Kryteria oceniania zachowania

advertisement
1
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA
W ZSO NR 5 W BYTOMIU
A. Ocena zachowania ucznia
Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej
i postawie wobec otoczenia.
1.
2.
3.
4.






Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie punktowego systemu oceniania
oraz opinii nauczycieli, opinii uczniów danej klasy, samooceny ucznia.
Ocenę zachowania ustala się na koniec każdego semestru, przy czym ocena za II semestr jest wpisywana na świadectwo
promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej sześciostopniowej skali ocen zachowania:
wzorowe;
bardzo dobre;
dobre;
poprawne;
nieodpowiednie;
naganne.
5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i
sposobu
oceniania,
klasyfikowania
i
promowania
uczniów
i
słuchaczy
w
szkołach
publicznych):
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
B. Ogólne kryteria ocen zachowania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ocenę wzorową – otrzymuje uczeń, który w pełni i bez żadnych zastrzeżeń respektuje normy etyczne i wszystkie zasady
współżycia społecznego oraz wzorowo wypełnia obowiązki ucznia;
Ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który respektuje normy etyczne i zasady współżycia społecznego oraz bardzo dobrze
wywiązuje się z obowiązków ucznia;
Ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który zwykle przestrzega norm etycznych, zasad współżycia społecznego oraz dobrze
wywiązuje się z obowiązków ucznia;
Ocenę poprawną – otrzymuje uczeń, który często łamie przyjęte normy etyczne i zasady współżycia społecznego,
ale koryguje swoje zachowanie po interwencji nauczycieli oraz w miarę możliwości stara się wywiązywać z obowiązków ucznia;
Ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który często łamie normy etyczne i zasady współżycia społecznego,
nie koryguje swojego zachowania po interwencji nauczycieli oraz często lekceważy obowiązki szkolne;
Ocenę naganną – otrzymuje uczeń, który bardzo często łamie normy etyczne i zasady współżycia społecznego, nie chce
korygować swoich zachowań po interwencji nauczycieli oraz ignoruje obowiązki szkolne.
C. Punktowy system oceniania zachowania uczniów wspiera wychowawcę przy ustalaniu oceny.
1. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 180 punktów dodatnich.
2. W ciągu całego semestru uczeń uzyskuje za swoje zachowanie punkty dodatnie i ujemne. Ocenie podlega
zachowanie ucznia w szkole i poza nią.
3. Każdy nauczyciel na bieżąco dokonuje wpisów o zachowaniu ucznia w zeszycie uwag danej klasy. Zeszyt ten
znajduje się w teczce wraz z dziennikiem lekcyjnym.
4. Po zapoznaniu się z uwagą ucznia, punkty zgodnie z tabelą przydziela wychowawca klasy.
5. Wyjściową oceną z zachowania dla każdego ucznia jest ocena dobra.
2
Zachowanie
Lp.
1.
szkolne
♦ udział
♦ zajęcie I miejsca dodatkowo
♦ zajęcie II miejsca dodatkowo
♦ zajęcie III miejsca dodatkowo


♦3
♦ 20
♦ 15
♦ 10
♦5
- każdorazowo
- po konkursie
- po konkursie
- po konkursie
- po konkursie
♦4
♦ 25
♦ 20
♦ 15
♦5
- każdorazowo
- po konkursie
- po konkursie
- po konkursie
- po konkursie
♦5
♦ 30
♦ 25
♦ 20
♦ 10
- każdorazowo
- po konkursie
- po konkursie
- po konkursie
- po konkursie
♦ 10
- każdorazowo
♦5
- każdorazowo
♦ 10
♦ 10
- na koniec semestru
- na koniec semestru
regionalne, krajowe, międzynarodowe, konkursy o zasięgu ogólnopolskim
♦ udział
♦ zajęcie I miejsca dodatkowo
♦ zajęcie II miejsca dodatkowo
♦ zajęcie III miejsca dodatkowo
♦ wyróżnienie
4.
- każdorazowo
- po konkursie
- po konkursie
- po konkursie
rejonowe, wojewódzkie
♦ udział
♦ zajęcie I miejsca dodatkowo
♦ zajęcie II miejsca dodatkowo
♦ zajęcie III miejsca dodatkowo
♦ wyróżnienie

♦3
♦ 15
♦ 10
♦5
powiatowe i miejskie
♦ udział
♦ zajęcie I miejsca dodatkowo
♦ zajęcie II miejsca dodatkowo
♦ zajęcie III miejsca dodatkowo
♦ wyróżnienie
3.
Częstotliwość
oceny
Udział w konkursach i zawodach sportowych z podziałem na szczeble:

2.
Liczba
punktów
+
Uczeń otrzymuje PUNKTY DODATNIE za:
Każda praca na rzecz szkoły:
♦ reprezentowanie szkoły podczas imprez i uroczystości oficjalnych (pozalekcyjnych, w dni
wolne, promocja szkoły na zewnątrz),
♦ aktywny udział w uroczystościach szkolnych (np. apele, występy, pomoc w dekoracjach i
sprzęcie nagłaśniającym, itp.),
♦ całoroczna aktywna praca w Samorządzie Uczniowskim,
♦ całoroczna praca w kołach zainteresowań, klubach, np. europejskim, szkolnym
teatrze, innych organizacjach i zajęciach nadobowiązkowych (np. PTG, PCK, LOP, kółko
podróżnicze)
♦ pomoc nauczycielowi w realizacji zajęć
♦ aktywny całoroczny udział w projektach organizowanych przez szkołę, np. eTwinning, projekty
unijne
♦ inne działania, których uczeń sam jest pomysłodawcą, a które zdobywają uznanie i pochwałę:
proponuje innowacje i doprowadza do realizacji w szkole swojego pomysłu
♦ 1 – 5 - każdorazowo
♦ 1 – 10 - na koniec semestru
♦ 10
- na koniec semestru
♦ Potwierdzona przez organizatora całoroczna praca na rzecz innych (np. „Nasze
Słoneczka”, „Fabryka Dobra”)
♦ całoroczna aktywna praca charytatywna lub wolontariat np. zbiórki (zbiórka korków –
co najmniej 100 sztuk jednorazowo)
♦ 1 – 10 - każdorazowo wg
Praca na rzecz klasy: całoroczny aktywny udział w samorządzie klasowym, przygotowanie
gazetek, imprez klasowych, dbanie o wystrój i estetykę klasy, wyjścia klasy na wycieczkę, do
teatru, kina - uczeń zgłasza propozycję i realizuje ją w uzgodnieniu z wychowawcą
1 - 10
♦5
opiekunów
- po każdym
przeprowadzonym
działaniu
- na koniec semestru
(decyduje
wychowawca klasy)
3
5.
Postawa ucznia wobec obowiązków szkolnych:
♦ brak godzin nieusprawiedliwionych, za brak spóźnień w całym semestrze, kultura osobista - ♦ 10
liczbę punktów uzyskuje uczeń, który nie otrzymał punktów ujemnych w semestrze,
-na koniec semestru
♦ odpowiedni ubiór na uroczystościach szkolnych - strój galowy: jasna bluzka lub koszula,
♦ 1 - 10 -na koniec semestru
ciemne spodnie (z wyłączeniem spodni dresowych) lub spódnica lub sukienka (Dzień Galowy –
Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, próbne i właściwe
Egzaminy Gimnazjalne oraz Maturalne), odpowiedni i bezpieczny ubiór szkolny na co dzień
obowiązuje dbałość o higienę ciała i włosów.
6.
7.
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, szczególna pomoc w
przypadku zagrożenia zdrowia i życia: właściwe zachowanie w przypadku udzielania
pierwszej pomocy (wezwanie nauczyciela, pielęgniarki, dyrekcji, samodzielna pomoc), w
przypadku zauważenia bójek, nękania, wszelakiej przemocy powiadomienie nauczyciela lub
nauczyciela dyżurującego lub pedagoga lub dyrekcji, w przypadku zauważenia osoby
zażywającej lub osoby rozpowszechniającej narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy, w tym
również elektryczne natychmiastowe zaalarmowanie nauczyciela, nauczyciela dyżurującego
lub pedagoga lub dyrekcji.
Prezentowanie uczciwej postawy (np. oddanie cudzej własności o znacznej wartości).
10
20
- każdorazowo
- każdorazowo
Zachowanie
Lp.
1.
Agresja słowna, np.: pomawianie, grożenie, obgadywanie, zaczepki słowne, używanie
wulgarnych słów lub gestów, namawianie do zachowań negatywnych (podpuszczanie),
poniżanie słowne, wyśmiewanie, ośmieszanie, przezywanie, zastraszanie słowem (również w
internecie, na portalach społecznościowych) lub gestem, inne przejawy agresji słownej:
wulgarne słownictwo, przeklinanie, wypowiadanie niestosownych i obraźliwych treści
dotyczących siebie lub innych w internecie.
3.
Przynoszenie ostrych i niebezpiecznych przedmiotów: zapałki, nóż, zapalniczki itp.
4.
Niewłaściwe zachowanie w budynku szkolnym, np.: otwieranie okien bez zgody
nauczyciela, przebywanie na schodach, siadanie na osłonach kaloryferów, zjeżdżanie po
poręczach, siadanie na parapetach, krzyczenie, popychanie, podstawianie nóg, bieganie,
ostentacyjne okazywanie uczuć (przytulanie się, obmacywanie, całowanie się), przesiadywanie
w toaletach w celach innych niż załatwianie potrzeb fizjologicznych, używanie urządzeń
sanitarnych niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieprzestrzeganie regulaminu pracowni,
świetlicy, sali gimnastycznej itp.
5.
Częstotliwość
oceny
Agresja fizyczna, np.:
♦ w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia
♦ bicie, kopanie, plucie, zaczepki fizyczne, popychanie, przepychanie, podstawianie
nóg, naskakiwanie, klepanie, szczypanie, ciągnięcie za włosy, gryzienie, wykręcanie rąk,
szarpanie, przewracanie, zabieranie przyborów szkolnych, zeszytów, podręczników i innych
przedmiotów, czapek, rękawiczek i innych ubrań, rzucanie i wymachiwanie plecakiem,
wywracanie plecaków na lewą stronę (tzw. „kebab”), prowokowanie bójek, naruszanie sfery
intymnej, wyrywanie drobnych przedmiotów, kanapek, słodyczy, itp., inne przejawy agresji, np.
niszczenie cudzej własności
2.
Liczba
punktów -
Uczeń otrzymuje PUNKTY UJEMNE za:
Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły lub innych osób:
obrażanie, wyśmiewanie, agresja słowna i fizyczna, zwracanie się per „ty”, lekceważenie
poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły
♦ 40 - każdorazowo
♦ 10 - każdorazowo
10
- każdorazowo
10
- każdorazowo
10
- każdorazowo
20
- każdorazowo
4
6.
Funkcjonowanie na lekcji (m.in. przeszkadzanie, ściąganie, żucie gumy, brak
podręczników, zeszytów, ćwiczeń, itp. )
10
7.
Kłamstwo, matactwo.
20
- każdorazowo
8.
Fałszowanie dokumentów, np. usprawiedliwień.
20
- każdorazowo
9.
Niewywiązywanie się z podjętych oraz powierzonych zobowiązań niezrealizowanie w
terminie projektu edukacyjnego (na koniec roku szkolnego); Dotyczy również
nieterminowego zwrotu książek do biblioteki szkolnej i kluczy do szafek w szatni (na
koniec semestru lub roku szkolnego)
10
- każdorazowo
10.
♦ Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, gier
elektronicznych, odtwarzaczy audio i CD itp. w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
oraz uroczystości szkolnych.
♦ Słuchanie muzyki w czasie przerw śródlekcyjnych z głośników a nie ze słuchawek.
♦ 15
- każdorazowo
♦ 10
- każdorazowo
- każdorazowo
11.
Niewłaściwe zachowanie podczas przerw śródlekcyjnych, uroczystości szkolnych, apeli,
wycieczek, imprez sportowych, wyjść poza szkołę (kino, teatr, Dom Kultury, itp.), łamanie
regulaminów wycieczek, niewłaściwe zachowanie w stosunku do symboli narodowych
i religijnych.
20
- każdorazowo
12.
Brak odpowiedniego stroju w szkole, brak zmiennego obuwia, nieodpowiedni makijaż
i manicure. Piercing w innych miejscach niż uszy (chyba, że uczeń posiada pisemną zgodę
rodzica na tego typu piercing, ale delikatny, niezbyt rzucający się w oczy, z adnotacją, że rodzic
/ opiekun bierze pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w szkole),
nieodpowiednia higiena ciała, włosów i paznokci.
5
- 1 x dziennie
13.
♦ Brak usprawiedliwienia nieobecności w ciągu 7 dni po powrocie do szkoły,
♦ Brak zeszytu do korespondencji.
14.
Spóźnienie na lekcję.
15.
♦ Samowolne opuszczanie zajęć (ucieczki)
♦ Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na lekcji (dotyczy każdej lekcji z osobna)
♦ 10
♦5
- każdorazowo
- każdorazowo
2
- każdorazowo
♦ 10
- każdorazowo
♦ 5 / za - każdorazowo
lekcję
16.
Opuszczanie budynku i terenu szkoły przed planowanym zakończeniem zajęć lekcyjnych.
17.
Niszczenie mienia szkolnego i uczniowskiego, kradzież, wymuszanie pieniędzy i tzw.
„usług szkolnych” (wyręczanie się innymi osobami przy wykonywaniu powierzonych zadań,
zmuszanie do umożliwienia odpisania zadań domowych itp.).
18.
Zaśmiecanie otoczenia.
19.
♦ Posiadanie papierosów (także elektronicznych)
♦ Palenie papierosów (także elektronicznych)
20.
21.
10
- każdorazowo
10 - 50 - w zależności od
stopnia szkodliwości
za każde zdarzenie
5
- każdorazowo
♦ 20
♦ 50
- każdorazowo
- każdorazowo
Picie alkoholu, posiadanie i używanie narkotyków, innych środków odurzających (w tym
dopalaczy) na terenie szkoły.
50
- każdorazowo
Psucie wizerunku szkoły niewłaściwym zachowaniem w szkole i poza nią: zaczepianie osób
30
- każdorazowo
wchodzących na teren szkoły, rozpowszechnianie kłamliwych informacji na temat szkoły i jej pracowników
5
Uzyskane punkty przeliczane są na ocenę wg następującej skali:
naganne
nieodpowiednie
poprawne
dobre
bardzo dobre
wzorowe
do 82 pkt
82 - 119 pkt
120 – 179 pkt
180 – 216 pkt
217 – 240 pkt
powyżej 240 pkt
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi.
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy
uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
9. Ocena z zachowania uwzględnia opinie nauczycieli, uczniów danej klasy oraz samoocenę.
UWAGI KOŃCOWE:
1. Wychowawca może zmienić sumę punktów z zachowania u ucznia, dodając lub odejmując własne punkty
w skali 1 – 10.
2. Wychowawca klasy na wniosek lub po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli może obniżyć
lub podwyższyć ocenę ucznia z zachowania.
3. Uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia
bez rozpatrywania pozostałych kryteriów.
powyżej
50
godzin
otrzymuje
ocenę
nieodpowiednią
4. Uczeń, który opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 70 godzin otrzymuje ocenę naganną bez rozpatrywania
pozostałych kryteriów.
5. Każdy, kto w sposób systematyczny i celowy oddziałuje na psychikę drugiego ucznia w celu poniżania
go lub wyeliminowania z grupy, otrzymuje ocenę nieodpowiednią bez rozpatrywania pozostałych kryteriów.
6. Osoby, które nie reagują (biernie przyglądają się) na znęcanie się psychiczne nad innym uczniem nie mogą mieć oceny
wyższej niż poprawna.
7. Uczeń ma obowiązek uczęszczać do szkoły do ostatniego dnia zajęć w roku szkolnym i do tego dnia usprawiedliwiać swoją
nieobecność w szkole.
8. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwienia nieobecności dziecka pisemnie w zeszycie do korespondencji (ani telefonicznie, ani
SMS-em, ani ustnie), z wyraźnym podaniem powodu , a uczeń ma obowiązek dostarczyć to usprawiedliwienie najpóźniej do 7 dni
od momentu powrotu do szkoły.
9. Zwolnienie ucznia z ostatnich godzin lekcyjnych odbywa się na pisemną prośbę rodzica. Uczeń może opuścić szkołę po
okazaniu zwolnienia wychowawcy lub, w razie nieobecności wychowawcy, nauczycielowi przedmiotu, z zajęć którego się zwalnia.
Zwolnienie takie powinno zostać niezwłocznie odnotowane w dzienniku lekcyjnym. Nie będzie udzielana zgoda na zwolnienie bez
szczególnie ważnego powodu.
10. Usprawiedliwienie nieobecności na pierwszych godzinach lekcyjnych odbywa się w tym samym dniu natychmiast po powrocie
do szkoły (pisemnie, przez rodzica) lub jeżeli nieobecność jest zaplanowana, dzień wcześniej. Losowe przyczyny nieobecności –
np. zaspanie, nieoczekiwane zdarzenia w drodze do szkoły – będą akceptowane 2 razy w semestrze.
11. Nieobecności śródlekcyjne, bez ważnego powodu, nie będą usprawiedliwiane.
12. Przedmiotowa ocena ucznia z aktywności na lekcjach jest wystawiana przez nauczycieli danego przedmiotu.
13. Uczniowie, którzy w sposób szczególny i nagminny łamią przepisy i normy otrzymują NAGANĘ
DYREKTORA SZKOŁY, a fakt ten zostaje podany do wiadomości społeczności szkolnej, np. poprzez radiolę.
14. Uczniowie, którzy w sposób szczególny działają na rzecz szkoły, odnoszą sukcesy na polu naukowym,
sportowym, artystycznym, itp. otrzymują POCHWAŁĘ DYREKTORA SZKOŁY, a ich osiągnięcia podane są
do wiadomości społeczności szkolnej, np. poprzez radiolę.
Download