Economics Flashnote

advertisement
Komentarz Specjalny
17 grudnia 2014
17 grudnia 2014 | 10 stron
Wygrani i przegrani niskich cen ropy
Komentarz Specjalny Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Ostatnie miesiące na rynkach finansowych przyniosły bardzo silną przecenę
ropy naftowej. Spadek ceny od czerwca tego roku sięga już prawie 50% - z tak
silnym ruchem w dół mieliśmy w historii do czynienia zazwyczaj w sytuacjach
kryzysowych i momentach, gdy gospodarka globalna wchodziła w recesję. Na chwilę
obecną jesteśmy daleko od tego scenariusza.
Jacek Janiuk, CIIA
Doradca Inwestycyjny
Karol Ciuk
Doradca Inwestycyjny

Spadek cen ropy naftowej został bardzo szybko określony jako bardzo duże
wsparcie dla gospodarki globalnej – niższe ceny energii mają wspierać
konsumpcję. Na rynku mówi się o efekcie porównywalnym do obniżki podatków i
wielu analityków brało ten czynnik pod uwagę podwyższając swoje prognozy dla
wzrostu PKB na 2015 r.

Im bliżej jesteśmy końca tego roku, tym mocniej widać, że przecena ropy nie jest
jednoznacznie pozytywna, a przynajmniej nie dla wszystkich.

Choć pozytywny wpływ niskich cen ropy będzie miał naszym zdaniem charakter
powszechny, tak impuls negatywny może być szczególnie dotkliwy dla
poszczególnych gospodarek i rynków (w szczególności eksporterów ropy naftowej i
spółek z sektora wydobywczego).

Biorąc pod uwagę obecne otoczenie gospodarcze oraz wciąż bardzo luźną politykę
monetarną w skali świata, nie oczekujemy jednak „rozlania się” lokalnych
kryzysów na większą skalę. Podkreślamy jednak, że tak silny spadek cen ropy
może zwiększyć niestabilność geopolityczną i nerwowość na rynkach finansowych.
Jakub Wojciechowski
Makler Papierów Wartościowych
Komentarz Specjalny
17 grudnia 2014
WSTĘP
Ostatnie miesiące na rynkach finansowych przyniosły bardzo silną przecenę ropy
naftowej. Spadek ceny od czerwca tego roku sięga już prawie 50% - z tak silnym spadkami
mieliśmy w historii do czynienia zazwyczaj w sytuacjach kryzysowych i momentach, gdy
gospodarka globalna wchodziła w recesję. Na chwilę obecną jesteśmy d aleko od tego
scenariusza, ale wygląda na to, że wieloletnie nierównowagi, które narastały po stronie
popytowej i podażowej znalazły swoje ujście w cenie. Z jednej strony, gospodarka
globalna wciąż rozwija się w umiarkowanym, niższym niż oczekiwania, tempi e, stąd też
popyt na „czarne złoto” nie rośnie. Z drugiej zaś, rewolucja łupkowa w USA i zmiany
rozkładu sił na globalny rynku energii stanowią dużą presję ze strony podaży.
Dodatkowo, największa organizacja skupiająca producentów ropy naftowej, czyli OPEC
nie zdecydowała się na obniżenie podaży. Może to mieć związek z chęcią zatrzymania
postępów w produkcji ropy z łupków, która przy obecnych cenach jest już nieopłacalna
dla części producentów. Innym prawdopodobnym powodem może być przekonanie
OPEC, że tylko silne cięcie produkcji mogłoby wywrzeć spodziewany wpływ na
notowania surowca, ale także mogłoby ograniczyć udziały w rynku producentów
zrzeszonych w tej organizacji.
Spadek cen ropy naftowej został bardzo szybko określony jako bardzo duże
wsparcie dla gospodarki globalnej – niższe ceny energii mają wspierać konsumpcję.
Na rynku mówi się o efekcie porównywalnym do obniżki podatków i wielu analityków
brało ten czynnik pod uwagę podwyższając swoje prognozy dla wzrostu PKB na 2015 r.
Im blizej jesteśmy końca tego roku, tym mocniej jednak widać, że przecena ropy nie
jest jednoznacznie pozytywna, a przynajmniej nie dla wszystkich gospodarek i
rynków. Ostatnie zawirowania na rynku walutowym, kredytowym oraz akcyjnym
wskazują na dużą nerwowość - wśród inwestorów. Musimy się liczyć z tym że tak
znaczny spadek cen ropy ma dwie strony – pozytywną i negatywną – i rynki przez
dłuższy czas mogą pozostawać pod wpływem zmiennych nastrojów. Choć pozytywny
wpływ niskich cen ropy będzie miał naszym zdaniem charakter powszechny, tak impuls
negatywny może być szczególnie dotkliwy dla poszczególnych rynków (co widzieliśmy
ostatnio). Biorąc pod uwagę obecne otoczenie gospodarcze oraz wciąż bardzo luźną
politykę monetarną w skali świata, nie oczekujemy jednak „rozlania się” lokalnych
kryzysów na większą skalę. Niemniej jednak podkreślamy, że tak silny spadek cen
ropy może zwiększyć niestabilność geopolityczną i naszym zdaniem nerwowość na
rynkach finansowych będzie w nadchodzących miesiącach stosunkowo duża.
Wykres – Importerzy i eksporterzy netto ropy naftowej (w mln baryłek dziennie)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Eksporterzy netto
Źródło: Bloomberg, Citi Handlowy
2
Importerzy netto
Komentarz Specjalny
17 grudnia 2014
ROSJA
Nasz Komentarz Specjalny zaczynamy od spojrzenia na gospodarkę, w której wpływ
spadających cen ropy jest widoczny najmocniej – Rosji. Jak widać na poniższym
Ropa uderza w rubla…
wykresie, rosyjski rubel zanotował bardzo silną przecenę w związku z obawami
inwestorów o perspektywy gospodarki i malejące prawdopodobieństwo spłaty
zadłużenia. Ponieważ dla Rosji cena ropy ma kluczowe znaczenia pod kątem
równowagi budżetowej, każdy spadek jej wartości oznacza większy niepokój wśród
uczestników rynku, który przejawia się wycofywaniem kapitału z tamtejszego rynku. Do
tego wszystkiego dochodzą sankcje ze strony krajów Zachodu, które na pewno nie
pomagają w trudnej sytuacji gospodarczej.
Wykres – Zachowanie się kursu rubla na tle ceny ropy
130
70
120
65
60
110
55
100
50
90
45
80
40
35
70
30
60
25
50
2010
20
2011
Ropa Brent [USD, lewa oś]
2012
2013
Kurs USD/RUB [prawa oś]
Źródło: Bloomberg, Citi Handlowy
…choć jej cena to tylko
jeden z problemów
rosyjskiej gospodarki
W nocy z poniedziałku na wtorek Centralny Bank Rosji niespodziewanie podwyższył
główna stopę procentową do 17% z poziomu 10,5%, co było reakcj ą właśnie na
postępujące osłabianie się rubla. To najmocniejszy ruch od 1998 r. Taka skala miała
również na celu pokazanie, że tamtejszy bank centralny jest zdeterminowany do obrony
krajowej waluty. Gwałtowna podwyżka stóp procentowych nie przyniosła jednak
spodziewanego efektu i jak na razie nie zatrzymała spadku wartości rubla. W rankingu
najmocniej tracących do dolara w tym roku walut rubel wyprzedził nawet ukraińską
hrywnę. Co więcej, osłabienie rubla to nie jedyny problem w Rosji. Mocno traci
moskiewska giełda, w szczególności spółki surowcowe i finansowe. Ponadto rośnie
inflacja, a ropa wyrażona w dolarach jest najtańsza od 2009 roku.
W naszej opinii Rosyjski Bank Centralny ma trzy opcje dalszego przeciwdziałania
deprecjacji rubla:
1. Dalsze podwyżki stóp procentowych.
2. Kontrola kapitału, zarówno w wersji miękkiej, jak i twardej. Miękka polega m.in. na
ograniczeniach w wymianie waluty przez banki, wprowadzeniu podatku od transakcji
finansowych oraz limitach zakupu waluty. Najsilniejsza forma kontroli kapitału
oznaczałaby zamrożenie wymiany walutowej.
3. Kolejne interwencje na rynku walutowym celem obrony kursu rubla
3
Komentarz Specjalny
17 grudnia 2014
Uważamy, że najbardziej prawdopodobne są scenariusze pierwszy i drugi. Kolejne
interwencje walutowe mogą się okazać nieskuteczne i kosztowne. Ponadto rząd
chciałby jak najdłużej utrzymać wysoka nadwyżkę rezerw walutowych, która jest istotnie
uszczuplana w trakcie próby obrony kursu waluty.
Działania banku centralnego, choć powinny przynieść pewną stabilizację sytuacji, nie
zmienią jednak faktu, że perspektywy dla rosyjskiej gospodarki wyglądają coraz gorzej.
2015 r. będzie dla Rosji najprawdoopdobniej rokiem recesji – pytanie tylko, jak silnej. Na
chwilę obecną rynek spodziewa się spadku PKB w granicach -0,2%, ale prognozy
wzrostu gospodarczego są mocno rewidowane w dół wraz z rozwojem sytuacji (wykres
poniżej). Niektórzy ekonomiści oczekują w swoich prognozach recesji na poziomie
ponad 3-procentowego spadku PKB.
Wykres – Prognozy dynamiki PKB w Rosji na poszczególne lata (w %)
5
4
3
2
1
0
2011
2012
2013
2014
-1
2012
2013
2014
2015
Źródło: Bloomberg, Citi Handlowy.
Ryzyko bankructwa Rosji
oceniamy na niewielkie…
…choć 2015 r. może
przynieść silną recesję w
gospodarce
Czy w związku z tym pojawia się ryzyko, że Rosja będzie zmuszona do ogłoszenia
bankructwa, tak jak w 1998 r.? Naszym zdaniem wydaje się to mało prawdopodobne.
Sytuacja fiskalna Rosji jest dużo silniejsza niż pod koniec XX w. – zadłużenie sektora
publicznego sięga ok. 10% PKB w porównaniu do ok. 100% w 1998 r. Co więcej, wtedy
rosyjskie rezerwy walutowe były bliskie zera, podczas gdy dziś wynoszą ponad 400 mld
dolarów. Większe ryzyko widzimy po stronie sektora prywatnego, zwłaszcza wśród
banków.
W
związku
z
wprowadzeniem
sankcji
gospodarczych,
niektóre
przedsiębiorstwa straciły dostęp do międzynarodowych rynków finansowych. To będzie
oznaczało, że wsparcie ze strony państwa może okazać się nieuniknione. Na obecnej
sytuacji ucierpi również konsument, zwłaszcza poprzez inflację (obecnie bliską 10%),
która może bardzo szybko wzrosnąć, co ograniczy siłę nabywczą.
W chwili obecnej nie spodziewamy się jednak, żeby ostatnie zawirowania w Rosji
przerodziły się w głęboki kryzys, który mógłby zagrozić regionalnej czy światowej
gospodarce. Sytuacja ma naszym zdaniem charakter lokalny i choć prawdopodobnie
przerodzi się w silną recesję w Rosji, to ryzyko dla pozostałych gospodarek nie jest w
naszej opinii wysokie.
4
Komentarz Specjalny
17 grudnia 2014
OBLIGACJE O RATINGU SPEKULACYJNYM
Sektor energetyczny pod
presją
Drugim rynkiem, który mocno zareagował na wyprzedaż ropy naftowej były obligacje o
ratingu spekulacyjnym. Silny spadek cen papierów dłużnych wiązał się z obawą, że
część emitentów w sektorach związanych z ropą może mieć problemy z regulacją
swoich zobowiązań. Ponieważ segment energetyczny w indeksie amerykańskich high
yield’ów stanowi ok. 15%, wyprzedaż była odczuwalna na całym rynku. Dużo lepiej
zachowywały się za to indeksy europejskie, gdzie spółek powiązany ch z ropą jest dużo
mniej (wykres poniżej).
Wykres – Zachowanie się ceny ropy i wybranych indeksów obligacji HY
150
140
130
120
110
-19%
100
90
80
-48%
70
60
50
2011
2012
2013
Ropa Brent
Amerykańskie obligacje high yield
Europejskie obligacje high yield
Amerykańskie obligacje high yield z sektora energetycznego
Źródło: Bloomberg, Citi Handlowy
Naszym zdaniem obecne spadki całego indeksu są wywołane przede wszystkim
specyficznymi problemami jednego z jego segmentów i nie oznaczają pogorszenia
perspektyw dla całego rynku. Oczekujemy, że wzrost stopy bankructw w najbliższych
latach nie będzie wysoki, nawet biorąc pod uwagę fakt, że przy obecnych cenach ropy
default’y części emitentów wydają się nieuniknione. Spadek cen ropy będzie też wpływał
pozytywnie na zyski spółek, które dużo jej konsumują (np. w sektorze transportowym).
Podkreślamy również atrakcyjność europejskich high yield’ów, gdzie wpływ ostatnich
zawirowań był mniejszy, a jednocześnie oczekujemy bardziej zdecydowanych działań ze
strony EBC, co powinno wspierać również segment obligacji spekulacyjnych.
5
Komentarz Specjalny
17 grudnia 2014
FRONTIER MARKETS
Silna przecena dotknęła też w ostanim czasie jeden z najmocniejszych rynków w tym
roku, czyli tzw. frontier markets. Choć korelacja pomiędzy ceną ropy, a indeksem FM nie
zawsze była w przeszłości wysoka, to nasilała się przy mocnych ruchach w dół, co
widzieliśmy również w ostatnim czasie (wykres poniżej).
Wykres – Zachowanie się indeksu MSCI Frontier Markets na tle ceny ropy
130
750
120
700
110
650
100
600
90
550
80
500
70
450
60
50
2010
400
2011
Ropa Brent [USD, lewa oś]
2012
2013
Indeks MSCI Frontier Markets
Źródło: Bloomberg, Citi Handlowy
Spadek cen ropy to oczywiście problem dla budżetów poszczególnych krajów, które
Spadające ceny ropy
uderzą w budżety krajóweksporterów
w dużym stopniu są oparte na eksporcie tego surowca. Tak jak pisaliśmy w ostatnim
Barometrze, przy obecnych cenach ropy zaledwie Kuwejt i być może jeszcze Katar są w
stanie zrównoważyć budżet (tabela poniżej). I choć ponad połowę indeksu rynków
frontier’owych stanowią banki, to mechanizm transmisji pomiędzy gospodarką a
sektorem finansowym jest silny (np. mniejsza podaż kredytów ze względu na cięcia
programów infrastrukturalnych, czy też pogorszenia sytuacji firm z branży wydobywczej
oraz kooperantów). Dodatkowo czynnikiem, który przyspieszył spadki była tez niska
płynność rynku, która staje się problemem właśnie w momentach trudnych.
6
Komentarz Specjalny
17 grudnia 2014
Tabela – Cena ropy potrzebna do zrównoważenia budżetu [USD]
2011
2012
2013
2014
2015
Katar
79
69
59
71
78
Kuw ejt
29
33
45
44
51
Arabia Saudyjska
75
71
89
89
98
Om an
112
114
81
82
84
Zjednoczone Em iraty Arabskie
94
78
81
74
73
Libia
124
65
106
184
142
Irak
99
102
126
114
106
Rosja
90
106
108
105
107
Iran
84
130
126
130
131
Bahrajn
112
123
127
132
143
Algieria
110
121
107
113
111
Wenezuela
140
175
168
161
151
Jem en
195
237
215
214
191
Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Citi Research
Warto zwrócić uwagę na fakt, że rynek ropy wydaje się być już mocno wyprzedany.
Ropa wydaje się już
wyprzedana
Pomimo dużej podaży, fundamenty nie wydają się aż tak słabe dla tego rynku.
Sentyment jest nadal ewidentnie negatywny i mogą nastąpić próby zepchnięcia cen ropy
niżej. Próby „łapania” końca trendu z reguły są wyjątkowo trudne, ale wydaje się, że
cena ropy ma szansę na większe odreagowanie. Pewne oznaki widać już na rynkach
terminowych, gdzie kontrakty z dalszymi terminami wygasania mają wyższe ceny od
obecnej ceny rynkowej. Jeszcze w lipcu sytuacja była odwrotna.
Stratedzy Citi są zdania, że cena ropy w 2015 r. sięgnie 80 dolarów za baryłkę i
takiemu scenariuszowi przypisują 45-procentowe prawdopodobieństwo. Zakłada on
interwencję OPEC (obniżenie podaży) oraz zaognienie sytuacji geopolitycznej. Jeżeli
ten scenariusz się nie zrealizuje, cena ropy Brent może zatrzymać się na 65 USD (40%
prawdopodobieństwa).
W
przypadku
większych
zawirowań
geopolitycznych,
spodziewany jest wzrost do 90 USD (15% prawdopodobieństwa).
Biorąc pod uwagę powyższą prognozę, perspektywy rynków frontier’owych są
według nas nadal dobre i traktujemy je jako długoterminową inwestycję pod zestaw
kilku czynników, z których cena ropy jest tylko jednym z elementów (surowce, potencjał
gospodarczy, demografia, potencjalny rozwój rynku kapitałowego). Zwracamy uwagę na
fakt, że większość krajów-eksporterów ropy posiada potężne rezerwy, które może teraz
wykorzystać czekając na lepsze czasy. Po ostatniej wyprzedaży rynki frontier’owe
wyglądają też atrakcyjnie z punktu widzenia wycenowego, a niska korelacja z innymi
rynkami akcji może być wykorzystywana w celu dywersyfikacji portfela.
7
Komentarz Specjalny
17 grudzień 2014
Słownik Terminów
Akcje polskie
Amerykańskie
skarbowe
Citi Research
Div. Yield (Stopa
Dywidendy)
Długi termin
Duration
Krótki termin
Miedź
Niemieckie
skarbowe
P/E (2013)
P/E (cena/zysk)
Polskie skarbowe
Ropa Brent
Srebro
Średni termin
US
korporacyjne
(High Yield)
US
korporacyjne
(Inv. Grade)
YTD (Year To Date)
YTM
(Yield
to
Maturity)
Złoto
obejmują akcje będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
wchodzące w skład indeksu WIG
obligacje emitowane przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, dane liczbowe dla indeksu
Bloomberg/EFFAS US Government Bond Index > 1Yr TR mierzącego zachowanie się amerykańskich obligacji
skarbowych (US Treasuries) o terminie zapadalności większym niż 1 rok
jednostka Citi zajmująca się analizami i badaniami ekonomicznymi oraz rynkowymi, a także dotyczącymi
poszczególnych klas aktywów (akcje, obligacje, towary) i pojedynczych instrumentów finansowych lub grup
instrumentów
iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję i ceny rynkowej akcji. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym
większy dochód w postaci dywidendy z zainwestowanego kapitału uzyskuje akcjonariusz
rozumiany jako okres powyżej 6 miesięcy
zmodyfikowany czas trwania obligacji będący miarą wrażliwości obligacji na zmianę rynkowych stóp
procentowych. Informuje o ile powinna zmienić się rentowność obligacji z przypadku zmiany stóp % o 1 pkt. %
rozumiany jako okres do 3 miesięcy
dane liczbowe na podstawie ceny spot za 1 tonę miedzi notowanej na London Metal Exchange
obligacje emitowane przez rząd Republiki Federalnej Niemiec, dane liczbowe dla indeksu Bloomberg/EFFAS
Germany Government Bond Index > 1Yr TR mierzącego zachowanie się niemieckich obligacji skarbowych
(Niemieckie Bundy) o terminie zapadalności większym niż 1 rok
szacunkowy wskaźnik cena/zysk informujący ile trzeba zapłacić za jedną szacowanego na rok 2013 jednostkę
zysku na jedną akcję spółki obliczany jako iloraz obecnej ceny akcji spółki i prognozowanego przez
analityków zysku (konsensus) na wskazany rok (2013)
historyczny wskaźnik cena/zysk informujący ile jednostek pieniężnych trze ba zapłacić za jedną jednostkę
pieniężną zysku z ostatnich 12 miesięcy na jedną akcję spółki obliczany jako iloraz obecnej ceny akcji spółki i
zysku na jedną akcję z ostatnich 12 miesięcy
obligacje emitowane przez Skarb Państwa, dane liczbowe na podstawie indeksu Bloomberg/EFFAS Polish
Government Bond Index dla odpowiadającego mu okresu czasowego (>1 rok, 1 -3 lata, 3-5 lat, powyżej 10 lat)
dane liczbowe na podstawie aktywnego kontraktu futures na baryłkę Ropy Brent notowanego n a
Intercontinental Exchange z siedzibą w Londynie
dane liczbowe na podstawie ceny spot za 1 uncję srebra
rozumiany jako okres od 3 do 6 miesięcy
obligacje spółek amerykańskich o ratingu spekulacyjnym, nadanym przez jedną z uznanych agencji
ratingowych, dane liczbowe na podstawie indeksu iBoxx $ Liquid High Yield Index, indeksu mierzącego
zachowanie się amerykańskich obligacji korporacyjnych o ratingu spekulacyjnym i wysokiej płynności
obligacje spółek amerykańskich o ratingu inwestycyjnym, nadanym przez jedną z uznanych agencji
ratingowych, dane liczbowe na podstawie indeksu iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, indeks u
mierzącego zachowanie się amerykańskich obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym i wysokiej
płynności
zachowanie się ceny danego instrumentu finansowego od początku bieżącego roku do teraz
stopa zwrotu w terminie do wykupu określająca rentowność inwestycji w obligacje przy założeniu zatrzymania
danej obligacji do terminu zapadalności i reinwestowaniu wypłacanych przez nią płatności kuponowych po
YTM
dane liczbowe na podstawie ceny spot za 1 uncję złota
8
Komentarz Specjalny
17 grudzień 2014
Informacja Dodatkowa
Przed przystąpieniem przez Państwa do analizy materiału przygotowanego przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ,
informujemy, że:
Niniejszy komentarz został sporządzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. (dalej Bank). Sporządzanie i udostępnianie
komentarzy rynkowych nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi.
Komentarz został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z z astrzeżeniem, że Bank nie jest uprawniony do
oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których komentarz został sporządzony. W związku z przyjętymi zasada mi
sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie pr zetworzonej oraz uproszczonej przez Bank
dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych.
Informacje zawarte w komentarzu mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w
jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim.
Komentarz ani informacje zawarte w komentarzu nie mogą być rozpowszechniane w żadnej innej jurysdykcji, w której takie
rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem.
Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym komentarzu ważne są na dzień jego opublikowania. Informacje podane w komentarzach
Banku nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odbiorcy, dlatego też mogą nie
odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów Banku.
Komentarze Banku nie powinny stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Klienta.
Klient podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instru mentów finansowych powinien wziąć pod
uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany ceny
instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom Klienta i w związk u z tym nie uzyskania założonych
przez Klienta zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy rachunku bankowego w Banku
Produkty ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym i oszczędnościowym są dostępne wyłącznie dla posiadaczy rachunku
bankowego w Banku, a wybrane produkty także dla posiadaczy głównej karty kredytowej Citibank. Nabywane przez Klienta za
pośrednictwem Banku produkty ubezpieczeniowe, produkty inwestycyjne, w tym fundusze inwestycy jne, nie są depozytem,
zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank, ani żaden z podmiotów powiązanych z Citigroup, z wyłączeniem produktów
inwestycyjnych, gdzie emitentem jest Bank albo podmiot powiązany z Citigroup. W przypadku produktów inwestycyjny ch ochrona
kapitału i/lub gwarancja odsetek, jeśli dotyczy, są zobowiązaniem emitenta produktu inwestycyjnego.
Znajdujące się w ofercie Banku produkty inwestycyjne oraz produkty ubezpieczeniowe nie są gwarantowane przez Skarb Państwa,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (za wyjątkiem należności z certyfikatów depozytowych oraz inwestycji dwuwalutowej objętych
obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych stosownie do treści ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 ze zmian) ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe.
Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Klient
podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży produktu inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego z elementem inwestycyjnym powinien
wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwości zmiany
ceny instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji, wbrew oczekiwaniom Klienta i w związku z tym nie uzyskania
założonych przez Klienta zysków.
Produkty ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części
zainwestowanego kapitału. Wierzytelności z umowy ubezpieczenia są zabezpieczone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwa rancyjny w
zakresie określonym przez Ustawę o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Oznacza to, że gdy Ubezpieczyciel stanie się
niewypłacalny w przypadkach określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części
roszczenia osób uprawnionych z Umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż
równowartość 30 000 EUR w złotych.
Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, portfeli inwestycyjnych, indeksów giełdowych, kursów walutowych ora z
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wynik ów.
9
Komentarz Specjalny
17 grudzień 2014
Podejmując decyzje inwestycyjne w Banku lub w innej instytucji Klienci powinni wziąć pod uwagę koncentrację aktywów. Koncentr acja
aktywów oznacza duży udział produktu inwestycyjnego danego podmiotu lub emitenta, bądź danej klasy aktywów w portfelu
inwestycyjnym. Nie jest możliwe dokładne wskazanie konkretnego poziomu lub maksymalnego udziału procentowego poszczególnych
produktów inwestycyjnych lub klas aktywów odpowiednich dla każdego Klienta. Koncentracja aktywów może generować większe
ryzyko niż zdywersyfikowane podejście do instrumentów finansowych i ich emitentów.
Klienta powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowi ednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem
zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka.
Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub
sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Komentarz nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy
finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa
w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Komentarz nie stanowi rekomendacji
inwestycyjnej. Komentarz nie stanowi także rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października
2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Klient ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materia le.
Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Klienta w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez Bank nie mogą
stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.
Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładni e odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że
nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie takich opinii.
Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Banku.
Nadzór nad działalnością Banku sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00 -923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 0001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400
złotych, kapitał został w pełni opłacony. Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc. , używane
na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków
towarowych tu użytych.
10
Download