Znaczenie prokalcytoniny u noworodków w okresie

advertisement
Znaczenie prokalcytoniny
u noworodków w okresie
okołooperacyjnym-okołooperacyjnym
- doświadczenia własne
Wojciech Walas
OAITD WCM w Opolu
PCT-- fizjologia
PCT
Prekursor kalcytoniny w komórkach C tarczycy
Nie ma aktywności hormonalnej
PCT
PCT w odpowiedzi na infekcję
Wzrasta w odpowiedzi na zakażenia bakteryjne
także u pacjentów po tyreoidectomii
PCT w odpowiedzi na infekcję
Początek wzrostu: po 2-4 godz.
Maks. stężenie: po 6-12 godz.
Okres półtrwania: ok. 24 godz.
PCT w odpowiedzi na infekcję
PCT w odpowiedzi na infekcję
PCT jako marker infekcji
szybka reakcja
duża czułość
duża specyficzność
różnicowanie między infekcją a innymi stanami
zapalnymi
orientacyjne różnicowanie etiologiczne infekcji
dobre monitorowanie skuteczności leczenia
PCT u noworodków
1996
Gendrell D, Assicot M, Raymond J et all:
Procalcitonin as a marker for the early diagnosis of neonatal
infection.
J. Pediatr 1996 Apr; 128(4): 570570-3.
Podwyższone poziomy PCT u noworodków z sepsą bakteryjną
Prawidłowe poziomy u noworodków z:
zakażen iami wiru sowymi
kolon izacją bakteryjn ą
RDS
Wniosek: PCT może być przydatna w diagnostyce sepsy u noworodków
PCT u noworodków
Kolejne badania potwierdziły przydatność PCT w:
diagnostyce zakażeń bakteryjnych wrodzonych i nabytych
szczególnie sepsy
także u noworodków urodzonych przedwcześnie
monitorowaniu skuteczności leczenia
PCT u noworodków - doświadczenia własne
2001
Walas W, Stempniewicz K, Wabińska R:
Prokalcytonina jako wykładnik zakażenia wrodzonego
u noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii.
Postępy Neonatologii 2002 supl. II, 191-195
PCT u noworodków - doświadczenia własne
5
6
sepsa wrodzona
wrodzone zapalenie płuc
brak zakażenia wrodzonego
15
PCT u noworodków - doświadczenia własne
sepsa wrodzona, wrodzone zapalenie płuc
liczba pacjentów
tak
nie
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
PCT
trombocy topenia
leukocy toza
I:T
CRP
PCT u noworodków - doświadczenia własne
sepsa wrodzona
PCT [n g/ml]
160
140
badanie I
120
badanie I I
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
Noworodki 5, 6: pogorszenie stanu
5
6
PCT u noworodków - doświadczenia własne
P CT [ng/ml]
Wrodzone zapalenie płuc
100
90
80
70
badanie I
60
badanie II
50
40
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Noworodki 12, 13, 14, 15: pogorszenie stanu
12
13
14
15
PCT w okresie okołooperacyjnym
Dobrze udokumentowana przydatność u pacjentów
dorosłych
Niezbyt liczne prace dotyczące przydatności u dzieci
po zabiegach kardiochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym
w transplantologii
PCT po operacjach kardiochirurgicznych
u dzieci
Garcia J, Gargallo MB, Torne EE et all:
Procalcitonin: a useful biomarker to discriminate infection after cardiopulmonary
bypass in children.
Pediatr Crit Care Med 2012 Jul;13(4):441Jul;13(4):441-5
Davidson J, Tong S, Hauck A et all.:
Kinetics of procalcitonin and CC-reactive protein and the relationship to
postoperative infection in young infants undergoing cardiovascular surgery.
surgery.
Pediatr Res 2013 Oct; 74(4):41374(4):413-19
Wnioski:
PCT jest przydatna w wykrywaniu powikłań infekcyjnych u dzieci po
zabiegach kardiochirurgicznych
PCT w transplantologii u dzieci
Zant R, Melter M, Schlitt HJ et all:
High levels of procalcitonin in the early phase after pediatric liver transplantation
indicate poor postoperative outcome.
Hepatogas troenterology 2014 Jul
Jul--Aug;61(133):1344Aug;61(133):1344-9
Wnioski:
Wysoki poziom PCT po przeszczepie wątroby jest wczesnym predyktorem
złego rokowania.
PCT w okresie okołooperacyjnym
u noworodków
Pavcnik--Arnol M, Bonac B, Groseli
Pavcnik
Groseli--Grenc M et all:
Changes in serum procalcitonin, interleukin 6, interleukin 8 and CC-reactive
protein in neonates after surgery.
Clin Chim Acta 2011 May 12;412(1112;412(11-12):105312):1053-9
Autorzy zwracają uwagę na trudności w interpretacji wyników oznaczeń
PCT wynikające z fizjologicznego wzrostu jej poziomu po urodzeniu.
PCT u noworodków
noworodków-- zmiany
fizjologiczne
Chiesa C, Natale F, Pascone R et all:
C reactive protein and procalcitonin: reference intervals for preterm and term
newborns during the early neonatal period.
Eur J Pediatr Surg 2010 Jul;20(4):262Jul;20(4):262-6
Noworodki donoszone
Wcześniaki
PCT u noworodkównoworodków- normy
PCT u noworodków po operacjachoperacjach- doświadczenia własne
Grupa II- niepowikłany przebieg pooperacyjny
Wrodzona niedrożność jelit
160
140
CRP1
120
100
CRP2
80
60
CRP3
40
20
0
25
1
2
20
PCT1
15
PCT2
10
3
4
PCT3
5
0
1
2
3
4
Wrodzona niedrożność dwunastnicy
16
14
12
10
8
6
4
2
0
3
1
2
3
1
2
3
4
2,5
2
1,5
1
0,5
0
4
MMC
60
50
40
30
20
10
0
12
1
2
3
1
2
3
10
8
6
4
2
0
NEC
300
250
200
150
100
50
0
14
1
2
3
4
5
6
5
6
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
Inne operacje
60
50
40
30
20
10
0
40
w y trzew ie nie
przep. pęp .
CDH
w o dog łow ie
zar. o db.
w y trzew ie nie
przep. pęp .
CDH
w o dog łow ie
zar. o db.
35
30
25
20
15
10
5
0
U żadnego noworodka, u którego poziom PCT
pozostawał prawidłowy lub normalizował się, nie było
potrzeby wprowadzania/modyfikacji antybiotykoterapii,
nawet jeśli poziom CRP wzrastał.
wzrastał.
PCT u noworodków po operacjachoperacjach- doświadczenia własne
Grupa IIII- powikłania pooperacyjne
NEC-- zgon
NEC
250
200
150
100
50
0
w strząs septy czny
niewy dolność nerek
niew ydolność nerek
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
martw ica całego jelita
(resekcja) niewy dolność
nerek
w strząs septy czny
martw ica całego jelita
(resekcja) niewy dolność
nerek
niewy dolność nerek
niew ydolność nerek
NEC-- relaparotomia
NEC
400
350
300
250
200
150
100
50
0
CRP
140
120
100
80
60
40
20
0
PCT
Wrodzone wytrzewienie z zarośnięciem jelitajelitarelaparotomia
120
100
80
60
40
20
0
CRP
12
10
8
6
4
2
0
PCT
Wrodzona niedrożność dwunastnicy, NEC,
chłonkotok, ropniak opłucnej
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
CRP
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
P CT
U noworodków po operacjach brzusznych poddawanych
antybiotykoterapii niskie poziomy PCT przy wysokich
poziomach CRP przemawiały za chirurgicznym
problemem w jamie brzusznej.
W przedstawionej grupie operowanych
noworodków PCT była przydatna w
podejmowaniu decyzji dotyczących
postępowania w okresie pooperacyjnym.
Dziękuję
[email protected]
Download