PIERWSZA POMOC W RAZIE WYPADKU

advertisement
ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W RAZIE WYPADKU
Do prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędna jest właściwa
praca wszystkich narządów i układów. Zaburzenia którejkolwiek z funkcji
organizmu, a szczególnie tej odpowiedzialnej za jego bezpośrednie życie tj.
czynności oddechowej i krążenia powoduje, w krótkim czasie, zagrożenia życia
gdyż organizm ludzki ma niewielką rezerwę tlenu niezbędnego do
prawidłowego funkcjonowania.
Sytuacje wymagające doraźnej pomocy najczęściej są wynikiem:
- ciężkich uszkodzeń ciała na skutek nieszczęśliwych wypadków,
- groźnych dla życia ostrych zachorowań,
- zatruć.
Doraźnej pomocy (pierwszej pomocy) wymaga poszkodowany u którego
w wyniku urazu, zranienia lub groźnego dla życia ostrego zachorowania
dochodzi do zaburzenia ważnych czynności życiowych tj. oddychania, akcji
serca
i krążenia.
Udzielanie pomocy w nagłych przypadkach powinno przebiegać zgodnie
z wzorcem „łańcucha ratunkowego” złożonego z pięciu kolejnych ogniw
zapewniających poszkodowanemu wszelką pomoc od momentu nagłego
zdarzenia do czasu udzielenia mu fachowej pomocy lekarskiej.
Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy
życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania ciężkich dodatkowych
powikłań do czasu przekazania go w ręce służb ratowniczych.
Czynności doraźne ratujące życie to:
1. Ewakuacja poszkodowanego z miejsca zagrożenia
2. Resuscytacja (przywracanie podstawowych czynności życiowych tj oddechu
i krążenia)
3. Opanowanie groźnego krwawienia
4. Ułożenia w pozycji bezpiecznej
5. Walka ze wstrząsem
6. Zabezpieczenia miejsca wypadku
Pierwsze czynności ratownicze powinni podjąć świadkowie zdarzenia, nie
tylko ze względów moralno –etycznych, ale także prawnych (art.162 kk).
Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady ds. Resuscytacji z roku 2005 należy:
1. Ocenić stan poszkodowanego.
2. Wezwać pomoc fachową.
3. Rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy.
1
ETAPY POSTĘPOWANIA Z OFIARĄ WYPADKU
Etap I – szybkie badanie wstępne
- wstępna ocena stanu świadomości
- ocena oddechu (drożność dróg oddechowych, częstotliwość,
głębokość, wysiłek oddechowy, bezdech).
- ocena krążenia
- opanowanie krwotoku zewnętrznego
Badanie wstępne nie powinno trwać dłużej niż 3 min.
Ma na celu wykrycie podstawowych przyczyn zagrożenia życia
(niedotlenienie, krwotok).
Można je przerwać jedynie w celu udrożnienia dróg oddechowych
lub/i podjęcia czynności resuscytacyjnych.
W pierwszej kolejności należy dbać o bezpieczeństwo własne
i poszkodowanego.
Przed przystąpieniem do udzielania pomocy poszkodowanym
należy właściwie i szybko ocenić stan zagrożenia.
Warunkiem wdrożenia właściwych czynności ratowniczych jest
postawienie prawidłowego rozpoznania.
OCENA STANU PRZYTOMNOŚCI
Sprawdź czy reaguje na głos, potrząsanie.
Przytomnych pozostawiamy w zastanej pozycji; zwrócić uwagę na:
- zachowanie poszkodowanego (bełkotliwa mowa, splątanie,
pobudzenie psychoruchowe)
- zabarwienie skóry (bladość, sinica)
- ciepłotę ciała
- wilgotność skóry (sucha, spocona)
- sposób oddychania (częstotliwość, regularność, głębokość)
- ślady krwi , moczu, wymiocin, fragmentów tkanek na ubraniu i w
bezpośrednim otoczeniu poszkodowanego
- szybko rozprzestrzeniające się ślady krwi na ubraniu (rany pod
ubraniem)
- fragmenty kości przebijające ubranie.
2
Etap II wezwanie służb ratowniczych
Wzywanie pomocy
1. Co się stało –opis rodzaju wypadku, rodzaj zaistniałych uszkodzeń,
konieczność zawiadomienia określonych służb.
2. Ile jest ofiar wypadku
3. Jakie są uszkodzenia ciała
4. Miejsce wypadku
5. Kto wzywa pomoc
Służby ratownicze przejmą opiekę nad poszkodowanym i podejmą
dalsze działania
- decyzja o ewentualnym podjęciu szybkiego transportu
- zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych
- przyrządowe utrzymanie drożności dróg oddechowych
- oddech zastępczy
- tlenoterapia
- zabezpieczenie przed utratą ciepła lub przegrzaniem
- ewakuacja do strefy bezpiecznej
- opieka psychiczna (zakaz pozostawienia poszkodowanego bez
opieki)
Etap III
Pomoc kwalifikowana
W pierwszej kolejności zajmujemy się poszkodowanymi z
niedrożnością dróg oddechowych i krwotokiem po czym
kontynuujemy systematyczne badanie i udzielanie dalszej pomocy.
Schematyczny przegląd czynności jakie należy wykonać na miejscu wypadku
przedstawiono na poniższej rycinie.
3
Zabezpieczyć miejsce wypadku

Przegląd ofiar wypadku
(ilu rannych, zagrożenia związane
z wypadkiem dla ofiar i ratującego

Ewakuacja z zagrożonego terenu

Tamowanie dużych krwawień

Ustalenie stanu świadomości
(czy ranni są przytomni)


Brak przytomności
Utrzymana świadomość


Tamowanie większych krwawień
Kontrola oddechu

Bezdech lub niewystarczające oddychanie

Udrożnić drogi oddechowe



Oddech samoistny

Ułożenie na boku

Sztuczne oddychanie

W razie konieczności
reanimacja sercowo-płucna



Dalsze postępowanie w ramach pierwszej pomocy
(unieruchomienie złamań, zwalczenie wstrząsu, jałowe opatrunki na
rany, stała kontrola czynności życiowych)


Jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe
4
PIERWSZA POMOC W STANACH BEZPOŚREDNIEGO
ZAGROŻENIA ŻYCIA
Podchodząc do poszkodowanego należy przede wszystkim ocenić jego
stan, aby zorientować się jakiej wymaga pomocy.
Ocena poszkodowanego obejmuje takie elementy jak:
1. Sprawdzenie czy jest przytomny (ocenić reakcję na bodźce).
2. Ocenić jakie ma urazy wymagające zabezpieczenia.
GDY POSZKODOWANY REAGUJE NA BODŹCE -ocenić
rozległość urazu, udzielić stosownej pomocy, w razie potrzeby wezwać
pomoc.
GDY POSZKODOWANY NIE REAGUJE NA BODŹCE -udrożnć
drogi oddechowe poszkodowanego, sprawdzić oddech i jak najszybciej
wezwać pomoc, .
- Czynności życiowe zachowane - ułożyć w pozycji bezpiecznej,
wezwać pomoc
Poszukać oznak krążenia – w ciągu 10 sek wzrokowo, słuchowo i
dotykiem sprawdzić czy pojawiają się prawidłowe oddechy, kaszel lub
ruchy pacjenta. Jeśli nie jesteśmy przekonani, że występuje jedna lub
parę wymienionych oznak zachowania krążenia - zadzwonić po pomoc
i podjąć czynności ratownicze do czasu przyjazdu pogotowia.
- Gdy oznaki krążenia są zachowane, zadzwonić po pomoc, przystąpić
do przywracania oddechu. Czynności ratownicze kontynuować do czasu
przyjazdu pogotowia.
Badanie stanu świadomości
składa się z dwóch elementów:
1. próby nawiązania kontaktu słownego (głośne i wyraźne zadanie
pytania np. co się stało?, jak się czujesz?, otwórz oczy!, jak się
nazywasz?)
2. wywarcie słabego bodźca dotykowego np. uciśnięcie w okolicy barku
lub uszczypnięcie w okolicy obojczyka. Brak reakcji na badanie
nasuwa podejrzenie, że mamy do czynienia z chorym nieprzytomnym.
W takim przypadku należy natychmiast udrożnić mu drogi oddechowe.
5
Objawy utraty przytomności.
1. Brak możliwości nawiązania kontaktu słownego
2. Brak reakcji na bodźce mechaniczne np. szczypanie, ukłucie
3. Wiotkość mięśni
W stanach nieprzytomności istnieje szczególne zagrożenie życia w
wyniku niedrożności oddechowej lub zaaspirowania wymiocin i innych
wydzielin do dróg oddechowych.
Postępowanie z chorym nieprzytomnym.
1. Ewakuacja poszkodowanego z okolicy zagrożenia i ochrona go przed
dodatkowymi czynnikami szkodliwymi.
2. Sprawdzenie podstawowych czynności życiowych.
3. Bezpieczne ułożenie chorego.
4. Postępowanie przeciwwstrząsowe.
U chorych nieprzytomnych oddychających spontanicznie szczególną
uwagę należy zwrócić na zapewnienie drożności górnych dróg
oddechowych, jak również na zapobieganie wymiotom. W tym celu
należy ułożyć chorego w pozycji bocznej ustalonej ("bezpiecznej").
Technika układania w pozycji bocznej ustalonej ("bezpiecznej").
1. Zdjąć poszkodowanemu okulary
2. Uklęknąć obok poszkodowanego i upewnić się czy obie jego kończyny
dolne są wyprostowane.
3. Kończynę górną od strony ratownika ułożyć w zgięciu 900 w stawie
barkowym i łokciowym; dłoń powinna być skierowana ku górze
4. Przełożyć dalsze ramię poszkodowanego w poprzek klatki piersiowej,
a grzbiet dłoni podłożyć pod policzek
5. Drugą ręką uchwycić dalszą kończynę dolną ratowanego tuż pod
kolanem od zewnątrz i podciągnąć ku górze nie odrywając stopy od
podłoża.
6. Trzymając nadal dłoń poszkodowanego przy policzku energicznie
nacisnąć na zgięte kolano tak by poszkowany obrucił się na bok w
kierunku ratownika
7. Ustawić kończynę dolną znajdującą się u góry tak, by była zgięta
w stawie biodrowym i kolanowym pod kątem 900 .
8. Odgiąć głowę ratowanego do tyłu, by upewnić się, że drogi oddechowe
są drożne
6
9. Gdy jest to konieczne, ułożyć rękę ratowanego pod policzkiem tak, by
utrzymać odgięciowe ułożenie głowy
10. Regularnie sprawdzać stan poszkodowanego.
11. Gdy zachodzi konieczność pozostawienia poszkodowanego w
pozycji bezpiecznej powyżej 30 min należy odwrócić go na drugi bok.
Metody przywracania drożności dróg oddechowych.
Najczęstszą przyczyną niedrożności górnych dróg oddechowych
(g.d.o.) u osób nieprzytomnych leżących na plecach jest opadnięcie
żuchwy i zamknięcie światła dróg oddechowych na poziomie gardła przez
przemieszczony wraz z żuchwą język, co powoduje brak oddechu czyli
bezdech.
Bezdech jest krańcową formą niewydolności oddechowej. Przyczyną
bezdechu może być toczący się proces chorobowy, zatrucie, utonięcie,
porażenie prądem, uraz, zamknięcie dróg oddechowych przez ciało
obce lub najczęściej opadnięcie żuchwy wraz z językiem.
W celu przywrócenia drożności g.d.o. należy odgiąć głowę ku tyłowi
z jednoczesnym wysunięciem żuchwy ku przodowi i ku górze w taki
sposób, aby zęby żuchwy były w prognatyzmie do zębów szczęki. U
chorych z podejrzeniem urazu kręgosłupa po naciągnięciu głowy w osi
kręgosłupa poprzestajemy tylko na wysunięciu żuchwy do góry bez
odginania głowy.
Kliniczne objawy bezdechu to: brak ruchu powietrza w okolicy nosa i
ust, brak ruchów klatki piersiowej, utrata przytomności, bladość i/lub
zasinienie błon śluzowych oraz skóry twarzy i dystalnych części kończyn.
Aby
ocenić
strumień powietrza wydechowego, badający, po
udrożnieniu górnych dróg oddechowych, zbliża policzek i ucho do ust i
nosa poszkodowanego i stara się wyczuć ciepło i ruch powietrza,
wysłuchać szmery oddechowe oraz jednocześnie kątem oka obserwuje
ruchy klatki piersiowej. To samo badanie możemy wykonać przez
zbliżenie grzbietu jednej ręki do ust i nosa chorego, drugą rękę układamy
na klatce piersiowej badanego. Badanie oddechu powinno trwać nie dłużej
niż 10 sek. Jeżeli nie stwierdzimy czynności oddechowej musimy
przystąpić do przywracania oddechu.
Technika sztucznej wentylacji metodą "usta-usta"
1. Klęknąć obok głowy poszkodowanego.
2. Udrożnić drogi oddechowe
7
3. Zacisnąć otwory nosowe kciukiem i palcem wskazującym ręki leżącej
na czole.
4. Wykonać głęboki wdech, własnymi ustami objąć szczelnie usta
poszkodowanego
5. Wdmuchiwać powietrze wydechowe do ust poszkodowanego w czasie
ok. 1,5 do 2 sek. jednocześnie sprawdzając skuteczność przez
obserwację ruchów klatki piersiowej.
6. Po zakończeniu wdmuchiwania powietrza oddalić usta od ust
ratowanego (dokonując własnego wdechu), jednocześnie obserwować
klatkę piersiową z równoległą obserwacją powietrza wydechowego w
okolicy ust i nosa ratowanego.
7. Sztuczne oddychanie prowadzić z częstością 12 oddechów na minutę
(1 oddech na 5 sekund). Objętość wdmuchiwanego powietrza 7001000 ml.
Technika sztucznej wentylacji metodą "usta-nos"
1. Klęknąć obok głowy ratowanego.
2. Udrożnić drogi oddechowe, docisnąć żuchwę do szczęki (kciuk ręki
trzymającej brodę pacjenta dociska jego wargę dolną do górnej
zamykając usta chorego).
3. Wykonać głęboki wdech, nos pacjenta objąć szczelnie własnymi
ustami.
4. Wdmuchnąć powietrze wydechowe do nosa ratowanego w czasie ok.
1,5 do 2 sek. jednocześnie sprawdzając skuteczność przez obserwację
klatki piersiowej (ruchy oddechowe).
5. Po zakończeniu wdmuchiwania powietrza oddalić usta od nosa
ratowanego (dokonując własnego wdechu), otworzyć usta pacjenta aby
powietrze mogło swobodnie opuścić jego drogi oddechowe
jednocześnie obserwować klatkę piersiową z równoległą obserwacją
powietrza wydechowego w okolicy ust i nosa ratowanego.
6. Sztuczne oddychanie prowadzić z częstością 12 oddechów na minutę
(1 oddech na 5 sekund). Objętość wdmuchiwanego powietrza 7001000 ml.
Najczęstsze błędy, które można popełnić w czasie sztucznej
wentylacji płuc to: niewłaściwe udrożnienie g.d.o., zbyt mała lub
nadmierna objętość wdechowa, zbyt szybkie wdmuchiwanie powietrza,
8
wypełnienie
żołądka powietrzem (niebezpieczeństwo wymiotów),
niewłaściwa częstość wentylacji.
Technika zewnętrznego masażu serca
1. Ułożyć pacjenta na plecach na twardym podłożu).
2. Odsłonić klatkę piersiową (mostek).
3. Zlokalizować miejsce ucisku
- palcem wskazującym i środkowym wyczuć łuk żebrowy po stronie
bliższej, złączone palce przesunąć do miejsca w którym żebra łączą się
z mostkiem. Pozostawić w tym miejscu palec środkowy, a wskazujący
umieścić na mostku
- nadgarstek drugiej dłoni przesunąć w dół mostka, aż zetknie się z
palcem wskazującym pierwszej ręki. Powinno to wypaść w środku
dolnej połowy mostka
4. Ułożyć na ręce uciskającej drugą rękę, palce rąk uniesione (bez
kontaktu z klatką piersiową).
5. Wywierać rytmiczne uciski całym ciężarem ciała, kierunek ucisku
prostopadle w dół, kończyny górne wyprostowane w łokciach, siła
ucisku tak dobrana aby mostek uginał się na głębokość 4 do 5cm, faza
ucisku i faza zwolnienia ucisku (bez odrywania rąk od mostka) w
stosunku czasowym 1:1, rytm uciśnięć 100 /minutę.
6. Po wykonaniu 30 uciśnięć mostka wykonać 2 sztuczne oddechy.
Sztuczne
oddychanie i pośredni masaż serca wykonywać
naprzemiennie do czasu powrotu samoistnych czynności życiowych
lub do momentu przybycia pomocy (zmiana przez innego ratownika
albo przejęcie chorego przez personel medyczny).
7. Nie przerywać resuscytacji na dłużej niż 5 sekund.
8 Przerwać akcję dla ponownego poszukiwania oznak życia tylko
wówczas, gdy ratowany się poruszy.
POSTĘPOWANIE W ZADŁAWIENIU
Najczęściej zadławieniu ulegają osoby jedzące lub dzieci, które biorą
drobne ciała obce do ust. Osoba dławiąca się zazwyczaj chwyta się
rękoma za szyję. Przy częściowym zatkaniu dróg oddechowych u
ratowanego występuje lęk i dość intensywnie kaszle. Natomiast przy
całkowitym zatkaniu dróg oddechowych zadławiony nie może mówić,
oddychać ani kaszleć, kurczowo trzyma się rękoma za szyję, aż wreszcie
9
traci przytomność. Jeśli ratowany oddycha należy zachęcać go do jak
najgłębszego kaszlu. Gdy kaszel jest nieskuteczny, a poszkodowany traci
siły, przestaje kaszleć lub oddychać należy przystąpić do uderzeń
między łopatki.
- usunąć z jamy ustnej widoczne fragmenty ciał obcych lub luźne protezy
zębowe
- stanąć z boku i nieco z tyłu za poszkodowanym
- pochylić mocno poszkodowanego do przodu, tak aby przemieszczające
się ciało obce wydostało się na zewnątrz, zamiast przesunąć się głębiej
do dróg oddechowych
- nadgarstkiem ręki wykonać 5 silnych uderzeń między łopatkami aby
przemieścić ciało obce na zewnątrz.
Jeśli uderzenia między łopatki są nieskuteczne przystąpić do uciśnięć
nadbrzusza:
- stanąć za poszkodowany, objąć go obydwoma kończynami górnymi nie
dotykając żeber
- zaciśniętą w pięść dłoń położyć tuż za pępkiem, uchwycić ją drugą
dłonią
- pochylić poszkodowanego ku przodowi
- silnie pociągnąć splecione dłonie do kręgosłupa i ku górze tak, aby
dłonie przesunęly się pod łuki żebrowe
- jeśli ciało obce nie wypadło, skontrolować jamę ustną poszkodowanego
czy nie przesunęło się ciało obce. Jeśli nie wykonywać na przemian
5 uderzeń w plecy i 5 uciśnięć nadbrzusza.
Jeśli poszkodowany traci przytomność może nastąpić zwiotczenie mięśni
krtani, co umożliwia przedostanie się powietrza do płuc.
Po utracie przytomności należy natychmiast
- odgiąć głowę ratowanego i usunąć wszystkie widoczne ciała obce z
jamy ustnej
- poprawić drożność dróg oddechowych przez uniesienie żuchwy
- czuciem, słuchem i wzrokiem sprawdzić czy ratowany oddycha
- podjąć próbę wykonania 2 wdmuchnięć powietrza, jeśli nie udaje się
wdmuchnąć powietrza podczas 5 prób natychmiast rozpocząć uciski
klatki piersiowej w miejscu pośredniego masażu serca, aby usunąć ciało
obce
- po 15 uciśnięciach skontrolować jamę ustną czy nie ma ciała obcego,
następnie podjąć próby wdmuchnięcia powietrza do płuc.
10
- Sekwencję 15 uciśnięć z próbami wdmuchnięć powietrza powtarzać do
czasu uzyskania skutecznych oddechów.
- Jeśli uda się wykonać skuteczne oddechy sprawdzić oznaki zachowania
krążenia i kontynuować działanie ratownicze stosownie do sytuacji.
POSTĘPOWANIE W ZRANIENIACH
Rana to przerwanie ciągłości powłok zewnętrznych. Zostaje
wówczas naruszona ciągłość skóry i utworzona droga między światem
zewnętrznym, a tkankami położonymi głębiej, powstają zatem wrota
zakażenia, przez które mogą wtargnąć drobnoustroje chorobotwórcze. W
związku z przerwaniem tkanek ulegają również uszkodzeniu naczynia
krwionośne. Rany cięte krwawią zazwyczaj obficiej, rany tłuczone
krwawią skąpo. W zależności od jakości skaleczonych naczyń rozróżnia
się krwawienie tętnicze, żylne, włosowate i mieszane.
Zasady zaopatrywania ran.
1. Na miejsce zranienia nałożyć czysty, w miarę możliwości jałowy
opatrunek z gazy lub innego materiału. Bezpośrednio na ranę nie
nakładać materiału kłaczkującego jak wata czy lignina.
2. Nie dotykać ran palcami, nie wyciągać ciał obcych tkwiących w ranie.
3. Podczas zakładania opatrunków chory powinien siedzieć lub leżeć.
4. Ciągle obserwować chorego, nie zostawiać go samego.
5. Nie przemywać ran środkami antyseptycznymi. Ranę można jedynie
polać 3% wodą utlenioną jeżeli w danym momencie jest dostępna.
6. W zranieniach klatki piersiowej:
a. nie wyciągać tkwiących w ścianie klatki piersiowej ciał obcych, nie
unieruchamiać ich gdy rytmicznie poruszają się, nałożyć jedynie
delikatny opatrunek osłaniający,
b. na ranę zakłada się opatrunek uszczelniający – z wentylem typu”
flater”, aby zapobiegać ewentualnie narastającej odmie,
c. chorego ułożyć na boku po stronie zranionej, w pozycji półleżącej.
7. W ranach brzucha, w wyniku których doszło do wytrzewienia jelit:
a. delikatnie okryć trzewia czystym opatrunkiem, nie wciskać ich do
brzucha,
b. dbać o zachowanie suchości opatrunku z zewnątrz,
11
c. chorego ułożyć w pozycji półsiedzącej lub na boku w zależności od
przebiegu rany z lekko podkurczonymi nogami w stawach biodrowych i
kolanowych,
d. nie podawać choremu nic doustnie.
8. Zawsze wdrożyć postępowanie p/wstrząsowe
KRWOTOK
Przyczyną krwotoku jest przerwanie ciągłości naczyń
krwionośnych i wypływ krwi w pełnym jej składzie. Krwotoki dzielimy
na:
- zewnętrzne -widoczne gołym okiem,
- i wewnętrzne -niewidoczne (utrata krwi do tkanek lub jam ciała).
Dzięki mechanizmom obronnym: kurczliwości naczyń i krzepliwości
krwi, uszkodzone drobne naczynia krwionośne po kilku minutach
zamykają się samoistnie.
Przy uszkodzeniu dużych naczyń powstawanie skrzepu następuje
bardzo powoli lub w ogóle, gdyż zaczątki powstającego skrzepu są
wypłukiwane przez kolejną falę krwi. Duży ubytek krwi jest przyczyną
niedoboru tlenu i złego odżywienia komórek organizmu. Upośledza
również wydalanie produktów przemian komórkowych. Zaburzenia w
przepływie krwi w wyniku zmniejszonego wypełnienia naczyń są
przyczyną wstrząsu krwotocznego.
Działanie w zakresie pierwszej pomocy uzależnione jest od
wielkości i umiejscowienia krwawienia. Głównym celem działania jest
zawsze zapobieganie dalszej utracie krwi.
Schematyczny wykaz czynności ratownika przy silnym krwawieniu.
1. Ułożyć chorego płasko.
2. Doraźnie zatamować krwawienie przez uniesienie zranionej kończyny,
uciśnięcie naczynia doprowadzającego w miejscu typowym lub
bezpośredni ucisk ręką miejsca krwawienia (w miarę możliwości
poprzez jałowy materiał opatrunkowy).
3. Założenie opatrunku uciskowego.
4. Obserwacja chorego i wyglądu opatrunku. Przekrwawiający opatrunek
poprawić przez dołożenie materiału opatrunkowego i dociśnięcie z
taką siłą, aby zachować krążenie głębokie. W żadnym wypadku nie
należy zdejmować raz założonego opatrunku. W sytuacji narastającego
12
zasinienia, drętwienia i mrowienia uciśniętej kończyny rozluźnić
założony opatrunek.
5.
Dla ratowania życia rozważyć konieczność założenia opaski
zaciskającej.
6. Wdrożyć postępowanie przeciwwstrząsowe.
Podstawową metodą zaopatrywania krwotoków w pierwszej pomocy
jest
NAŁOŻENIE OPATRUNKU UCISKOWEGO W MIEJSCU
KRWAWIENIA !
Wskazania do opaski zaciskowej
Opaskę zaciskową, ze względu na następstwa niebezpieczne dla
zdrowia poszkodowanego, stosuje się tylko w ściśle określonych
sytuacjach:
1. Amputacja urazowa.
2. Otwarte złamania z silnym krwawieniem.
3. Zmiażdżenie kończyny.
4. Wykrwawienie z zagrożeniem życia, jako następstwo nieskutecznego
opatrunku uciskowego.
5. Doraźnie, w sytuacji konieczności jednoczesnego udzielenia pomocy
wielu rannym.
Opaskę zaciskową można stosować na kończynach. Powinna ona
mieć kilka cm. szerokości, aby nie wrzynała się głęboko w tkanki tworząc
nieodwracalne zmiany w naczyniach i nerwach. Po założeniu opaski
zaciskowej dokładnie zapisać czas założenia ucisku. Zwolnienia ucisku
może dokonać dopiero lekarz, gdyż przy każdym rozluźnieniu opaski
dochodzi do uwolnienia szkodliwych produktów przemiany materii i
przedostanie się ich do organizmu. Krótkotrwałe zdjęcie zacisku nie
gwarantuje dostatecznego ukrwienia zranionej kończyny.
Krwawienie z nosa
1. Posadzić pacjenta w pozycji lekko pochylonej do przodu opuszczając
głowę do dołu -czoło powinno być podparte, chory powinien oddychać
przez usta. Nie odchylać głowy ku tyłowi!
2. Umożliwić ujście krwi na zewnątrz przez nozdrza, aby pacjent nie
połykał krwi.
3. Położyć na kark i nasadę nosa zimne, wilgotne okłady.
13
4. Jeżeli utrata krwi zagraża wstrząsem, kładziemy pacjenta na boku lub
na brzuchu, tak aby zapewnić swobodny wypływ krwi.
5. Zapewnić choremu kwalifikowaną pomoc medyczną. Ostatecznego
zatamowania krwawienia i odpowiedni opatrunek może założyć
laryngolog.
Oparzenia termiczne
Oparzenia, to uszkodzenia skóry i leżących pod nią tkanek na skutek
działania wysokiej temperatury. Rozległe oparzenie wywołuje zespół
zaburzeń czynności organizmu zwany chorobą oparzeniową, której
pierwszą fazą jest wstrząs hipowolemiczny.
Postępowanie w oparzeniach.
Za groźne dla życia przyjmuje się oparzenie 18% powierzchni ciała
dorosłego i 8% powierzchni ciała dziecka.
1. Znieść czynnik parzący. Rozpocząć oziębianie rany oparzeniowej. Jak
najszybciej usunąć oparzonego z miejsca zagrożenia i przystąpić do
oziębiania, najlepiej przez umieszczenie pod strumieniem chłodnej
wody lub w wannie. Oziębienie rozpoczęte nawet po 30 min. od
poparzenia ma nie tylko działanie przeciwbólowe i przeciwobrzękowe,
ale także zmniejsza głębokość oparzeń. Oziębienie stosuje się aż do
ustąpienia bólu, przeciętnie 20-30 min. U chorych oparzonych wapnem
niegaszonym należy usunąć je ze skóry przez ścieranie, a dopiero
potem spłukać silnym strumieniem wody. Poszkodowanych płonących
przewrócić na ziemię, dokładnie ugasić płonącą odzież okrywając
płonącego możliwie niepalnym materiałem lub tocząc po podłożu. Po
ugaszeniu płomienia odkrywamy materiał, a chorego polewamy zimną
wodą.
2. Z oparzonych kończyn zdjąć biżuterię, zegarek.
3. Miejsce oparzone zabezpieczyć opatrunkiem p/oparzeniowym lub
suchym jałowym opatrunkiem.
4. Wdrożyć postępowanie przeciwwstrząsowe:
a. Jeżeli brak przeciwwskazań, oparzonego ułożyć w pozycji bezpiecznej.
Wyższe ułożenie nóg zabezpiecza przed wstrząsem.
b. Okryć chorego suchym kocem, aby zabezpieczyć go przed utratą
ciepła.
14
c. Oparzonym przytomnym podajemy w dużych ilościach chłodne,
obojętne płyny do picia (lekko osoloną wodę, herbatę) oraz środki
przeciwbólowe.
5. Zapewnić choremu kwalifikowaną pomoc medyczną.
W OPARZENIACH NIE WOLNO:
1. Miejsc oparzonych polewać spirytusem.
2. Oparzeń smarować maściami i tłuszczami.
3. Stosować barwiących środków odkażających (jodyna, gencjana).
4. Nakłuwać lub nacinać powstałych pęcherzy.
5. Zrywać, odklejać wtopionej w skórę odzieży.
6. Szybko i nerwowo rozbierać chorego oblanego środkiem parzącym lub
palącego się, aby nie uszkodzić ciągłości skóry.
7. Pozwolić na ucieczkę płonącemu.
8. Gasić palącego się strumieniem wody, aby nie powodować wtórnych
oparzeń powstającą parą wodną. Płonącego można zanurzyć np. w
basenie w celu gwałtownego zduszenia płomienia. Powierzchnię
oparzonej skóry oceniamy regułą dłoni. Powierzchnia dłoni stanowi
+1% własnej powierzchni skóry.
9. W oparzeniach twarzy nie stosuje się materiałów opatrunkowych, gdyż
przylepiając się do miejsc oparzonych uniemożliwiają późniejsze
zaopatrzenie chirurgiczne z dobrymi efektami kosmetycznymi.
Oparzenia chemiczne
wymagają
wypłukania związku chemicznego zimną wodą
(mechanicznie usunąć resztki wapna). Dalsze postępowanie jak w
oparzeniach termicznych. Przy oparzeniach śluzówek jamy ustnej i
gardła u chorych przytomnych, po wypłukaniu zimną wodą oparzonych
okolic podajemy do picia (małymi łyczkami) wodę z lodem. Chory
powinien jak najszybciej trafić do szpitala. Aby szybko zidentyfikować
substancję żrącą należy zabezpieczyć jej resztki, opakowanie ewentualnie
wymiociny. Przy połknięciach substancji żrącej nie wolno prowokować
wymiotów, aby nie powodować wtórnych oparzeń. Oparzenia ługami są
znacznie bardziej niebezpieczne niż kwasami, gdyż słabsza jest ochrona
organizmu (żołądka) przed ługami. Dla rozcieńczenia ługu pacjent
powinien popijać małymi łyczkami płyny obojętne jak: woda, herbata,
unikając napojów z dwutlenkiem węgla i alkoholem.
15
Oparzenie oka
Natychmiastowe usunięcie związku parzącego przez długotrwałe
płukanie oka wodą przegotowaną lub z ampułek (poszkodowany leży na
wznak, przekręca głowę w stronę oparzonego oka ku dołowi, rozewrzeć
powieki oka, niezbyt mocny strumień wody skierować na oko z wysokości
ok.10cm. Oko wypłukuje się od nasady nosa w kierunku kącika
zewnętrznego. W czasie zabiegu poszkodowany powinien poruszać gałką
oczną w możliwie wszystkich kierunkach. Płukanie oka prowadzi się
przez co najmniej 30 min.. Zakładamy suchy jałowy opatrunek na oba
oczy. Poszkodowany wymaga bezwzględnej i szybkiej konsultacji
okulistycznej. Większe ciała obce znajdujące się w oku lub w jego pobliżu
usuwa się delikatnie rożkiem czystej tkaniny.
OMDLENIA
Krótkotrwała utrata przytomności w wyniku niedokrwienia mózgu.
Czynniki predysponujące do omdleń to: przemęczenie, niedokrwistość,
niedożywienie, przebyte zakażenia, okres przekwitania, ciąża, okres
dojrzewania.
Objawy omdleń.
Omdlenie poprzedzone jest okresem zwiastunów: blada skóra, obfite
poty, nudności, uczucie oszołomienia, zawroty głowy, osłabienie,
mroczki przed oczami.
Następnie pojawiają się takie objawy jak: pogłębiony
i
przyspieszony oddech, zwolnienie pracy serca, wiotkość mięśni, obniżenie
ciśnienia tętniczego, słabo napięte, słabo wyczuwalne tętno na tętnicach
obwodowych.
Utrata przytomności trwa od kilku do kilkunastu minut. W
niektórych sytuacjach może dojść jedynie do przymroczenia.
Postępowanie w omdleniach.
1. Ułożyć ratowanego w pozycji p/wstrząsowej (kończyny uniesione do
góry)
2. Skontrolować podstawowe czynności życiowe.
3. Rozluźnić ubranie, ułatwić oddychanie.
4. Zabezpieczyć przed zachłyśnięciem.
Literatura
16
1. Wytyczne Europejskiej Rady ds. Resuscytacji 2005
2. M. Buchfelder, A. Buchfelder. Podręcznik Pierwszej Pomocy PZWL
2000
3. Z. Rybicki red. Postępowanie w nagłych wypadkach, Urban and Partner
2000
PYTANIA KONTROLNE
Oceniając stan poszkodowanego w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na:
a. stan przytomności
b. rodzaj obrażeń
c. okoliczności zdarzenia.
1. W przypadku zranienia należy:
a. jak najszybciej nałożyć czysty opatrunek
b. odkazić ranę
c. usunąć tkwiące ciała obce
2. Tamowanie krwotoków zewnętrznych polega na:
a. założeniu opaski uciskającej
b. szybkim wezwaniu pogotowia
c. nałożeniu opatrunku uciskowego bezpośrednio na miejsce wypływu krwi.
3. Opaskę zaciskającą w krwotokach zewnętrznych należy zastosować tylko w:
a. amputacji urazowej
b. zmiażdżeniu kończyny
c. złamaniu otwartym z krwotokiem
4. Oparzenie skóry wymaga jak najszybszego:
a. podania środków przeciwbólowych
b. ochłodzenia miejsca oparzonego zimną wodą
c. nałożenia suchego opatrunku
5. Najczęstszą przyczyny niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnego jest:
a. sztuczna szczęka
b. zapadający się język
c. kęs pokarmu.
17
6. Najprostszym sposobem przywrócenia drożność dróg oddechowych u
nieprzytomnego jest:
a. odchylenie głowy do tyłu
b. wyciągnięcie języka
c. przygięcie brody do mostka
7. U poszkodowanego oddech oceniamy:
a. wyczuwając, na własnym policzku, strumień powietrza wydychanego z płuc
poszkodowanego
b. za pomocą piórka
c. patrząc na ruch klatki piersiowej
8. Wszystkie osoby nieprzytomne z zachowanymi czynnościami życiowymi należy:
a. ułożyć w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej)
b. pozostawić w pozycji zastanej
c. ułożyć na plecach.
9. Normy reanimacji przez jednego ratownika wynoszą:
a. 2 wdmuchnięcia powietrza do płuc i 30 uciśnięć klatki piersiowej -rytm
uciśnięć 100/min.
b. 1 wdmuchnięcie powietrza do płuc i 15 uciśnięć klatki piersiowej -rytm
uciśnięć 100/min.
c. 1 wdmuchnięcie powietrza do płuc i 5 uciśnięć klatki piersiowej -rytm
uciśnięć 100/min.
10. W zranieniach klatki piersiowej należy pamiętać o:
a. zabezpieczeniu rany opatrunkiem
b. zabezpieczeniu rany opatrunkiem zabezpieczającym przed odmą
c. pozostawieniu poszkodowanego w spokoju.
11. Gdy w ranie tkwi ciało obce należy:
a. jak najszybciej usunąć je aby nałożyć opatrunek
b. spróbować usunąć je
c. pozostawić je do czasu interwencji chirurga.
12. Wartości fizjologiczne tętna i oddechu u dorosłego w stanie spoczynku wynoszą:
a. 12 - 16 oddechów i 70 - 80 uderzeń tętna /min.
18
b. 25 oddechów i 100 uderzeń tętna /min.
c. 25 oddechów i 70 - 80 uderzeń tętna /min.
Odpowiedzi prawidłowe:
1.-a; 2. -a; 3. -c; 4. -a, b, c; 5. -b; 6. -b; 7.-a; 8. -a; 9. -a;
10. -a; 11 -b; 12. -c; 13 -a.
19
Download