ORGANIZOWANIE I ROZWÓJ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

advertisement
ORGANIZOWANIE
I ROZWÓJ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO.
Podsumowanie realizacji modułu ,
sierpień/wrzesień 2011r.
(dalszy ciąg analizy modułu szkoleniowego).
Do zakresu zagadnień omawianych
w tym module należy przygotowanie strategii
rozwoju organizacji zakładowej i opracowanie
odpowiednich planów działań. Omówiona w
poprzednim artykule “Analiza SWOT”
przeprowadzona została w niektórych grupach.
W innych, punktem wyjścia w pracach nad
planem działania lub jego modernizacją, było
opracowanie listy czynników, które oceniane
były jako najistotniejsze dla sprawnego
realizowania celów związku zawodowego,
zapisanych w Art. 1.1 Ust. o związkach
zawodowych (Dz. U.01.79.854): “Związek
zawodowy jest dobrowolną i samorządną
organizacją ludzi pracy, powołaną do
reprezentowania i obrony ich praw, interesów
zawodowych i socjalnych”.
Strategia organizacji zakładowej:
Faza wyjściowa pracy polegała na
zgłaszaniu przez wszystkich członków grupy
cech organizacji, które są niezbędne, żeby
organizacja była zdolna do rozwiązywania
problemów
pracowniczych
w
sposób
przynajmniej zadawalający i zarazem była
postrzegana
przez
pracowników
jako
potrzebna, przyjazna pracownikom. Zadanie
realizowane było metodą “burzy mózgów”.
Proponowane przez uczestników dyskusji
czynniki zapisywano na planszy zgodnie z
kolejnością zgłaszania. Po wyczerpaniu
pomysłów i zamknięciu listy przeprowadzona
została krótka dyskusja, w wyniku której
niektóre czynniki zostały połączone ze względu
na ich podobieństwo lub związek. W rezultacie
na planszy o nazwie: “Postulaty – dobry,
skuteczny związek” powstał spis czynników
składających się na charakterystykę organizacji
zakładowej, która zdaniem jej autorów –
uczestników dyskusji – określa idealną,
wymarzoną organizację związkową w zakładzie
pracy.
Następny etap prac nad tak
przygotowaną listą polegał na wyborze kilku
najważniejszych czynników, które ze względu
znaczenie, wagę lub doniosłość dla organizacji,
mogą być uznane za kluczowe dla istnienia,
działania i jej rozwoju. Wyboru dokonano
metodą głosowania. Wskazane zostały główne
cele dalszego postępowania organizacyjnego,
tzw. strategiczne obszary działania.
Dalsza praca odbywała się w
mniejszych, 6-cio osobowych zespołach. W
każdym pracą kierował wskazany przez
prowadzącego kierownik, który organizował
pracę, dbając o wykonanie jej w wyznaczonym
czasie.
Wszyscy
członkowie
zespołu
uczestniczyli w rozwiązaniu zadania, które
polegało na opracowaniu szczegółowego planu
działań
niezbędnych
dla
osiągnięcia
pożądanego (wybranego w poprzednim etapie)
celu. Wyniki prac zespołów prezentowane były
przez
wybranego
przedstawiciela
–
sprawozdawcę – na forum grupy.
Poniżej przedstawiony zostanie
wynik prac jednej z grup:
“Postulaty – dobry, skuteczny związek”

Integracja społeczna

Otwartość na problemy pracownicze

Promocja działań związku

Skuteczne rozwiązywanie problemów
pracowniczych i dialog

Skuteczna wewnętrzna komunikacja z
pracownikami

Przejrzystość finansowa organizacji

Promocja
wizerunku
NSZZ
“Solidarność”

Otwarcie na młodych pracowników

Wspieranie członków związku w
rozwoju zawodowym
Podkreślone zostały postulaty wybrane jako
strategiczne obszary działania i dla nich
poniżej przedstawione zostaną plany działania:
a) Plany działania: “Integracja społeczna” i
“Skuteczna komunikacja wewnętrzna”

organizowanie spotkań integracyjnych o
charakterze towarzyskim

wspólne wyjazdy, wycieczki, pikniki,
ogniska

spotkania okolicznościowe

wsparcie
w
trudnych
sytuacjach
życiowych

jawność podejmowanych działań

wykorzystanie najnowszych technologii
w komunikacji

organizowanie zebrań i szkoleń

tablice informacyjne

zachęcanie do rozmowy (zainteresowanie
problemami innych)
b) Plany działania: “Promocja wizerunku
NSZZ “Solidarność”” i “Otwarcie na
młodych pracowników”

mówimy sobie po imieniu (dotyczy
członków związku)

właściwe
wykorzystanie
funduszu
reprezentacyjnego

wykorzystanie możliwości członków do
integracji

organizowanie pomocy w trudnych
sytuacjach

nagłaśnianie podejmowanych działań

pilnowanie
interesu
młodych
pracowników przy podpisywaniu umów

organizowanie szkoleń dla młodych

wymiana informacji między zakładami w
poszukiwaniu pracy (“solidarni za bramą”)

możliwość zawieszenia lub obniżenia
składki członkowskiej w trudnych sytuacjach
życiowych

przygotowanie materiałów reklamowych

bardziej dostępne sprawozdanie z
działalności związkowej

pomoc w przekwalifikowaniu
Zaprezentowany powyżej materiał
powstał w czasie ok. 2 godzin. Rezultatem
pracy jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej
organizacji co może przełożyć się na poprawę
lub wzmocnienie jej skuteczności i jej rozwój
poprzez
realizację
planów
służących
osiągnięciu wybranych celów.
Czy pracodawca ma korzyści z istnienia w
zakładzie organizacji związkowej?
Podczas szkolenia dyskutowano na
temat
oczekiwań.
Prezentowane
były
oczekiwania pracowników od pracodawcy,
oczekiwania członków związku od organizacji
związkowej, naturalnym było więc pytanie:
czego oczekuje pracodawca od organizacji
związkowej?
Czy
związek
jest
tylko
roszczeniowy, czy możliwe jest stworzenie
porozumienia w interesie pracowników i
pracodawcy?
Pracownik nie redukuje swojego
oczekiwania do “godnej płacy”; bardzo ważne
jest :

bezpieczeństwo zatrudnienia

poczucie wspólnoty

wpływ na sprawy zakładu pracy

możliwość podnoszenia kwalifikacji
zawodowych
Czy zaspokojenie powyższych
oczekiwań wpłynie korzystnie na relacje
pracownicy – pracodawca? Czy pracodawca
realizując powyższe oczekiwania osiąga
korzyści czy straty?
Podczas dyskusji przywoływane
były argumenty wskazujące korzystny dla
pracodawcy efekt związany z działaniem w
zakładzie organizacji związkowej. Oto one:
Korzyści dla pracodawcy związane z
istnienia
w
zakładzie
organizacji
związkowej:
 skuteczny dialog z załogą
 gwarancje prawne dla uzgodnień
 uwolnienie pracodawcy od pojedynczych
pytań od pracowników
 stabilizacja zatrudnienia
 budowa pozytywnego wizerunku firmy
 opracowanie norm grupowych przez
związek
 upodmiotowienie załogi
 zadowoleni pracownicy są wydajniejsi,
bardziej lojalni, maleje absencja
 większa skłonność do poświęceń na rzecz
firmy
 lepsza współpraca załogi, eliminacja stresów
w pracy
 rozwój firmy połączony ze wzrostem
kwalifikacji załogi
 wzrost jakości kapitału ludzkiego i
społecznego
Przytoczone wyżej argumenty
wykorzystywane w rozmowach z pracodawcą
mogą przyczynić się do zbudowania
korzystnych relacji w zakładzie między
pracodawcą i pracownikami. Współczesne
technologie stawiają coraz wyższe wymagania
pracownikom, którzy muszą podwyższać i
aktualizować swoje kwalifikacje. Wyrażana
przez pracowników skłonność do podnoszenia
kwalifikacji jest zbieżna z potrzebami
pracodawcy, podobnie poczucie wspólnoty i
chęć wpływania na sprawy zakładu wiąże
pracownika z firmą z korzystnymi tego
następstwami dla pracodawcy.
W podsumowaniu realizacji tej
części projektu “Solidarni w życiu – Solidarni
w pracy”, która objęta była modułem pt.:
“Organizowanie
i
rozwój
związku
zawodowego”, należy wyrazić
ważną dla
NSZZ “Solidarność” i “Projektu” opinię
dotyczącą uczestników:

aktywne zaangażowanie w prace grupy

obowiązkowość i sumienność

otwartość na nowe warunki w zakładzie
pracy, na zmiany, na szkolenia związkowe i
zawodowe

świetna zdolność do integracji w grupie i
wokół analizowanych problemów

dojrzałość społeczna i racjonalna ocena
rzeczywistości.
Download