Program do obliczeń instalacji c.t. THERMO-DANFOSS
2. Zakres dokumentacji projektowej.
Opracowanie obejmuje następujące instalacje wewnętrzne projektowane w obiekcie:
 instalację ciepła technologicznego dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych,
 instalację ciepła technologicznego dla wymienników basenowych,
Dla instalacji określono ogólnie bilans potrzeb poszczególnych mediów. Przedstawiono
projektowany sposób pokrycia występujących potrzeb w odniesieniu do ww. instalacji
z uwzględnieniem technologii obiektu, ponadto opisano charakterystykę rozwiązań oraz
dobrano podstawowe urządzenia wraz z określeniem ich parametrów.
3. Opis projektowanych instalacji.
3.1 Źródło ciepła.
Zasilenie instalacji zaprojektowano z kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. Czynnik
grzewczy o parametrach 80°C/60C podawany będzie z kotłów za pośrednictwem rurociągu do
rozdzielacza głównego zasilającego poszczególne obiegi. Dane techniczne kotłowni oraz schemat
technologiczny wg odrębnego opracowania.
Projektowana kotłownia dostarczać będzie ciepło dla zasilania odbiorników
zgrupowanych w obiegach:
tab.1 Bilans ciepła
Nr obiegu
1
2
3
4
5
Razem:
Odbiorniki
Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego
Instalacja centralnego ogrzewania podłogowego
Instalacja ciepła technologicznego wymienników basenowych
Instalacja ciepła technologicznego central wentylacyjnych
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej
-2-
Moc cieplna kW
13,00
32,50
202,00
261,00
720,00
1228,50
Projekt budowlany- wykonawczy instalacji ciepła technologicznego
– BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO w OLEŚNIE.
3.2 Instalacje ciepła technologicznego
W projektowanym
technologicznego:
obiekcie
następujące
przewidziano
rodzaje
ciepła
– instalację ciepła technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych,
– instalację ciepła technologicznego do wymienników basenowych,
Instalacja ciepła technologicznego dostarcza czynnik grzewczy o parametrach
80/60OC dla nagrzewnic wodnych w zaprojektowanych centralach wentylacyjnych,
natomiast do wymienników basenowych będzie dostarczany czynnik o parametrach
60/50OC wymienników basenowych. Zasilanie instalacji ciepła technologicznego projektuje
się z kotłowni zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku. System doprowadzenia czynnika
wodny-pompowy z rozdziałem mieszanym.
tab2. ZESTAWIENIE ODBIORNIKÓW CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
1.NAGRZEWNICE CENTRAL WENTYLACYJNYCH
Nazwa układu
Typ
Zap. Na ciepło Ilość Producent
1
DanX 9/18 XWP 2xMTZ 80
100,00
1
Dan-Poltherm
2
DanX 3/6 XWP 1xMTZ 50
30,00
1
Dan-Poltherm
3
VS-75-R-RH
46,00
1
VTS
4
VS-75-R-RH
63,00
1
VTS
5
VS-15-R-H-T
22,00
1
VTS
Razem:
261,00kW
2. WYMIENNIKI BASENOWE
Nazwa układu
Zap. na
ciepło
Ilość
B-500
57,5
30
25
32
2
1
1
1
B-250
B-180
B-180
Razem:
202kW
3.3 Dobór pomp
INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA NAGRZEWNIC
Dobór pompy głównej sekcji ciepła techn. dla central went. – pojemność zładu Vz =
680,50 dm3
V
0,86  261000
20
V = 11223,00= 11,22m 3/h
-3-
Projekt budowlany- wykonawczy instalacji ciepła technologicznego
– BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO w OLEŚNIE.
Opory instalacji
Opory rozdzielacza
pi = 35,00kPa
pr = 5,00 kPa
__________________
p = 40,0 kPa = 4,00 mH2O
Dobrano pompę obiegową typ STRATOS 65/1-12 PN 6/10 firmy WILO
Wydajność V =13,46 m3/h
Wysokość podnoszenia H = 4,80 m H2O
Pompa zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz.
Moc znamionowa pompy 0,65 kW.
Dobór pompy wtórnej dla centrali went. N1/W1
V
0,86 100000
20
V = 4300,00= 4,30 m 3/h
Opory na zaworze trójdrogowym
Opory nagrzewnicy
pz = 2,95 kPa
pn = 3,29 kPa
__________________
p = 6,24 kPa = 0,6 mH2O
Dobrano pompę obiegową typ STRATOS 30/1-12 PN 10firmy WILO
Wydajność V =0,52 m3/h
Wysokość podnoszenia H = 0,72 m H2O
Pompa zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230, 50 Hz.
Moc znamionowa pompy 0,20 kW.
Straty ciśnienia na zaworze:
2
 Q 
  100
pz = 
k
 vs 
2
 4,3 
 ×100= 2,96 kPa
 25 
Dobór pompy wtórnej dla centrali went. N1a/W1a
pz = 
V
0,86  30000
20
V = 1290,00= 1,30 m 3/h
Opory na zaworze trójdrogowym
Opory nagrzewnicy
pz = 1,69 kPa
pn = 2,27 kPa
__________________
p = 3,96 kPa = 0,4 mH2O
Dobrano pompę obiegową typ STRATOS 30/1-8 PN 10 firmy WILO
Wydajność V =1,56 m3/h
Wysokość podnoszenia H = 0,48 m H2O
Pompa zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz.
Moc znamionowa pompy 0,09 kW.
Straty ciśnienia na zaworze:
-4-
Projekt budowlany- wykonawczy instalacji ciepła technologicznego
– BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO w OLEŚNIE.
2
 Q 
  100
pz = 
k
 vs 
2
 1,30 
 ×100= 1,69 kPa
 10 
Dobór pompy wtórnej dla centrali went. N4/W4
pz = 
V
0,86  63000
20
V = 2709,00= 2,70 m 3/h
Opory na zaworze trójdrogowym
Opory nagrzewnicy
pz = 2,85 kPa
pn = 5,42 kPa
__________________
p = 8,27 kPa = 0,8 mH2O
Dobrano pompę obiegową typ STRATOS 40/1-4 PN 6/10 firmy WILO
Wydajność V =3,24 m3/h
Wysokość podnoszenia H = 0,96 m H2O
Pompa zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz.
Moc znamionowa pompy 0,09 kW.
Straty ciśnienia na zaworze:
2
 Q 
  100
pz = 
 k vs 
2
 2,7 
pz = 
 ×100= 2,85 kPa
 16 
Dobór pompy wtórnej dla centrali went. N6
V 
0,86  22000
20
V = 946,00= 0,95 m 3/h
Opory na zaworze trójdrogowym
Opory nagrzewnicy
pz = 0,90 kPa
pn = 4,38 kPa
__________________
p = 5,28 kPa = 0,5 mH2O
Dobrano pompę obiegową typ STRATOS ECO-ST 25/1-5 firmy WILO
Wydajność V =1,14 m3/h
Wysokość podnoszenia H = 0,60 m H2O
Pompa zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz.
Moc znamionowa pompy 0,047 kW.
Straty ciśnienia na zaworze:
-5-
Projekt budowlany- wykonawczy instalacji ciepła technologicznego
– BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO w OLEŚNIE.
2
 Q 
  100
pz = 
k
 vs 
2
 0,95 
 ×100= 0,90 kPa
 10 
pz = 
Dobór pompy wtórnej dla centrali went. N3/W3
V
0,86  46000
20
V = 1978,00= 1,98 m 3/h
Opory na zaworze trójdrogowym
Opory nagrzewnicy
pz = 3,92 kPa
pn = 2,68 kPa
__________________
p = 6,60 kPa = 0,66 mH2O
Dobrano pompę obiegową typ STRATOS 40/1-4 PN 6/10 firmy WILO
Wydajność V =2,38 m3/h
Wysokość podnoszenia H = 0,79 m H2O
Pompa zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz.
Moc znamionowa pompy 0,09 kW.
Straty ciśnienia na zaworze:
2
 Q 
  100
pz = 
 k vs 
2
 1,98 
pz = 
 ×100= 3,92 kPa
 10 
INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DLA ZASILENIA WYMIENNIKÓW
BASENOWYCH
Dobór pompy wymiennika basenu zewnętrznego – pojemność zładu Vz = 473,2 dm3
V
0,86  202000
10
V = 17372= 17,37 m 3/h
Opory instalacji
Opory na zaworze trójdrogowym
pi = 33,1 kPa
pz = 3,02 kPa
-6-
Projekt budowlany- wykonawczy instalacji ciepła technologicznego
– BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO w OLEŚNIE.
pr = 5,00 kPa
__________________
p = 41,12 kPa = 4,11 mH2O
Opory rozdzielacza
Dobrano pompę obiegową typ STRATOS 65/1-12 PN 6/10 firmy WILO
Wydajność V =20,04 m3/h
Wysokość podnoszenia H = 4,93 m H2O
Pompa zasilanie prądem jednofazowym, U = 1x230V, 50 Hz.
Moc znamionowa pompy 0,65 kW.
Zawór trójdrogowy dla wymienników basenowych
V
0,86  202000
10
V = 17372= 17,37 m 3/h
Dobrano zawór trójdrogowy typ DR 80 GFLA, DN40; Kvs = 100 produkcji firmy
HONEYWELL.
Straty ciśnienia na zaworze:
2
 Q 
  100
pz = 
k
 vs 
2
 17,37 
 ×100= 3,02 kPa
 100 
pz = 
3.4 Rurociągi
Rurociągi instalacji c.t. wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H74219. Połączenia wykonać jako spawane. Rozprowadzenie przewodów wykonać zgodnie
z częścią rysunkową projektu. Jednocześnie dla umożliwienia przejęcia wydłużeń
termicznych na trasie rurociągów, gdzie nie występuje samokompensacja wykonać należy
kompensatory. Przy połączeniach pionów z poziomami wykonać ramiona kompensacyjne
o długości 0,3 m. Rozmieszczenie punktów stałych oraz przesuwnych wykonać wg
załączonych rysunków.
3.4.1 Izolacje termiczne
Sieć rozdzielczą należy izolować otuliną „THERMAFLEX FRZ”, grubość izolacji: 20
mm, łączona za pomocą kleju Thermaflex 474.
3.4.2 Izolacja antykorozyjna
-7-
Projekt budowlany- wykonawczy instalacji ciepła technologicznego
– BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO w OLEŚNIE.
A. Przygotowanie podłoża:
Powierzchnię przygotowaną do malowania należy przeszczotkować, stosując do
tego celu twarde szczotki (nie stalowe), następnie odpylić i odtłuścić.
B. Wyszczególnienie kolejnych warstw powłoki malarskiej:
 1 × podkład ftalowy modyfikowany schnący na powietrzu UNIKOR - SWA 3231-024
 1 × emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb. 3169-656-XXX
C. Technologia nanoszenia powłoki;
Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta
oraz normą PN-79/H-79070. Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta i
czy termin gwarancji nie został przekroczony. Przygotowanie farby do malowania polega
na ewentualnym usunięciu kożucha, dokładnym jej wymieszaniu, rozcieńczenie do
lepkości roboczej oraz przefiltrowaniu.
Farba podkładowa wymieniona w karcie, dostarczona przez wytwórcę posiada lepkość
240÷300 a, należy ją rozcieńczyć benzyną do lakierów do lepkości roboczej 60÷70 x wg.
Kubka Forda nr 4 w temp. ± 20°C. Lepkość robocza dla emalii mierzona kubkiem Forbda
nr 4 w temp 20°C powinna wynosić przy nakładaniu pędzlem 90÷120x, przy natrysku
40÷60 sek. Do rozcieńczania jej należy stosować rozcieńczalnik jw. Czas schnięcia dla
farby podkładowej - 48 godzin, dla emalii - 24 godziny. Grubość powłoki malarskiej
powinna wynosić 60 mikronów. Po wykonaniu powłoki należy ją sezonować przez 7 dni.
D. Warunki BHP i p.poż.
Składnikami toksycznymi farby podkładowej i emalii są: ksylen, butanol i benzyna
do lakierów. Ze względu na zawartość łatwopalnych i toksycznych składników należy
przestrzegać
obowiązujące
przepisy
BHP
i
p.poż.
zwłaszcza
przy
pracy
w
pomieszczeniach zamkniętych.
E. Konserwacja powłoki malarskiej.
Stan
powłoki
zanieczyszczenia,
należy
które
kontrolować
wymaga
co
całkowitego
12
miesięcy.
usunięcia
Nie
starej
dopuszczać
powłoki.
do
Prace
konserwacyjne powłok malarskich należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy
PN-71/H-97053.
3.4.3 System podwieszania rurociągów
-8-
Projekt budowlany- wykonawczy instalacji ciepła technologicznego
– BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO w OLEŚNIE.
Opis systemu podwieszania rurociągów instalacyjnych
Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociągów
instalacyjnych ciepła technologicznego w budynku projektuje się system szwajcarskiej
firmy HILTI w obejmach z izolacją akustyczną. Obejma z izolacją akustyczną typ HP-HI i
głowicą M8. Montaż do stropu lub ściany betonowej za pomocą pręta ocynkowanego
gwintowanego M8. Kotwienie do ścian lub stropu betonowego za pomocą prowadnicy
przesuwnej ślizgowej typ MSG 1,0/M8 mocowanej kotwą typ HSA. Punkty stałe typ MFP-1
obejma do punktu stałego typ MFP-NW w funkcji średnicy z pakietem odciągowym.
UWAGA: rozstaw podpór (zawieszeń) zgodnie z danymi producenta przewodów,
każda rura powinna być podparta w co najmniej dwóch miejscach.
3.5 Armatura odcinająca
Na rurociągach rozprowadzających zastosować zawory odcinające kulowe.
3.6 Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420, za pośrednictwem
automatycznych odpowietrzników w najwyższych punktach instalacji.
3.7 Regulacja instalacji
Regulacja instalacji odbywać się będzie przy pomocy odpowiednio dobranych
średnic rurociągów oraz zaworów nastawnych typu HYDROCONTROL R firmy
OVENTROP. Na przewodach zasilających nagrzewnice central wentylacyjnych należy
zastosować w/w zawory regulujące poszczególne obiegi, zawory trójdrogowe wg zaleceń
producenta central oraz na przewodzie powrotnym pompy wtórne wg obliczeń zawartych
w projekcie ,a także schematów oraz rysunków zawartych w części rysunkowej.
Wymienniki
basenowe
oraz
podgrzewacze
zabezpieczyć
w/w
zaworami
nastawnymi.
3.9 Próby ciśnieniowe
Próbę ciśnieniową przeprowadzić na zimno i na gorąco wykonać na ciśnienie
próbne = ciśnienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niż 0,4 MPa w czasie trwania t = 30 min.
4. Wytyczne branżowe.
Branża budowlano-konstrukcyjna.
-9-
Projekt budowlany- wykonawczy instalacji ciepła technologicznego
– BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO w OLEŚNIE.
Należy zaprojektować:
- konstrukcje wsporcze dla rurociągów , rozdzielaczy oraz urządzeń technologicznych
- przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać jako p.poż firmy MERCOR
Branża elektryczna.
Należy zaprojektować:
- instalacja zasilania urządzeń (pomp obiegowych):
- pompa główna obiegu c.t.– 0,65 kW, 230V
- pompa wtórna dla N1/W1 – 0,20 kW, 1x230V
- pompa wtórna dla N1a/W1a – 0,09 kW, 1x230V
- pompa wtórna dla N4/W4 – 0,09 kW, 1x230V
- pompa wtórna dla N6 – 0,047 kW, 1x230V
- pompa wtórna dla N3/W3 – 0,09 kW, 1x230V
- pompa obiegowa dla wym. basenowych – 0,5 kW, 1x230V
- instalacja przeciwporażeniowa
5. Uwagi końcowe.
- Instalację technologiczną kotłowni wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi
przepisami oraz Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL „Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
- 10 -
Download