Liczniki energii elektrycznej

advertisement
? S •-
Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
Numer kodowy
STANDARDOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
PSE-TS.SME PL/2013vl
TYTUŁ:
LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
OPRACOWANO:
DEPARTAMENT
EKSPLOATACJI
ZATWIERDZONO
DO STOSOWANIA
I
DYR er... 1v" 1 ..
partamentu Eksplq 11tacj1
lA
eg rz Tomaslfcl
Konstancin-Jeziorna, grudzień 2013
PSE-TS.SME PL/2013vl
SPIS TREŚCI
1
WYMAGANIA OGÓLNE .............................................................................................. 2
2
WYMAGANIA I PARAMETRY
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
NORMY ................................................................................................................................................... 2
SPIS UŻYTYCH SKRÓTÓW I POJĘĆ ............................................................................................................ 4
WYMAGANIA TECHNICZNE PODSTAWOWE DLA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ.. .............. „ ............ 4
LEGALIZACJA .•........................................................................................................................................ 5
GWARANCJA ..•.....................................•.......................................•.......................................................... 5
RYSUNKI I DOKUMENTY .......................................................................................................................... 6
INNE WYMAGANIA ...................................................................................................... 7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
OBOWIĄZKOWE .................................................. 2
SYSTEM JAKOŚCI ........................................................•............................................................................
DIAGNOSTYKA ........................................................................................................................................
CZĘŚCI ZAPASOWE I NARZĘDZIA .............................................................................................................
LISTA REFERENCYJNA (LISTA ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ) ...............................................................
SERWIS POGWARANCYJNY ......................................................................................................................
7
7
7
7
7
DANE GWARANTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ ............................................... 8
4.1
4.2
4.3
LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH KATEGORII 1........... 8
LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO UKŁADÓW POMIAROWYCH BILANSOWO-KONTROLNYCH
KATEGORII l, 2 I 3 ................................................................................................................................. 10
LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH KATEGORII 2 I 3 ... 12
PSE-TS.SME PL/2013vl
1
WYMAGANIA OGÓLNE
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej specyfikacji
elektrycznej
pracujących
podstawę
rozliczeń ilościowych
w
2
do
układach
w
układach
i
wskazań
układów
zastosowanie do liczników energii
pomiarowo-rozliczeniowych, których wskazania
wartościowych
stanowią
podstawę
pomiarowo-rozliczeniowych
do
stanowią
pracujących
(finansowych) oraz do liczników
bilansowo-kontrolnych, których wskazania
prawidłowości
mają
do monitorowania
bilansowania
obiektów
elektroenergetycznych lub obszarów sieci.
Sieć przesyłowa, urządzenia,
instalacje i sieci podmiotów
instalacje zasilania potrzeb
własnych
realizujące
przyłączonych
obiektów, powinny
do sieci
być wyposażone
w
przesyłowej,
układy
a
także
pomiarowe
co najmniej funkcje pomiaru energii czynnej i biernej w dwóch kierunkach, a w przypadku
układów bilansowo-kontrolnych także energii strat I2h i U2h.
2
2.1
WYMAGANIA I PARAMETRY
OBOWIĄZKOWE
Normy
Liczniki powinny
być
zaprojektowane, wykonane i badane zgodnie z
następującymi
normami:
PN-EN 62053-22
do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) Wymagania szczegółowe - Część 22: Liczniki statyczne energii
czynnej (klas 0,2S i 0,5S)
PN-EN 62053-23
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) Wymagania szczegółowe - Część 23: Liczniki statyczne energii
biernej klas 2 i 3)
PN-EN 62053-52
Urządzenia
PN-EN 62053-61
Urządzenia
do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) Wymagania szczegółowe - Część 52: Symbole
Urządzenia
Wymagania
do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) szczegółowe - Część 61: Moc pobierana oraz wymagania
dotyczące napięcia
PN-EN 62052-11
Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego) Wymagania ogólne, badania i warunki badań - Część 11: Urządzenia
do pomiarów
PN-EN 61000-4-2
Kompatybilność
elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-2: Metody
i pomiarów - Badanie odporności na wyładowania
elektrostatyczne
badań
PN-EN 61000-4-3
Kompatybilność
PN-EN 61000-4-4
Kompatybilność
elektromagnetyczna (EMC) - Badanie
pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
odporności
na
elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-4: Metody
i pomiarów - Badanie odporności na serie szybkich
elektrycznych stanów przejściowych
badań
PN-EN 61000-4-5
Kompatybilność
badań
elektromagnetyczna (EMC) i pomiarów - Badanie odporności na udary
Część
4-5: Metody
PSE-TS.SME PL/2013vl
PN-EN 61000-4-8
3
Kompatybilność
elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-8: Metody
i pomiarów - Badanie odporności na pole magnetyczne
o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
badań
PN-EN 61000-4-9
Kompatybilność
elektromagnetyczna (EMC) - Część 4-9: Metody
i pomiarów - Badanie odporności na impulsowe pole
magnetyczne
badań
PN-EN 61000-6-2
Kompatybilność
ogólne.
elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4 Normy
w środowiskach przemysłowych
Odporność
PN-EN 61000-6-4
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-4 Normy
ogólne. Norma emisji w środowiskach przemysłowych
PN-EN 60870-5-102
Urządzenia i
transmisyjne.
sumarycznych
energetycznych
PN-EN 62056-21
Pomiary elektryczne - Wymiana danych w celu odczytu liczników,
sterowania taryfami i obciążeniem - Część 21: Lokalna bezpośrednia
wymiana danych
PN-EN 62056-61
Pomiary energii elektrycznej - Wymiana danych w celu odczytu
liczników, sterowania taryfami i obciążeniem - Część 61: System
identyfikacji obiektów (OBIS)
PN-EN 60529
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60695-2-1 O
Badanie zagrożenia ogniowego. Część 2-1 O: Metody badań oparte na
stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu. - Urządzenie do badania
rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania prób
PN-EN 60068-2-6
Badania środowiskowe (sinusoidalne)
Część
2-6: Próby - Próba Fe: Wibracje
PN-EN 60068-2-27
Badania środowiskowe Udary
Część
2-27: Próby- Próba Ea i wytyczne:
PN-E-04700
Urządzenia
systemy telesterowania. Część 5-102: Protokoły
Norma
towarzysząca,
dotycząca
transmisji
pomiarów energii w elektrycznych systemach
.
i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych
Stosowane normy powinny być w wersji aktualnej w czasie
składania
oferty.
Ponadto liczniki muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii
elektrycznej czynnej prądu przemiennego oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U.
Nr 11, poz. 63)
PSE-TS.SME PL/2013v1
4
SPIS UŻYTYCH SKRÓTÓW I POJĘĆ
2.2
Główny Urząd
GUM -
Miar
MID- Measiuring Instruments Directive - DYREKTYWA 2004/22/WE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych
DTR - dokumentacja techniczno ruchowa
DLMS -
protokół
komunikacji z licznikami zgodny z
normą
PN-EN 62056
GPS - Global Positioning System - system nawigacji satelitarnej
DCF - radiowy
sygnał
synchronizacji czasu nadawany z Maintlingen k/Frankfurtu
Certyfikat badania typu WE - certyfikat zgodności, o którym mowa w ustawie z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie zgodności
2.3
WYMAGANIA TECHNICZNE PODSTAWOWE DLA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Liczniki energii elektrycznej powinny spełniać
poniższe
wymagania:
1.
Pomiar energii czynnej i biernej oraz energii strat I2h i U2h, z dokładnością i w układzie
zgodnym z wymaganiami zawartymi w punkcie 4. niniejszej specyfikacji.
2.
Wykonanie dla l 0 =lA, U0 =0,lkV (0,4kV) oraz I0 =5A, U 0 =0,lkV (0,4kV).
3.
Wyposażone w porty komunikacyjne RS485 i RS232 do transmisji danych pomiarowych
i statusowych.
4.
Wyposażone
5.
Możliwość parametryzowania wartości danych pierwotnych (przekładni, danych licznika,
wagi impulsów) poprzez interfejs serwisowy, przy użyciu dostarczonego przez Wykonawcę
oprogramowania. Oprogramowanie serwisowe powinno pracować na standardowych
komputerach klasy PC.
6.
Złącze
7.
Diagnostyka punktu pomiarowego:
a)
w
niezależne wyjścia
impulsowe danych pomiarowych.
optyczne dla odczytu i parametryzacji zgodnie z
przepływ prądu
przy zaniku
normą
PN-EN 62056-21.
napięcia,
b) zanik napięcia którejkolwiek z faz.
8.
Odporność
na zakłócenia elektromagnetyczne spełniająca wymagania odpowiednich norm.
9.
Dodatkowe zewnętrzne zasilanie dla wyświetlacza i transmisji danych.
1O. Plombowana pokrywa uniemożliwiająca dostęp osobom
nieupoważnionym
do parametryzacji.
11. Obudowa dostosowana do zabudowy w szafach pomiarowych 19".
12. Zalecana
obudowa chassis zapewniająca wymianę
ingerowania w okablowanie szafy.
zainstalowanych
liczników
bez
konieczności
13. Liczniki sparametryzowane zgodnie ze
specyfikacją Zamawiającego.
14. Zatwierdzenie typu oraz legalizacja Głównego
typu WE i deklaracja zgodności MID.
Urzędu
Miar w Polsce lub certyfikat badania
15. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim.
16. Wykonawca powinien przeprowadzić uzgodnione z
komunikacji z zewnętrznymi odbiorcami informacji.
zamawiającym
testy
poprawności
PSE-TS.SME PL/2013vl
2.4
5
LEGALIZACJA
muszą zostać
Wszystkie dostarczone liczniki energii elektrycznej
metrologiczna) i
albo
podległej
posiadać
legalizację potwierdzoną plombą
certyfikat zatwierdzenia typu i
mu jednostki terenowej, lub
posiadać
zweryfikowane (kontrola
MID potwierdzone stosownym oznakowaniem metrologicznym.
Czynności
te
muszą być
dokonane, nie
później niż
deklarację
certyfikat badania typu WE i
zgodności
poprzedzającym
w dniu
GUM
termin dostawy.
Koszt uzyskania certyfikatów, legalizacji i plombowania ponosi Wykonawca.
2.5
GWARANCJA
że
Wykonawca gwarantuje,
2.
Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone
miesięcy
minimum 36
dostarczone
urządzenia są
1.
wolne od wad.
urządzenia
oraz ich
3.
Wykonawcę
naprawy
części
wynosi minimum 36
od daty naprawy lub wymiany.
Zamawiający
zawiadomi
naprawy gwarancyjnej
Zamawiający
4.
na okres
od daty dostawy. W przypadku wykonania przez
gwarancyjnej, okres gwarancji na naprawione lub wymienione
miesięcy
części składowe
Wykonawcę
w formie pisemnej o
niezwłocznie
wadach
po ich ujawnieniu.
zobowiązuje się
wymiany na nowe lub naprawy uszkodzonych
gwarancyjnym Wykonawca wykona
naprawę
urządzeń
lub wymieni
wymiany
urządzenia,
W zawiadomieniu
zainstalować zastępcze urządzenie
pozostaje
lub ich
urządzenie
Jeśli
części.
nieodpłatnej
W okresie
na nowe w terminie
naprawa gwarancyjna
będzie
Wykonawca ma prawo, na okres usuwania awarii, w terminie
5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia
Zamawiającego
o ujawnieniu wady,
tego samego typu i o tych samych parametrach.
własnością
Wykonawcy.
Niezwłocznie
gwarancyjnej Wykonawca zainstaluje na powrót naprawione
w miejsce
wymagających
do usuwania awarii tj. do
2 dni roboczych od dnia zawiadomienia o ujawnieniu wady.
urządzenie
i
poda krótki opis wady.
W ramach gwarancji Wykonawca
wymagała
zauważonych
urządzenia zastępczego.
Wszystkie koszty
związane
Zastępcze
po dokonaniu naprawy
urządzenie Zamawiającego
z usuwaniem awarii ponosi
Wykonawca.
5.
Jeśli
Wykonawca nie dokona naprawy w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o wadzie,
Zamawiający
ma prawo
dokonać
naprawy na koszt Wykonawcy.
6
PSE-TS.SME PL/2013vl
2.6
RYSUNKI I DOKUMENTY
1. Rysunki i dokumenty dostarczane na etapie zatwierdzania projektu technicznego.
Wykonawca wraz z przedkładanym do zatwierdzenia projektem technicznym dostarczy
rysunki i dokumenty wymienione w tabeli:
Lp.
Opis
1.
Gwarantowane parametry techniczne liczników energii elektrycznej
z punktem 4 niniejszej specyfikacji.
2.
Raport z prób typu oferowanych liczników energii elektrycznej w
lub angielskim.
3.
Wystawione przez Główny Urząd Miar certyfikaty zatwierdzające typy
oferowanych liczników energii elektrycznej (w przypadku gdy certyfikacja
przeprowadzona jest przez zagraniczne instytucje metrologiczne - stosowna decyzja
GUM uznająca za równoważną certyfikacji przeprowadzonej przez polskie
instytucje metrologiczne), lub certyfikat badania typu WE.
4.
Schemat blokowy funkcjonalny urządzeń pomiarowych pokazujący sposób ich
do obwodów zewnętrznych: pomiarowych, teletransmisyjnych,
zasilania, wejść/wyjść binarnych, sygnalizacyjnych i synchronizacji czasu.
języku
zgodnie
polskim
przyłączenia
5.
Lista zrealizowanych
zamówień.
pozycje 2 i 3 zamiennie
Dostarczone rysunki
2.
muszą uwzględniać
wymagania niniejszej specyfikacji.
Rysunki i dokumenty dostarczane na etapie odbiorów technicznych.
Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego zakresu prac związanego
z instalacją urządzeń będących przedmiotem niniejszej specyfikacji, dostarczy rysunki
i dokumenty oraz licencje wymienione w tabeli:
Lp.
Opis
1.
Zgodne z obowiązującymi przepisami dokumenty kontroli metrologicznej, cechy
legalizacyjne lub oznakowania metrologiczne dla wszystkich urządzeń.
2.
Opis techniczny dostarczanych
techniczne oraz rysunki:
a) rysunki wymiarowe urządzeń,
b) schemat blokowy funkcjonalny
urządzeń zawierający
opis funkcjonalny, dane
urządzeń,
c) schematy listew zaciskowych oraz interfejsów komunikacyjnych
d) rysunki
3.
4.
5.
prezentujące budowę wewnętrzną urządzeń
urządzeń,
pomiaru energii.
Instrukcje montażu, konserwacji i obsługi (DTR) w języku polskim
z uwzględnieniem specyfiki obiektów i zainstalowanych tam urządzeń.
Razem z dostawą urządzeń należy dostarczyć 6 egzemplarzy drukowanych DTR
oraz DTR w formie elektronicznej (w postaci pliku w formacie PDF z możliwością
drukowania oraz kopiowania tekstu i grafiki).
Licencje oprogramowania serwisowego.
Wykaz części zapasowych i narzędzi, zgodnie z punktem 3.3 niniejszej specyfikacji.
PSE-TS.SME PL/2013vl
3
7
INNE WYMAGANIA
SYSTEM JAKOŚCI
3.1
Wykonawca powinien przedłożyć aktualny Certyfikat Jakości ISO 9001 lub równoważny
w zakresie zapewnienia jakości przy projektowaniu, w pracach rozwojowych, produkcji,
montażu i serwisie liczników.
3.2
DIAGNOSTYKA
Wykonawca zaproponuje wykaz urządzeń potrzebnych do diagnostyki liczników energii
elektrycznej oraz określi koszt ich zakupu i montażu.
CZĘŚCI ZAPASOWE I NARZĘDZIA
3.3
Wykonawca powinien dostarczyć wykaz części zapasowych i narzędzi niezbędnych do
prawidłowego uruchomienia i pracy liczników energii elektrycznej.
Wykaz powinien zawierać nazwę części lub narzędzia, krótki opis funkcji, wymaganą ilość
(uwzględniająca liczebność zamawianej partii liczników energii i ich planowane
rozlokowanie) oraz koszt zakupu. Kosztów tych Wykonawca nie wlicza do ceny oferty.
LISTA REFERENCYJNA (LISTA ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ)
3.4
Wykonawca przedstawi listę liczników energii elektrycznej oferowanego typu, które były
dostarczone przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat. Lista zrealizowanych zamówień
w ilości minimum 1OO sztuk powinna być dostarczona według wzoru podanego w poniższej
tabeli:
Ilość
L.p.
Typ licznika
dostarczonych
urządzeń
Data
wykonania
(dzień/miesiąc/rok)
Obszar zastosowań
dostarczonych
liczników - rodzaj
sieci, napięcia
Odbiorca*
Wykonawca
dostawy**
1
2
3
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
wymienionych dostaw.
**) W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów,
Wykonawca powinien podać w rubryce „Wykonawca dostawy" informację o podmiocie,
który wykonywał dostawy oraz załączyć dokumenty potwierdzające odpowiednio, że
dostawy zostały wykonane należycie.
*)
3.5
SERWIS POGWARANCYJNY
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia usług serwisowych
pogwarancyjnych wykonywanych we własnym zakresie albo zlecenia świadczenia usług
serwisowych osobom trzecim na terenie kraju Zamawiającego i na koszt Zamawiającego.
Usługi serwisowe pogwarancyjne oraz dostawa części zamiennych będą zapewnione przez
okres co najmniej 1O lat od daty zakończenia okresu gwarancji.
PSE-TS.SME PL/2013vl
8
DANE GWARANTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ
4
Wykonawca potwierdza spełnienie wymagań w kolumnie „Gwarantowane" wpisując „tak".
Udzielenie odpowiedzi „nie" w przypadku wymagań obowiązkowych skutkuje odrzuceniem
projektu technicznego instalacji urządzeń.
4.1
LICZNIKI ENERGII
KATEGORII 1
L.P.
ELEKTRYCZNEJ
DO
UKŁADÓW
Wymagane
OPIS WYMAGANIA
I.
Pomiar energii czynnej +/- w klasie nie gorszej
2.
Pomiar energii biernej +/w klasie nie gorszej niż 0,5
3.
0,2S
Tak
czterokwadrantowy
Tak
Zalecane
znamionowy:
4.
6.
niż
Pomiar strat I2h, U2h w klasie nie gorszej niż 1
Prąd
5.
I
POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH
wykonanie dla I0 =lA, U0 =0,lkV
Tak
wykonanie dla I0 =5A, U0 =0, 1kV
Tak
Wyposażone w co najmniej 3 niezależne porty
komunikacyjne wewnątrz obudowy w tym 2 porty
RS485, dla transmisji danych pomiarowych
i statusowych w protokole DLMS
Tak
Niezależne wyjścia
impulsowe danych pomiarowych
dla mierzonych rodzajów energii:
a) testowe LED (zielona lub czerwona i podczerwona):
dla energii czynnej i biernej
2
dla energii strat I2h, U h
długość
Zalecane
impulsu 20 ... 1OO ms
częstotliwość
dla Pn/Qn 5... 1O Hz
b) styki zwierne galwanicznie separowane
Tak
Tak
Tak
niezależne:
dla energii czynnej +/-
Tak
dla energii biernej +/-
Tak
dla energii strat I2h oraz U2h
długość
impulsu 20 ... 100 ms
częstotliwość
dla Pn/Qn 5 ... 10 Hz
napięcie przełączane
min.
prąd przełączany~
d) styki galwanicznie separowane kierunku
energii
napięcie przełączane
min.
prąd przełączany ~
Zalecane
Tak
Tak
24 VDC
Tak
50 mA OC
Tak
przepływu
Zalecane
24 VDC
Zalecane
50 mA OC
Zalecane
Gwarantowane
PSE-TS.SME PL/2013vl
L.P.
7.
8.
9.
9
Wymagane
OPIS WYMAGANIA
Możliwość
parametryzowania wartości danych
pierwotnych (przekładni, danych licznika, wagi
impulsów) poprzez interfejs serwisowy przy użyciu
dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania
w iezvku polskim
Tak
Złącze
optyczne dla odczytu i parametryzacji zgodnie
z normą PN-EN 62056-21
Zdalny monitoring punktów pomiarowych:
wykres wskazowy, wartości skuteczne napięć i prądów
fazowych, mocy
Tak
Tak
1o. Jednoczesna rejestracja danych pomiarowych w co
najmniej dwóch niezależnych okresach integracji,
konfigurowanych przez użytkownika co najmniej
w zakresie od 1 do 60 min
Tak
11. Przechowywanie danych pomiarowych przez okres nie
krótszy niż 60 dni, przy co najmniej 16 wielkościach
pomiarowych zapamiętywanych dla każdego okresu
integracji
Tak
12. Synchronizacja czasu:
13.
lokalna GPS lub DCF
Tak
zdalna przy odczycie danych
Tak
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
zgodna z wymaganiami odpowiednich norm
Tak
14. Dodatkowe zewnętrzne zasilanie 24 V DC
15.
16.
17.
18.
19.
dla wyświetlacza i transmisji danych
Tak
Plombowana pokrywa uniemożliwiająca dostęp
osobom nieupoważnionym do parametryzacji
Tak
Liczniki dostosowane do zabudowy w szafach
pomiarowych 19"
Tak
Obudowa chassis umożliwiająca wymianę liczników
bez konieczności ingerowania w okablowanie szafy
Tak
Rezystancja izolacji nie mniejsza niż 50 MQ
zgodnie z PN-E-04700
Tak
Liczniki sparametryzowane zgodnie ze
specyfikacją
Zamawiającego
20.
21.
Wystawione przez GUM certyfikat zatwierdzający typ
oferowanych liczników energii i legalizacja
(w przypadku gdy certyfikacja przeprowadzona jest
przez zagraniczne instytucje metrologiczne - stosowna
decyzja GUM uznająca za równoważną certyfikacji
przeprowadzonej przez polskie instytucje
metrologiczne), lub certyfikat badania typu WE
i deklaracja zgodności MID
Oprogramowanie serwisowe do diagnostyki
i parametryzacji w języku polskim
Tak
Tak
Tak
Gwarantowane
PSE-TS.SME PL/2013vl
4.2
LICZNIKI
ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
UKŁADÓW
DO
10
POMIAROWYCH
BILANSOWO-
KONTROLNYCH KATEGORII l, 213
L.P.
Wymagane
OPIS WYMAGANIA
1.
Pomiar energii czynnej +/- w klasie nie gorszej
2.
Pomiar energii biernej +/w klasie nie gorszej niż 1
3.
Tak
czterokwadrantowy
Tak
Tak
znamionowy:
4.
6.
0,5S
Pomiar strat I2h, U2h w klasie nie gorszej niż 1
Prąd
5.
I
niż
wykonanie dla I0 =IA, U0 =0, lkV
Tak
wykonanie dla l 0 =5A, U0 =0, 1kV
Tak
Wyposażone w co najmniej 1 port komunikacyjny
RS 485 wewnątrz obudowy, dla transmisji danych
pomiarowych i statusowych w protokole DLMS
Tak
Niezależne wyjścia
impulsowe danych pomiarowych
dla mierzonych rodzajów energii:
a) testowe LED (zielona lub czerwona i podczerwona):
dla energii czynnej i biernej
2
2
dla energii strat 1 h, U h
długość
Zalecane
impulsu 20 ... 1OO ms
częstotliwość
dla Pn/Qn 5 ... 10 Hz
b) styki zwierne galwanicznie separowane
Tak
2
dla energii strat I2h oraz U h
impulsu 20 ... 100 ms
dla Pn/Qn 5 ... 10 Hz
napięcie przełączane
min.
prąd przełączany
min.
prąd przełączany
Zalecane
Tak
Tak
24 VDC
Tak
2: 50 mA OC
Tak
d) styki galwanicznie separowane kierunku
przepływu energii
napięcie przełączane
Tak
Tak
dla energii biernej +/-
częstotliwość
Tak
niezależne:
dla energii czynnej +/-
długość
Tak
Zalecane
24VDC
Zalecane
2: 50 mA OC
Zalecane
Gwarantowane
PSE-TS.SME PL/2013vl
L.P.
7.
8.
9.
10.
11
Wymagane
OPIS WYMAGANIA
Możliwość
parametryzowania wartości danych
pierwotnych (przekładni, danych licznika, wagi
impulsów) poprzez interfejs serwisowy przy użyciu
dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania
w jezvku polskim
Złącze optyczne dla odczytu i parametryzacji zgodnie
z normą PN-EN 62056-21
Zdalny monitoring punktów pomiarowych:
wykres wskazowy, wartości skuteczne napięć i prądów
fazowych, mocy
Jednoczesna rejestracja danych pomiarowych w co
najmniej dwóch niezależnych okresach integracji,
konfigurowanych przez użytkownika co najmniej
w zakresie od 1 do 60 min
Tak
Tak
Tak
Tak
11. Przechowywanie danych pomiarowych przez okres nie
krótszy niż 60 dni, przy co najmniej 16 wielkościach
pomiarowych zapamiętywanych dla każdego okresu
integracji
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Synchronizacja czasu:
lokalna GPS lub DCF
Tak
zdalna przy odczycie danych
Tak
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
zgodna z wymaganiami odpowiednich norm
Tak
Dodatkowe zewnętrzne zasilanie 24 V OC
dla wyświetlacza i transmisji danych
Tak
Plombowana pokrywa uniemożliwiająca dostęp
osobom nieupoważnionym do parametryzacji
Tak
Liczniki dostosowane do zabudowy w szafach
pomiarowych 19"
Tak
Obudowa chassis umożliwiająca wymianę liczników
bez konieczności ingerowania w okablowanie szafy
Rezystancja izolacji nie mniejsza
zgodnie z PN-E-04 700
niż
21.
Zalecane
50 Mn
Liczniki sparametryzowane zgodnie ze
Tak
specyfikacją
Zamawiającego
20.
Tak
Wystawione przez GUM certyfikat zatwierdzający typ
oferowanych liczników energii i legalizacja
(w przypadku gdy certyfikacja przeprowadzona jest
przez zagraniczne instytucje metrologiczne - stosowna
decyzja GUM uznająca za równoważną certyfikacji
przeprowadzonej przez polskie instytucje
metrologiczne), lub certyfikat badania typu WE
i deklaracja zgodności MID
Oprogramowanie serwisowe do diagnostyki
i parametryzacji w języku polskim
Tak
Tak
Tak
Gwarantowane
PSE-TS.SME PL/2013vl
4.3
LICZNIKI
ENERGII
ELEKTRYCZNEJ
DO
UKŁADÓW
12
POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH
KATEGORII 2 I 3
L.P.
Wymagane
OPIS WYMAGANIA
1.
Pomiar energii czynnej +/- w klasie nie gorszej
2.
Pomiar energii biernej +!w klasie nie gorszej niż 1
3.
5.
6.
0,5S
Tak
i czterokwadrantowy
Tak
Pomiar strat I2h, U2h w klasie nie gorszej niż 1
Prąd
4.
niż
Zalecane
znamionowy:
wykonanie dla I0 =lA, U0 =0,lkV i 0,4kV
Tak
wykonanie dla I0 =5A, U0 =0, 1kV i 0,4kV
Tak
Wyposażone w co najmniej 2 niezależne porty RS485,
dla transmisji danych pomiarowych i statusowych
w protokole DLMS
Tak
Niezależne wyjścia
impulsowe danych pomiarowych
dla mierzonych rodzajów energii:
a) testowe LED (zielona lub czerwona i podczerwona):
dla energii czynnej i biernej
2
dla energii strat I2h, U h
długość
Zalecane
impulsu 20„.1 OO ms
częstotliwość
dla Pn/Qn 5„.10 Hz
b) styki zwierne galwanicznie separowane
Tak
2
dla energii strat I2h oraz U h
impulsu 20„.100 ms
dla Pn/Qn 5„.10 Hz
napięcie przełączane
min.
prąd przełączany~
napięcie przełączane
prąd przełączany~
Zalecane
Tak
Tak
24 VDC
Tak
50 mA OC
Tak
d) styki galwanicznie separowane kierunku
przepływu energii
min.
Tak
Tak
dla energii biernej +/-
częstotliwość
Tak
niezależne:
dla energii czynnej +/-
długość
Tak
Zalecane
24VDC
Zalecane
50 mA OC
Zalecane
Gwarantowane
PSE-TS.SME PL/2013vl
L.P.
7.
8.
9.
10.
13
Wymagane
OPIS WYMAGANIA
Możliwość
parametryzowania wartości danych
pierwotnych (przekładni, danych licznika, wagi
impulsów) poprzez interfejs serwisowy przy użyciu
dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania
w iezvku polskim
Tak
Złącze
optyczne dla odczytu i parametryzacji zgodnie
z normą PN-EN 62056-21
Zdalny monitoring punktów pomiarowych:
wykres wskazowy, wartości skuteczne napięć i prądów
fazowych, mocy
Jednoczesna rejestracja danych pomiarowych w co
najmniej dwóch niezależnych okresach integracji,
konfigurowanych przez użytkownika co najmniej
w zakresie od 1 do 60 min
Tak
Tak
Tak
11. Przechowywanie danych pomiarowych przez okres nie
krótszy niż 60 dni, przy co najmniej 16 wielkościach
pomiarowych zapamiętywanych dla każdego okresu
integracji
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Synchronizacja czasu:
lokalna GPS lub DCF
Tak
zdalna przy odczycie danych
Tak
Odporność
na zakłócenia elektromagnetyczne
zgodna z wymaganiami odpowiednich norm
Tak
Dodatkowe zewnętrzne zasilanie 230V AC
lub 24 V OC dla wyświetlacza i transmisji danych.
Tak
Plombowana pokrywa uniemożliwiająca dostęp
osobom nieupoważnionym do parametryzacji
Tak
Liczniki dostosowane do zabudowy w szafach
pomiarowych 19"
Tak
Obudowa chassis umożliwiająca wymianę liczników
bez konieczności ingerowania w okablowanie szafy
18.
Rezystancja izolacji nie mniejsza niż 50 MQ
zgodnie z PN-E-04700
19.
Liczniki sparametryzowane zgodnie ze
21.
Zalecane
Tak
specyfikacją
Zamawiającego
20.
Tak
Wystawione przez GUM certyfikat zatwierdzający typ
oferowanych liczników energii i legalizacja
(w przypadku gdy certyfikacja przeprowadzona jest
przez zagraniczne instytucje metrologiczne - stosowna
decyzja GUM uznająca za równoważną certyfikacji
przeprowadzonej przez polskie instytucje
metrologiczne), lub certyfikat badania typu WE
i deklaracia zgodności MID
Oprogramowanie serwisowe do diagnostyki
i parametryzacji w języku polskim
Tak
Tak
Tak
Gwarantowane
Download