Roznice_2004

advertisement
ESPEBEPE - Holding SA w upadłości
SA-RS 2004
w tys.zł
Informacja dotycząca różnic pomiędzy sprawozdaniem kwartalnym SA - QS 4/2004
na 31.12.2004 r. i Raportem Rocznym SA-RS 2004.
1. Zmiany w bilansie








2.
zmniejszenie należności krótkoterminowych od pozostałych jednostek
w wyniku dokonania dodatkowych odpisów aktualizujących
- 12 tys.zł.
zwiększenie wartości krótkoterminowych aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach w wyniku dokonania wyceny godziwej
tych aktywów
1 tys.zł.
zwiększenie wartości środków pieniężnych i innych aktywów
pieniężnych
30 tys.zł.
z tego: - przesunięcie odsetek naliczonych od lokaty terminowej
z pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ( 27 tys.zł.),
- korekta nieprawidłowych zapisów (3 tys.zł.),
zmniejszenie wartości krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych
o wartość odsetek naliczonych od lokaty terminowej, które zaliczono do
środków pieniężnych
-27 tys.zł.
zmniejszenie wartości kapitału własnego
-13 tys.zł.
z tego: - zwiększenie wartości wyniku finansowego ubiegłych okresów
o nienależne składki na PFRON(18 tys.zł.),
- zmniejszenie zysku netto spółki zależnej SPBO-3 (-31 tys.zł.),
zmniejszenie wartości kapitałów mniejszości na skutek zmniejszenia zysku
spółki zależnej SPBO-3
-10 tys.zł.
zmniejszenie wartości rezerw
-12 tys.zł.
z tego: - zmniejszenie rezerw na świadczenia emerytalne w spółce zależnej
SPBO-3 (-26 tys.zł.),
- zwiększenie wartości pozostałych rezerw w spółce zależnej
SPBO-3 (14 tys.zł.),
zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych
27 tys.zł.
z tego: - zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek pozostałych
w grupie kapitałowej (12 tys.zł.),
- zwiększenie wartości funduszy specjalnych w spółce zależnej
SPBO-3 (15 tys.zł.).
Zmiana wyniku finansowego netto
na którą składają się:
 zwiększenie kosztów sprzedaży w spółce zależnej SPBO-3
 zmniejszenie kosztów zarządu w spółce zależnej SPBO-3
 zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych
na skutek:
- przeniesienia zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
osiągniętego w spółce zależnej na zmniejszenie straty ze zbycia
tych aktywów w grupie kapitałowej (-777 tys.zł.),
-31 tys.zł.
15 tys.zł.
-13 tys.zł.
-700 tys.zł.
1
ESPEBEPE - Holding SA w upadłości





SA-RS 2004
w tys.zł
- zwiększenia innych przychodów operacyjnych o zyski z restrukturyzacji
ujęte poprzednio w pozycji zyski nadzwyczajne (76 tys.zł.),
- różnice z zaokrągleń (1 tys.zł.),
zmniejszenie pozostałych kosztów operacyjnych
-764 tys.zł.
na skutek:
- przeniesienia zysku ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
osiągniętego w spółce zależnej na zmniejszenie straty ze zbycia
tych aktywów w grupie kapitałowej (-777 tys.zł.),
- zwiększenie aktualizacji aktywów niefinansowych na skutek
dokonania dodatkowych odpisów aktualizujących w spółce zależnej
(12 tys.zł.),
- zwiększenie innych kosztów operacyjnych w grupie kapitałowej
(1 tys.zł.),
zwiększenie kosztów finansowych
27 tys.zł.
z tytułu:
- odsetek naliczonych od zobowiązań w spółce zależnej SPBO-3
(25 tys.zł.),
- inne (2 tys.zł.),
zmniejszenie zysków nadzwyczajnych o zyski z restrukturyzacji
przeniesione do innych przychodów operacyjnych
-76 tys.zł.
zmniejszenie zysku mniejszości w spółce zależnej SPBO-3
eliminowanego z zysku \ straty grupy kapitałowej
11 tys.zł.
różnice z zaokrągleń (in minus)
-1 tys.zł.
2
Download