Powszechne choroby wieku dziecięcego Astma Poznaj objawy

advertisement
Powszechne choroby wieku dziecię cego
Astma
Poznaj objawy
Astma to powszechna choroba przewlekła, którą u wię kszoś ci dzieci moż na skutecznie
kontrolować . Natę ż enie objawów astmy jest róż ne u róż nych dzieci, od bardzo łagodnych
po bardzo cię ż kie. Astma ma wiele przyczyn i nierzadko zdarza się , ż e u jednego dziecka
wywołuje ją kilka czynników. Ś wiszczą cy oddech nie jest jedynym objawem. Kaszel,
nawracają ce zapalenie oskrzeli i zadyszka, szczególnie podczas aktywnoś ci fizycznej,
również mogą być symptomami astmy.
Dwa bodź ce, które najczę ś ciej wywołują astmę u dzieci, to przezię bienia i alergie. Po
okresie niemowlę cym trzeba zwrócić szczególną uwagę na alergie; unikanie alergenów,
na które uczulone jest dziecko, moż e złagodzić objawy astmy.
Nagłe pojawienie się silnych objawów nazywane jest atakiem astmy, moż e zagraż ać ż yciu
i moż e wymagać natychmiastowej hospitalizacji.
Astma czę sto wystę puje u wię cej niż jednej osoby w rodzinie. Rodzice powinni unikać
palenia tytoniu w domu i w pobliż u dzieci. Poinformuj szkołę , ż e dziecko ma astmę , i co
należ y zrobić w razie ataku. W razie wystą pienia u dziecka ostrych objawów astmy,
zadzwoń pod numer 999 i poproś o natychmiastową pomoc medyczną .
Lekarz mówi
Ż eby zdiagnozować astmę , lekarz rodzinny zazwyczaj musi zapytać o objawy, zbadać
klatkę piersiową dziecka i posłuchać , jak oddycha.
Rodzice powinni regularnie odwiedzać najbliż szą poradnię leczenia astmy i uzyskać stałą
pomoc w kontrolowaniu astmy w domu. Oszczę dzi to niepotrzebnych wizyt w szpitalu.
Wszystkim dzieciom mają cym astmę , które muszą stale lub regularnie stosować
sterydowy inhalator prewencyjny lub sterydowe leki doustne, oferuje się szczepionki
przeciw grypie sezonowej. Ponadto szczepionkę tę należ y zaoferować każ demu dziecku
przyję temu do szpitala z infekcją dolnych dróg oddechowych.
NHS Aylesbury Vale and Chiltern Clinical Commissioning Groups
Strona 1 z 3
Powszechne choroby wieku dziecię cego
Pielęgniarka ds. astmy mówi
Ż eby skutecznie kontrolować astmę , rodzice i dzieci muszą jak najwię cej wiedzieć o tej
chorobie i o tym, co wywołuje jej ataki. Upewnij się też , ż e personel szkoły wie o astmie
Twojego dziecka.
Poradnie leczenia astmy oferują porady i leczenie. Zapytaj o szczepienie przeciw grypie
sezonowej.
„Mogę nauczyć Cię , jak uż ywać inhalatora, ż eby był skuteczny i szybciej Ci pomógł.“
Objawy ciężkiej astmy
Do objawów należ y przewlekły kaszel, ś wiszczą cy oddech, zadyszka i odkrztuszanie
wydzieliny. Objawy czę sto są silniejsze w nocy.
NHS Aylesbury Vale and Chiltern Clinical Commissioning Groups
Strona 2 z 3
Powszechne choroby wieku dziecię cego
1
Moje dziecko ma ś wiszczą cy oddech i czę sto kaszle, szczególnie w nocy.
2
Czy moż esz zmniejszyć iloś ć kurzu w domu? Nie pozwalaj nikomu palić w pobliż u
dziecka.
3
Jeż eli objawy utrzymują się , skontaktuj się z lekarzem rodzinnym. W razie silnego ataku
astmy zadzwoń pod numer 999.
Ź ródło: Ministerstwo Zdrowia, „Birth to Five“ 2009.
NHS Aylesbury Vale and Chiltern Clinical Commissioning Groups
Strona 3 z 3
Download