lek. Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz Katedra i Klinika Hipertensjologii

advertisement
lek. Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz
Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
Promotor: dr hab. Anna Posadzy- Małaczyńska
Tytuł rozprawy doktorskiej
„Przydatność łącznej oceny zmian wskaźnika kostka-ramię (ABI) oraz prędkości fali tętna
(PWV) w grupie kobiet i mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca i/lub nadciśnieniem
tętniczym w prognozowaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych”
1) Uzasadnienie wyboru tematu
Miażdżyca jest chorobą tętnic elastycznych oraz dużych tętnic mięśniowych. W około 95%
przypadków jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Najczęstszym miejscem
występowania zmian miażdżycowych jest końcowy odcinek aorty i jej rozwidlenie (42,4%), następnietętnice wieńcowe (32,1%) oraz tętnice odchodzące od łuku aorty (17,2%). Pacjent z przewlekłym
niedokrwieniem kończyn dolnych wymaga szczególnie wnikliwej diagnostyki, ponieważ u 40–60%
osób z tej grupy współistnieje choroba niedokrwienna serca (często niema klinicznie), u 25–50%
pacjentów obecne są zmiany w naczyniach domózgowych, a u 60% populacji- choroba niedokrwienna
serca, choroba naczyń mózgowych lub obie. Spośród pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub
chorobą naczyń mózgowych 40% cierpi także na PAD.
2) Cel pracy
Ocena przydatności łącznej zmian wskaźnika kostka-ramię (ABI) oraz prędkości fali tętna (PWV)
w grupie kobiet i mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca i/lub nadciśnieniem tętniczym
w prognozowaniu ryzyka chorób sercowo- naczyniowych.
3) Materiał
Grupa badana: 100 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (CAD)- 50 pacjentów z nadciśnieniem
tętniczym oraz 50 pacjentów bez nadciśnienia tętniczego. Grupa kontrolna: 100 pacjentów bez
choroby niedokrwiennej serca- 50 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz 50 pacjentów bez
nadciśnienia tętniczego.
4) Metody
W trakcie wizyty nastąpi: zebranie wywiadu przebytych schorzeń- chorób sercowo-naczyniowych
(zawał serca lub przebyta rewaskularyzacja naczyń wieńcowych), schorzeń naczyniowych mózgu
(udar lub rewaskularyzacja naczyń szyjnych), wywiadu PAD (amputacja kończyny z powodu
miażdżycy lub objawy chromania przestankowego), zebranie wywiadu dotyczącego czynników ryzyka
schorzeń układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, cukrzyca, palenie tytoniu);
wykonanie: ECHO z oznaczeniem EF%, USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych z określeniem
wskaźnika IMT; pomiar ciśnienia tętniczego- 3-krotny w odstępach 2-minutowych po 5 min spoczynku,
ABPM; oznaczenie wartości: BMI, obwodu talii; ocena ryzyka zgonu z przyczyn sercowonaczyniowych według skali SCORE (u badanych bez choroby sercowo-naczyniowej); oznaczenie
poziomu we krwi: glikemii na czczo, cholesterolu całkowitego, LDL, HDL oraz triglicerydów, kreatyniny
oraz GFR, mocznika oraz kwasu moczowego, OB oraz hs CRP, ALAT, ASPAT, bilirubiny całkowitej,
morfologii oraz elektrolitów; pomiar ABI oraz PWV.
5) Spodziewane wyniki
 Czy istnieją różnice w PWV i ABI dotyczące płci u chorych z chorobą niedokrwienną serca i/
lub nadciśnieniem tętniczym?
 Czy łączna ocena PWV i ABI u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i/lub nadciśnieniem
tętniczym ma przewagę nad każdym z tych badań z osobna w ocenie ryzyka sercowonaczyniowego
6) Przewidywany czas zakończenia pracy- wrzesień 2011
Download