Wydawca - Hanplast

advertisement
IWAY Standard
Minimalne wymagania odnośnie ochrony środowiska, warunków socjalnych,
warunków pracy i wyrobów drewnianych
Wydawca:
Zatwierdził
Data
Wydanie
IKEA Trading und Design AG
INGKA Holding B.V.
13.12.2002
1
Międzynarodowe dokumenty związane
Standard IWAY
Wprowadzenie
R1
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (ONZ 1948)
Proces
R2
Konwencja w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,
oraz Zalecenia odnośnie bezpieczeństwa i higieny
pracy (Konwencja MOP 155 i Zalecenia 164)
R3
Konwencja praw dziecka (ONZ 1989)
R4
Konwencja o wieku minimalnym wieku i Konwencja o
najgorszych formach pracy dzieci (Konwencje MOP 138
i 182)
R5
Konwencja w sprawie pracy przymusowej i Konwencja
w sprawie likwidacji pracy przymusowej (Konwencje
MOP 29 i 105)
R6
Konwencja w sprawie sprawiedliwego wynagrodzenia i
Konwencja w sprawie dyskryminacji (przy zatrudnianiu i
w miejscu pracy) (Konwencje MOP 100 i 111)
R7
Konwencja w sprawie swobody zrzeszania się i ochrony
praw do organizowania się, Konwencja w sprawie
organizowania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych
(Konwencje MOP 87 i 98)
R8
Fundamentalne zasady prawa pracy (Deklaracja MOP,
czerwiec 1998)
R9
Deklaracja z Rio o zrównoważonym rozwoju (ONZ
1992)
1.
Ogólne wymagania prawne
2.
Emisje, zrzuty i hałas
3.
Zanieczyszczenia gruntu
4.
Substancje chemiczne
5.
Odpady niebezpieczne i bezpieczne
6.
Poprawa ochrony środowiska
7.
Zapobieganie pożarom
8.
Bezpieczeństwo pracowników
9.
Zapewnione zakwaterowanie
10.
Wynagrodzenie i godziny pracy
11.
Zatrudnianie dzieci
12.
Praca przymusowa lub niewolnicza
13.
Dyskryminacja
14.
Swoboda zrzeszania się
15.
Szykanowanie, wykorzystywanie i praktyki dyscyplinarne
16.
Procedury zakupu drewna
17.
Obszary chronione, dziewicze lasy naturalne i lasy o
dużej wartości przyrodniczej
18.
Plantacje na obszarach tropikalnych i subtropikalnych
19.
Cenne tropikalne gatunki drewna
Materiały związane IKEA
R10
Zasady IKEA dotyczące zakupów produktów
wyposażenia domu
R11
Zasady IKEA dotyczące zapobiegania pracy dzieci
R12
IOS-MAT-0010 Związki i substancje chemiczne
R13
Zasady IKEA dotyczące postępowania z odpadami
niebezpiecznymi
R14
IOS-2064 Zasady IKEA odnoszące się do systemu
monitorowania lasów
R15
Procedura audytu IKEA
IWAY - Zasady IKEA dotyczące zakupów produktów wyposażenia domu Strona 1 z 8
IWAY Standard
Minimalne wymagania odnośnie ochrony środowiska, warunków socjalnych,
warunków pracy i wyrobów drewnianych
Produkty drewniane/drewnopochodne
Wprowadzenie
IKEA Way of Purchasing Home Furnishing Products (IWAY - Zasady
IKEA dotyczące zakupów produktów wyposażenia domu) to nasz kodeks
postępowania w kontaktach z dostawcami, zatwierdzony przez zarząd
IKEA (INGKA Holding B.V.). Jego podstawą jest osiem głównych
konwencji zdefiniowanych w Fundamentalnych zasadach prawa pracy,
Deklaracji MOP z czerwca 1998 i Deklaracji z Rio w sprawie
zrównoważonego rozwoju z czerwca 1992. IWAY obejmuje minimalne
wymagania IKEA w następujących trzech obszarach: środowisko
zewnętrzne, warunki socjalne i warunki pracy (w tym praca dzieci), oraz
produkty drewnopochodne.
Wymagania te mają zastosowanie wobec wszystkich dostawców IKEA
oraz do naszych własnych Organizacji Handlowych IKEA. Dostawcy
IKEA powinni zawsze stosować się do najsurowszych wymagań,
niezależnie od tego, czy są one narzucone prawem, czy wynikają z
wymogów IWAY.
IKEA uznaje podstawowe zasady praw człowieka, zawarte w
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (ONZ 1948).
Dyskrecja zawodowa
Standard IWAY i wszystkie działania prowadzone w jego ramach
opierają się na współpracy, wzajemnym zaufaniu i szacunku
pomiędzy dostawcą a IKEA. Wszelkie spostrzeżenia dostawcy,
dyskusje z nim i pisemne informacje otrzymane od niego będą
traktowane jako poufne przez IKEA, jej pracowników oraz wszelkie
osoby trzecie zatrudniane przez IKEA.
Proces
Przedstawienie wymagań
IKEA zakomunikuje wymagania IWAY dostawcy IKEA.
Jesteśmy przekonani, że nasza działalność ma wpływ na zagadnienia
związane z prawami człowieka, w szczególności w zakresie warunków
pracy i życia ludzi. Dobre warunki w pracy oraz ład i porządek w fabryce
są warunkiem koniecznym dobrej i przyjaznej dla środowiska pracy.
Dostawca skutecznie przekaże treść Standardu IWAY wszystkim
swym poddostawcom oraz własnym współpracownikom i dopilnuje,
by zostały wdrożone wszystkie niezbędne w związku z tym środki.
IKEA przestrzega decyzji ONZ o bojkotach i embargach handlowych.
Wymagania wstępne
Model schodkowy
Potencjalni dostawcy IKEA - jeszcze przed rozpoczęciem
współpracy handlowej z IKEA - muszą spełnić wymagania wstępne:
nie mogą korzystać z pracy przymusowej lub niewolniczej, nie mogą
zatrudniać dzieci i nie mogą korzystać z drewna pochodzącego z
dziewiczych lasów naturalnych lub lasów o dużej wartości
przyrodniczej. Dostawcy dostarczający do IKEA produkty
zawierające pełne drewno, fornir, sklejkę i drewno klejone
warstwowo muszą zadbać o to, by dokumenty systemu FTS (Forest
Tracing System - System Monitorowania Lasów) były kompletne.
W opracowanym przez IKEA modelu schodkowym zdefiniowane zostało
4-stopniowe podejście do poprawy ogólnych wyników Dostawców w
czterech obszarach działalności: środowisko zewnętrzne, warunki pracy i
warunki socjalne, oraz produkty drewnopochodne. Niniejszy dokument,
Standard IWAY, przedstawia wymagania minimalne (poziom 2 w modelu
schodkowym).
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Poziom 4
Wymagania
wstępne i plan
przejścia na
poziom 2
Spełnienie
wymagań
podstawowych,
Standard IWAY
Spełnienie
standardu IKEA
dla poziomu 3
Spełnienie wymogów
standardów
oficjalnych, certyfikaty
stron trzecich
ISO 14001
4SEA
IWAY
Plan działań
prowadzących
do przejścia
na poziom 2
Wymagania
odnośnie
środowiska
zewnętrznego
Gwarancje
środowiskow
e dostawcy
Środowisko zewnętrzne
4SWC
Brak pracy
przymusowej,
niewolniczej i
pracy dzieci
IWAY
Wymagania
odnośnie
warunków
socjalnych i
warunków pracy
Przyszłe oficjalne
standardy uznane
przez IKEA
Warunki
pracy i
warunki
socjalne
FSC
4WOOD
IWAY
Wymagania
odnośnie
gospodarki
leśnej
Zakup
drewna i
gospodarka
leśna
IKEA będzie prowadzić audyt na terenie zakładów należących do
Dostawców. Dostawca IKEA zobowiązany jest udzielić pomocy
podczas audytu, który przeprowadzi Zespół Audytorów IKEA,
niezależny audytor (audytorzy) lub organizacja audytorska
uznawana przez IKEA. IKEA zastrzega sobie prawo do
przeprowadzania niezapowiedzianych audytów lub inspekcji w celu
upewnienia się, że wymagania IWAY są spełniane. Dostawcy IKEA
zezwolą na prowadzenie poufnych rozmów z pracownikami oraz
będą prowadzić i udostępniać na żądanie wszelką dokumentację,
ewidencje i rejestry. Obszary wymagające poprawy, dostrzeżone
podczas audytu IWAY zostaną wskazane w Sprawozdaniu z
audytu.
Działania korekcyjne
W razie stwierdzenia nieprawidłowości IKEA będzie od dostawcy
żądać, na piśmie, sporządzenia planu działania, szczegółowo
przedstawiającego sposób usunięcia nieprawidłowości. Plan
działania musi zostać przesłany do IKEA w ciągu jednego miesiąca
od zakończenia audytu. Plan działania musi zawierać opis działań
korekcyjnych, osobę odpowiedzialną oraz terminy usunięcie
poszczególnych nieprawidłowości.
Warunki pracy i warunki socjalne
Drewno nie
pochodzi z
dziewiczych lasów
naturalnych lub z
lasów o wysokiej
wartości
przyrodniczej, o
ile nie są
certyfikowane
zgodnie ze
standardem
poziomu 4,
uznanym przez
IKEA
Audyt
lub inne dobrze
zarządzane lasy,
certyfikowane
zgodnie z
oficjalnymi
standardami
uznanymi przez
IKEA
IKEA musi przejrzeć i zatwierdzić plan działania otrzymany od
dostawcy.
Potwierdzenie zgodności ze Standardem IWAY
IKEA Trading będzie śledzić i weryfikować postępowanie Dostawcy
w celu uzyskania pewności, że w pełni, terminowo i zgodnie z
zatwierdzonym planem zrealizował on wszystkie działania
korekcyjne. Po usunięcia wszystkich nieprawidłowości/rozbieżności
i zweryfikowaniu oraz potwierdzeniu tego przez IKEA (lub
odpowiednią stronę trzecią), Dostawca uzyskuje status zgodności
ze Standardem IWAY.
IWAY - Zasady IKEA dotyczące zakupów produktów wyposażenia domu Strona 2 z 8
IWAY Standard
Minimalne wymagania odnośnie ochrony środowiska, warunków socjalnych,
warunków pracy i wyrobów drewnianych
Dostawca IKEA podpisze także umowę (umowy), w której
zobowiązuje się do utrzymania swego statusu i ciągłej poprawy
uzyskiwanych wyników. IKEA będzie ponawiać audyty, co najmniej
raz na dwa lata, w celu upewnienia się, że Dostawca IKEA
utrzymuje swój status zgodności ze standardem IWAY.
1. Ogólne wymagania prawne
1.a Zasady ogólne
Dostawca IKEA zobowiązany jest przestrzegać wszystkich
mających zastosowanie praw, rozporządzeń i uregulowań,
obowiązujących w jego obszarze jurysdykcji i odnoszących się
do ochrony środowiska, warunków pracy i warunków
socjalnych, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz kwestii pracowniczych.
W każdym wypadku dostawca IKEA jest zobowiązany stosować
się do najsurowszych wymagań, niezależnie od tego, czy są to
wymogi obowiązującego prawa, czy szczegółowe wymagania
Standardu IKEA IWAY.
Dostawca IKEA musi posiadać podstawową rejestrację /
licencję pozwalającą na prowadzenie działalności
gospodarczej, jeżeli jest to wymagane prawem, oraz musi
stosować się do warunków podanych w takiej licencji /
rejestracji.
2. Emisje, zrzuty i hałas
2.a Zasady ogólne
Dostawca IKEA zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie
stosownych praw, przepisów i rozporządzeń, a gdy jest to
konieczne, uzyskać niezbędne pozwolenia i wykazać, że ich
warunki są przestrzegane - odnoszących się do emisji
zanieczyszczeń do atmosfery, zrzutów zanieczyszczeń do
ziemi i wody oraz emisji hałasu.
3. Zanieczyszczenia gruntu
3.a Zasady ogólne
Dostawca IKEA zobowiązany jest stosować się do przepisów
krajowych oraz musi posiadać wiedzę o bieżącym stanie
zanieczyszczonych (zatrutych) obszarów. Musi także znać
historię zanieczyszczonych miejsc znajdujących się w
granicach jego przedsiębiorstwa z okresu, gdy jego obszar
należał do poprzedniego właściciela.
Dostawca IKEA zobowiązany jest zgłaszać odpowiednim
władzom, w celu dokonania oceny i przeglądu, wszelkie
zidentyfikowane obszary zanieczyszczone oraz obszary, co do
których istnieje podejrzenie, że są zanieczyszczone.
4. Substancje chemiczne
1.b Prowadzenie ewidencji przepisów
Dostawca IKEA zobowiązany jest założenia ewidencji (listy)
odnośnych przepisów i rozporządzeń, oraz opracować
procedury monitorowania wszelkich aktualizacji i zmian w
przepisach, w celu utrzymania zgodności z obowiązującymi
wymaganiami (patrz 1.a). Dostawca IKEA zobowiązany jest do
prowadzania ewidencji incydentów, wypadków i/lub pożarów
zaistniałych podczas pracy, obejmującej także działania
korekcyjne.
Jeżeli jest to wymagane prawem (np. ze względu na
Środowiskową Klasyfikację Dostawcy), dostawca IKEA
zobowiązany jest do przeprowadzenia Oceny Środowiskowej i
uzyskania wcześniejszej zgody odpowiednich władz na zmiany
w produktach, procesach i budynkach.
4.a Zasady ogólne
1.c Inspekcje prowadzone przez władze
4.b Gospodarka substancjami chemicznymi
Dostawca IKEA zobowiązany jest poddawać się inspekcjom
organizowanym przez stosowne władze (Ministerstwo Ochrony
Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Straż Pożarną i inne władze
publiczne wyznaczone do kontroli przestrzegania wymogów
prawa). Wymagane działania korekcyjne muszą zostać
udokumentowane i zrealizowane terminowo.
1.d Ulgi
W wypadku, gdy władze udzielą ulgi pod względem limitów,
terminów lub warunków, musi to zostać potwierdzone na piśmie
od stosownych władz.
Dostawca IKEA musi opracować plan działań mających na celu
usunięcie niedociągnięć, na które udzielono danej ulgi.
1e
Odpowiedzialność i kwalifikacje
Dostawca IKEA zobowiązany jest wyznaczyć jedną lub kilka
osób, dla których zostanie wyznaczony zakres obowiązków, i
które otrzymają uprawnienia pozwalające zapewnić spełnienie
wymogów prawa odnoszących się do ochrony środowiska,
warunków pracy i warunków socjalnych i produktów
drewnianych, jak to przedstawiono w niniejszym dokumencie.
Osoby odpowiedzialne (osoba odpowiedzialna) powinny
posiadać niezbędne kwalifikacje i wiedzę w zakresie zagadnień
związanych z ich obszarami odpowiedzialności i typem
prowadzonej działalności.
Dostawca IKEA zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie
stosownych praw, przepisów i rozporządzeń, a gdy jest to
konieczne, uzyskać niezbędne pozwolenia i wykazać, że ich
warunki są przestrzegane - odnoszących się do stosowania,
magazynowania i importu wszelkich substancji chemicznych(1).
Wymagania przewidziane w punktach (b) - (e) mają
zastosowanie do wszelkich substancji chemicznych używanych
w produktach IKEA oraz do ich produkcji i konserwacji.
Uwaga 1: Za substancje chemiczne uważamy wszelkie chemiczne związki i produkty
takie jak olej, olej napędowy, klej, lakier, rozpuszczalniki, farby, barwniki,
utwardzacze, bejce, woski, kwasy, dodatki itp.
Dostawca IKEA zobowiązany jest posiadać procedurę zakupu
substancji chemicznych.
Przed zastosowaniem substancji chemicznych w produktach i
procesach technologicznych Dostawca IKEA jest zobowiązany
dostosować się do ograniczeń i zakazów używania pewnych
substancji, wskazanych w specyfikacji IKEA IOS-MAT0010
Związki i substancje chemiczne. Dostawca IKEA musi
dopilnować, by wszystkie stosowne certyfikaty, sprawozdania z
prób oraz gwarancje dostawców były aktualizowane zgodnie z
wymaganiami IOS-MAT-0010.
Dostawca IKEA zobowiązany jest utworzyć i prowadzić
ewidencję wszystkich używanych substancji chemicznych.
Ewidencja taka musi zawierać co najmniej: nazwę produktu
chemicznego, obszar jego zastosowania i numer CAS (lub
odsyłacz do arkusza MSDS). W ewidencji muszą być
umieszczone wszystkie substancje chemiczne używane przez
dostawcę.
Dostawca IKEA zobowiązany jest posiadać arkusze
materiałowych danych bezpieczeństwa (MSDS) dla wszystkich
substancji chemicznych. Informacje MSDS muszą być
przedstawione w języku zrozumiałym dla wszystkich
pracowników, których mogą one dotyczyć.
4.c Magazynowanie substancji chemicznych
Dostawca IKEA nie może dopuścić do tego, by substancje
chemiczne przedostały się do atmosfery, gruntu lub wody.
Substancje chemiczne należy w związku z tym przechowywać
na twardym podłożu (beton itp.) bez otworów (studzienek)
odpływowych, otoczonym progami. Jeżeli substancje
chemiczne są magazynowane na zewnątrz, to również powinny
być umieszczone na twardym podłożu, nie stwarzającym
IWAY - Zasady IKEA dotyczące zakupów produktów wyposażenia domu Strona 3 z 8
IWAY Standard
Minimalne wymagania odnośnie ochrony środowiska, warunków socjalnych,
warunków pracy i wyrobów drewnianych
zagrożenia przedostania się ich do gruntu, z zastosowaniem
środków zapobiegających korozji beczek / kontenerów.
Dostawca IKEA musi zapewnić odpowiednią wentylację w
magazynach substancji chemicznych, zapobiegającą
wybuchowi oraz innym zagrożeniom.
Dostawca IKEA musi dopilnować, by nadziemne zbiorniki
magazynowe o pojemności całkowitej ponad 1,5 m 3 były
umieszczone na twardej powierzchni, a w wypadku istnienia
ryzyka ich uszkodzenia, były zabezpieczone przed kolizją lub
innymi ewentualnymi rodzajami uszkodzeń.
W celu zapobieżenia groźbie przecieków, co najmniej raz na 36
miesięcy trzeba sprawdzać, czy zbiorniki nie są skorodowane
lub uszkodzone. Przeglądy takie powinny obejmować kontrolę
zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Podziemne zbiorniki
magazynowe należy sprawdzać metodą prób ciśnieniowych co
najmniej raz na 36 miesięcy.
Funkcjonalna kontrola zabezpieczeń chroniących zbiornik przed
przepełnieniem powinna odbywać się co najmniej raz na 12
miesięcy.
Nadziemne i podziemne zbiorniki magazynowe oraz inne luźne
pojemniki/kontenery o pojemności całkowitej 250 litrów i więcej,
zlokalizowane w pobliżu (<100 m) wody lub innych obszarów
chronionych, studni wód powierzchniowych, jezior, rzek i innych
zbiorników wodnych, muszą posiadać dodatkową osłonę (np.
podwójne ściany / podwójne wyłożenie) lub muszą być
otoczone betonowym obwałowaniem.
4.d Znakowanie związków chemicznych
Dostawca IKEA zobowiązany jest dopilnować, by wszystkie
pojemniki z substancjami chemicznymi, w tym pojemniki
tymczasowe, były prawidłowo oznakowane symbolami
niebezpieczeństwa(2) i nazwami chemicznymi, w sposób dający
pewność, że ich zawartość jest znana, a potencjalne ryzyko
zminimalizowane.
Uwaga 2: Przykłady symboli umieszczanych na pojemnikach z substancjami
chemicznymi to: "Materiał palny", "Materiał wybuchowy", "Substancja żrąca",
"Substancja toksyczna", "Tlenek", "Substancja szkodliwa", "Substancja groźna dla
środowiska".
4.e Obchodzenie się z substancjami chemicznymi i
ich stosowanie
Wszyscy odnośni pracownicy powinni mieć dostęp do
stosownych informacji o ryzyku i bezpiecznym obchodzeniu się
z substancjami i związkami chemicznymi. Pracownicy mający
regularnie do czynienia z substancjami chemicznymi powinni
być odpowiednio przeszkoleni. Podczas manipulowania
substancjami chemicznymi i przy kontakcie z nimi pracownicy
muszą korzystać z niezbędnego sprzętu ochronnego (patrz 8.b
i 8.e).
5. Odpady niebezpieczne i bezpieczne
5.a Zasady ogólne
Dostawca IKEA zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie
stosownych praw, przepisów i rozporządzeń, a gdy jest to
konieczne, uzyskać niezbędne pozwolenia i wykazać, że ich
warunki są przestrzegane - odnoszących się do odpadów
niebezpiecznych i bezpiecznych w zakresie sposobu
obchodzenia się z nimi, ich magazynowania, utylizacji,
transportu i likwidacji.
W tych państwach, gdzie nie ma stosownego lub efektywnego
ustawodawstwa dotyczącego odpadów niebezpiecznych,
zastosowanie mają "Zasady IKEA odnośnie postępowania z
odpadami niebezpiecznymi".
Generalnie, fabryka powinna sprawiać dobre wrażenie na
gościach. Surowce, substancje chemiczne, odpady itp. nie
powinny być składowane bezładnie, na terenie całego zakładu.
5.b Gospodarka odpadami
Dostawca IKEA powinien opracować zgodną z prawem
procedurę bezpiecznego obchodzenia się z odpadami, ich
magazynowania, transportu, utylizacji i likwidacji.
Dostawca IKEA zobowiązany jest do prowadzenia rejestru
(ewidencji) pozwoleń wydanych swym dostawcom i firmom
usługowym na którykolwiek z powyższych rodzajów
działalności, a także ewidencje/udokumentowane procedury
związane z bezpiecznym i prawidłowym obchodzeniem się z
niebezpiecznymi odpadami, ich transportem i końcową
likwidacją. W wypadku braku odpowiedniej firmy usługowej,
transportowej lub likwidującej odpady, dostawca IKEA musi
dopilnować, by niebezpieczne odpady były składowane aż do
momentu, gdy będzie można zapewnić ich prawidłową
końcową likwidację(3).
Jeżeli odpady są likwidowane na miejscu, na przykład przez
zakopanie lub spalenie, to spełnione muszą być wszelkie
odnośne wymagania prawne. IKEA nie zezwala na
zakopywanie lub spalanie na miejscu odpadów
niebezpiecznych. Jeżeli odpady niebezpieczne są tymczasowo
magazynowane na miejscu, to trzeba je umieścić w
bezpiecznych pojemnikach.
Magazyn odpadów niebezpiecznych musi znajdować się na
bezpiecznym, specjalnie wyznaczonym i wyraźnie
oznakowanym obszarze. Magazyn taki musi być całkowicie
szczelny, aby zminimalizować zagrożenie dla środowiska (patrz
także punkt 4c).
Nie wolno mieszać ze sobą odpadów niebezpiecznych
należących do różnych kategorii. Odpady niebezpieczne i
bezpieczne muszą być składowane oddzielnie.
Dostawca IKEA powinien założyć i prowadzić ewidencję
odpadów niebezpiecznych i bezpiecznych w celu
monitorowania typu i ilości odpadów wytwarzanych przez
dostawcę w toku prowadzonej działalności. Pracownicy mający
do czynienia z odpadami niebezpiecznymi (manipulujący nimi)
muszą być przeszkoleni i poinformowani o:
- ryzyku związanym z manipulacjami odpadami
niebezpiecznymi;
- instrukcjach obchodzenia się z odpadami niebezpiecznymi,
w tym o zasadach postępowania w sytuacji awaryjnej, w
razie wypadku lub incydentu;
- instrukcjach postępowania zalecanych przez pierwotnego
producenta i/lub arkusze MSDS danych substancji (jeżeli
takie zalecenia istnieją). Patrz 4b i 4e.
Uwaga 3: Jeżeli wymagania IKEA odnośnie magazynowania odpadów
niebezpiecznych naruszały przepisy lub rozporządzenia krajowe, to pierwszeństwo
zawsze mają prawa i przepisy krajowe. W razie zaistnienia takiej sytuacji należy
natychmiast zawiadomić IKEA.
6. Poprawa ochrony środowiska
6.a Zasady ogólne
Dostawca IKEA zobowiązany jest wykazać się ciągłą poprawą
stanu ochrony środowiska, odpowiadającą wzrostowi produkcji,
polegającą na ograniczeniu:





emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

Dostawca IKEA zobowiązany jest nieprzerwanie pracować
nad zastąpieniem substancji niebezpiecznych mniej
niebezpiecznymi (to znaczy stosować zasadę substytucji).
zrzutów zanieczyszczeń do ziemi i wody;
hałasu;
odpadów niebezpiecznych i bezpiecznych
zużycia naturalnych zasobów np. energii, surowców,
substancji chemicznych itp.;
7. Zapobieganie pożarom
7.a Zasady ogólne
Dostawca IKEA zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich
odnośnych obowiązujących przepisów, rozporządzeń i
uregulowań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, oraz
musi stosować się do szczegółowych wymagań władz
lokalnych, a także do postanowień standardu IKEA IWAY
znajdujących się w punktach (b) - (f) poniżej.
IWAY - Zasady IKEA dotyczące zakupów produktów wyposażenia domu Strona 4 z 8
IWAY Standard
Minimalne wymagania odnośnie ochrony środowiska, warunków socjalnych,
warunków pracy i wyrobów drewnianych
7.b Sprzęt gaśniczy
Dostawca IKEA zobowiązany jest posiadać w odpowiedniej
ilości stosowne gaśnice i / lub hydranty. Odległość pomiędzy
poszczególnymi gaśnicami / hydrantami nie może być większa
niż 25 metrów. Pracownicy muszą mieć łatwy dostęp do gaśnic,
a gaśnice muszą być sprawne technicznie.
7.c Alarm ewakuacyjny
W zakładach dostawcy IKEA musi znajdować się sprawny
technicznie alarm ewakuacyjny(5) służący do powiadamiania
pracowników o dymie i/lub ogniu i pozwalający bezpiecznie
przeprowadzić ewakuację zakładu dostawcy(6).
Uwaga 5: Ogólną zasadą jest, że IKEA wymaga od dostawcy posiadania alarmu
ewakuacyjnego. Alarm taki może być uruchamiany ręcznie (jest to wymaganie
minimalne), ale musi sam przez się mieć możliwość generowania ciągłego sygnału
świetlnego i/lub dźwiękowego. Alarm musi mieć możliwość działania w przypadku
odcięcia energii elektrycznej. Jeżeli dostawca może zademonstrować rozwiązanie
alternatywne, spełniające wymagania IKEA odnośnie alarmowej ewakuacji, to
propozycję taką można zaakceptować.
Uwaga 6: Decyzję, o tym jaki alarm pożarowy jest właściwy, podejmuje się na
podstawie: rodzaju działalności dostawcy, wielkości zakładu, stopnia zaplanowania
oraz zakresu i łatwości ewakuacji zakładu.
7.d Plan ewakuacji
Dostawca IKEA zobowiązany jest posiadać plan ewakuacji(7)
wskazujący wyjścia awaryjne, odpowiednie miejsca zbiórek
oraz środki służące do zaalarmowania straży pożarnej lub
władz odpowiedzialnych za gaszenie pożaru. Na wypadek
ewakuacji dostawca musi wyznaczyć osoby odpowiedzialne za
policzenie pracowników w celu upewnienia się, że wszyscy
pracownicy zostali ewakuowani z budynku i uwzględnieni przy
liczeniu.
Uwaga 7: Plan ewakuacji powinien składać się z mapy, na której można łatwo ustalić
swą pozycję i odnaleźć wyjście. Plan ewakuacji nie jest potrzebny w tych miejscach
pracy, które ze względu na wielkość, występujące w nich ryzyko oraz zakres i
łatwość ewakuacji nie stwarzają potencjalnego zagrożenia dla bezpiecznej ewakuacji
pracowników dostawcy.
7.e Wyjścia awaryjne
Dostawca IKEA musi zapewnić co najmniej dwa niezależne
wyjścia awaryjne(8) z każdej ze stref pracy. Wszystkie wyjścia
awaryjne powinny być oznakowane symbolami wskazującymi
wyjście. Symbole te muszą być albo fosforyzujące, albo
oświetlone / podświetlone. Dostawca IKEA musi dopilnować, by
wszystkie wyjścia awaryjne, drogi dostępowe (ewakuacyjne),
drzwi pożarowe i urządzenia gaśnicze były wolne od przeszkód.
Uwaga 8: Wyjścia awaryjne powinny otwierać się na zewnątrz. Drzwi przesuwne,
służące jako wyjście awaryjne, muszą być zawsze otwarte w godzinach pracy. Jeżeli
są zamknięte, to muszą być wyposażone we wbudowane, oprawione drzwi
wyjściowe.
7.f
Szkolenia personelu i utrzymanie sprzętu
słonecznym. Do złagodzenia upału powinny być stosowane wentylatory lub inne
urządzenia wymuszające przepływ powietrza.
8.b Środki ochrony osobistej
Dostawca IKEA bezpłatnie udostępni odpowiednie środki
ochrony osobistej(10) wszystkim pracownikom pracującym w
szkodliwych warunkach lub w miejscach potencjalnie
niebezpiecznych. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym
stanie.
Dostawca IKEA dopilnuje, by wszyscy pracownicy pracujący w
szkodliwych warunkach lub obszarach potencjalnie
niebezpiecznych, a także w pobliżu tych miejsc, korzystali ze
środków ochrony osobistej.
Uwaga 10: Środki służące do ochrony oczu, rąk, stóp, słuchu, uszu, ciała i dróg
oddechowych.
8.c Bezpieczeństwo pracy przy maszynach
Dostawca IKEA dopilnuje, by wszystkie maszyny i inne
urządzenia produkcyjne były wyposażone w niezbędne i
wymagane(11) zabezpieczenia(12) mające chronić pracowników
przed odniesieniem obrażeń.
Uwaga 11: Maszyny i inne urządzenia noszące symbol CE, przy których nie
dokonywano żadnych manipulacji i których nie modyfikowano, należy uważać za
spełniające wymagania BHP.
Uwaga 12: Np. Przyciski wyłączników awaryjnych, bramki i klatki bezpieczeństwa
zapobiegające odniesieniu obrażeń na skutek zmiażdżenia, zgniecenia, przecięcia
itp.
8.d Symbole ostrzegawcze
Dostawca IKEA musi dopilnować, by symbole ostrzegawcze(13)
zostały rozmieszczone w wyznaczonych miejscach pracy, w
pobliżu maszyn i innych urządzeń oraz przy wejściach do
obszarów, na których używane są takie maszyny lub
urządzenia.
Dostawca IKEA musi dopilnować, by wszyscy jego pracownicy
stosowali się do treści rozmieszczonych znaków
ostrzegawczych.
Uwaga 13: Ryzyko i zagrożenia można przedstawić albo w formie symboli, albo
opisać w instrukcji bądź procedurze. Symbole ostrzegawcze powinny także
wskazywać miejsca, w których należy używać środków ochrony osobistej.
8.e Szkolenia i ich dokumentacja
Dostawca IKEA zobowiązany jest dopilnować, by wszyscy
pracownicy byli świadomi zagrożeń występujących na terenie
zakładu dostawcy. Instrukcje bezpieczeństwa muszą być łatwo
dostępne.
Pracownicy powinni przejść odpowiednie niezbędne szkolenia
BHP przed rozpoczęciem pracy przy maszynach i innych
urządzeniach (np. w ramach programu wprowadzania do
pracy). Dostawca IKEA zobowiązany jest prowadzić
dokumentację szkoleń.
We wszystkich strefach pracy i na wszystkich zmianach
dostawca IKEA musi posiadać odpowiednią liczbę pracowników
przeszkolonych w korzystaniu ze sprzętu gaśniczego.
Dostawca IKEA zobowiązany jest co najmniej raz na 12
miesięcy przeprowadzać ćwiczenia przeciwpożarowe.
Ćwiczenia te muszą odbyć się na wszystkich zmianach. Cały
sprzęt gaśniczy i alarm ewakuacyjny musi być sprawdzany co
najmniej raz na 12 miesięcy.
Prowadzona musi być ewidencja (dokumentacja) ćwiczeń
ewakuacji, szkoleń i konserwacji sprzętu.
8.f
8. Bezpieczeństwo pracowników
8.h Sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
8.a Zasady ogólne
Dostawca IKEA zobowiązany jest stosować się do wszystkich
odnośnych, obowiązujących przepisów, praw i uregulowań
dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach (opary, kurz
i właściwa wentylacja), hałasu, oświetlenia i temperatury(9) w
miejscu pracy.
Umywalnie i toalety
Dostawca IKEA zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość
umywalni i toalet dla kobiet i mężczyzn, i utrzymywać je w
odpowiednim stanie.
8.g Woda pitna
Dostawca IKEA zobowiązany jest zapewnić wszystkim
pracownikom czystą wodę do picia. Czysta woda pitna musi
być udostępniona bezpłatnie, w rozsądnej odległości od
miejsca pracy.
Wszyscy pracownicy muszą mieć dostęp do sprzętu do
udzielania pierwszej pomocy. Zawartość zestawu do udzielania
pierwszej pomocy należy ustalić na podstawie wielkości
zakładu, zakresu realizowanych tam działań oraz z
uwzględnieniem potencjalnych typów obrażeń. Ogólną zasadą
jest, że na każdym piętrze i w każdym budynku powinien
znajdować się co najmniej jeden zestaw do udzielania
pierwszej pomocy (apteczka).
Uwaga 9: W obszarach tropikalnych i subtropikalnych temperatura w miejscu pracy
może być taka sama jak temperatura zewnętrzna, jeżeli zakład pracy nie ma ścian,
pod warunkiem jednak, że posiada dach zapewniający cień i ochronę przed światłem
IWAY - Zasady IKEA dotyczące zakupów produktów wyposażenia domu Strona 5 z 8
IWAY Standard
Minimalne wymagania odnośnie ochrony środowiska, warunków socjalnych,
warunków pracy i wyrobów drewnianych
8.i
Szkolenia w udzielaniu pierwszej pomocy
Dostawca IKEA powinien mieć na każdej zmianie co najmniej
jedną osobę przeszkoloną w udzielaniu pierwszej pomocy.
8.j
Inne oczywiste zagrożenia bezpieczeństwa w
miejscu pracy
Dostawca IKEA zobowiązany jest dopilnować, by w jego zakładzie
nie występowały inne zagrożenia dla bezpieczeństwa o
bezpośrednim charakterze, np. poważnie uszkodzone klatki
schodowe, niebezpieczne przewody elektryczne w pobliżu
pracowników, duże otwory/dziury w podłodze itp.
9. Zapewnione zakwaterowanie
9.a Zasady ogólne
Jeżeli istniej prawo regulujące tę kwestię, to dostawca IKEA
zobowiązany jest się do niego stosować. Dostawca IKEA
udostępniający swym pracownikom mieszkanie musi także w
rozsądnym zakresie zadbać o to, by było one czyste, ciche,
gwarantowało prywatność, umożliwiało utrzymanie higieny osobistej
i było zaopatrzone w wodę pitną. Nie mogą być stosowane
jakiekolwiek ograniczenia naruszające prawo pracownika do
opuszczenia miejsca zakwaterowania w czasie wolnym.
Pracownicy zakwaterowani przez dostawcę muszą mieć
zapewnione osobne łóżka / materace. Przestrzeń mieszkalna
przypadająca na jedną osobę musi być zgodna z wymogami prawa,
a jeżeli brak takich uregulowań, to średnia wielkość takiej
przestrzeni nie może być mniejsza niż dwa metry kwadratowe.
Kobiety i mężczyźni muszą być zakwaterowani oddzielnie i należy
zapewnić im oddzielne toalety i prysznice.
9.b Bezpieczeństwo pożarowe pomieszczeniach
mieszkalnych
Wymagania takie, jak w części 9.
10.c Wynagrodzenia
Dostawca IKEA zobowiązany jest wynagradzać swych pracowników
według stawek nie mniejszych niż ustawowe minimum.
Wynagrodzenia mają być wypłacane regularnie i terminowo, z
uwzględnieniem wykonanej pracy, zgodnie z wymogami lokalnego
prawa. Wynagrodzenie musi być wypłacane co najmniej raz w
miesiącu.
10.d Świadczenia
Dostawca IKEA zapewni swym pracownikom wszystkie prawnie
przewidziane świadczenia, do których otrzymywania są oni
uprawnieni, takie jak ubezpieczenie kosztów leczenia,
ubezpieczenie społeczne, renty itp.
10.e Dokumentacja
Dostawca IKEA będzie prowadzić listę płac zawierającą
udokumentowane wypłaty wynagrodzeń i godziny
przepracowane przez każdego z pracowników, w tym
pracowników akordowych i tymczasowych.
Dostawca IKEA będzie na żądanie udostępniał powyższe
ewidencje podczas audytów IWAY(10), na potwierdzenie
przestrzegania wymogów punktu 10.a. Dostawca IKEA przed
zatrudnieniem pracownika (dotyczy to także pracowników
tymczasowych) przekaże mu pisemną informację o
wynagrodzeniu i warunkach pracy. Wraz z regularną wypłatą
wynagrodzenia pracownik ma otrzymywać szczegółowe
informacje o tym wynagrodzeniu, obejmujące nadgodziny i
wymagane prawem lub uzgodnione potrącenia.
Uwaga 14: Listy płac są dokumentami poufnymi i należy obchodzić się z nimi
stosownie do odpowiednich wymogów prawa.
11. Zatrudnianie dzieci
11.a Zasady ogólne
10. Wynagrodzenie i godziny pracy
10.a
Zasady ogólne
Osoby pracujące u dostawcy IKEA muszą być zatrudnione zgodnie
z prawem, na podstawie odpowiedniej umowy na piśmie. Dostawca
IKEA zobowiązany jest wypłacać swym pracownikom
wynagrodzenie (dotyczy to także pracowników tymczasowych,
praktykantów i osób zatrudnionych na okres próbny), z
uwzględnieniem pracy w nadgodzinach i godzin pracy
przewidzianych prawem.
10.b Godziny pracy i nadgodziny
Chociaż dostawcy IKEA mogą elastycznie tworzyć harmonogram
pracy, to tygodniowa liczba godzin pracy nie może przekraczać
limitu określonego w przepisach prawa. Dostawcy nie mogą
wymagać od swych pracowników, by w ramach normalnego
harmonogramu pracowali oni więcej niż sześćdziesiąt godzin
tygodniowo wraz z nadgodzinami. Praca w czasie wykraczającym
poza normalną tygodniową ilość godzin pracy musi odbywać się na
zasadach dobrowolnych. Pracownicy muszą mieć dzień wolny co
najmniej raz na siedem dni, a także dni wolne przewidziane
prawem, w lokalnej tradycji oraz w lokalnych standardach.
W sytuacji nadzwyczajnej IKEA może zgodzić się na to, by
dostawca uzyskał od lokalnego urzędu pracy zgodę na tymczasowe
przekroczenie maksymalnej ilości nadgodzin. Zgoda taka zawsze
musi być udzielona na piśmie i przedstawiana IKEA na żądanie.
Dostawca IKEA
Dostawca IKEA zobowiązany jest zapewnić swym pracownikom
odpowiednie przerwy na zjedzenie posiłku. Co najmniej jedna
przerwa w ciągu dnia i zmiany powinna być nie krótsza niż 30
minut.
Praca dzieci to taka praca wykonywana przez dzieci, która
koliduje z prawem dziecka do zdrowego i rozwoju i
pozbawiająca go prawa do odpowiedniego wykształcenia.
Dostawca IKEA nie może korzystać z pracy dzieci(15). Należy
zastosować wszelkie środki służące niedopuszczeniu do
zatrudniania dzieci, mając przy tym na uwadze najlepiej
pojmowany interes dziecka. Dostawca IKEA zobowiązany jest
podpisać dokument stwierdzający, że uznaje on wymagania
IKEA odnośnie pracy dzieci i będzie się do nich stosować.
Dostawca IKEA musi przestrzegać Konwencji Praw Dziecka
ONZ (1989) i stosować się do wszystkich odnośnych praw,
przepisów i rozporządzeń krajowych i międzynarodowych,
obowiązujących w kraju, w którym prowadzi on działalność
produkcyjną.
Dostawca IKEA zobowiązany jest do zastosowania
odpowiednich środków zapobiegających zatrudnianiu dzieci w
jego własnych zakładach produkcyjnych lub w zakładach
produkcyjnych jego poddostawców(16). Dostawca IKEA będzie
prowadzić ewidencję pracowników zawierającą daty urodzenia
wszystkich zatrudnionych.
Dostawca IKEA zobowiązany jest skutecznie przekazać
wszystkim swym dostawcom, a także swym pracownikom, treść
dokumentu "IKEA Way on Preventing Child Labour"
(Przeciwdziałanie zatrudnianiu dzieci w systemie IKEA Way).
Uwaga 15: Zgodnie z konwencją MOP nr 138 o minimalnym wieku pracownika
(1973), za dziecko uważa się każdą osobę o wieku poniżej piętnastu lat, o ile lokalnie
obowiązujące prawo nie przewiduje wyższego wieku, jako granicy obowiązku
szkolnego lub dopuszczenia do pracy, w którym to przypadku obowiązuje wyższa
granica wieku. Jeżeli lokalna granica wieku dopuszczającego do zatrudnienia wynosi
czternaście lat, jak to przewidują wyjątki dla krajów rozwijających się, to
zastosowanie ma niższa granica wieku. Krajowe prawa i uregulowania mogą
zezwalać na zatrudnianie osób w wieku od 13 do 15 lat lub od 12 do 14 lat przy
wykonywaniu lekkich prac, które:
IWAY - Zasady IKEA dotyczące zakupów produktów wyposażenia domu Strona 6 z 8
IWAY Standard
Minimalne wymagania odnośnie ochrony środowiska, warunków socjalnych,
warunków pracy i wyrobów drewnianych
a)
Nie są szkodliwe dla ich zdrowia lub rozwoju;
14. Swoboda zrzeszania się
b)
Nie stanowią przeszkody dla uczęszczania do szkoły, udziału w nauce zawodu
lub programach szkoleniowych zatwierdzonych przez odpowiednie władze, ani
nie ograniczają ich możliwości korzystania z otrzymywanych instruktaży.
14.a Zasady ogólne
Uwaga 16: W razie stwierdzenia, że w którymkolwiek zakładzie produkcyjnym są
zatrudniane dzieci, IKEA zażąda od dostawcy opracowania planu działań
korekcyjnych. Plan taki musi uwzględniać najlepiej pojmowany interes dziecka, tzn.
sytuację rodzinną i społeczną oraz poziom wykształcenia. Należy zadbać nie tylko o
zaprzestanie korzystania z pracy dzieci w zakładzie produkcyjnym dostawcy, ale
także o znalezienie łatwiejszych w realizacji, trwałych rozwiązań alternatywnych dla
dzieci.
Dostawca IKEA dopilnuje, by jego pracownicy mogli swobodnie
zrzeszać się w legalnie działających organizacjach, najlepiej
reprezentujących ich interesy.
Dostawca IKEA nie będzie uniemożliwiać pracownikom
prowadzenia negocjacji zbiorowych(21).
Uwaga 21: Negocjacje zbiorowe to negocjacje pomiędzy przedstawicielami
dostawcy a przedstawicielami pracowników, samodzielnie przez nich wybranymi.
11.b Pracownicy młodociani
Do momentu osiągnięcia przez nich wieku 18 lat, dostawca
IKEA zobowiązany jest chronić pracowników młodocianych,
będących w wieku pozwalającym im legalnie podjąć pracę,
przed wszelkimi rodzajami zatrudnienia i pracy, które ze
względu na ich charakter lub okoliczności, w jakich są
wykonywane, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia,
bezpieczeństwa lub moralności młodocianego pracownika.
12. Praca przymusowa lub niewolnicza
15. Szykanowanie, wykorzystywanie i praktyki
dyscyplinarne
15.a Zasady ogólne
Dostawca IKEA nie będzie uczestniczyć w stosowaniu ani
popierać stosowania: kar cielesnych, gróźb użycia przemocy,
jakichkolwiek innych form przymusu fizycznego lub
psychicznego, działań dyscyplinarnych i molestowania
seksualnego.
12.a Zasady ogólne
Dostawca IKEA nie może korzystać z pracy przymusowej(17),
pracy więźniów(18), pracy niewolniczej(19), pracy wykonywanej na
zasadzie terminowania i pracy niedobrowolnej(20).
Dostawca IKEA zobowiązany jest zapewnić swym pracownikom
swobodę opuszczenia terenu fabryki po zakończeniu ich
zmiany w pracy. Dostawca IKEA podpisze umowę w sprawie
wymagań IKEA odnośnie pracy przymusowej i niewolniczej.
15.b Nagany i zwolnienia z pracy
Dostawca IKEA nie będzie wykorzystywać systemu publicznych
nagan i kar. Nagany za naruszenie obowiązków lub
nieprawidłowe postępowanie będą prywatną sprawą pomiędzy
pracodawcą a pracownikiem i / lub jego przedstawicielem.
Pracownik dostawcy powinien mieć prawo odwołania się od
nagany / postępowania dyscyplinarnego / decyzji o zwolnieniu.
Odwołania takie powinny być wpisane do ewidencji.
Uwaga 17: Praca przymusowa to wszelki rodzaj pracy lub służby, do której
wykonania lub pełnienie człowiek jest zmuszany pod groźbą kary lub konfiskaty
jakichkolwiek rzeczy osobistych takich jak dowód tożsamości, paszport itp., i do
której to pracy dane osoba nie zgłosiła się dobrowolnie.
16. Procedury zakupu drewna
Uwaga 18: U dostawcy i u jego poddostawców nie mogą być zatrudniani więźniowie
cywilni lub wojskowi.
16.a Zasady ogólne
Uwaga 19: Praca niewolnicza to praca wykonywana nie tylko pod przymusem
fizycznym, ale także finansowym w postaci długów będących wynikiem zaciągnięcia
pożyczek, długów z gier hazardowych, długów związanych z zapewnieniem
zakwaterowania itp.
Wymagania podane w punktach 16-19 dotyczą tylko
dostawców dostarczających lub produkujących artykuły IKEA
zawierające drewno pełne, fornir, sklejkę lub drewno klejone
warstwowo (poniżej określane jako "drewno").
Uwaga 20: W wypadku zatrudniania pracowników delegowanych (gości) lub
tymczasowych na podstawie umowy o pracę, od pracowników takich nigdy nie wolno
żądać przedłużenia stosunku pracy wbrew ich woli poza okres uzgodniony w
kontrakcie. W zawiązku z zatrudnieniem takich pracowników dostawca jest
zobowiązany wypłacić agencji rekrutacyjnej wszystkie należne prowizje i opłaty.
13. Dyskryminacja
13.a Zasady ogólne
Dostawcę IKEA obowiązuje ogólna zasada, że decyzje o
zatrudnieniu, wysokości wynagrodzenia, świadczeniach,
awansach, rozwiązaniu umowy i kierowaniu na emeryturę w
odniesieniu do poszczególnych pracowników będą
podejmowane na podstawie ich indywidualnych kwalifikacji i
zdolności do wykonywania pracy.
Dostawca IKEA nie będzie nikogo z pracowników
dyskryminować z powodu rasy, wyznania, płci, stanu cywilnego,
posiadania dzieci, wieku, narodowości, orientacji seksualnej,
ani z jakichkolwiek innych zakazanych prawem przyczyn.
Równocześnie przy ocenie aktualnej sytuacji należy brać pod
uwagę szacunek dla lokalnej kultury i religii.
W produktach IKEA dostawca IKEA może wykorzystywać
wyłącznie drewno otrzymane zgodnie z prawem i uznanymi
praktykami gospodarki leśnej, obowiązującymi na terenie
państwa i / lub regionu pochodzenia drewna.
Dostawca IKEA wyznaczy osobę odpowiedzialną oraz opracuje
procedurę zakupu w celu zagwarantowania tego, że całość
drewna używanego w produktach IKEA spełnia wymogi
standardu IWAY. Przed nawiązaniem kontaktów handlowych z
nowym dostawcą spełnione muszą być wymagania poziomu 1,
to znaczy wypełniony musi zostać formularz FTS, a dostawca
nie może wykorzystywać drewna pochodzącego z lasów o
dużej wartości przyrodniczej i z dziewiczych lasów naturalnych
(patrz część 17).
Nowi dostawcy IKEA, nie spełniający wymagań IWAY odnośnie
produktów drewnianych (części 16-19) muszą przygotować
pisemny plan działań zapewniających spełnienie tych wymagań
w ciągu 3 miesięcy.
16.b Procedura zakupu
Dostawca IKEA będzie prowadzić ewidencję pochodzenia
drewna otrzymywanego ze wszystkich źródeł, w której musi być
podany przynajmniej konkretny region kraju.
Dostawca IKEA założy i będzie prowadzić ewidencję
wszystkich źródeł drewna używanego w ciągu ostatnich 12
miesięcy.
IWAY - Zasady IKEA dotyczące zakupów produktów wyposażenia domu Strona 7 z 8
IWAY Standard
Minimalne wymagania odnośnie ochrony środowiska, warunków socjalnych,
warunków pracy i wyrobów drewnianych
Dostawca IKEA podpisze ze wszystkimi dostawcami drewna
pisemne umowy obejmujące wymagania IWAY. Każde ogniwo
łańcucha dostawcy drewna jest odpowiedzialne za to, by
następne ogniwo tego łańcucha spełniało wymagania IWAY.
Jeżeli dostawca IKEA miesza lub wykorzystuje drewno
niezgodne ze standardem IKEA IWAY, to musi on przygotować
i wprowadzić procedurę zapewniającą utworzenie
odpowiednich składów, pozwalających odseparować drewno
używane w produktach IKEA od reszty drewna i utrzymać ten
podział w całym procesie produkcyjnym.
Dostawca IKEA poinformuje osoby odpowiedzialne za zakupy
drewna o wymaganiach IWAY.
Jeżeli IKEA przekaże dostawcy IKEA mapy dziewiczych lasów
naturalnych, to dostawca IKEA będzie zobowiązany do
korzystania z tych map w celu upewnienia się, że drewno nie
pochodzi z tych lasów.
17.b Obszary chronione
Dostawca IKEA nie może korzystać z drewna pochodzącego z
obszarów chronionych (np. parków narodowych, rezerw
naturalnych), o ile nie może on udowodnić, że drewno takie
zostało pozyskane zgodnie z zasadami zarządzania obszarami
chronionymi i/lub uzyskało certyfikat zgodnie ze standardem
uznawanym przez IKEA.
18. Plantacje na obszarach tropikalnych i
subtropikalnych
18.a Zasady ogólne
Dostawca IKEA nie może korzystać z drewna pochodzącego z
plantacji znajdujących się na obszarach tropikalnych i
subtropikalnych, które założono po listopadzie 1994 poprzez
zastąpienie dziewiczych lasów naturalnych.
16.c Kontynuacja działań i audyty
Dostawca IKEA dostarczy do IKEA, w dokumencie IKEA
Forest Tracing System (System Monitorowania Lasów IKEA),
informacje o wszystkich źródłach pochodzenia drewna
używanego w produktach IKEA.
Dostawca IKEA zobowiązany jest udzielić pomocy podczas
audytów, które przeprowadzać będzie Zespół Audytorów IKEA,
niezależny Audytor (Audytorzy) lub organizacja audytorska
uznawana przez IKEA. IKEA zastrzega sobie prawo do
przeprowadzania niezapowiedzianych audytów na różnych
etapach łańcucha dostawy w celu upewnienia się, że
wymagania IWAY są spełniane. Dostawcy IKEA zezwolą na
prowadzenie poufnych rozmów z pracownikami oraz będą
prowadzić i udostępniać na żądanie wszelką dokumentację,
ewidencje i rejestry.
19. Cenne tropikalne gatunki drewna
19.a Zasady ogólne
Dostawca IKEA może używać cennych tropikalnych gatunków
drewna(24) tylko wówczas, gdy posiadają one certyfikat
przyznany na podstawie FSC lub innych uznawanych przez
IKEA standardów poziomu 4.
Uwaga: Cenne tropikalne gatunki drewna to: teak, meranti,
drewno różane, mahoń itp
Dostawca IKEA musi być w stanie, na żądanie IKEA lub osoby
trzeciej nominowanej przez IKEA, przedstawić w ciągu 48
godzin sprawozdanie o źródle pochodzenia drewna.
17. Obszary chronione, dziewicze lasy
naturalne i lasy o dużej wartości
przyrodniczej
17.a Zasady ogólne
Dostawca IKEA nie będzie wykorzystywać drewna
pochodzącego z dziewiczych lasów naturalnych(22) lub
uznanych na poziomie krajowym / regionalnym, określonych
geograficznie lasów o dużej wartości przyrodniczej(23), o ile taki
obszar leśny nie jest certyfikowany zgodnie ze standardem
uznawanym przez IKEA.
Uwaga 22: Dziewiczy las naturalny to las nietknięty, czyli nie podzielony na
mniejsze fragmenty, o minimalnej powierzchni bloku wynoszącej 50 000 ha, na
którego obszarze nie prowadzono systematycznej gospodarki leśnej, i do którego
dostęp jest utrudniony, tzn. nie ma na nim dróg, kopalni, rurociągów itp.
Uwaga 23: Las o dużej wartości przyrodniczej: Las posiadający co najmniej jedną
z poniższych cech:
a) Las, w którym występują wartościowe formy biologiczne (np. zagrożone gatunki) o
znaczeniu globalnym, regionalnym lub krajowym i/lub lasy o dużym znaczeniu
krajobrazowym, znajdujące się w obrębie jednostki zarządzającej lub zawierające
taką jednostkę, na terenie których są obecne, w naturalnych układach i dużych
ilościach, funkcjonujące populacje większości lub wszystkich naturalnie
występujących gatunków;
b) Obszary leśne zawierające rzadkie lub zagrożone ekosystemy oraz obszary leśne
znajdujące się na terenie takich ekosystemów;
c) Lasy pełniące podstawowe funkcje naturalne w sytuacjach krytycznych (np.
ochrona działów wodnych, przeciwdziałanie erozji).
d) Obszary leśne mające fundamentalne znaczenie dla realizacji potrzeb lokalnych
społeczności (np. utrzymanie, zdrowie) i/lub o podstawowym znaczeniu dla
tradycyjnej tożsamości kulturalnej społeczności lokalnych (obszary o znaczeniu
kulturalnym, ekologicznym, ekonomicznym lub religijnym, wskazane we współpracy z
takimi społecznościami lokalnymi).
IWAY - Zasady IKEA dotyczące zakupów produktów wyposażenia domu Strona 8 z 8
Download