Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Gabinicie

advertisement
WOJEWODA OPOLSKI
Opole, 10 września 2015 r.
PSiZ.VI.9612.23.2015.MW
Wystąpienie Pokontrolne
I.
Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gabinet Stomatologiczny Aldi-Dent Aldona
Aleksandra Grzegorska, ul Hotelowa 4, 47-303 Krapkowice.
II.
Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego:
Aldona Aleksandra Grzegorska.
III.
Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych:
Aldona Aleksandra Grzegorska - koordynator stażu podyplomowego.
IV.
Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:
Mieczysław Wojtaszek – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Rejestru,
Statystyki i Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na podstawie upoważnienia nr
PSiZ.VI.057.26.2015, z dnia 07.07.2015 r., wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, działającego
z upoważnienia Wojewody Opolskiego - przewodniczący zespołu kontrolującego,
Jadwiga Hołda – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Rejestru, Statystyki i Kontroli
Podmiotów Leczniczych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Opolu, na podstawie upoważnienia nr PSiZ.VI.057.25.2015, z dnia
06.07.2015 r., wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, działającego z upoważnienia Wojewody
Opolskiego - członek zespołu kontrolującego,
Anna Porębska – kierownik Oddziału ds. Rejestru, Statystyki i Kontroli Podmiotów
Leczniczych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, na podstawie upoważnienia nr PSiZ.VI.057.24.2015, z dnia 06.07.2015 r.,
wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Opolu, działającego z upoważnienia Wojewody Opolskiego – członek
zespołu kontrolującego.
V.
Miejsce kontroli: Gabinet Stomatologiczny Aldi-Dent Aldona Aleksandra Grzegorska,
ul Hotelowa 4, 47-303 Krapkowice.
VI.
Termin kontroli: 16.07.2015 r. i 10.08.2015 r.
VII.
Zakres kontroli:
a) przedmiot kontroli: spełnianie przez podmiot prowadzący staż warunków, jakie
wymagane są do odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy dentystów oraz
sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez ten podmiot,
b) okres objęty kontrolą: 01.10.2014 r. – 16.07.2015 r.
VIII.
Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została
oparta.
Kontrolujący ocenili pozytywnie działalność podmiotu w wyżej wymienionym zakresie.
1
Podstawa prawna:
a) art. 15 ust. 5–6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 464),
b) § 5–11, § 13–14, § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. 2014 r., poz.
474),
c) zarządzenie Nr 122/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 25.09.2014 r.
w sprawie wyznaczenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu
podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na terenie województwa opolskiego –
poz. 29.
Gabinet Stomatologiczny Aldi-Dent Aldona Aleksandra Grzegorska, ul. Hotelowa 4, 47-303
Krapkowice został wyznaczony jako podmiot uprawniony do prowadzenia stażu
podyplomowego lekarzy dentystów, na terenie województwa opolskiego i wykazany pod
pozycją 29, na liście Marszałka Województwa Opolskiego, na podstawie Zarządzenia Nr
122/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 25.09.2014 r., zgodnie z art. 15 ust. 6
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz
464).
(dowód: 1, akta kontroli str.1-4)
Opolska Izba Lekarska w Opolu skierowała do odbycia rocznego stażu podyplomowego
lekarza dentysty, stażystkę Zofię Górną-Walczak od 01.10.2014 r.
(dowód: 18, akta kontroli str. 1)
Akta osobowe stażysty, Pani Zofii Górnej-Walczak, zawierają między innymi:
a) kserokopię dyplomu ukończenia studiów,
(dowód: 6, akta kontroli str. 1)
b) ograniczone prawo wykonywania zawodu,
(dowód: 7, akta kontroli str. 1-2)
c) umowę o pracę zawartą na czas określony – do 30.09.2015 r.
(dowód: 12, akta kontroli str.1)
W związku z powyższym zostały podpisane stosowne umowy o realizację stażu
podyplomowego lekarza dentysty pomiędzy Marszałkiem Województwa Opolskiego
a Gabinetem Stomatologicznym Aldi-Dent Aldona Aleksandra Grzegorska, ul. Hotelowa 4,
47-303 Krapkowice:
1) umowa nr Sn 32/1/14/2014 zawarta w dniu 10 października 2014 r. pomiędzy
Marszałkiem Województwa Opolskiego, w imieniu którego działa na mocy upoważnienia
Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, a Gabinetem Stomatologicznym
Aldi-Dent Aldona Aleksandra Grzegorska, ul. Hotelowa 4, 47-303 Krapkowice, dotycząca
prowadzenia staży lekarzy od 1 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
(dowód nr 2, akta kontroli str. 1-5)
2) umowa nr Sn 32/2/14/2015 zawarta w dniu 23 stycznia 2015 r. pomiędzy Marszałkiem
Województwa Opolskiego, w imieniu którego działa na mocy upoważnienia
Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, a Gabinetem Stomatologicznym
Aldi-Dent Aldona Aleksandra Grzegorska, ul. Hotelowa 4, 47-303 Krapkowice dotycząca
prowadzenia staży lekarzy od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r.
(dowód nr 4, akta kontroli str. 1-5)
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że kontrolowany podmiot prowadzący staż,
tj. Gabinet Stomatologiczny Aldi-Dent Aldona Aleksandra Grzegorska, ul. Hotelowa 4,
47-303 Krapkowice, spełnia następujące warunki do prowadzenia stażu:
2
1) zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.
474) wyżej wymieniony podmiot:
a) prowadzi działalność medyczną w zakresie:
 stomatologii zachowawczej,
 stomatologii dziecięcej,
 chirurgii stomatologicznej,
 protetyki stomatologicznej,
 periodontologii,
co umożliwia stażystce zrealizowanie programu co najmniej jednego stażu cząstkowego
lub co najmniej jednej z części programu stażu cząstkowego, stosownie do zapisów § 5
ust. 3 pkt 3,
(dowód nr 26, akta kontroli str. 1)
b) posiada pomieszczenia, aparaturę i sprzęt medyczny, umożliwiające realizację
ramowego programu (ust. 3 pkt 2),
(dowód 25, akta kontroli str. 1)
c) zapewnia stażystce realizację treści merytorycznych ramowego programu pod
nadzorem koordynatora/opiekuna stażu (ust. 3 pkt 3),
(dowód: 26, akta kontroli, str. 1)
2) zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia, lekarz dentysta Zofia Górna-Walczak odbywa staż
podyplomowy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, w celu
przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego,
z Gabinetem Stomatologicznym Aldi-Dent Aldona Aleksandra Grzegorska,
ul. Hotelowa 4, 47-303 Krapkowice, który:
(dowód: nr 12 akta kontroli str. 1)
a) udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie umożliwiającym realizację ramowego
programu stażu lekarza dentysty w dziedzinie stomatologii co najmniej z zakresu:
stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, stomatologii dziecięcej,
periodontologii i protetyki stomatologicznej (ust. 1 pkt 2),
(dowód nr 26 akta kontroli str. 1)
b) posiada zawarte umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia stażu,
w celu umożliwienia zrealizowania przez stażystkę, w ramach oddelegowania, tej
części ramowego programu stażu, której realizacji nie może zapewnić w zakresie
udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych (ust. 1 pkt 3), tj.:
 umowę o realizację stażu cząstkowego w zakresie ortodoncji zawartą w dniu
30.09.2014 r. ze Specjalistyczną Praktyką Stomatologiczną w Opolu,
reprezentowaną przez dr n. med. Justynę Grzybowską – Substelną,
(dowód nr 27 akta kontroli str. 1-3)
 umowę o realizację stażu cząstkowego w zakresie intensywnej terapii i medycyny
ratunkowej zawartą w dniu 30.09.2014 r. z PS ZOZ Wojewódzkim Centrum
Medycznym w Opolu
(dowód nr 27 akta kontroli str. 1-3)
c) wypłaca stażystce odbywającej staż miesięczne wynagrodzenie w wysokości
2.007,00 zł (ust. 5),
(dowód nr 14 akta kontroli str. 1-5)
3) zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia:
a) stosownie do zapisów ust. 3 – koordynatorem stażu jest lek. dent. Aldona
Aleksandra Grzegorska, posiadająca wymagane kwalifikacje, potwierdzone
następującymi dokumentami:
 prawo wykonywania zawodu nr 1709684, wydane przez OIL,
(dowód nr 24 akta kontroli str. 1-3)
 dyplom lekarza dentysty nr 15241, z dnia 06.07.2006 r, wydany przez Akademię
Medyczną w Białymstoku,
(dowód nr 23 akta kontroli str.1)
3
b) koordynator zaplanował i nadzoruje przebieg realizacji stażu przez stażystkę Zofię
Górną – Walczak: (ust. 6 pkt 1 – 6), w tym:
 ustalił stażystce indywidualny harmonogram realizacji stażu na podstawie
ramowego programu (ust. 6 pkt 1),
(dowód nr 9 akta kontroli str. 1)
 zapoznał stażystkę, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem
i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania
w karcie stażu oraz z obowiązkami i uprawnieniami stażysty (ust. 6 pkt 2),
(dowód nr 8 akta kontroli str. 1-5 oraz dowód nr 10 akta kontroli str. 1-20)
 kierował stażystkę do odbycia staży cząstkowych oraz na stosowne szkolenia
(ust. 6 pkt 3),
(dowód nr 20 akta kontroli str.1 oraz dowód nr 22 akta kontroli str. 1)
 dokonał okresowych ocen przebiegu stażu (ust. 6 pkt 4),
(dowód nr 16 akta kontroli str.1-6)
 organizuje i przeprowadza okresowe (średnio 2 razy w miesiącu) seminaria
dotyczące realizowanego programu poszczególnych staży cząstkowych (ust. 6
pkt 6),
(dowód nr 17 akta kontroli str.1-32)
c) koordynator otrzymuje za wykonywane czynności wynagrodzenie miesięczne, ze
środków finansowych przekazywanych na ten cel przez Marszałka Województwa
Opolskiego (ust. 10).
(dowód nr 5 akta kontroli str. 1-2)
4) zgodnie z § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia prowadząca praktykę lek. dent. Aldona
Aleksandra Grzegorska jest opiekunem stażu;
5) zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia lek. dent. Aldona Aleksandra Grzegorska, jako
opiekun staży cząstkowych jest odpowiedzialna za realizację przez stażystkę programu
stażu cząstkowego, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, przepisami
prawa oraz zasadami etyki i deontologii lekarskiej, w tym między innymi:
 sprawdza umiejętności stażystki,
 konsultuje i akceptuje proponowane przez stażystkę badania diagnostyczne i ich
interpretacje, rozpoznanie choroby i sposób leczenia,
 bezpośrednio nadzoruje wykonywane przez stażystkę zabiegi diagnostyczne
i lecznicze,
 wykonuje wspólnie ze stażystką zabiegi operacyjne,
 bierze udział w udzielaniu przez stażystkę pomocy lekarskiej,
 nadzoruje prowadzenie historii choroby pacjentów i innej dokumentacji,
 konsultuje proponowane przez stażystkę epikryzy, i in.;
(dowód nr 26 akta kontroli str. 1)
6) zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia stażystka Zofia Górna-Walczak:
a) prowadzi swoją kartę stażu oraz ankietę – „Ocena stażu podyplomowego przez
lekarza stażystę” (pkt 1),
(dowód nr 10 akta kontroli str. 1-20, dowód nr 11 akta kontroli str. 1-8),
b) zapoznała się z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z ustawy oraz
przepisami regulującymi odbywanie stażu i z ramowym programem stażu (pkt 2);
(dowód nr 8, akta kontroli str. 1-5)
7) zgodnie z § 11 ww. rozporządzenia, stażystka odbywa staż w czasie odpowiadającym
czasowi pracy lekarza dentysty zatrudnionego w podmiocie,
(dowód nr 13 akta kontroli str. 1-13)
8) zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia stażystka, do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do 16
lipca 2015 r. zakończyła następujące staże cząstkowe i złożyła kolokwium z zakresu
4
wiedzy teoretycznej i umiejętności określonych ramowym programem stażu, w terminach
przewidzianych indywidualnym harmonogramem stażu:
Nazwa stażu cząstkowego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stomatologia zachowawcza
Stomatologia dziecięca
Periodontologia
Ortodoncja
Chirurgia stomatologiczna
Protetyka stomatologiczna
Zofia GórnaWalczak
Data złożenia
kolokwium
16.01.2015 r.
21.04.2015 r.
29.05.2015 r.
13.05.2015 r.
14.07.2015 r.
(dowód nr 10 akta kontroli str. 1- 20 oraz dowód nr 16 akta kontroli str. 1-6)
9) zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia stażystka, do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 16 lipca
2015 r. zakończyła następujące szkolenia i złożyła sprawdzian w terminach
przewidzianych indywidualnym harmonogramem stażu:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa szkolenia
Profilaktyka zakażeń HIV i diagnostyka
i leczenie AIDS
Orzecznictwo lekarskie
Zofia GórnaWalczak
Data złożenia
sprawdzianu
04.12.2014 r.
03.12.2014 r.
Bioetyka
Prawo medyczne
28.11.2014 r
05.12.2014 r.
Ratownictwo medyczne
11.11.2014 r
(dowód nr 10 akta kontroli str. 1-20)
Z analizy powyższych zestawień tabelarycznych, dotyczących realizacji staży
cząstkowych i szkoleń wynika, że stażystka realizowała program zgodnie
z indywidualnym harmonogramem stażu.
Do dnia rozpoczęcia kontroli, czyli do 16 lipca 2015 r. stażystka Zofia Górna-Walczak
zrealizowała większość przewidzianych ramowym programem staży cząstkowych
i wszystkie szkolenia. Do zrealizowania został staż cząstkowy z zakresu chirurgii
stomatologicznej, który zakończy się 30.09.2015 r.;
10) zgodnie z § 18 ww. rozporządzenia, środki finansowe zapewniające odbycie stażu
przez lekarza stażystę Zofię Górną-Walczak zostały przekazane, zgodnie
z zawartymi umowami o realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty, podmiotowi
prowadzącemu staż, tj.: Gabinetowi Stomatologicznemu Aldi-Dent Aldona Aleksandra
Grzegorska i obejmują: wynagrodzenie stażysty wraz z pochodnymi, ryczałt obejmujący
wynagrodzenie koordynatora, koszty czynności administracyjnych i innych wynikających
z realizacji stażu.
(dowód nr 2 akta kontroli str. 1-5, dowód nr 3 akta kontroli str. 1 oraz
dowód nr 4 akta kontroli str. 1-5)
IX.
Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości.
Na podstawie stwierdzonego, w wyniku kontroli, stanu faktycznego w zakresie spełniania
przez podmiot prowadzący staż, tj. Gabinet Stomatologiczny Aldi-Dent Aldona Aleksandra
Grzegorska, ul. Hotelowa 4, 47-303 Krapkowice, wymagań i warunków jakim powinny
odpowiadać podmioty lecznicze, w których odbywane są staże podyplomowe lekarzy
dentystów oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez ten podmiot,
kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.
5
X.
Zgłoszono zastrzeżenia do ustaleń kontroli:
Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń kontroli.
Z up. Wojewody Opolskiego
Mirosława Kwatek - Hoffmann
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej i Zdrowia
............................................................
(podpis i pieczątka kierownika jednostki
kontrolującej lub osoby up0ważnionej)
6
Download