projekt NFZ - Profilaktyka zakażeń

advertisement
Założenia ( do weryfikacji czy słuszne)
1. Ankieta powinna być tak skonstruowana aby oceniała skuteczność programu kontroli zakażeń szpitalnych, nastawiona na ocenę efektów działania a
w mniejszym stopniu na ocenę prowadzenia jakiegoś procesu np. zamiast „należy prowadzić edukację personelu” należy podać „personel zna
procedury” itp.
2. Optymalnie wymagania nie powinny generować dodatkowych wydatków dla szpitala
3. Ankieta powinna skłaniać szpital do wdrażania bardziej efektywnego systemu kontroli zakażeń
4. Ankieta nie powinna generować dodatkowych dokumentów. Proszę o ocenę które z zapisów będą skutkować generowaniem papierów , idea jest
taka że zapis na tak może w trakcie kontroli wymagać uzasadnienia a nie pokazania papierów
5. Szpital ma rok na jej spełnienie – zakładając kontraktowanie pod koniec 2016 r.
6. Ankieta zakłada pewną dowolność w interpretacji zapisów, jest przewidywane utworzenie legendy do każdego punktu, pytanie jak ją skonstruować
aby urzędnik NFZ w subiektywnym jej rozumieniu nie wykrzywił intencji
Nr
1
2
3
4
5
6
7
Zagadnienie
Zarzadzanie szpitalem a kontrola zakażeń szpitalnych
Zarząd szpitala w sposób czytelny dla pracowników określił profilaktykę zakażeń szpitalnych
jako priorytet działania szpitala
Zarząd szpital zapewnia środki niezbędne na realizację programu kontroli zakażeń szpitalnych
Zarząd szpitala zapewnia zespołowi kontroli zakażeń szpitalnych dostęp do informacji
niezbędnych do wykonywania zadań
Zarząd szpitala zapewnia dostęp do diagnostyki laboratoryjnej umożlwiającej diagnostykę
zakażeń szpitalnych, identyfikację i potwierdzanie niebezpiecznych mechanizmów oporności
oraz prowadzenie dociekań epidemiologicznych
Zarząd szpitala wdraża działania angażujące personel szpitala (poza zespołem kontroli zakażeń
szpitalnych) w działania zmierzające do właściwej profilaktyki zakażeń szpitalnych
W sposób czytelny została określona odpowiedzialność kierowników jednostek za wdrożenie i
przestrzeganie zasad kontroli zakażeń
W sposób czytelny została określona odpowiedzialność personelu za wykonywanie czynności w
sposób minimalizujących ryzyko wystąpienia powikłań infekcyjnych, w szczególności właściwej
higieny rąk, przestrzegania zasad izolacji standardowej, dekontaminacji sprzętu i środowiska
Punktacja
3
2
2
2
2
2
2
Komentarz
8
2
9
Zarząd szpitala nie rzadziej niż raz do roku weryfikuje cele działania programu kontroli zakażeń
szpitalnych, osiąganie celów programu, przede wszystkim w zakresie zmniejszania powikłań
infekcyjnych hospitalizacji, efektywności działań zmniejszania ryzyka wystąpienia zakażeń
szpitalnych
Struktury
Przewodniczący zespołu ds. kontroli zakażeń szpitalnych
9a
Posiada specjalizację z chorób zakaźnych, epidemiologii, mikrobiologii lekarskiej
5
9b
Posiada inna specjalizację i ukończył kurs kwalifikacyjny
1
9c
Posiada /nie posiada innej specjalizacji i nie ukończył kursu kwalifikacyjnego
0
9d
1
10
Przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych jest zatrudniony jako osobna umowa
cywilno - prawna lub część etatu , nie powiązana z innymi czynnościami zawodowymi
Liczba etatów specjalisty do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii , związanych
wyłącznie z pracą w zespole kontroli zakażeń szpitalnych w przeliczeniu na 200 łóżek , liczonych
z oddziałów z ostrym przyjęciami ( nie są liczone oddziały psychiatrii, oddziały rehabilitacji
10a
1 na ≤ 200 łóżek
5
10b
1 na 201-300 łóżek
4
10c
1 na 301-400 łóżek
2
10d
11
1 na > 400 łóżek
Zostały określone zadania realizowane przez poszczególnych członków zespołu kontroli zakażeń
szpitalnych
Zostały określone uprawnienia członków zespołu do podejmowania niezwłocznych działań w
celu profilaktyki zakażeń i rozprzestrzeniania chorób zakaźnych
0
3
12
2
Jeden do wyboru
margines + 100 łóżek – tj szpital
który ma 250 łóżek najpewniej nie
musi zatrudniać kolejnej pielęgniarki
na ¼ etatu ale szpital który ma 300
łóżek powinien rozważyć
zatrudnienie drugiej pielęgniarki na
½ etatu
Jeden do wyboru
13
Uprawnienia zespołu obejmują możliwość wdrażania izolacji chorych niezwłocznie po
stwierdzeniu wskazań
Uprawnienia przewodniczącego zespołu obejmują możliwość zlecania badań
mikrobiologicznych w celu właściwej diagnostyki zakażeń szpitalnych
Członkowie zespołu kontroli zakażeń posiadają uprawnienia do zlecania badań i podejmowania
innych działań w celu identyfikacji źródeł, dróg transmisji drobnoustrojów w przypadku
podejrzenia wystąpienia ogniska epidemicznego
Cele
Nie rzadziej niż raz do roku określane są cele działania programu kontroli zakażeń szpitalnych,
opracowywane są metody ich wdrażania oraz sposoby wiarygodnej weryfikacji osiągniecia
celów
Cele programu i sposoby wdrażania zostały zaakceptowane przez dyrekcję szpitala
1
18
Cele programu obejmują zmniejszanie ryzyka wystąpienia poszczególnych zakażeń szpitalnych,
w tym odcewnikowych zakażeń krwi, zakażeń miejsca operowanego, szpitalnych zapaleń płuc,
zakażeń związanych z cewnikowaniem pęcherza moczowego oraz zakażeń o etiologii
Clostridium diffcile
1
19
Szpital weryfikuje okresowo, nie rzadziej niż raz do roku, osiągane cele , w szczególności
zmniejszenie zapadalności na wybrane zakażenia szpitalne
3
14
15
16
17
20
21
22
23
24
24a
Procedury
Procedury profilaktyki zakażeń szpitalnych zostały opracowane na podstawie materiału
źródłowego opracowanego zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach
Zakres procedur wynika z analizy wykonywanych procedur w szpitalu, czynników ryzyka
wystąpienia zakażenia
Personel szpitala sprawujący opiekę nad pacjentem zna szpitalne procedury profilaktyki
zakażeń szpitalnych
W szpitalu zostały wdrożone mechanizmy weryfikujące przestrzeganie procedur przez personel
W szpitalu zostały opracowane wdrożone pakiety działań ukierunkowanych na zmniejszanie
zapadalności na kluczowe zakażenia szpitalne
Dotyczące Clostridium difficle: 1) niezwłoczna diagnostyka w kierunku CD u pacjentów z
nieuformowanym stolcem pojawiającym się w trakcie hospitalizacji, 2) niezwłoczna izolacja
1
1
5
1
2
1
3
2
1
24b
24c
24d
24e
24f
25
25a
chorych z CD, 3) dekontaminację środowiska pacjentów z CD, 4) edukacja pacjenta i rodziny
dotycząca CD, 5) w oddziałach o co najmniej dwóch zachorowaniach szpitalnych w miesiącu:
zasady dekontaminacji środowiska oddziału ukierunkowane na Clostridium difficile ,
ograniczenie nadużywania antybiotyków i inhibitorów pompy protonowej , monitorowanie
higieny rąk
Dotyczące zakażeń związanych z linią centralną: 1) stosowania właściwej diagnostyki
odcewnikowych zakażeń krwi, 2) edukacja personelu, 3) procedury zakładania i pielęgnacji linii
opracowane w zgodności zasadami medycyny opartej na faktach, obejmujące m.in. bezpieczny
dostęp o linii w tym właściwa dezynfekcja ujść cewników, antyseptyka skóry przy zastosowaniu
roztworów chlorheksydyny, 4) codzienna ocena możliwości usuwania linii, 5) monitorowanie i
informacja zwrotna o zapadalności na odcewnikowe zakażenia krwi w przeliczeniu na 1000 dni
z cewnikiem , 6) okresowe wdrażanie checklist w celu weryfikacja utrzymania procedur
zakładania i pielęgnacji linii
Dotyczące zakażeń miejsca operowanego: 1) opracowanie i wdrożenie procedur profilaktyki
zakażeń miejsca operowanego w okresie przed , śródoperacyjnym, 2) monitorowanie zakażeń
miejsca operowanego i informacji zwrotnej dla chirurgów, 3) monitorowanie przestrzeganie
zasad właściwej profilaktyka antybiotykowej, usuwania włosów, normotermii , poziomu glukozy
Dotyczące zakażeń związanych z cewnikiem moczowym: 1) opracowanie i wdrożenie wskazań
do zakładania cewników, powody założenia cewnika jest umieszczony w dokumentacji chorego
2) procedury zakładania i pielęgnacji cewnika ze szczególnym uwzględnieniem zamkniętego
drenażu moczu, 3) usuwanie cewnika niezwłocznie gdy nie jest potrzebny, 4) monitorowanie
przestrzegania wskazań do zakładania i niezwłocznego usuwania cewników
Dotyczące zapaleń płuc związanych z leczeniem respiratorem) 1) opracowanie procedur
redukujących ryzyko wystąpienie VAP 2) opracowanie i wdrożenie zasad izolacji stanowiskowej
3) identyfikacja dominujących czynników ryzyka wystąpienia VAP 4) Opracowanie i wdrożenie
schematu rozpoznawania VAP 5) monitorowanie częstości VAP w stosunku do natężenia
procedury wentylacji mechanicznej
Dotyczące przyjęcie do szpitala pacjenta z choroba zakaźną o szczególnej zakaźności, w tym
identyfikacja pacjentów z obrazem klinicznym wskazującym na chorobę zakaźna, obieg
informacji, wdrażanie działań prewencyjnych
Szpital opracował i wdrożył procedury postepowania w przypadku identyfikacji drobnoustrojów
o szczególnym znaczeniu dla epidemiologii szpitalnej
MRSA
1
1
1
1
1
1
25b
25c
25d
25f
VRE
Enterobacteriaceae produkujące karbapenamazy
Enterobacteriaceae produkujące ESBL
Wielolekooporne niefermentujące pałeczki Gram ujemne
Monitorowanie
Zespół ds. kontroli zakażeń szpitalnych określa priorytety monitorowania zakażeń nie rzadziej
niż raz do roku
1
1
1
1
27
W szpitalu prowadzone jest monitorowanie zakażeń związanych z opieką zdrowotną w sposób
aktywny
3
28
29
Wyniki monitorowania skutkują porównaniem wnioskami i wdrażaniem działań
Szpital uczestniczy w zewnętrznych , wieloośrodkowych badaniach dotyczących występowania
zakażeń szpitalnych
Higiena rak
Szpital wdrożył program WHO (lub autorski program zgodny z zasadami WHO) dotyczący
higieny rąk obejmujący: dostęp do środków do higieny rak, edukację personelu przypomnienie
o prowadzeniu właściwej higieny rąk, bezpośrednie obserwacje oraz informacja zwrotna dla
personelu o praktykach higieny rak
System bezpośrednich obserwacji wraz informacją zwrotną prowadzony jest w wybranych
oddziałach nie rzadziej niż dwa razy do roku
We wszystkich oddziałach nie rzadziej niż dwa razy do roku
Czynniki ryzyka
Szpital identyfikuje czynniki ryzyka do wystąpienia zakażenia szpitalnego i poddaje jest
okresowej weryfikacji nie rzadziej niż raz do roku
Szpital opracowuje i wdraża plan zmniejszania ryzyka wystąpienia zakażenia szpitalnego nie
rzadziej niż raz do roku:
Czynniki ryzyka związane z przyjęciem pacjenta zakażonego lub kolonizowanego
niebezpiecznymi drobnoustrojami w ujęciu epidemiologicznym
Czynniki ryzyka identyfikowane w procesie monitorowania zakażeń szpitalnych
Czynniki ryzyka związane z wykonywaniem procedur szczególnie narażających na wystąpienie
zakażenia szpitalnego
3
2
26
30
30a
30b
31
32
33
34
35
1
3
1
2
3
1
1
1
Jeden do wyboru
36
36a
36b
36c
36d
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Lekooporność
W szpitalu opracowane są i wdrożone procedury zapobiegnia rozprzestrzenia lekooporności,
obejmujące:
Zasady wykonywania mikrobiologicznych badań przesiewowych
Przerwanie dróg transmisji drobnoustrojów chorobotwórczych w szczególności
Zasady polityki ubraniowej
Postepowania z przedmiotami podręcznymi
Szpital identyfikuje trendy narastania oporności
Szpital opracowuje i wdraża plan zapobiegania lekooporności , specyficznie ukierunkowane na
zidentyfikowane w szpitalu problemy lekooporności
Izolacja
Szpital posiada warunki do izolacji chorych rozumianych jako obecność sal jednoosobowych
wraz z łazienką
Szpital opracował i wdrożył wskazania do izolacji chorych
Szpital dysponuje wystarczająca liczbą sal jednoosobowych z łazienką umożliwiających
przestrzeganie szpitalnych wskazań do izolacji chorych, wystarczająca liczba sal jest określona
na podstawie analizy częstości występowania wskazań do izolacji
Szpital określił ryzyko hospitalizacji pacjenta z zakażeniem przenośnym droga powietrzną i na
tej podstawie określił potrzebę izolatki zapewniającej izolację powietrzną
Szpital wdrożył mechanizmy weryfikujące przestrzeganie wskazań do izolacji chorych
Ogniska epidemiczne
Szpital posiada zdolność do identyfikacji ognisk epidemicznych
Liczba rozpoznanych ognisk epidemicznych w ciągu ostatniego roku kalendarzowego
Środowisko
Wyznaczony przedstawiciel zarządu odpowiada za zagadnienia związane z utrzymaniem
czystości, która jest uwzględniana w tworzeniu strategii działania szpitala
Został określony zakres czynności i odpowiedzialności poszczególnych osób za sprzątanie i
dezynfekcję środowiska oraz dekontaminację sprzętu medycznego
W szpitalach które zawierają umowy zewnętrzne na sprzątnie: 1) została określona specyfikacja
i protokoły sprzątania , które zostały skonsultowane z zespołem ds. kontroli zakażeń
szpitalnych, 2) umowy zawierają również kryteria oceny jakości, w tym przeszkolenie osób
sprzątających 3) możliwa jest prowadzenia kontroli i nakładanie kar za nieprzestrzeganie
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
48
49
specyfikacji
Na każdej zmianie jest określona osoba odpowiedzialna za weryfikację czy utrzymywane są
standardy utrzymania czystości
Przestrzegania zasad utrzymania czystości środowiska weryfikowana jest w procesach audytu
,w tym bezpośredniej obserwacji prowadzonych nie rzadziej niż dwa razy do roku
Liczba maksymalna punktów = 100
1
1
Download