E-ZUS , CZY LI FIRM A POD RĘK Ą REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI

advertisement
L
E
K
C
J
A
1 2 3 4
JakÏatworozliczy©skÏadki
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
E-ZUS, CZYLI FIRMA POD RĘKĄ
13
...................................................
REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI
Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG (czyli
w tzw. jednym okienku) jest jednocześnie rejestracją
płatnika składek (czyli przedsiębiorcy opłacającego
składki) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba
pamiętać, że osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej staje się również ubezpieczonym,
a to oznacza konieczność zgłoszenia siebie do ZUS właśnie jako ubezpieczonego. Powinniśmy to zrobić w ciągu
7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Jeżeli zatrudniamy pracowników, to powinniśmy
także zgłosić każdego z nich do ZUS jako ubezpieczonego w terminie 7 dni od ich zatrudnienia.
Podstawa wymiaru składek
Osoba, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, a także ubezpieczeniu
zdrowotnemu. Dobrowolnie, na swój wniosek, może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobowe), czyli kwotę, od
której odlicza się składkę, deklarujemy sami. Nie może ona jednak być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia albo 30% minimalnego wynagrodzenia
w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą.
Podstawa wymiaru, od jakiej odprowadzasz składki na ubezpieczenie chorobowe, decyduje o wysokości zasiłku chorobowego. Tak więc im wyższe płacisz składki, tym wyższy
zasiłek dostaniesz!
50
L
E
K
C
J
A
1 2 3 4
Składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego
wynagrodzenia (od tzw. preferencyjnej podstawy) może opłacać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która spełnia dwa warunki:
•
w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych nie prowadziła innej działalności pozarolniczej,
•
w ramach prowadzonej działalności nie będzie wykonywała usług na rzecz byłego pracodawcy (na rzecz którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym – wykonywała
czynności z zakresu działalności swojej firmy).
Jeśli te warunki są spełnione, to niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać przez
24 miesiące kalendarzowe. Oczywiście oprócz składek na ubezpieczenia społeczne osoba propieczenie są identyczne dla wszystkich przedsiębiorców i nie ma w tym przypadku ulg dla rozpoczynających działalność. Składka na to ubezpieczenie jest naliczana od zadeklarowanej kwoty,
nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. prowadząca działalność gospodarczą, pracownik) musi zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny,
którzy takiemu ubezpieczeniu nie podlegają. Takie zgłoszenie do ZUS przekazuje płatnik składek,
np. pracodawca.
Rozliczanie i opłacanie składek
Płatnik składek przesyła deklarację rozliczeniową
i imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki na
ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc w tym samym terminie, nie później niż:
•
do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
•
do 15. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składki za siebie i zatrud-
E-ZUS, CZYLI FIRMA POD RĘKĄ
wadząca działalność obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składki na to ubez-
nianych pracowników.
Jeśli 10. albo 15. dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę lub święto, to za ostatni dzień terminu
opłacania składek i składania dokumentów uważa
się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od
pracy.
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która rozlicza składki za siebie,
osobę współpracującą lub inne osoby ubezpieczone (np. pracowników, zleceniobiorców), przekazuje co miesiąc odpowiednio:
•
zbiorczą deklarację rozliczeniową ZUS DRA,
•
raport imienny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA,
51
L
E
K
C
J
A
1 2 3 4
•
raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA,
•
raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA.
Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA zawiera przede wszystkim:
•
dane identyfikacyjne płatnika składek,
•
liczbę ubezpieczonych,
•
kwoty wypłaconych zasiłków,
•
zestawienie należnych składek na ubezpieczenia, z uwzględnieniem podziału na składki
finansowane przez ubezpieczonego i płatnika lub budżet państwa,
•
tytuł ubezpieczenia i podstawę wymiaru, jeśli osoba ubezpieczona opłaca składki na ubez-
E-ZUS, CZYLI FIRMA POD RĘKĄ
pieczenia w całości z własnych środków.
W przekazywanych raportach miesięcznych
są m.in.:
•
dane identyfikacyjne płatnika składek,
•
dane identyfikacyjne ubezpieczonego,
•
wymiar czasu pracy,
•
tytuł ubezpieczenia,
•
podstawa wymiaru składek,
•
kwota składek w podziale na płaconą
przez ubezpieczonego i płatnika,
•
podstawa wymiaru i składka na ubezpieczenie zdrowotne,
•
rodzaje i okresy przerw w opłacaniu
składek na ubezpieczenia,
•
informacje o wypłaconych zasiłkach
i wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy oraz o zasiłkach finansowanych z budżetu państwa.
Płatnicy składek – osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność, którzy opłacają
składki wyłącznie za siebie (lub osoby z nimi współpracujące), są zwolnieni z obowiązku
składania dokumentów rozliczeniowych za kolejny miesiąc, jeśli od poprzedniego miesiąca nic się nie zmieni.
Składki opłaca się na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami, w podziale na:
•
ubezpieczenia społeczne,
•
ubezpieczenie zdrowotne,
•
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
•
Fundusz Emerytur Pomostowych.
Płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż pięć osób muszą przekazywać dokumenty w formie elektronicznej. W tym celu ZUS udostępnia program Płatnik, który zapewnia pełną obsługę
52
L
E
K
C
J
A
1 2 3 4
dokumentów ubezpieczeniowych i wymianę
informacji z Zakładem. Od czerwca 2012 roku
ZUS udostępnia wszystkim swoim klientom
Platformę Usług Elektronicznych (www.zus.pl).
Dzięki niej każdy przedsiębiorca zatrudniający do 100 osób, który zarejestruje swój profil,
może korzystać z internetowej aplikacji ePłatnik. Konto na PUE pozwala na szybszą i bezproblemową wymianę dokumentów z ZUS.
System automatycznie uzupełnia w formularzu
dane identyfikacyjne z konta przedsiębiorcy.
mogą również płacić składki. Po zalogowaniu
się na swoim koncie w aplikacji ePłatnik można
utworzyć dokument płatniczy. Wystarczy potem wybrać funkcję wysyłania przelewu, a system przekieruje nas na stronę banku.
Masz kłopoty, skorzystaj z ulg
Płatnik składek, który ma trudności z wywiązywaniem się na bieżąco z obowiązków płatniczych,
może ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek.
Gdy przedsiębiorca ma zaległości, może wystąpić o rozłożenie ich na raty. W skrajnych przypadkach ZUS może – na wniosek płatnika – umorzyć zaległości.
Zawieszenie działalności gospodarczej
Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników, może zawiesić tę
działalność na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli okres zawieszenia obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty, to za minimalny okres tego zawieszenia przyjmuje się liczbę dni lutego w danym
roku kalendarzowym.
ĆWICZENIE
E-ZUS, CZYLI FIRMA POD RĘKĄ
Za pośrednictwem portalu PUE właściciele firm
SZABLON ULOTKI
W oparciu o prezentację „Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy” opracuj ulotkę „Przedsiębiorca w ZUS”.
•
Co powinien zrobić przyszły przedsiębiorca, by zarejestrować firmę?
•
Jakim ubezpieczeniom (obowiązkowym i dobrowolnym) podlega przedsiębiorca?
•
Jak należy zgłosić się do ubezpieczeń?
•
Jakie są obowiązki wobec ZUS, gdy zatrudnia się pracowników?
•
Jakie obowiązki rozliczeniowe i płatnicze mają osoby prowadzące działalność gospodarczą?
•
Od jakiej kwoty przedsiębiorcy odprowadzają składki i w jakim terminie muszą one trafić
do ZUS?
•
Kiedy młody przedsiębiorca opłaca składki na tzw. preferencyjnych zasadach?
53
Download