XXII Sympozjum Nawadniania Roślin

advertisement
TERMINARZ I OPŁATY
Zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie propozycji artykułu(ów)
Przesłanie maszynopisów prac w j. angielskim (do recenzji)
Zwrot artykułów poprawionych po recenzjach
Dokonanie opłaty
Komunikat nr 2
KATEDRA MELIORACJI I AGROMETEOROLOGII
WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII
UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
W BYDGOSZCZY
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w
XXII Sympozjum Nawadniania Roślin
„NAWADNIANIE ROŚLIN W ŚWIETLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH
– ASPEKTY PRZYRODNICZO-PRODUKCYJNE
I TECHNICZNO-INFRASTRUKTURALNE”
Opłata za udział w Sympozjum wynosi 650 zł. W ramach tej opłaty organizatorzy
zapewniają oprócz materiałów konferencyjnych:
● 3 noclegi (20/21.06, 21/22.06, 22/23.06), pełne wyżywienie oraz udział w sesji
terenowej
Koszty publikacji w czasopiśmie „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”

Artykuł w j. angielskim (max. 10 stron pisma komputerowego) ·600 zł
Opłatę za udział w Sympozjum i artykuł(y) należy wpłacać na konto
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy:
Bank PEKAO S.A., II O/ Bydgoszcz, Nr 45 1240 6478 1111 0010 6975 5861
koniecznie z dopiskiem „Nawadnianie 2017” oraz podaniem imienia i nazwiska
Uczestnika
Pytania i uwagi prosimy kierować do:
Dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. UTP
tel. 52 374 95 47,
e-mail: [email protected]
które odbędzie się w dniach
21-23 czerwca 2017 roku
w Tleniu (Bory Tucholskie)
do 16.12.2016
do 31.01.2017
do 31.03.2017
do 28.04.2017
do 26.05.2017
Dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska
tel. 52 374 95 16,
e-mail: [email protected]
ORGANIZATORZY SYMPOZJUM
FORMA PREZENTACJI PRAC
KATEDRA MELIORACJI I AGROMETEOROLOGII
UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
Planujemy sesje referatowe oraz posterową
FORMA PUBLIKACJI
przy współudziale
KOMITETU NAUK AGRONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
PRACOWNI NAWADNIANIA - ZAKŁAD AGROINŻYNIERII
INSTYTUTU OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH
Publikacja, jako oryginalna, recenzowana praca naukowa,
ukaże się w języku angielskim w czasopiśmie PAN
„Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”
www.infraeco.pl
Planujemy opublikowanie oryginalnych prac na Sympozjum
Prosimy także o przygotowanie streszczenia pracy w języku polskim (1 strona),
które wydamy w materiałach konferencyjnych
MIEJSCE OBRAD
CELE SYMPOZJUM




Prezentacja teoretycznego i praktycznego dorobku naukowego w zakresie
nawadniania roślin
Wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja reprezentantów
środowisk naukowych i praktyków zajmujących się problematyką
nawadniania roślin
Prezentacja osiągnięć naukowych wybranych ośrodków europejskich
Prezentacja osiągnięć projektu badawczego IRRINURS
Integrowane nawadnianie szkółek roślin ozdobnych
KOMITET NAUKOWY I ORGANIZACYJNY
Dr hab. Roman Rolbiecki, prof. UTP (przewodniczący komitetu organizacyjnego)
Prof. dr hab. Stanisław Rolbiecki (przewodniczący komitetu naukowego)
Dr Stanisław Dudek (sekretarz)
Dr Renata Kuśmierek-Tomaszewska (sekretarz)
Prof. dr hab. Waldemar Treder – kierownik Pracowni Nawadniania IO
Prof. dr hab. Jacek Żarski – kierownik Katedry Melioracji i Agrometeorologii UTP
Ośrodek Rehabilitacji i Wypoczynku
„PERŁA BORÓW”
ul. Dębowa 11
86-150 Tleń
www.perlaborow.pl
ADRES ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie uczestnictwa w Sympozjum
oraz tematy artykułów prosimy przesłać na adres:
dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. UTP
Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy
KATEDRA MELIORACJI I AGROMETEOROLOGII
85-029 BYDGOSZCZ ul. Bernardyńska 6
lub pocztą elektroniczną, e-mail: [email protected], [email protected]
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
w XXII Sympozjum Nawadniania Roślin nt.
w XXII Sympozjum Nawadniania Roślin nt.
„NAWADNIANIE ROŚLIN W ŚWIETLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH - aspekty przyrodniczo-produkcyjne i
techniczno-infrastrukturalne”
„NAWADNIANIE ROŚLIN W ŚWIETLE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH - aspekty przyrodniczo-produkcyjne i
techniczno-infrastrukturalne”
21-23 czerwca 2017 roku
Bydgoszcz- Tleń (Bory Tucholskie)
21-23 czerwca 2017 roku
Bydgoszcz- Tleń (Bory Tucholskie)
Imię, nazwisko ……………………………………………………………………
Tytuł, stopień naukowy:...........................................................................................
Instytucja (nazwa): ................................................................................................
……………………………………………………………………………………
ulica ……………………………………………………………………………….
kod i miejscowość …………………………………………………………………
NIP ………………………………………………………………………………...
Imię, nazwisko ……………………………………………………………………
Tytuł, stopień naukowy:...........................................................................................
Instytucja (nazwa): ................................................................................................
……………………………………………………………………………………
ulica ……………………………………………………………………………….
kod i miejscowość …………………………………………………………………
NIP ………………………………………………………………………………...
Adres do korespondencji .........................................................................................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
telefon ……………………………….
e-mail : …………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji .........................................................................................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
telefon ……………………………….
e-mail : …………………………………………………………………………..
Zgłaszam uczestnictwo
Zgłaszam uczestnictwo
Zgłaszam pracę pt.:
Zgłaszam pracę pt.:
….............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................
.................................................
podpis
podpis
Download