PODSUMOWANIE I Sympozjum

advertisement
PODSUMOWANIE
I Sympozjum
„Zintegrowana Opieka Zdrowotna –
od idei do wdrożeń"
Hanna Zych–Cisoń
Wiceprzewodnicząca
Sejmiku Województwa Pomorskiego
Gdańsk, 9 listopada 2016r.
PODSUMOWANIE
I Sympozjum
„Zintegrowana Opieka Zdrowotna
– od idei do wdrożeń"
Pomorskie Partnerstwo na Rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej
Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan 2014-2020
W obszarze priorytetu związanego z kompleksową opieką nad pacjentem
podjęto szereg działań służących realizacji zobowiązań SWP oraz
przedsięwzięć strategicznych.
W Urzędzie Marszałkowskim w dniu 2 kwietnia 2015 roku zostało
podpisane Porozumienie, będące pierwszym w Polsce Pomorskim
Partnerstwem na rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej.
PODSUMOWANIE
I Sympozjum
„Zintegrowana Opieka Zdrowotna
– od idei do wdrożeń"
Porozumienie jako inicjatorzy podpisali:
• Marszałek Województwa Pomorskiego,
• Dyrektor Oddziału Pomorskiego NFZ,
• Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
• Przewodniczący Konwentu Powiatów WP oraz
• Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych.
PODSUMOWANIE
I Sympozjum
„Zintegrowana Opieka Zdrowotna
– od idei do wdrożeń"
Zintegrowana Opieka Zdrowotna stanowi sprawdzony w wielu światowych
ośrodkach, skoordynowany sposób dostarczania świadczeń zdrowotnych i w
razie potrzeby społecznych przez podmiot, bądź sieć podmiotów
połączonych strukturalnie i informacyjnie.
Zapewnia ona ciągłość opieki w zakresie: promocji zdrowia, prewencji,
diagnostyki, terapii, rehabilitacji, opieki paliatywnej z włączeniem instytucji
pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.
Ostatecznym beneficjentem zintegrowanej opieki jest pacjent, miarą zaś
osiągnięć jest poprawa stanu zdrowia, w tym wyników leczenia i poprawa
jakości życia, przy równoczesnej dbałości o efektywność kosztową.
PODSUMOWANIE
I Sympozjum
„Zintegrowana Opieka Zdrowotna
– od idei do wdrożeń"
W dniu 24 września 2015 roku do Partnerstwa dołączyło pięcioro nowych sygnatariuszy:
•
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku,
•
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku,
•
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku,
•
Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz
•
Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska.
PODSUMOWANIE
I Sympozjum
„Zintegrowana Opieka Zdrowotna
– od idei do wdrożeń"
W dniu 14 grudnia 2015 roku odbyło się Gdańsku I Sympozjum „Zintegrowana
Opieka Zdrowotna – od idei do wdrożeń", organizowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorski Związek Pracodawców
Ochrony Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.
PODSUMOWANIE
I Sympozjum
„Zintegrowana Opieka Zdrowotna
– od idei do wdrożeń"
Podczas Sympozjum rozmawialiśmy o opiece zintegrowanej z perspektywy
Europy, Polski i Pomorza. W dyskusji brali udział przedstawiciele IFIC, World
Bank, Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Federacji Porozumienia Zielonogórskiego,
Samorządu Województwa Pomorskiego, Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego i Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
PODSUMOWANIE
I Sympozjum
„Zintegrowana Opieka Zdrowotna
– od idei do wdrożeń"
W ramach kompleksowej i koordynowanej opieki dr Andrzej Zapaśnik
przedstawił nam koncepcję projektu „Koordynowanej Ambulatoryjnej
Opieki Zdrowotnej”.
Z kolei w kontekście opieki kompleksowej i zespołów interdyscyplinarnych w
panelu prowadzonym przez prof. Jacka Bigdę, Pani dr Barbara Gierak
Pilarczyk omówiła założenia do projektu opieki geriatrycznej na przykładzie
planowanego centrum opieki geriatrycznej a dr Joanna Kasperek jako
przykład zintegrowanej psychiatrycznej opieki zdrowotnej opowiedziała
nam o Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku.
PODSUMOWANIE
I Sympozjum
„Zintegrowana Opieka Zdrowotna
– od idei do wdrożeń"
W ostatniej części sympozjum omówiliśmy technologiczne i organizacyjne
wyzwania opieki zintegrowanej, gdzie m.in. dr Piotr Popowski przybliżył nam
pomysł zintegrowanej opieki nad pacjentami chorującymi na POCHP.
Kontynuacją myśli było wystąpienie Pani Iwony Damps – Konstańskiej, która
przedstawiła nam „Pomorski Model Opieki nad Pacjentami chorującymi na
POCHP”.
Z
kolei
Dyrektor
Departamentu
Społeczeństwa
Informacyjnego
i Informatyki UMWP p. Marcin Stefański omówił szeroko koncepcję projektu
„Pomorskie e-Zdrowie”.
PODSUMOWANIE
I Sympozjum
„Zintegrowana Opieka Zdrowotna
– od idei do wdrożeń"
Była to pierwsza z cyklu regionalnych konferencji, których celem jest
propagowanie
idei
tworzenia
ekosystemu
organizacji
i
instytucji,
sprzyjającego powstawaniu i wdrażaniu modeli w zakresie opieki
zintegrowanej i telemedycyny.
Promowanie
efektywnych
i
mierzalnych
rozwiązań
w
zakresie
kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej i społecznej było myślą
przewodnią I Sympozjum.
PODSUMOWANIE
I Sympozjum
„Zintegrowana Opieka Zdrowotna
– od idei do wdrożeń"
Najistotniejszym wnioskiem Sympozjum było uznanie, iż koncepcje
koordynacji
działań
wypracowane
w
województwie
pomorskim,
wzmocnione dobrymi doświadczeniami ze świata, Europy i innych regionów
Polski, przyczynią się z pewnością, po ich zaimplementowaniu, do
usprawnienia i unowocześnienia opieki nad pacjentami, umożliwiając tym
samym wykorzystanie posiadanych zasobów.
Dziękuję za uwagę.
Hanna Zych–Cisoń
Wiceprzewodnicząca
Sejmiku Województwa Pomorskiego
Download