Szybki tester FI VC-34 Nr art. 101034

advertisement
Szybki tester FI VC-34
Nr art. 101034
Zastosowanie.
VC-34 służy do przeprowadzenia szybkiego testu funkcjonowania wyłączników ochronnych prądowych
(stosowany skrót FI lub RCD) w urządzeniach elektrycznych w kategorii przepięciowej CAT III do 250 V. Za
pomocą 5 przycisków umieszczonych na urządzeniu możliwe jest przeprowadzenie stymulacji różnych prądów
zwarciowych dostosowane są do ogólnodostępnych wyłączników prądowych 0,01 mA oraz specjalnych
wyłączników z prądem 0,5A. Wyzwolenie sygnalizowane jest za pomocą czerwonej kontrolki. Czas działania
nominalnego prądu zwarciowego średnio dostosowany i odpowiada <200 ms.
Tester zasilany jest napięciem sieciowym i nie wymaga dodatkowego źródła zasilania. Przeprowadzenie testu FI
możliwe jest zatem jedynie pod napięciem.
Tester według wytycznych EN 61557 nie jest urządzeniem kontrolnym i nie należy go stosować do pierwszej
kontroli urządzeń elektrycznych.
Tester należy stosować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
Inne zastosowanie niż powyżej przedstawione może prowadzić do uszkodzenia produktu i niebezpieczeństwa
wystąpienia zwarcia, pożaru lub porażenia prądem.
Urządzenia nie należy zmieniać i modernizować.
VC-34 nie może być stosowany przy otwartej obudowie. Zastosowanie w niesprzyjających warunkach, w
pomieszczeniach w których występują gazy łatwopalne, dym itp. jest niedopuszczalne.
Oznaczenia
1.
2.
3.
4.
Przyciski nominalnego prądu uszkodzeniowego.
Czerwona kontrolka
Końcówki testera.
Wyczuwalne oznaczenie zakresu uchwytu.
Środki bezpieczeństwa
Ze względów bezpieczeństwa samodzielna modernizacja produktu jest niedopuszczalna.
Nie należy przekraczać napięcia 250 V w kategorii III.
Należy zachować szczególną ostrożność przy napięciu >25 AC lub >35 DC.
Przed przystąpieniem do pomiaru należy upewnić się, czy przewody pomiarowe nie są uszkodzone. Nie należy
dokonywać pomiarów jeżeli izolacja ochronna została uszkodzona.
Podczas dokonywania pomiarów nie należy bezpośrednio dotykać kontrolowanych urządzeń lub punktów.
Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie należy przeprowadzać pomiarów w niesprzyjających warunkach (w pomieszczeniach zadymionych, w
obecności gazów łatwopalnych itp.)
Przeprowadzenie testu FI
Obydwie końcówki pomiarowe posiadają wyczuwalny ogranicznik zakresu uchwytu (4).
Oznaczenie to wyznacza koniec zakresu uchwytu i nie należy przekraczać go podczas trwania pomiaru.
Przewody pomiarowe powinny być przeprowadzone pomiędzy przewodem zewnętrznym (faza L) i przewodem
ochronnym PE lub przewodem zerowym N. Podłączenie pomiędzy dwiema fazami jest niedopuszczalne.
Uwagi ogólne.
Test funkcji ochronnej FI można przeprowadzić na każdym zainstalowanym gnieździe wtykowym z zestykiem
ochronnym lub bezpośrednio w podrozdzielni wyłącznika ochronnego FI.
W celu przeprowadzenia testu należy zdjąć osłonki ochronne z końcówek pomiarowych (3).
W pomieszczeniach mieszkalnych stosowane są zazwyczaj wyłączniki ochronne prądowe z prądem wyzwolenia
0,03 A (30 mA)
W pomieszczeniach przemysłowych wartość ta może wynosić 0,5 A
Test należy zaczynać zawsze przy nominalnej wartości prądu podanej na wyłączniku.
Należy pamiętać, aby przy wyzwoleniu ochronnego wyłącznika prądowego wszystkie podłączone urządzenia
pozbawione były prądu. Może to prowadzić w przypadku niektórych urządzeń do utraty danych zachowanych w
ich pamięci. Podczas trwania testu należy zawsze wciskać tylko jeden przycisk. Pomiędzy testami należy
zachować 10 sekundową przerwę. Jeżeli podczas testu nie następuje wyzwolenie ochronnego przycisku FI przy
nominalnym prądzie uszkodzeniowym zaleca się sprawdzenie wyłącznika przez odpowiedniego fachowca.
Test FI na gnieździe wtykowym ze zestykami ochronnymi.
W celu przetestowania funkcji wyłącznika ochronnego prądowego na gnieździe wtykowym należy:
• Czarną końcówką testera dotknąć zestyków ochronnych gniazda.
• Czerwoną końcówkę testera umieścić w otworze gniazda (L1). Czerwona kontrolka musi zaświecić się.
Jeżeli kontrolka nie świeci się należy czerwoną końcówkę testera umieścić w innym otworze gniazda.
• Zapalenie się kontrolki oznacza, że napięcie sieciowe jest dostępne.
• Wcisnąć i przytrzymać przez ok. 1 sek. przycisk „0,01”. Tester automatycznie zasymuluje odpowiedni
prąd przy długości działania <200 ms.
• Jeżeli nastąpi wyzwolenie ochronnego wyłącznika prądowego, czerwona kontrolka zgaśnie. Jeżeli
kontrolka będzie świecić nadal oznacza to, ze prąd nie jest wystarczający do wyzwolenia. W powyższej
sytuacji należy powtórzyć poprzednie kroki do 3 razy. Jeżeli nadal brak wyzwolenia, należy
kontynuować proces.
• Wcisnąć i przytrzymać przez ok. 1 sek. wyższy przycisk „0,03”. Powtarzać ten punkt testu do
wyzwolenia wyłącznika ochronnego prądowego.
• Po zakończeniu testu usunąć wszystkie końcówki testera z gniazda.
• Włączyć ponownie podłączony wyłącznik. Przy odłączonym wyłączniku podłączone systemy
chłodzące i mrożące nie będą zasilane w prąd.
Test FI instalacji w podrozdzielni.
Pomiary w podrozdzielni powinny być przeprowadzane przez odpowiednio wyszkoloną osobę, zapoznaną z
zasadami bezpieczeństwa i grożącymi niebezpieczeństwami.
Funkcja ta umożliwia sprawdzenie instalacji, nadzorowanej przez wyłącznik ochronny, prądowy.
W celu przetestowania funkcji wyłącznika ochronnego prądowego w podrozdzielni należy:
• Zdjąć pokrywę z tworzywa sztucznego w podrozdzielni, aby dostać się do zestyków wyłącznika.
• Czarną końcówką testera dotknąć zestyków ochronnych.
• Czerwoną końcówkę testera połączyć z przewodem zewnętrznym znajdującym się na wyjściu (L1, L2
lub L3) na wyłączniku ochronnym prądowym. Czerwona kontrolka (2) musi zaświecić się.
• Zapalenie się kontrolki oznacza, że napięcie sieciowe jest dostępne.
• Wcisnąć i przytrzymać przez ok. 1 sek. przycisk „0,01”. Tester automatycznie zasymuluje odpowiedni
prąd przy długości działania <200 ms.
• Jeżeli nastąpi wyzwolenie ochronnego wyłącznika prądowego, czerwona kontrolka zgaśnie. Jeżeli
kontrolka będzie świecić nadal oznacza to, ze prąd nie jest wystarczający do wyzwolenia. W powyższej
sytuacji należy powtórzyć poprzednie kroki do 3 razy. Jeżeli nadal brak wyzwolenia, należy
kontynuować proces.
• Wcisnąć i przytrzymać przez ok. 1 sek. wyższy przycisk „0,03”. Powtarzać ten punkt testu do
wyzwolenia wyłącznika ochronnego prądowego.
• Po zakończeniu testu usunąć wszystkie końcówki testera z podrozdzielni i założyć pokrywę ochronną.
• Włączyć ponownie podłączony wyłącznik. Przy odłączonym wyłączniku podłączone systemy
chłodzące i mrożące nie będą zasilane w prąd.
Test FI w podrozdzielni.
Pomiary w podrozdzielni powinny być przeprowadzane przez odpowiednio wyszkoloną osobę, zapoznaną z
zasadami bezpieczeństwa i grożącymi niebezpieczeństwami.
Funkcja ta umożliwia sprawdzenie samego ochronnego wyłącznika prądowego.
W celu przetestowania funkcji wyłącznika ochronnego prądowego w podrozdzielni należy:
• Zdjąć pokrywę z tworzywa sztucznego w podrozdzielni, aby dostać się do zestyków wyłącznika.
• Czarną końcówką testera dotknąć przewodu zerowego (N) na wejściu wyłącznika ochronnego.
• Czerwoną końcówkę testera połączyć z przewodem zewnętrznym znajdującym się na wyjściu (L1, L2
lub L3) na wyłączniku ochronnym prądowym. Czerwona kontrolka (2) musi zaświecić się.
• Zapalenie się kontrolki oznacza, że napięcie sieciowe jest dostępne.
• Wcisnąć i przytrzymać przez ok. 1 sek. przycisk „0,01”. Tester automatycznie zasymuluje odpowiedni
prąd przy długości działania <200 ms.
• Jeżeli nastąpi wyzwolenie ochronnego wyłącznika prądowego, czerwona kontrolka zgaśnie. Jeżeli
kontrolka będzie świecić nadal oznacza to, ze prąd nie jest wystarczający do wyzwolenia. W powyższej
sytuacji należy powtórzyć poprzednie kroki do 3 razy. Jeżeli nadal brak wyzwolenia, należy
kontynuować proces.
• Wcisnąć i przytrzymać przez ok. 1 sek. wyższy przycisk „0,03”. Powtarzać ten punkt testu do
wyzwolenia wyłącznika ochronnego prądowego.
• Po zakończeniu testu usunąć wszystkie końcówki testera z podrozdzielni i założyć pokrywę ochronną.
• Włączyć ponownie podłączony wyłącznik. Przy odłączonym wyłączniku podłączone systemy
chłodzące i mrożące nie będą zasilane w prąd.
Dane techniczne:
Napięcie nominalne……………. . . . . . Un 200 - 250 V~/40 - 70 Hz
Prąd uszkodzeniowy. . . . . . . . . . . . . . I∆n 0,01/0,03/0,1/0,3/0,5 A
Czas działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . <200 ms
Przerwa pomiędzy testami . . . . . . . . .ok. 10 s
Ochronna przepięciowa. . . . . . . . . . . . maks. 280 V~
Temperatura robocza . . . . . . . . . . . . 0 do +50 °C
Relatywna wilgotność powietrza . . . . . 30 - 90% rF,
Wymiary (dł. x szer. x wys. mm). . . . . 105 x 71 x 31
Waga.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 g
Download