Sprawozdanie - Powiatowa Stacja Sanitarno

advertisement
Informacja z realizacji programu
„WOLNOŚĆ ODDECHU – ZAPOBIEGAJ ASTMIE”
w edycji 2009 / 2010
Prosimy szkolnego koordynatora programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”” o przedstawienie informacji o
realizowanych działaniach na terenie szkoły oraz swoich opinii na ten temat. Otrzymane informacje zostaną
wykorzystane do oceny efektów podejmowanych działań oraz udoskonalenia programu w następnych edycjach.
1. Nazwa i adres szkoły / pieczęć szkoły
……………........................................................
2. Imię i nazwisko szkolnego koordynatora
...........……………………………………….....
3. Imię i nazwisko pielęgniarki środowiska szkolnego ……………………………………..……....
4. Realizatorzy program w szkole
a. liczba osób
b. osoby realizujące program (wymienić kto)
…………………………………………………..
..............................................................................
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
5. Szkolenia przedstawicieli środowiska szkolnego / Rady Pedagogicznej
a. Termin szkolenia
…………………………………………………
b. liczba osób przeszkolonych
……………....................................................…
6. Edukacja rodziców:
a. liczba spotkań
..........................................................…………...
b. termin/y spotkań
………………………………………………….
c. liczba spotkań edukacyjnych, w trakcie których wygłoszono pogadanki/wyemitowano film o
astmie / zaprezentowano kurs internetowy o astmie…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
d. liczba edukowanych rodziców
………………………………………………….
7. Ankietyzacja rodziców (wypełnić jeśli została dokonana):
a. liczba ankiet rozdanych rodzicom ................................................................……………….
b. liczba ankiet zwróconych przez rodziców .................................................................................
c. Wybrane odpowiedzi z ankiety dla rodziców pt.„Wolność oddechu” na temat choroby astmy
u dzieci.
Czy uważa Pani /Pan, że umiałaby Pani / umiałby Pan rozpoznać objawy astmy u dziecka?
Lp. odpowiedź
Liczba
%
odpowiedzi
1.
myślę, że umiem rozpoznać objawy astmy u dziecka ●
2.
3.
nie jestem pewna /pewien czy umiem rozpoznać objawy
myślę, że nie umiem rozpoznać objawów astmy ●
Czy uważa Pani/Pan, że wie, czego unikać, aby nie wywołać wystąpienia objawów astmy u
dziecka?
Lp. odpowiedź
Liczba
%
odpowiedzi
1.
wiem czego unikać
2.
nie jestem pewna/pewny czy wiem dokładnie
czego unikać
3.
myślę, że nie umiem rozpoznać objawów astmy
Czy Pani / Pana zdaniem wysiłek fizyczny jest wskazany dla dziecka chorego na astmę?
Lp. odpowiedź
Liczba odpowiedzi
%
1.
jest wskazany bez ograniczeń ●
2.
jest wskazany ale z ograniczeniami ●
3.
raczej nie jest wskazany ●
4.
jest zdecydowanie niewskazany ●
5.
nie mam zdania ●
8. Liczba klas I – III i uczniów w szkole
Klasy I
Liczba klas
Liczba uczniów
9. Realizacja programu w szkole
Klasy I
Liczba
godzin
zajęciowych
Liczba
uczniów
uczestniczących w
zajęciach
Klasy II
Klasy III
Klasy II
Klasy III
10. Forma przeprowadzonych zajęć:
a. praca z książką-czytanie,
b. dyskusja,
c. inscenizacja w oparciu o lekturę „W klasie z Jasiem”;
d. praca z Internetem, kurs dla dzieci w jęz. angielskim;
e. inne / jakie*
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
11. Sposób prezentacji Programu w szkole
a) plakaty na terenie szkoły;
b) informacja na ogólnych spotkaniach z rodzicami;
c) informacja w zeszycie ucznia;
d) informacja w gabinecie pielęgniarki szkolnej;
e) lokalne media;
f) inne / jakie*
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
12. Instytucje, organizacje i osoby wspierające lub współpracujące przy realizacji
programu w szkole
…………………………………………………………………………………………………......
...…………………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
13. Trudności, jakie wystąpiły podczas realizacji programu.
…………………………………………………………………………………………………......
...…………………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
14. Z jakimi opiniami o programie najczęściej Pan/Pani spotykał się w wyżej wymienionych
środowiskach (zaznacz „x” właściwą odpowiedź)
środowisko
Bardzo
pozytywne
Raczej
pozytywne
Trochę
pozytywne,
trochę
negatywne
Raczej
negatywne
Bardziej
negatywne
Nie docierały
do
mnie
opinie
dzieci
uczestniczące w
zajęciach
rodzice
uczestników
programu
osoby
prowadzące
zajęcia z dziećmi
16.Wnioski dot. Realizacji programu, pomocy dydaktycznych i osiągniętych efektów programu etc.
…………………………………………………………………………………………………......
...…………………………………………………………………………………………………...
..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
17. Liczba dzieci chorych na astmę
ogółem
rozpoznanych w programie.................................................
* podkreśl właściwe
…………………………………………………
data i podpis szkolnego koordynatora programu
Niniejszy druk proszę odesłać na adres:
e- mail: [email protected]
lub
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Toruniu, adres: 87 – 100 Toruń,
ul. Szosa Bydgoska 1
Fax: (0 – 56) 62 – 222 – 47 lub pocztą w terminie do dnia 30 maja 2009 r.
Download