Diagnostyka astmy oskrzelowej

advertisement
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,
tel. +48 (22) 576 90 00
fax +48 (22) 576 90 01
www.gsk.com.pl
www.astma.edu.pl
Diagnostyka astmy oskrzelowej
Zygmunt Nowacki
• ur. 1957 i zamieszka∏y w Krakowie
• specjalista pediatrii i alergologii
• autor wielu publikacji edukacyjnych
z zakresu alergologii i astmy u dzieci
Zwi´kszona zapadalnoÊç na choroby alergiczne staje si´ wielkim problemem i wyzwaniem dla ca∏ego Êwiata.
Gremia naukowców opracowujà ró˝nego rodzaju programy i wytyczne dotyczàce zapobiegania alergii i astmy.
Niniejsze opracowanie rozpoczyna seri´ poradników i jest prze∏o˝eniem wytycznych opracowaƒ naukowych*,
a tak˝e moich w∏asnych obserwacji i doÊwiadczeƒ zawodowych na j´zyk praktycznych uwag, którymi mogà
kierowaç si´ rodzice.
Edukacja rodziców, którzy na codzieƒ opiekujà si´ dzieçmi chorujàcymi na astm´, jest jednym
z najwa˝niejszych zadaƒ w programie prewencji tej choroby. Wiedza z zakresu alergologii spopularyzowana
wÊród tej grupy rodziców jest nieodzownym elementem procesu leczenia i w znacznym stopniu u∏atwia
wzajemne porozumiewanie si´ w relacji pacjent-rodzic-lekarz alergolog, a tym samym stanowi podstaw´
sukcesu w procesie diagnostyczno-leczniczym.
Mam nadziej´, ˝e lektura ta przyczyni si´ do u∏atwienia komunikacji mi´dzy lekarzem alergologiem, a rodzica-
mi dzieci z chorobami alergicznymi, a tym samym przyczyni si´ do skuteczniejszych dzia∏aƒ profilaktycznych.
*1. Âwiatowa strategia rozpoznania, leczenia i prewencji astmy. Na podstawie raportu NHLBI/WHO 1995 uaktualnione
2002, 2003, 2004
2. Alergiczny nie˝yt nosa i jego wp∏yw na astm´. Raport ARIA 2002
Diagnostyka astmy oskrzelowej
Wst´pne rozpoznanie astmy oskrzelowej ustala si´ na podstawie objawów klinicznych. Nawracajàce Êwisty
(dêwi´ki o wysokiej cz´stotliwoÊci pojawiajàce si´ w fazie wydechu), nawracajàce trudnoÊci w oddychaniu,
kaszel wyst´pujàcy w godzinach nocnych, uczucie ucisku w klatce piersiowej sà objawami wyst´pujàcymi
najcz´Êciej w astmie oskrzelowej. DolegliwoÊci te pojawiajà si´ lub nasilajà pod wp∏ywem infekcji wirusowych
lub bakteryjnych uk∏adu oddechowego, kontaktu z alergenami (np. sierÊç kota, roztocza kurzu domowego,
pleʃ, py∏ki traw itp.), po du˝ym wysi∏ku, pod wp∏ywem emocji, w kontakcie z silnymi zapachami, dymem, areo-
zolami, a tak˝e przy zmianach temperatury. U ludzi doros∏ych czynnikiem mogàcym wyzwalaç objawy astmy
sà równie˝ niektóre leki np. zawierajàce kwas acetylosalicylowy.
W celu potwierdzenia rozpoznania wst´pnego lekarz zleca wykonanie badania czynnoÊciowego uk∏adu odde-
chowego czyli spirometri´. Spirometria to s∏owo pochodzàce z ∏aciny, oznaczajàce pomiar oddychania.
Trudno by∏oby sobie dzisiaj wyobraziç, ˝e lekarz internista leczy chorob´ nadciÊnieniowà bez pomiaru
ciÊnienia krwi. Równie oczywistym jest fakt, ˝e lekarz w poradni alergologicznej lub pneumonologicznej
korzysta z badania spirometrycznego, które jest warunkiem rozpoznania i prawid∏owego leczenia najcz´stszej
choroby przewlek∏ej wieku dzieci´cego jakà jest astma. Badanie to mierzy sk∏adowe obj´toÊci powietrza
w p∏ucach podczas oddychania, a tak˝e szybkoÊç przep∏ywu powietrza przez drogi oddechowe w trakcie
wdechu i wydechu. Dane, które lekarz otrzymuje na tzw. wykresie, czyli wyniku badania czynnoÊciowego sà
odpowiednio przeliczane do norm p∏ci, wieku, wagi i wzrostu. W Polsce najcz´Êciej u˝ywamy skrótów angiel-
skich w celu ujednolicenia i usystematyzowania tych danych. Ocena objawów opisywanych przez pacjenta
jako dusznoÊç, czy „Êwiszczàcy” oddech mo˝e byç po pierwsze niedok∏adna, a po drugie subiektywna. Ocena
objawów poparta dodatkowo badaniem czynnoÊciowym daje lekarzowi
badaƒ
czynnoÊciowych
mierzà
bardzo
wiele
parametrów.
mo˝liwoÊç obiektywizacji stopnia ci´˝koÊci choroby. Urzàdzenia do wykonywania
W astmie oskrzelowej najprzydatniejsze pomiary to FEV1 i FVC, a tak˝e PEF i
i tzw. MEF-y: 25%, 50%, 75%. Pomiary te bardzo cz´sto analizowane sà wspól-
nie i w monitorowaniu choroby sà nieocenione.
U niemowlàt i ma∏ych dzieci wykonywanie badaƒ czynnoÊciowych jest niemo˝liwe w warunkach przychodni,
technik´ wykonywania badania, jak równie˝ sposób notowania wyników.
samego wykonywania badania i stàd te˝ ka˝dorazowo przy wizycie lekarz powinien skontrolowaç zarówno
choroby i czy jest on adekwatny do ustalonego schematu leczenia. Zdarzajà si´ b∏´dy zwiàzane z technikà
dziecko jest prawid∏owo leczone, czy ma cz´ste zaostrzenia, czy lekarz prawid∏owo ustali∏ stopieƒ ci´˝koÊci
zapisuje si´ na specjalnych diagramach. Powstajàca krzywa pozwala lekarzowi odpowiedzieç na pytanie, czy
i umo˝liwia ocen´ stopnia nasilenia dusznoÊci w warunkach domowych. Wyniki badania pikflometrycznego
bardzo wa˝ny element zarówno w ustalaniu skutecznej terapii jak i w efektywnym leczeniu zaostrzeƒ
wielokrotnie w ciàgu dnia. Badanie to mo˝e stanowiç zarówno dla rodziny dziecka chorego jak i dla lekarza
Niewàtpliwà jego zaletà jest tak˝e ∏atwoÊç wykonania za pomocà prostego urzàdzenia w domu, nawet
towego przep∏ywu wydechowego). Badanie pikflometryczne (PEFR) mo˝na wykonywaç ju˝ u 3-4 latków.
przep∏yw wydechowy). Parametr ten mierzony jest przez urzàdzenia zwane pikflometrami (miernik szczy-
przeciw danym alergenom.
Dziecko otrzymuje „tytu∏” atopika tylko wtedy, gdy lekarz wykrywa swoiste przeciwcia∏a z klasy IgE skierowane
terminu „atopia i atopowy” do opisu predyspozycji danego pacjenta, a nie w celu opisywania danej choroby.
alergeny roztoczy kurzu domowego, alergeny sierÊci, py∏ków traw czy drzew. Lekarze najcz´Êciej u˝ywajà
predyspozycj´ do produkowania przeciwcia∏ klasy IgE w odpowiedzi na niskie dawki alergenów takich jak np.
Bardzo wa˝nà definicjà dla zrozumienia mechanizmów alergicznych jest atopia. Wg definicji oznacza rodzinnà
anizmy immunologiczne.
gajàcy od normy sposób reagowania. Alergia jest wi´c reakcjà nadwra˝liwoÊci zapoczàtkowanà przez mech-
Termin alergia pochodzi od s∏owa alonargon (z greckiego) co znaczy zmienny, odbie-
a szczególnie u ludzi w wieku podesz∏ym cz´Êciej wyst´puje astma niealergiczna.
schorzeniem niealergicznym. U dzieci dominuje astma alergiczna. U ludzi doros∏ych,
wykonywane jest po to, aby okreÊliç, czy astma ma pod∏o˝e alergiczne, czy te˝ jest
W diagnostyce astmy badaniem wspomagajàcym sà testy alergiczne. Badanie to
Nie ma niestety metody, która pozwala∏aby wskazaç dzieci, u których w przysz∏oÊci objawy astmy rozwinà si´,
gabinetu czy te˝ szpitala. Badania takie mo˝na wykonaç jedynie w specjalistycznych klinikach. W takich przy-
Przyk∏ad: dziecko podejrzewamy o alergi´. Wykonujemy mu testy skórne. Wynik dodatni np. dla roztoczy
Badanie spirometryczne jest badaniem wskazujàcym na aktualny stan uk∏adu odde-
padkach rozpoznanie astmy stawia si´ po wykluczeniu innych schorzeƒ jako przyczyny dolegliwoÊci
kurzu domowego oznacza, ˝e dziecko ma przeciwcia∏a z grupy IgE, skierowane przeciwko roztoczom
a u których objawy te zaniknà. Astma oskrzelowa najcz´Êciej wspó∏istnieje z alergicznym nie˝ytem nosa,
zwiàzanych z uk∏adem oddechowym. Najcz´Êciej w takich sytuacjach wykonuje si´ rtg klatki piersiowej, usg
kurzu domowego. Taki wynik daje dziecku „tytu∏” atopika.
chowego. Powinno byç wykonywane i oceniane równoczeÊnie z badaniem fizykalnym
serca, badania wykluczajàce refluks ˝o∏àdkowo-prze∏ykowy oraz inne badania wykluczajàce schorzenia
Jednak dodatni wynik testu nie jest dowodem na chorob´. Dopiero powiàzanie objawów chorobowych,
a rzadziej z atopowym zapaleniem skóry. Wykazano jednak, ˝e niektóre czynniki (alergia, wywiad rodzinny
o podobnym do astmy oskrzelowej obrazie klinicznym. Badanie rtg wykonywane jest w celu wykrycia innych
testów alergicznych i innych badaƒ mo˝e w ca∏okszta∏cie zaowocowaç rozpoznaniem choroby aler-
przez lekarza prowadzàcego. Pomiar ten jest trudny do wykonania u dzieci m∏odszych,
chorób ni˝ astma lub te˝ w celu wykluczenia ewentualnych powik∏aƒ tej choroby. Na podstawie rtg klatki pier-
gicznej. Wynik testów skórnych lub z surowicy krwi nie ma zwiàzku ze stopniem ci´˝koÊci
- chorujàcy cz∏onkowie rodziny na astm´ i alergi´, nara˝enie na dym tytoniowy i silne alergeny) sà czynnikami
siowej nie mo˝na rozpoznaç astmy. W nast´pnym etapie wprowadza si´ tak zwane
ci´˝koÊci astmy u dzieci starszych i ludzi doros∏ych ustala si´ na podstawie cz´stoÊci
udaje si´ wykonaç u dzieci w wieku od 6-8 roku ˝ycia. Do codzie-nnego monitorowania
leczenie próbne, którego skutecznoÊç potwierdza rozpoznanie astmy. Leczenie
objawów oraz badaƒ czynnoÊciowych lub/i badania PEFR. U niemowlàt i ma∏ych
ryzyka dla tych chorób.
próbne nie powinno trwaç d∏u˝ej ni˝ kilka tygodni. Âwisty cz´sto stanowià objaw
dzieci stopieƒ ci´˝koÊci astmy ustala si´ wy∏àcznie na podstawie objawów i badania
dziecka chorego na astm´ wykorzystywany jest równie˝ parametr PEFR (szczytowy
infekcji wirusowej, utrzymujà si´ tylko w okresie wczesnego dzieciƒstwa i w takich
lekarskiego.
astmy. Stopieƒ
przypadkach nie prowadzà do rozwoju astmy oskrzelowej. Jednak ma∏e dzieci,
u których podstawowym problemem sà pojawiajàce si´ Êwisty w trakcie infekcji wirusowych uk∏adu oddechowego, powinny byç obserwowane i diagnozowane pod
kàtem astmy oskrzelowej.
Dlaczego?
U mojego syna lekarz rozpozna∏ astm´ - wariant kaszlowy. Pomimo stosowania leków
typu Serevent, Budesonid objawy nadal si´ utrzymujà. Dlaczego?
Wariant kaszlowy astmy jest schorzeniem wyst´pujàcymi stosunkowo rzadko. Bardzo
cz´sto jest mylony
z innymi chorobami, których objawy sà bardzo podobne. Tu mo˝na wymieniç dwie choro-
by o podobnych objawach kaszlowych: zapalenie przewlek∏e zatok obocznych nosa, gdzie Êciekajàca
wydzielina z zatok
po tylnej Êcianie gard∏a powoduje napady kaszlu, a tak˝e o refluksie ˝o∏àdkowo-prze∏ykowym. Je˝eli w wyniku
zastosowanego leczenia, o którym pani wspomnia∏a, nie nastàpi∏a poprawa, to proponowa∏bym diagnostyk´
laryngologicznà, a nast´pnie diagnostyk´ u gastroenterologa.
U mojej córki wyst´pujà napady dusznoÊci, g∏ównie w nocy. Podaj´ jej wtedy Ventolin. Nazajutrz lekarz
stwierdza stan ogólny dobry, bez zmian os∏uchowych. Jestem zaniepokojona, bo leczenie nie zmniejsza
cz´stoÊci wyst´powania napadów nocnych. Dlaczego?
Wyst´powanie dolegliwoÊci w nocy jest jednà z charakterystycznych cech astmy oskrzelowej. Zwi´kszone
zapotrzebowanie na leki rozkurczowe typu Ventolin lub Berotec lub Salbutamol oraz zaburzenia snu, Êwiadczà
β 2-mimetyków
o tym, i˝ astma u pani córki jest êle kontrolowana, a tym samym niestabilna. Prawdopodobnie nale˝y zmieniç
leczenie zwi´kszajàc dawki sterydów wziewnych, a byç mo˝e dodajàc leki z grupy
o przed∏u˝onym dzia∏aniu (np. Serevent). Prawid∏owo ustawione leczenie powinno zwi´kszyç komfort ˝ycia
pani dziecka, a wi´c napady nocne powinny ustàpiç. Nale˝a∏oby sprawdziç obiektywnymi pomiarami, jak
wyglàda taki napad dusznoÊci u córki, a nast´pnie zweryfikowaç leczenie.
Jaki rodzaj astmy zawodowej jest w Polsce najcz´stszy?
W Polsce dominuje astma na py∏ màczny, wyst´pujàca np. u piekarzy, a tak˝e astma zwiàzana
z nara˝eniem na alergeny zwierz´ce, np. u pracowników majàcych kontakt ze
zwierz´tami. Prawdziwym problemem ostatnich czasów sta∏a si´ astma na lateks.
Coraz wi´cej jest pacjentów, u których wyst´pujà objawy dusznoÊci zwiàzane z
lateksem. Sà to g∏ównie pracownicy s∏u˝by zdrowia, a tak˝e wszystkie te miejsca
pracy, gdzie nara˝enie na kontakt z lateksem jest doÊç du˝e.
jak nadreaktywnoÊç oskrzeli utrzymuje si´ przez ca∏e ˝ycie .
˝e proces astmatyczny nigdy nie wygasa ca∏kowicie, a zjawisko tak charakterysty czne dla astmy
i alergiczny w okresie rozwojowym albo zanika, albo pojawia si´ wieloletnia remisja.Z kolei jest wiele poglàdów,
Badania statystyczne potwierdzajà klinicznà obserwacj´, ˝e u pewnej cz´Êci dzieci proces astmatyczny
Jaka jest szansa, by w okresie rozwojowym u mojej córki ustàpi∏a astma oskrzelowa?
domowych i zewnàtrzpochodnych powinien doprowadziç do odkrycia alergenu dominujàcego, który
wszystkich potencjalnych alergenów. Bardzo dok∏adnie zebrany wywiad alergologiczny na temat alergenów
Jest to ma∏o prawdopodobne. Testy skórne zwykle wykonywane zestawami podstawowymi nie zawierajà
ca∏kowite jest bardzo wysokie. Czy mo˝e to byç astma niealergiczna?
U mojego syna wyst´pujà napady dusznoÊci. W testach skórnych nie wykryto ˝adnego alergenu, ale IgE
Mój 2-letni syn ma rozpoznanà astm´ oskrzelowà. Teraz ma byç dodatkowo diagnozowany w kierunku
prowokacyjne.
testach skórnych lub IgE specyficznym z krwi, a w wyjàtkowych sytuacjach dodatkowo wykonujemy próby
powoduje dusznoÊci u Pani dziecka. Potwierdzenia alergenu dominujàcego poszukujemy w dodatkowych
refluksu. Dlaczego?
mo˝e byç czynnikiem przyczynowym astmy oskrzelowej. Zdarza si´ równie˝, ˝e objawy refluksu imitujà astm´
˚adnym badaniem laboratoryjnym nie mo˝na zdiagnozowaç astmy aspirynowej. Jedynie doustna próba
W jaki sposób diagnozuje si´ astm´ aspirynowà. Jakie nale˝y wykonaç badania laboratoryjne?
Refluks ˝o∏àdkowo-prze∏ykowy mo˝e byç dodatkowym czynnikiem zaostrzajàcym astm´ lub sam w sobie
oskrzelowà. Dlatego, je˝eli takie podejrzenie wystàpi∏o, doradzam diagnostyk´.
Czy spotka∏ si´ Pan w swojej praktyce lekarskiej z takà sytuacjà, ˝e testy skórne wychodzà ujemnie, ale
donosowà, jednak jest ona mniej wiarygodna ni˝ próba doustna.
takà przeprowadza si´ tylko w warunkach klinicznych. Poza szpitalem mo˝na wykonaç prób´ prowokacyjnà
prowokacyjna, która jest tzw. z∏otym standardem diagnostycznym, mo˝e jà potwierdziç lub wykluczyç. Prób´
objawy kliniczne ewidentnie sugerujà, ˝e dany czynnik powoduje napady dusznoÊci ?
jàcym elementem w takich wàtpliwych sytuacjach jest tzw. próba prowokacyjna. Jest ona z∏otym standardem
Obserwacje kliniczne zdecydowanie potwierdzajà takà mo˝liwoÊç, jednak na obec-
Czy dziecko mo˝e uczuliç si´ ju˝ w ˝yciu ∏onowym?
Nie znam szczegó∏ów, bo pytanie jest doÊç ogólne, ale dla mnie i dla wielu innych alergologów rozstrzygadiagnostycznym w alergologii, wykonywanym tylko w klinikach alergologicznych.
Niestety kontakt z silnym alergenem jakim jest sierÊç konia, wczeÊniej czy
Testy nie wykaza∏y alergii na sierÊç konia. Czy mo˝e uprawiaç ten sport?
Moja córka ma astm´ oskrzelowà i alergiczny nie˝yt nosa . Bardzo chcia∏aby jeêdziç konno.
Alergiczny nie˝yt nosa bardzo cz´sto poprzedza astm´ lub z nià wspó∏istnieje.
Jak choroba poprzedza najcz´Êciej astm´?
znacznie powa˝niejszych stanów chorobowych p∏uc. Rozpoznanie astmy na podstawie zdj´cia RTG czyli
Sàdz´, ˝e lekarze zlecali te badania obawiajàc si´ powik∏aƒ, np. odoskrzelowego zapalenia p∏uc lub czasem
badanie?
Wielokrotnie wykonywano mi RTG klatki piersiowej. Czy w astmie powinienem mieç wykonywane takie
przed alergizacjà.
sposób dzia∏ajà mechanizmy immunologiczne torujàce lub zabezpieczajàce p∏ód
nym etapie wiedzy medycznej w tym zakresie nie ma jeszcze pewnoÊci, w jaki
póêniej przyniesie reakcj´ alergicznà. Dlatego odradzam ten sport.
uwidocznienie zmian charakterystycznych dla astmy oskrzelowej jest niemo˝liwe. Natomiast techniki
nowoczeÊniejsze, jak tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczoÊci zwana HRCT, pozwala
na uwidocznienie zmian charakterystycznych dla astmy. Pami´taç nale˝y jednak, ˝e podczas wykonywania
tomografii komputerowej, pacjent otrzymuje znacznie wi´kszà dawk´ promieniowania RTG i dlatego badanie
to powinno byç zarezerwowane dla wyjàtkowo trudnych sytuacji klinicznych. Nie nale˝y wykonywaç go
w rutynowej diagnostyce astmy.
nie jest uczulony na jad pszczo∏y. Je˝eli jest, to jedynà skutecznà metodà leczenia
goràco polecam diagnostyk´ alergologicznà, która poka˝e, czy syn jest czy,
Sàdz´, ˝e by∏a to reakcja ogólna na jad owadów b∏onkoskrzyd∏ych, dlatego
Czy nale˝y to traktowaç jako objaw astmy?
U mojego syna chorego na astm´ oskrzelowà wystàpi∏a dusznoÊç po u˝àdleniu przez pszczo∏´.
ci´˝koÊci astmy.
paso˝ytnicze , wirusowe, nowotworowe. W ˝aden sposób poziom tych przeciwcia∏ nie przek∏ada si´ na stopieƒ
grupy. Przeciwcia∏a IgE odgrywajà rol´ w chorobach alergicznych a tak˝e w wielu innych jak np. choroby
Wysoki poziom przeciwcia∏ z grupy IgE jest dowodem na podwy˝szenie iloÊci wyst´pujàcych przeciwcia∏ z tej
Czy wysoki poziom IgE ca∏kowitego Êwiadczy o nasileniu astmy?
nale˝y podjàç w przypadku u˝àdlenia, czyli posiadaç dok∏adnà instrukcj´ pisemnà wraz z identyfikatorem,
pszczo∏y. Pacjent uczulony powinien zostaç dok∏adnie poinstruowany, jakie dzia∏ania
alergiczna, czy niealergiczna. RównoczeÊnie dowiadujemy si´ o wyst´powaniu alergii na dany alergen.
Testy skórne wykonuje si´, aby okreÊliç mechanizm choroby, czyli odpowiedzieç na pytanie: czy astma jest
Po co wykonuje si´ testy skórne w astmie oskrzelowej ?
jest immunoterapia swoista na jady owadów b∏onkoskrzyd∏ych - w tym wypadku
a tak˝e stale nosiç przy sobie odpowiednie leki, które nale˝y podaç w przypadku u˝àdlenia.
mleko i czekolada. Czy nale˝y wyeliminowaç te produkty z jad∏ospisu syna?
Mój 12 letni syn choruje na astm´ oskrzelowà. W wykonanych testach skórnych dodatnio wysz∏o jajko,
kurzu domowego majà dolegliwoÊci jesienià i zimà.
w testach na trawy objawy powinny wyst´powaç w okresie pylenia traw (V-VII), dzieci uczulone na roztocza
nianiu czynników ( alergenów) wyzwalajàcych napady astmy oskrzelowej. Na przyk∏ad u dziecka uczulonego
Powiàzanie tych informacji z wywiadem lekarskim, oraz badaniem fizykalnym mo˝e pomóc nam w ujaw-
Testy skórne nie mogà byç wyk∏adnià aktualnie istniejàcej alergii pokarmowej u danego pacjenta. Âwiadczà
one tylko o uczuleniu, ale czy rzeczywiÊcie któryÊ z tych alergenów jest aktywny? O tym decyduje próba
eliminacji i prowokacji tzn. taka, ˝e po wyeliminowaniu np. czekolady ust´pujà objawy, a po ponownym
spo˝yciu wracajà. W przypadku pani syna wydaje si´ ma∏o prawdopodobne, aby alergeny pokarmowe by∏y
jeszcze aktywne i wywo∏ywa∏y napady dusznoÊci. Moim zdaniem eliminacja na podstawie jedynie testów w tym
przypadku nie ma sensu .
Mój doros∏y syn ma dolegliwoÊci zwiàzane z pyleniem drzew. Dlaczego w jednym roku ma bardzo du˝e
dolegliwoÊci, w nast´pnym mniejsze, a czasem prawie ˝adne?
Najwa˝niejszym elementem wywo∏ujàcym objawy w alergii py∏kowej jest st´˝enie ziaren py∏ków w 1m3
powietrza. Je˝eli jest ich powy˝ej 50 w m3 powietrza objawy chorobowe wyst´pujà w∏aÊciwie u wszystkich
osób uczulonych. Nale˝a∏oby wspomnieç jeszcze o zjawisku tzw. gruntowania, czyli dzia∏aniu pewnych substancji, które uszkadzajàc Êluzówk´ nosa, powodujà jej wi´ksze nara˝enie na
alergen i reakcj´ alergicznà nawet przy mniejszych iloÊciach py∏ków. Istnieje te˝
zwiàzek dolegliwoÊci z pogodà. Im bardziej s∏oneczna i ciep∏a wiosna, tym
wi´ksze dolegliwoÊci, a przy deszczowej pogodzie dolegliwoÊci sà mniejsze.
Co ile miesi´cy nale˝y wykonywaç spirometri´?
Badanie to powinno byç wykonywane przy ka˝dej wizycie lekarskiej.
Co w astmie uczula najcz´Êciej?
Najcz´Êciej uczulajà roztocza kurzu domowego, sierÊç zwierzàt ( kot, Êwinka morska, pies, koƒ itp.), py∏ki traw,
drzew i chwastów, pleʃ domowa.
Mój syn choruje na astm´ oskrzelowà.
Czy musz´ mu kupowaç pikflometr?
Monitorowanie szczytowego przep∏ywu wydechowego (PEFR) jest zalecane, je˝eli stopieƒ ci´˝koÊci astmy
jest umiarkowany lub ci´˝ki. Czasami lekarz zaleca monitorowanie PEFR w fazie diagnostycznej astmy lub gdy
wyst´pujà ci´˝kie zaostrzenia choroby.
Które badania nale˝y wykonywaç zawsze w astmie oskrzelowej?
W ka˝dym stopniu ci´˝koÊci choroby zalecane jest badanie czynnoÊciowe uk∏adu oddechowego - spirometria.
W celu okreÊlenia mechanizmu choroby u dzieci wykonujemy testy skórne lub z surowicy krwi. W astmie
ci´˝kiej i umiarkowanej powinno si´ wykonaç choç jeden raz badanie rtg klatki piersiowej.
Ile razy dziennie moja córka powinna u˝ywaç pikflometru ?
Pomiaru powinno dokonywaç si´ 2 razy dziennie w godzinach 7:00-8:00 i 16:00-17:00. Ka˝dorazowo po
3 - krotnym wykonaniu pomiaru odnotowuje si´ najlepszy wynik. Jest sprawà oczywistà, ˝e pomiar wykonuje
si´ równie˝ przy pojawieniu si´ pierwszych objawów Êwiadczàcych o rozpoczynajàcym si´ zaostrzeniu choroby.
Jak cz´sto nale˝y wykonywaç RTG p∏uc w astmie oskrzelowej ?
W astmie przewlek∏ej, ci´˝kiej i umiarkowanej powinno wykonaç si´ zdj´cie
choç raz na poczàtku fazy dia-gnostycznej. Badanie rtg wykonujemy
równie˝ w celu wykluczenia ewentualnych powik∏aƒ np. zapalenia p∏uc.
Czy dziecko chorujàce na astm´ mo˝e piç mleko ?
Je˝eli mleko nie jest czynnikiem wyzwalajàcym napady astmy, to nie ma
wskazaƒ do eliminowania go z diety dziecka.
Download