„Powrót do zatrudnienia”. Kontekst

advertisement
POWRÓT DO ZATRUDNIENIA
Projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL
Zmiana liczby ludności w Polsce wg województw w latach 2002-2011 (w % dane NSP)
Źródło: Program Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim
- perspektywa 2013-2020 na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie
Kontekst – problemy demograficzne
Depopulacja
– zmniejszenie liczby ludności w województwie opolskim
Migracja
Trudności na
rynku pracy
Starzenie się
społeczeństwa
Główne problemy województwa opolskiego wzajemnie się warunkują. Sprawia to, że
decyzje poszczególnych mieszkańców regionu, racjonalne dla nich samych, w efekcie
są szkodliwe dla całego regionu. Dlatego też działanie na rzecz poprawy sytuacji
wymaga wsparcia komplementarnego.
Pierwszą odpowiedzią na zdiagnozowane problemy demograficzne i ich skutki dla
rynku pracy jest projekt „Powrót do zatrudnienia”.
Komplementarność projektu
Kontekst – Specjalna
Strefa Demograficzna
Zwiększenie
liczby i poprawa
jakości miejsc
pracy
Zwiększenie
dostępu do
usług na rzecz
osób
starszych
Rodzina
Zwiększenie
dostępu do
usług żłobkowo
- przedszkolnych
Dostosowanie
oferty edukacyjnej
do potrzeb
gospodarki i rynku
pracy oraz
tworzenie kadr na
rzecz innowacyjnej
gospodarki
Projekt „Powrót do
zatrudnienia”
Komplementarność projektu
Kontekst
– analiza sytuacji
Sytuacja w zakresie opieki
żłobkowej w końcu lipca
2012 roku
Aby właściwie zinterpretować powyższe dane należy mieć na uwadze pewien
metodologiczny problem: powyższe dane mają charakter dynamiczny, związany z faktem, że
edukacja w żłobku ma rytm całoroczny. Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym a
nowe dzieci przyjmowane są w miarę pojawiania się wolnych miejsc. Oznacza to, że możliwa
jest sytuacja (zwłaszcza tuż przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej), kiedy liczba dzieci
w żłobkach będzie niższa od liczby miejsc.
Kontekst – Komplementarność
prognoza naprojektu
lata 2013 -2015
liczba miejsc
3500
liczba wniosków
3009
3000
2476
2423
2500
2000
Prognozowana liczba miejsc i
wniosków (lata 2013-2015)
1826
1869
1909
1500
1000
500
0
2013r.
2014r.
2015r.
W latach następnych:
1. Żadna gmina nie zredukuje liczby
żłobków i miejsc w żłobkach,
2. Stopniowo rosnąć będzie liczba miejsc,
która jednak nie zbilansuje popytu.
Komplementarność projektu
Projekt – podstawowe
kierunki działań
Projekt systemowy
Powrót do zatrudnienia
Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych, zwłaszcza
kobiet i osób w wieku do
30 lat i powyżej 50 lat
Wsparcie rodziców /
opiekunów dzieci do lat 3
w zakresie opieki nad
dziećmi ułatwiające
podjęcie aktywności
zawodowej
Wsparcie gmin
w zakresie realizacji
polityki edukacyjnej
i opiekuńczej oraz działań
sprzyjających
pozytywnym zmianom na
rynku pracy
Komplementarność projektu
Komplementarność
projektu
Wsparcie
bezrobotnych
1 – Wzrost kwalifikacji
bezrobotnych
2 – Zmniejszenie bezrobocia
• Z badań WUP wynika, że 23 %
bezrobotnych jest zainteresowanych
kursem opieki nad dziećmi
• 600 osób objętych zostanie szkoleniami
w zawodzie opiekun dzienny dzieci do lat 3
• 500 osób uzyska zatrudnienie
w obszarze deficytowym
(w ramach projektu)
• Zmniejszenie szarej strefy zatrudnienia
Dwie podstawowe grupy docelowe:
1 – Zahamowanie
potencjalnych decyzji
migracyjnych
2 – wsparcie
„srebrnej gospodarki”
• Osoby w wieku 20-30 lat: decyzje
migracyjne bardzo często dotyczą ludzi
młodych, w wieku prokreacyjnym.
• Osoby w wieku 50-64 lata:
grupa ta stanowi ok. 27% wszystkich
bezrobotnych.
Komplementarność projektu
Wsparcie rodziców
i opiekunów dzieci
1 – Zwiększenie dostępu do
usług opieki nad dziećmi do
3 roku życia
Stwarzanie warunków dogodnych dla
pozostawania na lokalnych rynkach pracy
i powrót do pracy po przerwie związanej
z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka,
oraz zachęta do podęcia decyzji o migracji
docelowej do województwa opolskiego.
Objęcie wsparciem średnio 500 rodzin /
opiekunów dzieci w wieku do 3 lat.
2 – Zwiększenie
dyspozycyjności opiekunów –
zwiększenie aktywności na
rynku pracy, zwłaszcza kobiet
Wskaźnik
zatrudnienia
Kobiety:
Stopa
bezrobocia
45,3% Kobiety:
Mężczyźni: 65,6% Mężczyźni:
Źródło: GUS, Wyniki BAEL, II kwartał 2012
9,4%
8,6%
Trwałość wsparcia
Zapewnienie
opieki
Wzrost
zatrudnienia
Przyrost
naturalny
Hamowanie
tendencji
migracyjnych
W założeniu, utrwalanie działań związanych z realizacją projektu
w późniejszych okresach powinno przyczynić się do pozytywnych zmian
społecznych, gospodarczych oraz demograficznych w województwie opolskim
Komplementarność projektu
Planowana ścieżka
wsparcia osób bezrobotnych
Szkolenie zawodowe
w wymiarze:
- 160 h (teoria + praktyka)
w zaw. opiekun dzienny dla
500 os,
Rekrutacja
i badania
psychologiczne
warunkujące
możliwość
wykonywania
zawodu
- 40 h w przypadku
szkolenia uzupełaniającego
dla 50 os,
- 280 h (teoria +praktyka)
dla opiekunów w żłobku
lub klubie dziecięcym dla
50 os.
Zatrudnienie przez
okres średnio 6-18 mNawiązanie współpracy cy finansowane ze
z gminami (na podstawie środków projektowych
porozumienia, w celu
zatrudnienia uczestników
projektu)
Kto może zostać opiekunem dziennym?
Projekt adresowany jest do osób:
• pozostających bez pracy, (w tym
zarejestrowanych w PUP),
• zamieszkujących teren województwa
opolskiego,
• w wieku 18 – 64 lata,
• posiadających wykształcenie co najmniej
średnie,
• oraz spełanijące warunki określone w art.
39 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3.
Komplementarność projektu
Korzyści z powierzenia
opieki nad dzieckiem opiekunowi
1.
2.
3.
4.
• Dzienny opiekun to alternatywa wobec instytucjonalnej (np.
żłobków) formy opieki nad dziećmi do lat 3
• Możliwość powierzenia dziecka pod opiekę wykwalifikowanego
dziennego opiekuna, nawet do 10 godzin dziennie
• Kameralna forma sprawowania opieki nad dziećmi - warunki
domowe, opieka dopasowana do indywidualnych wymagań dziecka,
uwzględniająca rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny
• Relatywnie niski koszt wynagrodzenia dziennego opiekuna,
w porównaniu z usługą niani
Komplementarność projektu
Planowana
ścieżka wsparcia gmin
Praca opiekunów dziennych
finansowana z projektu
przez okres średnio
6-18 m-cy
Podpisanie umów z gminami
planującymi zatrudnienie
opiekunów dziennych
Spotkania robocze z
przedstawicielami gmin
Nawiązanie współpracy –
udostępnienie danych dot.
opieki żłobkowej do analizy
Komplementarność projektu
Kryterium
dostępu
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, w przypadku projektów
adresowanych do osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, mierzony (odrębnie dla każdej wskazanej
we wniosku grupy osób) po zakończeniu realizacji projektów
wynosi:
- dla osób w wieku 20 – 30 lata - co najmniej 40%,
- dla osób w wieku 50 – 64 lata - co najmniej 35%,
Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej (dla uczestników
nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup docelowych co najmniej 45%.
Dziękuję za uwagę
Download