1) Jak to co - W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej

advertisement
Co przyświeca Marii od niemiłosierdzia?
1) Jak to co? Ewangelickie i jehowickie teorie o porwaniu Kościoła w czasie wielkiego ucisku.
Nie czytaliście tego?
2) a) Czilijski ksiądz Emmanuel Lacunza napisał książkę zatytułowaną Przyjście Mesjasza w
chwale i Majestacie, a na jej kartach nauczał nowej interpretacji, że Chrystus powróci nie raz,
ale dwa razy, i że w pierwszej fazie swego powrotu pochwyci swój Kosciół tak aby mógł on
uniknąć królowania przyszłego Antychrysta. W celu uniknięcia jakiegokolwiek cienia
katolicyzmu, Lacunza wydał swą książkę pod przybranym imieniem Rabbi Ben Ezra
rzekomo nawróconego Żyda. Książka Lacunzy znalazła się w bibliotece Arcybiskupa
Canterbury i tam, w 1826 roku, Dr Maitland bibliotekarz Arcybiskupa trafił na nią i
przeczytał. Krótko po tym zaczął on wydawać serię broszur zawierających jezuicki,
futurystyczny punkt widzenia na proroctwa. Idee te szybko znalazły akceptację w AngloKatolickim Rytualnym ruchu w Narodowym Kościele Anglii i wkrótce skaziły samo serce
protestantyzmu.
b) Doktryna o Skrytym Porwaniu weszła w tym samym czasie przez drugie drzwi, poprzez
służbę jednej osoby – Edwarda Irwinga, założyciela tzw. Katolickiego Kościoła
Apostolskiego. To właśnie w londyńskim kościele Irwinga w 1830, młoda dziewczyna
Margaret McDonald wypowiedziała ekstatyczne proroctwo, w którym twierdziła, że nadejście
Pańskie będzie specjalnym, skrytym w celu porwania oczekujących Jego powrotu. Od tego
czasu aż do swej śmierci w1834 Irwing poświęcił swój ogromny talent kaznodziei na
rozprzestrzenianie teorii sekretnego porwania.
3) to instrukcja WOLNEGO KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN:Gdzieś około początku
Wielkiego Ucisku nastąpi porwanie Kościoła i Wesele Baranka. Pan Jezus przyjdzie na
obłoki(nie na ziemię) i zabierze nas do siebie, na ucztę weselną. (1 Tes. 4;13-18 i Obj. 19;1-9).
Dopiero kiedy 7 lat wielkiego ucisku dobiegnie końca, Pan Jezus przyjdzie powtórnie w
niewyobrażalnej chwale i potędze na ziemię i zaprowadzi porządek. Szatan zostanie spętany
na 1000 lat, po czym zostanie wypuszczony, odbędzie się ostateczna bitwa, szatan będzie
pokonany, nastąpi sąd ostateczny, wszyscy, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa zostaną
osądzeni i wraz z szatanem wrzuceni do jeziora ognistego. Na koniec cała skażona grzechem
ziemia zostanie zniszczona i Bóg stworzy nowy wszechświat w którym będziemy już na
zawsze żyć z naszym Panem”
Zbieżność, czy celowa manipulacja?
KATOLICY NIE DAJCIE SIĘ ZWIEŚĆ!
4) kolejne wypociny wolnych chrześcijan.
16. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a
zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 17. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi
będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z
Panem.
Tu mamy już więcej szczegółów. Zabrzmi trąba Boża – najpierw zstępuje Pan, ale nie na
ziemię, jak zwykło się uważać ale na obłoki i zmartwychwstaną chrześcijanie. Potem
pozostali żywi wierzący, wraz ze zmartwychwstałymi zostaną porwani w powietrze,
naprzeciw Pana. To porwanie na obłoki nazywamy pochwyceniem gdyż słowo to pochodzi z
łacińskiego słowa harpazo “pochwyceni, porwani” w tym tekście. Porównaj też opis
zmartwychwstania wierzących z listu do Koryntian :
1 Kor 15:20-23
KATOLICY CZY NIE WIDZICIE, ŻE WAS ROBIĄ W KONIA! UNA SANCTA
CATHOLICA ET APOSTOLICA ECCLESIAE!
5) JAK TO PRZECZYTACIE, CO PISZE JONATAN DUNKEL, ( ADWENTYSTA DNIA
SIÓDMEGO) TO BĘDZIECIE WIEDZIEĆ, CO WYMYŚLI JESZCZE MARIA Z
IRLANDII:
Odznaczajcie sobie punkt po punkcie, a zobaczycie czym ona zwodzi:
“Zacytujmy tekst na jaki najczęściej powołują się zwolennicy teorii o sekretnym i
niewidzialnym pochwyceniu chrześcijan przez Chrystusa.
“Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy
najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu,
razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze
będziemy z Panem.” (1Tes.4:15-17).
Czy opis ten zawiera coś sekretnego i niewidzialnego? Przeciwnie. Mówi, że Chrystus “na
głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba”, że wtedy “powstaną ci, którzy umarli w
Chrystusie”, że wtedy zabrani zostaną do nieba ci, którzy żywo doczekali przyjścia Pana.
“Głos” archanioła, dźwięk “trąby Bożej”, zmartwychwstanie sprawiedliwych, zabranie
wszystkich zbawionych na spotkanie z Chrystusem, nie implikują niczego sekretnego, ani
niewidzialnego.
Zapoznajmy się z tym, co według Słowa Bożego ma cechować powtórne przyjście Jezusa
Chrystusa.
1. Przy powrocie Jezusa “ujrzy Go wszelkie oko” (Ap.1:7). Nie będzie to sekretne przyjście,
widoczne tylko przez niektórych. Ujrzą Go nawet niewierzący (Ap.1:7). Nie będzie to
duchowe przyjście, skoro “ujrzymy Go takim, jakim jest” (1J.3:2).
2 Chrystus “przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi” (Mt.16:27), prowadząc z sobą
niezliczone zastępy niebieskie (Ap.19:11-16; 2Tes.1:7).
3 Nastąpi wówczas zmartwychwstanie sprawiedliwych (1Kor.15:52), którzy na odgłos trąby
(Mt.24:31) zostaną przemienieni (1Kor.15:53).
4 W dzień powtórnego przyjścia Chrystusa “biadać będą wszystkie plemiona ziemi”
(Mt.24:30). Niesprawiedliwi wołać będą “do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed
obliczem tego, który siedzi na tronie” (Ap.6:16; 2Tes.1:7-10).
5 “Pan Jezus zgładzi tchnieniem ust swoich i wniwecz obróci samym objawieniem swego
przyjścia” antychrysta (2Tes.2:8).
6. Przyjście Jezusa będzie niespodziewane dla tych, którzy nie oczekują Jego powrotu
(2P.3:10; 1Tes.5:2-4). Czy jednak będzie niewidzialne? Aniołowie Boży powiedzieli uczniom
Jezusa: “Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go
wstępującego do nieba” (Dz.10:11). Skoro Jezus przyjdzie “tak samo”, jak widzieli Go
uczniowie odchodzącego do nieba, to znaczy, że Jego przyjście po nas będzie widzialne, a nie
sekretne.
Dołóżcie do tego “odmawiajcie Różaniec i Koronkę” a orędzie do świata jest gotowe!!!
CZUWAJCIE!
6) TEN SWĄD SZATANA JEST OD PONAD 30 LAT W KOŚCIELE. Jej słowa to żadna
rewelacja. Ona szuka sensacji pośród szukających sensacji, by ich zwabić do siebie!
Do komercyjnych firm zostały Kościoły na Zachodzie już przekazane dawno. Wystarczy
poczytać co się dzieje w Niemczech, Holandii, Francji – to nie nowość! Dostępność do
Sakramentów jest ograniczona – to też nie nowość. CZY MARIA POWIEDZIAŁA, ŻE
TRZEBA UPAŚĆ NA KOLANA PRZED BOGIEM I GO ADOROWAĆ! DLA POLAKÓW
KATOLIKÓW TO OCZYWISTE (no też nie dla wszystkich), ALE DLA LUDZI
ZACHODU JUŻ ZUPEŁNIE NIE! ONA PISZE, ŻE W KOŚCIOŁACH JEST
UTRUDNIONY DOSTĘP DO SPOWIEDZI. TO I JA WYCZYTAM W NEWSACH!
Przed Bogiem trzeba upaść na kolana!! Poszukujący sensacji podniecają się każdym jej
słowem, bo dopasowuje je do sytuacji.
Trzeba czujności, jak nigdy wcześniej.
7) W KOŚCIOŁACH SIĘ NIE ZARZĄDZA, KOŚCIOŁY TO NIE INSTYTUCJE DO
ZARZĄDZANIA, LECZ ŚWIĄTYNIE BOGA! TAM DOKONUJE SIĘ PRAWDZIWA
OFIARA.
Ona pisze o zarządzaniu!!!!!
Jeszcze zbyt mało ostrzegacie i zbyt mało piszecie, by ostrzec innych!!!
8) JEJ STRATEGIA POLEGA NA WPROWADZENIU NAUKI LUTRA, KALWINA DO
UMYSŁÓW KATOLIKÓW POWOŁUJĄC SIĘ NA NADCHODZĄCE OSTRZEŻENIE,
BY USPIĆ CZUJNOŚĆ. A CELEM ATAKU JEST POLSKA, BO STAD WYCHODZI
ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA DLA INNYCH NARODÓW.
JEZUS JEST MOIM PANEM!
12.10.2012
W Nowym Raju 12 narodów będą różne poziomy. Na dolnym poziomie będą miasta i wsi
wszystkich pracujących w dobrobycie pokoju, miłości, szczęściu i zadowoleniu. Niczego nie
będzie brakowało. Ja będę ich Królem, ich Mistrzem, i będę wśród nich panował w
Mistycznym Zjednoczeniu.
Następnie będą wyższe poziomy. Utrzymają one wszystkie narody razem, w jedności z
Moimi Naukami, a wszyscy ludzie wymieszają się w pełnej harmonii między sobą oraz w
harmonii z dzikimi zwierzętami ziemi, zarówno dużymi jak i małymi.
OTO SIĘ MODLĄ: (41) Pomóż im zobaczyć Prawdę i ubiegać się o przebaczenie za ich
wszystkie grzechy,
Tak aby mogli być uratowani i wejść jako pierwsi do bram Nowego Raju.
Modlę się za te słabe dusze, mężczyzn, kobiet i dzieci, i apeluję o odpuszczenie im ich
grzechów.
DWANAŚCIE NARODÓW JEST JUŻ PRAKTYCZNIE PRZEZ NICH
PRZYGOTOWANYCH JAKO STRATEGIA DO DZIAŁANIA. NA TEREN POLSKI
STERUJE CENTRALA Z NIEMIEC, BO TAM SĄ POLACY, KTÓRZY AGITUJĄ W
POLSCE I ZAKŁADAJĄ STRUKTURY.
Skażenie protestantyzmem i nauką ŚJ jest uderzające i na tej zasadzie jak International prayer
group ma Funkcjonować Armia Boga!
Protestanckie myślenie przejawia się w modlitwach do Maryi: Ona pisze: „Módl się także,
aby opiekowali się swoim stadem Zgodnie z prawdziwymi naukami Kościoła Katolickiego. O
Najświętsza Boża Matko, daj nam, Twojej Reszcie Kościoła na ziemi,
Dar przywództwa, tak abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze w kierunku Królestwa Twojego
Syna. (38) DAR PRZYWÓDZTWA! CZY MARYJA WYPRASZAĆ MA DAR
PRZYWÓDZTWA?
ZAŚLEPIENIE WYZNAWCÓW POLEGA NA TYM, ŻE W ZAFASCYNOWANIU
SZCZEGÓŁAMI NOWEGO RAJU, PROPOZYCJĄ WEJŚCIA DO NIEGO, ZUPEŁNIE
ZAPOMNIELI, CO JEST KATOLCKIE, A CO PROTESTANCKIE.
TO WSZYSTKO, CO TA APOSTATKA PISZE MOŻNA PRZECZYTAĆ W KSIĄŻCE ŚJ:
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi.
TERAZ BĘDZIE URABIAĆ UMYSŁY O RAJU I ROZDZIELAĆ FUNKCJE.
ONI SĄ DUCHOWYMI NISZCZYCIELAMI – I TAK ŁATWO NIE PODDADZĄ SIĘ
(NIE TYLKO ZE WZGLĘDU NA HONOR!)
JEJ PISMA TŁUMACZONE SĄ SZYBKO I BYLE JAK, ABY NIE BYŁO CZASU NA
ZASTANOWIENIE SIĘ NAD TREŚCIĄ – TO TYPOWE ZJAWISKO PROPAGANDOWE!
CZUWAJCIE
MARIA Z IRLANDII JUŻ PRZECIEŻ TWORZY EKUMENIZM NA SWOICH
WARUNKACH, pisząc jednocześnie o KK i Kościołach Chrześcijańskich. Wyznawców Jej
pism i doktryny nie powinna zadziwić obecność BISKUPKI na SOBORZE. NIE POWINNI
SIĘ OBURZAĆ, PRZECIEŻ TO WYNIK JEJ SŁÓW O KOŚCIOŁACH
CHRZEŚCIJAŃSKICH. I CI, KTÓRZY MÓWIĄ, ŻE SĄ KATOLIKAMI, JEJ WIERZĄ, a
wszystko pod hasłem ostrzeżenia, chipów i wiekowego wybraństwa! TAKTYKA JEST
PROSTA Złapać resztki wiernych, modlących się, wmówić im, że są WYBRANI, odizolować
od KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO wmawiając, że już został zniszczony! TAK
ODCHODZILI LUTER KALWIN I INNI, A DZISIAJ MARIA Z IRLANDII WRAZ Z JEJ
WYZNAWCAMI.
POLONIA SEMPER FIDELIS!
W POJEDYNCZYCH egzemplarzach jej pism tego przeciętny KATOLIK nie wychwyci, ale
jak przeczyta się całość to zatrważające jaka V-KOLUMNA ROŚNIE! O ZGROZO!
POLACY – KRUCJATA, KRUCJATA, KRUCJATA! JASNA GÓRA – gdzie jest
prawdziwa
wolność
dzieci
tego
narodu!
Z notatek PROTESTANTA:”Dla mnie nie podlega dyskusji, że Rzym Kat z ewangelicznym
chrześcijaństwem, nie ma wiele wspólnego, jeżeli cokolwiek wspólnego ma. Wielu
protestantów, dało się ok 30 lat temu zwieść, że ruchy oazowe, i różne inne, śpiewanie
protestanckich piosenek, przybliży katolików do Słowa. Generalnie, stało się odwrotnie,
wielu protestantów po tym jak zatraciło wiarę i wrażliwość na Słowo Pana, gdy ich życie
uległo deprawacji, stało się dziwnymi filokatolikami. Możemy patrzeć i głupio się cieszyć
“wspólnymi punktami”, ale czy można zlekceważyć obrządki demonów (różaniec, kult
zmarłych i inne mroczne tradycje) i straszliwe bałwochwalstwo, które, jak pisze Paweł jest
oddawaniem czci demonom? Niedawno czytałem, że ok 7 mln Polaków bierze udział w
różnych pielgrzymkach, do maryjnych miejsc (w istocie do siedliski demonów). Jak można
mówić,że tradycja obowiązuje wraz z Pismem, jak bardzo często, ta tradycja często oparta na
baśniach neguje Słowo? Jak instytucja, która przez wieki występowała przeciwko Słowu,
może teraz, gdy nie odwróciła się od tych ponurych obrzędów, nagle być dobra? Po za tym,
dziwię się moim rodakom, że trwają przy watykańskiej organizacji, która w przeszłości,
prawie zawsze była przeciwko naszym interesom narodowym. Wspieranie Cesarzy
Niemieckich, Krzyżaków, namówienie nas na idiotyczną odsiecz wiedeńska, która wzmocniła
przyszłych zaborców. Słusznie, między innym z tego powodu Rafał Ziemkiewicz w ostatnim
UważamRze nazwał nas frajerami Europy. Zniszczenie duch Polaków, poprzez deprawację
kontrreformacji, która była przeciwko reformom kraju, potępienie naszych powstań
narodowych itd… Przykłady można by mnożyć. Nawet zeświedczałe dzisiaj, kraje
protestanckie, są bardziej praworządne i lepiej zarządzane, niż katolicka Polska. Sorry
panowie katolicy, ale sądzę, że dzisiaj mnie nic z wami nie łączy.”
ALE GNOZA MARII Z IRLANDII POSUWA SIĘ DALEJ. DAJMY IM ODMAWIAĆ
RÓŻANIEC I KORONKĘ, NIECH ODMAWIAJĄ, ALE NIECH NAUCZĄ SIĘ
PRAWDZIWEJ DYSCYPLINY I ODMAWIAJĄ INNE MODLITWY. NIE POZWÓLMY
IM ROZWAŻAĆ, ONI MAJĄ BYĆ POSŁUSZNI MODLITWIE. NIECH URABIAJĄ W
SOBIE POSŁUSZEŃSTWO PRZEZ MODLITWĘ, A MY BĘDZIEMY ICH DALEJ
ZATRUWAĆ FAŁSZYWĄ NAUKĄ
DUCH SOBORU ZOSTAŁ PRZESIĄKNIETY PROTESTANTYZMEM, co przyznaje sam
papież Benedykt XVI, nazywając GO pierwszym ekumenicznym Soborem, prześlizgnął się
do TEOLOGII i niestety umysłów wierzących, czego efektem są gitary, klaskanie, skakanie, a
nie ma prawdziwej adoracji!
NIELICZNI to zauważyli i walczą, sprzeciwiają się i są DUCHOWYMI MĘCZENNIKAMI.,
gdy zabrania im się oddawania największej CZCI BOGU JEDYNEMU. SZATAN nie
przestaje ich jednak GNĘBIĆ i tej GARSTCE podsuwa kolejny misterny PLAN. Poprzez
swoich wysłanników POKAZUJE RUINĘ KOŚCIOŁA i mówi: TERAZ MUSICIE SIĘ
ZACZĄĆ BAĆ, BĘDĄ WAS CHIPOWAĆ, zabiorą wam wszystko.. KOŚCIÓŁ STAŁ SIĘ
ZGNILIZNĄ, CHRYSTUS OPUŚCIŁ SWÓJ KOŚCIÓŁ.
MĄDRA PANNA odpowie: PANIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI. WSPOMNIJ NA TWOJE
SŁOWA, ŻE NIE OPUŚCISZ TWOJEGO KOŚCIOŁA. OKAŻ NAM SWOJE
MIŁOSIERDZIE.
GŁUPIA PANNA powie: GDZIE OLIWA? MUSZĘ SIĘ SCHRONIĆ. DAJ MI PANIE
NIEŚMIERTELNOŚĆ, ABYM BYŁA W TWOIM RAJU. WYNIEŚ MNIE PANIE NA
GÓRĘ SYJONU I DAJ MI BEZPIECZNE SCHRONIENIE.
Taka jest protestancka idea pochwycenia Kościoła. WYBRAŃCY, OPIECZĘTOWANI,
WEJDĄ NA CHMURKĘ I ZOSTANĄ POCHWYCENI, A RESZTA NIECH TRWA W
UCISKU!!!! MARIA Z IRLANDII MÓWI JĘZYKIEM ŚJ, mówi o Kościele
Zjednoczeniowym (nie bezpośrednio, aby się od razu nie zorientować)
NIE JESTEM GOŁOSŁOWNY: PORÓWNAJCIE PISMA MARII Z IRLANDII Z
WYZNANIEM WIARY PEWNEGO PROTESTANTA< CZY JAK GO TAM ZWAĆ:
"Moje
wyznanie
wiary
Całe Pismo Święte, czyli wszystkie kanoniczne księgi Starego i Nowego Testamentu [w
łącznej liczbie 66] są natchnionym Słowem Bożym, wolnym od błędu, objawionym ku
zbawieniu człowieka jako źródło i przewodnik w sprawach wiary, doktryny i życia.
Wierzymy w jednego Boga, stworzyciela wszechrzeczy, nieskończenie doskonałego i
wiecznie istniejącego w trzech Osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, druga Osoba Trójcy. On, mimo iż istniał od zawsze z
Bogiem i jako Bóg, uniżył się i został zrodzony z dziewicy. Prowadził na ziemi bezgrzeszne
życie, będąc równocześnie w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Dokonywał cudów
uwiarygodniających Jego Boskość i zmarł na krzyżu wylewając krew, poniósłszy
odkupieńczą śmierć w miejsce każdego człowieka dla naszego zbawienia. Został cieleśnie
zmartwychwzbudzony i fizycznie wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Powróci
cieleśnie na ziemię w mocy i chwale, aby osądzić tych, którzy Go odrzucili, a także obdarzyć
chwałą świętych i przynieść zbawienie narodowi Izraela.
Adam i Ewa jako pierwsi ludzie zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, lecz upadli
ulegając pokusie szatana, wprowadzając całą ludzkość w stan grzechu i duchowej ciemności,
co spowodowało oddzielenie człowieka od Boga. Z tego powodu odrodzenie z Ducha
Świętego jest absolutnie konieczne dla zbawienia.
Odkupieńcza śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi jedyny środek dla
usprawiedliwienia i zbawienia wszystkich, którzy wierzą. Zbawienie jest dane z łaski przez
wiarę każdemu, kto prawdziwie opamięta się ze swoich grzechów i położy całkowitą ufność
w Chrystusie. Taka osoba z radością wyzna Go jako Pana i Zbawiciela. Ci, którzy są zbawieni,
narodzili się na nowo z Ducha Świętego i stali się prawdziwymi dziećmi Boga.
Pan nakazał nam ochrzcić się w wodzie na znak nowego życia w Nim, a także wspominać
Jego śmierć na krzyżu spożywając Wieczerzę Pańską. Jednakże praktyki te nie mogą być
postrzegane jako środki zbawcze.
Dary Ducha Świętego są udzielane członkom Ciała Chrystusowego tak, jak sprawia Duch.
Celem tego obdarowania jest budowanie Ciała Chrystusa. Wierzymy, że wedle nauczania
Nowego Testamentu wszelkie dary Ducha Świętego będą działać w Kościele aż do powrotu
Chrystusa. Celem ich wykorzystywania jest uwielbienie Boga przez pokorną służbę Jego
ludowi, a nie okazywanie wyższości duchowej czy dowodzenie chrześcijańskiej dojrzałości.
Żaden prawdziwy dar Ducha nie jest dzisiaj źródłem nowych objawień o charakterze
doktrynalnym, ani nie istnieją apostołowie czy prorocy funkcjonujący w taki sam sposób jak
ci opisani w Piśmie Świętym.
Wierzymy w literalne wypełnienie proroctw biblijnych i ciągłość roli narodu izraelskiego w
Bożym planie zbawienia. Nastąpi dosłowne pochwycenie Kościoła, będzie miał miejsce
wielki ucisk, a po nim powróci Chrystus w ciele, aby dokonać sądu nad narodami i przynieść
zbawienie narodowi żydowskiemu. Potem ustanowi On Tysiącletnie Królestwo i będzie
panował w Jerozolimie przez 1000 lat, po czym nastąpi Sąd Ostateczny. „
http://www.apologetyka.alleluja.pl/tekst.php?numer=26745
TAK CHCECIE BRONIĆ WASZEJ WIARY, SPRZEDAJĄC SIĘ ZA OBIETNICE RAJU
NA ZIEMI?
CZY KTOŚ MA JAKIEŚ WĄTPLIWOŚCI. POLACY. RÓŻANIEC, RÓŻANIEC
RÓŻANIEC WSZEDZIE W DOMU, W PRACY NA ULICY.
MARII Z IRLANDII Z TRUDEM PRZYCHODZĄ DO PISANIA PRZEZ
“PROWADZĄCĄ” REKĘ SŁOWA TAKIE JAK NIEPOKALANA, PRZENAJŚWIĘTSZY,
NAJŚWIĘTSZE! JAKO NAWRÓCONA Z GNOZY NA KOLEJNĄ GNOZĘ
NNIKOLAITÓW (Ap) ICH PO PROSTU NIE ZNA!
JESLI W KOŚCIOŁACH RZYMSKO KATOLICKICH DOKONUJĄ SIĘ PROFANACJE
PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM, TO NIE ZDZIWI MNIE NAWET FAKT,
GDYBY STWIERDZIŁA< ŻE JEJ PISMA SĄ DYKTOWANE PRZED
TABERNAKULUM. DYM SZATANA JEST ZWODNICZY!!!
MARYJO, NA TWOJE RĘCE SKŁADAMY NASZE WYZNANIE WIARY. Nazywamy się
KATOLIKAMI dlatego, że jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w to wszystko, co Bóg objawił, a
przez Kościół katolicki do wierzenia podaje.
CZY TAK SIĘ MODLI KATOLIK CZY GNOSTYK?
Krucjata Modlitwy (79) – Za 2 miliardy zagubionych dusz
Czwartek, 27.09.2012, 09.00
„O Drogi Jezu, błagam Cię, wylej na zagubione dusze Twoje Miłosierdzie.
Przebacz im odrzucenie Ciebie i wykorzystaj moją modlitwę i cierpienie, tak abyś poprzez
Twoje Miłosierdzie mógł wylać na nich Łaski, których potrzebują, aby uświęcili swe dusze.
Proszę Cię o dar ułaskawienia dla ich dusz.
Proszę Cię, otwórz ich serca, tak aby poszli do Ciebie i proszę Cię, napełnij ich Duchem
Świętym, aby mogli przyjąć Prawdę Twojej Miłości i żyć na zawsze z Tobą i całą Bożą
rodziną.
Amen.”
TYLKO 2 MILLIARDY ZAGUBIONYCH? DLACZEGO MAMY OGRANICZAĆ BOŻĄ
ŁASKĘ MIŁOSIERZIA?! MOŻE CI WYBRAŃCY SĄ ZAGUBIENI I ŚLEPI?
TAKIE MODLITWY SŁYSZYMY PODCZAS MODLITWY WIERNYCH, GDZIE
WYMIENIANE SĄ INTENCJE A PO NICH SŁYSZAMY….Ciebie prosimy, wysłuchaj nas
Panie,….a gdzie modlitwa?
78 Spowoduj jedność wszystkich moich braci i sióstr dla oddania hołdu Twojej obietnicy
przyniesienia nam wiecznego życia i wejścia do Twojego Raju. Amen.”
GNOZA HOŁD OBIETNICY – Tak składają hołdy ci, którzy za wszelką cenę wejść do
Nowego Raju, a BOGU TRZEBA NIEUSTANNIE DZIEKOWAĆ ZA JEGO WIELKIE
DZIEŁA.
76 Pomóż mi uwierzyć, wypełniając moje serce Twoją Miłością. Następnie trzymaj mnie i
ocal mnie od udręki wątpliwości. Amen.”
TO JEST MISTYKA? To diabelskie poczucie mówiące, aby tylko nie zwątpić w jego
kłamstwa.
75 Pomóż mi powstać i być zaliczony jako prawdziwy Chrześcijanin, prawdziwy żołnierz w
Twojej armii, pokorny i skruszony w moim sercu, na pamiątkę Ofiary, którą uczyniłeś dla
mnie.
NIE TRZEBA PRZYZNAWAĆ SIĘ, ŻE JEST SIĘ KATOLIKIEM. Witajcie bracia
Chrześcijanie z całą waszą fałszywą nauką o PAMIĄTCE Ofiary uczynionej.
Z DIALOGU MIĘDZY KATOLIKIEM A PROTESTANTEM:
KATOLIK: Msza święta nie jest tylko prostym przedstawieniem ofiary krzyżowej, lecz jest
samą ofiarą krzyżową, która się podczas Mszy świętej ponawia, skoro tu i tam jest ten sam
dar, składany Bogu Ojcu w ofierze, i ten sam ofiarujący się za pośrednictwem kapłanów, a
tylko sposób ofiarowania jest inny. 1. żeby Bogu oddać należną cześć i dlatego jest to ofiara
latreutyczna, czyli pochwalna;
2. żeby Bogu składać dzięki za Jego wielką chwałę i za wyświadczone nam dobrodziejstwa, i
dlatego jest to ofiara eucharystyczna, czyli dziękczynna;
3. żeby sobie uprosić łaski i dobrodziejstwa, a dlatego jest to ofiara błagalna;
4. żeby od Boga uzyskać pojednanie, to jest przebłagać Go za grzechy, popełniane przez
żyjących, i uprosić darowanie kar, na jakie oni zasłużyli, oraz wyprosić zmiłowanie duszom
w czyśćcu cierpiącym, i dlatego jest ona ofiarą przebłagalną.
HERETYK: Znów umiera?? Miliony razy?? Katolicy, jesteście okrutni! Zaprzeczacie słowom
Pana i ciągle Go krzyżujecie. A On sam mówi: Hbr.10:10, Hbr.9:28, Hbr.10:12, 1P3:18czy ty
masz Pismo Święte? Ja Ci wskazuję fragmenty, a ty mi dyrdymały piszesz. Jeden raz Jezus
umarl i powiedział wtedy: “Wykonało się”. Czy Ty podważasz autorytet Pisma?? Bo jeżeli
tak, to nie mamy bazy wyjściowej do dyskusji.
KATOLIK: Znam te fragmenty niemalże na pamięć. “To bowiem uczynił raz na zawsze,
ofiarując samego siebie.”, w Hbr 7, 24 przeczytasz, że “Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki,
ma kapłaństwo nieprzemijające.”. Ofiara Chrystusa 2 tys. lat temu, oraz ofiara Mszy są jedną
i tą samą ofiarą. W ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób
bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w
sposób krwawy. Kapłaństwo Chrystusa nie miało skończyć się wraz z Jego śmiercią, dlatego
w czasie Ostatniej Wieczerzy, zostawił Kościołowi ofiarę widzialną, której moc będzie
udzielała odpuszczenia grzechów, które codziennie popełniamy.
HERETYK: Ale po co ten Chrystus znów jest ofiarowany? On raz się ofiarował i to była
ofiara doskonała. Czy wy wątpicie w jej doskonałość? My teraz mamy przez wiarę przyjąć jej
sprawczą moc i nic więcej. Ona już się dokonała. Jezus uzył czasownika w czasie
przeszłym :wykonało się”. Ona nie wykonuje się juz!”
GDZIE NAJLEPIEJ PRZENIEŚ TURUCIZNĘ GNOZY? W ŚRODOWISKA KATOLIKÓW
I NA RUINACH BUDOWAĆ I WSKRZESZAĆ FAŁSZYWĄ NAUKĘ!
74 „O, Matko Boża, pomóż mi przygotować moją duszę na Dar Ducha Świętego.
Weź mnie jak dziecko za rękę i prowadź mnie na drodze Ku Darowi Rozeznania przez moc
Ducha Świętego. Otwórz moje serce i naucz mnie poddania się ciałem, umysłem i duszą.
Uwolnij mnie od grzechu pychy i módl się, abym uzyskał przebaczenie
za wszystkie przeszłe grzechy, aby moja dusza została oczyszczona, a ja uzdrowiony,
tak abym mógł otrzymać Dar Ducha Świętego.
CZY MARYJA UWALNIA OD GRZECHU?????? GNOSTYK SPOKONIE SIEDZI NA
FOTELU I MODLI SIĘ TY MARIO MNIE UWOLNIJ I PAMIĘTAJ MÓDL SIĘ ZA
MNIE< ABY MI DAROWANO< A JA SPOKOJNIE OBEJRZĘ SOBIE JAKIŚ SERIAL.
73 Ocal ich od ognia Piekła także poprzez moje modlitwy i zmiłuj się nad ich duszami.
Amen.”
GNOSTYK CHCE MIEĆ WIELKIE ZASŁUGI I TYLKO ON, BO JAKŻE TO
WSPANIALE< ŻE TAKŻE POPRZEZ JEGO MODLITWY DUSZE ZOSTANĄ
URATOWANE.
71 „O Jezu, uratuj Boże dzieci od antychrysta. Uchroń nas od planów kontroli ziemi.
Ocal nas Panie od prześladowań. Obroń ciemne dusze od antychrysta, tak aby mogły być
odkupione W Twoich Oczach.
TYLKO CIEMNE DUSZE MAJĄ BYĆ UWOLNIONE. WEDŁUG GNOSTYKA TAK,
PONIEWAŻ JEST ON NA TYLE OŚWIECONY, ŻE ON WSZYSTKO WIE I NIE
POTRZEBUJE OCHRONY – ON NIE BŁĄDZI I NIE JEST NARAZONY NA
NIEBEZPIECZEŚTWA.
TAK NAUCZYCIELE GNOZY INTERPRETUJĄ SĄD, PRZYJŚCIE MESJASZA I
PIECZĘĆ:
DLATEGO PISMA MARII BYŁYBY PODPADAJĄCE GDYBY NAZWAŁA JE JAK W
GNOZIE EWANGELIĄ PRAWDY, LECZ NAZWANA ZOSTAŁA “KSIĘGĄ PRAWDY”
Cytat:
“Efekt pojawienia się Posła Bożego opisuje Ewangelia Prawdy (Teksty z Nag-Hammandi) w
rozdziale „Przyjście Jezusa jest sądem nad światem”.
I to jest tym wyrokiem, który nadszedł z wysoka, który osądził każdego, stając się mieczem
dobytym do podwójnego cięcia, co tnie na tę samą stronę. Gdy ukazało się Słowo, które
znajduje się w sercu tych, co je głoszą – a nie był to dźwięk, bo ono stało się ciałem – wielkie
drżenie powstało wśród naczyń. Niektóre z nich stały się puste, inne wypełnione, ponieważ
jedne zadbały o siebie, a inne się wywróciły; niektóre uświęcone, inne porozbijane. Wszystkie
przestrzenie poruszyły się i zadrżały, ponieważ nie miały ani trwałości, ani ustanowienia.
Plane przestraszyła się, nie wiedząc co począć, zasmucona narzeka, męczy się, bo nie zna
niczego. Gdyż zbliżyła się do niej gnoza, która jest jej zniszczeniem, razem z jej wszystkimi
emanacjami. Plane okazuje się pusta, bo nie posiada niczego w sobie. Ukazała się prawda,
poznały ją wszystkie jej emanacje. Pozdrawiały Ojca, istniejącego w prawdzie i doskonałej
sile łączącej ją z Ojcem, gdyż każdy kocha prawdę. Prawda to usta Ojca. Językiem jego jest
Duch Święty. Kto łączy się z prawdą, ten łączy się z ustami Ojca, językiem swoim przyjmuje
Ducha Świętego. Takie jest objawienie Ojca i jego ukazanie eonom. Objawił to, co w nim
ukryte, a tym samym objaśnił siebie
Pojawiające się wyrażenia „wyruszyć” i „przybyć tutaj” mają dosłowne znaczenie, należy je
rozumieć w ich znaczeniu przestrzennym. Wysłannik przemierza realną drogę z zewnątrz ku
obdarowanemu terytorium świata w celu dostania się do miejsca w samym środku przestrzeni,
w którym został uwięziony człowiek. Aby tam się dostać, musi przeniknąć jego wszystkie
koncentryczne powłoki, czyli rozliczne sfery, eony czy światy.
Dlatego poślij mię, Ojcze!
Z pieczęciami w ręku chce zstąpić na ziemię.
Przewędruję regiony wszystkich eonów,
wszystkie tajemnice odsłonię,
i objawię postacie bogów,
i ukażę drogę ukrytą,
która nazywa się gnozą.
CZYŻ NIE JESTEŚMY TEGO ŚWIADKAMI.
WE WSZYSTKICH SEKTACH GNOSTYCKICH STOSOWANO I JAK WIDAĆ STOSUJE
SIĘ DO DZIŚ CODZIENNE ODNOWIENIE INICJACJI I CHRZTU. INSTRUKCJA
CHRZTU jako SPHRAGIS MÓWI O CODZIENNYM ODNAWIANIU PIECZĘCI BOGA!
DLA GNOSTYKÓW WSZYSTKIE MODLITWY MOŻNA ROZŁOŻYĆ W CZASIE, ALE
MODLITWĘ PIECZĘCI (33) TRZEBA ODMÓWIĆ CODZIENNIE.
Com napisał napisałem. A resztę pozostawiam Wam do przemyśleń i do modlitwy
Download