instrukcja obsługi

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KTF 8
TESTER ELEKTRYCZNY
Producent: KOBAN ELECTRIC, SPAIN
1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje oraz ostrzeżenia, które muszą
być przestrzegane podczas obsługi testera w celu zachowania
bezpieczeństwa. Jeżeli tester nie jest używany zgodnie z instrukcją obsługi
jego zabezpieczenia mogą nie działać prawidłowo. Przed przystąpieniem do
przeprowadzenia pomiarów należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
OSTRZEŻENIE
• Przyrząd należy trzymać tylko za izolowane końce kabla (A) i (B) i nie
wolno dotykać końcówek pomiarowych (1).
• Bezpośrednio przed użyciem: sprawdzić czy tester działa prawidłowo
(zob. rozdz. 3). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidłowości nie należy używać testera (VDE0680, Część 5,
DIN57105).
• Próbnik napięcia może być używany tylko w zakresie napięć
znamionowych od 12V do 690 V.
• Podczas testowania, tester należy trzymać tylko za uchwyty izolacyjne
(A) i (B).
• Nigdy nie wolno podłączać testera do napięcia dłużej niż trzydzieści
sekund (maksymalny czas podłączenia = 30 sekund).
• Tester napięcia będzie poprawnie pracował tylko w zakresie temperatur
od -10°C do +50°C.
• Nie wolno rozbierać testera.
• Jest bardzo ważne, aby utrzymywać powierzchnię testera napięcia w
czystości.
• Po maksymalnym naładowaniu (tj. po 30 sekundowym pomiarze
napięcia 690 V DC) nie wolno używać przyrządu przez 5 minut.
-2-
2. OBSŁUGA TESTERA
KOBAN KTF 8 jest dwubiegunowym testerem napięcia, zgodnym ze znakiem
VDE 680, Cześć piąta, z wizualnym wskaźnikiem. Przyrząd został
zaprojektowany do testowania napięcia przemiennego (AC) i stałego (DC) w
zakresie od 12 do 690 V. Przyrząd może być używany również do
sprawdzania biegunowości napięcia stałego oraz fazy czynnej napięcia
przemiennego. Przyrząd może być używany do sprawdzania ciągłości obwodu
i półprzewodników. Napięcie niezbędne do przeprowadzenia próby jest
dostarczone przez wewnętrzne źródło napięcia znajdujące się w uchwycie
probierczym (A). Tester napięcia wyposażony jest w dwa uchwyty probiercze
(A) i (B) oraz kabel łączący (9). W uchwycie (A) znajduje się wizualny
wskaźnik (2).
Wskaźnik
W górnej części wskaźnika (2) znajduje się przełącznik testu wyłącznika
wykrywającego prąd upływu, FI (3). Poniżej wyłącznika znajduje się 8 diod
świecących LED (4), które wskazują napięcie stałe i przemienne od 12 do 690
V. Skala napięcia (5) znajduje się po prawej stronie wyświetlacza. Diody (6) i
(7) wskazują wielkość lub biegunowość napięcia stałego. Dioda (8) wskazuje
również ciągłość obwodu i fazę.
3. WERYFIKACJA DZIAŁANIA
UWAGA
• Tester napięcia może być używany tylko w zakresie napięć
znamionowych od 12 do 690 V.
• Nigdy nie wolno podłączać testera do napięcia dłużej niż trzydzieści
sekund.
• Bezpośrednio przed użyciem, należy sprawdzić działanie testera.
• Nie wolno używać testera dopóki nie sprawdzi się, że funkcje działają
prawidłowo.
1. Sprawdzić wszystkie funkcje używając źródła napięcia o znanej wartości.
Aby sprawdzić funkcję testowania napięcia stałego można użyć baterii.
Aby sprawdzić funkcję testowania napięcia przemiennego można użyć
gniazda 230 V.
-3-
2. Sprawdzić działanie diody (8) podłączając elektrodę w uchwycie
probierczym (A) do fazy. Prosimy sprawdzić wewnętrzne źródło
zasilania, i jednocześnie działanie diody (8) dla funkcji sprawdzania
ciągłości obwodu i elementu półprzewodnikowego, łącząc ze sobą dwie
elektrody (1).
4. TESTOWANIE NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO
UWAGA
• Tester napięcia może być używany tylko w zakresie napięć
znamionowych od 12 do 690 V.
• Nigdy nie wolno podłączać testera do napięcia dłużej niż trzydzieści
sekund.
1. Podłączyć elektrody (1) w uchwytach probierczych (A) i (B) do badanej
instalacji.
2. W przypadku napięcia przemiennego o wartości powyżej 12 V, diody
świecące LED (6) i (7) zapalają się jaśniej lub ciemniej. Jasność diod
zwiększa wraz ze wzrostem napięcia badanego.
4.1. Testowanie faz napięcia przemiennego
UWAGA
• Tester napięcia może być używany tylko w zakresie napięć
znamionowych od 12 do 690 V.
• Faza może być testowana przy napięciu wyższym niż 220 V.
• Nigdy nie wolno podłączać testera do napięcia dłużej niż trzydzieści
sekund.
1. Podłączyć elektrodę (1) w uchwycie probierczym (A) do badanej
instalacji.
2. Przytrzymać uchwyt probierczy.
3. Czerwona dioda świecąca (8) zaświeci się, jeżeli tester jest podłączony
do fazy pod napięciem.
-4-
5. TESTOWANIE NAPIĘCIA STAŁEGO
UWAGA
• Tester napięcia może być używany tylko w zakresie napięć
znamionowych od 12 do 690 V.
• Nigdy nie wolno podłączać testera do napięcia dłużej niż trzydzieści
sekund.
1. Podłączyć elektrody w uchwytach probierczych (A) i (B) do badanej
instalacji.
2. W przypadku napięcia stałego o wartości powyżej 12 V, diody świecące
LED (6) i (7) zapalają się jaśniej lub ciemniej. Jasność diod zwiększa
wraz ze wzrostem napięcia badanego.
5.1. Testowanie biegunowości napięcia stałego
UWAGA
• Tester napięcia może być używany tylko w zakresie napięć
znamionowych od 12 do 690 V.
• Nigdy nie wolno podłączać testera do napięcia dłużej niż trzydzieści
sekund.
1. Podłączyć elektrody (1) w uchwytach probierczych (A) i (B) do badanej
instalacji.
2. Jeżeli tester podłączony jest do napięcia o biegunowości dodatniej,
zapali się dioda (6).
3. Jeżeli tester podłączony jest do napięcia o biegunowości ujemnej, zapali
się dioda (7).
-5-
6. TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU
UWAGA
• Test ciągłości nie może być wykonywany w obwodzie pod napięciem.
Należy rozładować wszystkie kondensatory w obwodzie.
• Napięcie niezbędne do wykonania testu dostarczane jest przez źródło
znajdujące się w uchwycie probierczym (A).
• Test można wykonać w zakresie od 0 do 1 MΩ.
1. Podłączyć elektrody w uchwytach probierczych (A) i (B) do badanej
instalacji.
2. Jeżeli zachowana jest ciągłość obwodu to zapali się dioda (8).
6.1. Testowanie ciągłości obwodu i napięcia wstecznego
półprzewodnika
UWAGA
• Test ciągłości nie może być wykonywany w obwodzie pod napięciem.
Należy rozładować wszystkie kondensatory w obwodzie.
• Napięcie niezbędne do wykonania testu dostarczane jest przez źródło
znajdujące się w uchwycie probierczym (A). Biegunowość elektrody
uchwytu probierczego (A) jest dodatnia.
• Test można wykonać w zakresie od 0 do 1 MΩ.
1. Podłączyć elektrody w uchwytach probierczych (A) i (B) do badanej
instalacji.
2. Przytrzymać elektrody (A) i (B).
3. Jeżeli obwód jest zamknięty to zapali się dioda (8).
-6-
7. TEST WYŁĄCZNIKA WYKRYWAJĄCEGO PRĄD
UPŁYWOWY,
NP.
WYŁĄCZNIKA
RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO (RCD) O PRĄDZIE
ZNAMIONOWYM I ≤ 30MA
∆N
UWAGA
• Tester napięcia może być używany tylko w zakresie napięć
znamionowych od 12 do 690 V.
• Nigdy nie wolno podłączać testera do napięcia dłużej niż trzydzieści
sekund.
1. Podłączyć elektrody (1) w uchwytach probierczych (A) i (B) do fazy pod
napięciem (np. L1) oraz uziemienia (lub przewodu PE) testowanego
obwodu chronionego przez wyłącznik wykrywający prąd upływowy (np
wyłącznik różnicowo-prądowy)
2. Nacisnąć przycisk (3) aby wykonać test. Nigdy nie naciskać przycisku
dłużej niż 2 sekundy.
3. Jeżeli podczas testu nastąpi rozłączenie obwodu to znaczy, że badany
obwód jest chroniony wyłącznikiem wykrywającym prąd upływowy o
I∆N ≤ 30mA
4. Jeżeli wyłącznik podczas testu nie zadziała to znaczy, że jest
uszkodzony lub nie jest zainstalowany (obwód nie jest chroniony takim
wyłącznikiem).
-7-
8. DANE TECHNICZNE
Zakres napięć znamionowych:
Dokładność zakresu:
Rezystancja wewnętrzna:
Zakresy:
Maksymalny prąd wejściowy:
Napięcie podczas testu ciągłości
obwodu nieobciążonego:
Prąd probierczy:
Zakres częstotliwości
znamionowych:
Maksymalny czas podłączenia:
Temperatura pracy:
Stopień ochrony:
Waga:
Długość kabla:
Probierczy prąd upływu:
Wskaźnik:
od 12 do 690 V AC/DC
±15 %
20 kΩ
LED ±12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400
V i 690 V
Is = 52 mA
maksymalnie 5 V
maksymalnie 5 µA
0 < f < 500 Hz
30 sek. (maksymalnie 30 sekund)
-10 °C do 50 °C
IP 54, DIN 400500
183 g
920 mm
32 mA
Diody świecące LED
KTF 8
nr indeksu: 114304
TESTER ELEK TRYCZNY
Wyprodukowano w Hiszpanii
Dystrybutor: BIALL Sp. z o.o.
Otomin, ul. Słoneczna 43
80-174 GDAŃSK
www.biall.com .pl
-8-
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards