program współpracy ikea wrocław z zespołem szkolno

advertisement
PROGRAM WSPÓŁPRACY IKEA WROCŁAW Z ZESPOŁEM SZKOLNOPRZEDSZKOLNYM NR 4 WE WROCŁAWIU
Osoby odpowiedzialne:
•
•
IKEA Wrocław
ZS -P nr 4 we Wrocławiu: Marta Obuszko
Termin realizacji programu: FY15- wrzesień 2014 do lipiec 2015
Nazwa projektu: MOJA SZWECJA
Cele:
•
•
Edukacja i rozwój dzieci
Wyrównanie szans rozwoju i nauki dzieci
II SEMESTR
I SEMESTR
TERMIN
REALIZACJI
WRZESIEŃ
DZIAŁANIA
WSPARCIE IKEA
-festyn środowiskowy dla całej
społeczności szkolnej i środowiska
lokalnego
-bony na darmowe lody i
hot-dogi w bistro (600 szt.)
-fanty na loterieasortyment IKEA
-prezenty dla dzieci (3
miejsca)
PAŹDZIERNIK
-konkursy
• „Szwecja w moich oczach”
• „Moja okładka szwedzkiej
bajki/książki”
• prezentacje „Oto Szwecja” w
ramach obchodów Tygodnia
Języków Obcych
LISTOPAD
-warsztaty ekologiczne dotyczące
segregacji odpadów oraz energii
odnawialnej prowadzone przez
pracowników IKEA
-praca pracowników IKEA
Wrocław
GRUDZIEŃ
-wręczenie nagród
-obecność pracownika IKEA
Wrocław
STYCZEŃ
-konkurs wiedzy o Szwecji
-prezenty dla dzieci (3
miejsca)
LUTY
- warsztaty ekologiczne dotyczące
segregacji odpadów oraz energii
odnawialnej prowadzone przez
pracowników IKEA
-praca pracowników IKEA
Wrocław
MARZEC
-konkurs wiedzy o mitologii
skandynawskiej
-prezenty dla dzieci (3
miejsca)
KWIECIEŃ
-„Dzień Ziemi”- prace plastyczne na
wielkich formatach z wykorzystaniem
odpadów+ sadzenie kwiatów i
drzewek przed szkołą i podpisywanie
-prezent od pracowników
IKEA Wrocław dla najlepszej
pracy (Grand prix)wystawa w IKEA Wrocław
MAJ/
CZERWIEC
ich po szwedzku
- Jag talar svenska (Konkurs
znajomości j. szwedzkiego)
CZERWIEC
-wręczenie nagród
-prezenty dla dzieci (3
miejsca)
-obecność pracownika IKEA
Wrocław
I. Wizja IKEA:
Priorytetami dla IKEA jest zaangażowanie w projekty w dwóch obszarach:
1. Edukacja i rozwój dzieci (szerzenie kultury szwedzkiej)
2. Ochrona środowiska naturalnego.
II. Priorytety zaangażowania:
W IKEA Wrocław chcemy realizować tę wizję w wymiarze lokalnym. Społeczność lokalna
to dla nas nie tylko klienci, ale przede wszystkim nasi pracownicy, ich rodziny oraz
podmioty działające w najbliższej okolicy sklepu.
Dzieci – w IKEA „dzieci to najważniejsi ludzie na świecie”. Koncentrujemy się na
programach pomagających wyrównać szansę rozwoju i nauki dzieci. Nauka i rozwój to
obszary,
w
których
IKEA
ma
wieloletnie
doświadczenie
biorąc
udział
w
wielu
międzynarodowych projektach.
Środowisko – nasza dewiza to „niska cena, ale nie za wszelką cenę” – projekty, w które
się angażujemy powinny mieć pozytywny wpływ na lokalne środowisko naturalne. W
IKEA zawsze mamy na uwadze wpływ jaki wywieramy na otoczenie.
IKEA
współpracuje
tylko
z
organizacjami,
które
działają
w
zgodzie
z
naszą
niedyskryminującą polityka dotycząca rasy, pochodzenia, płci, religii, koloru skóry,
narodowości, wieku, orientacji seksualnej, pochodzenia, narodowości oraz żadnej innej
chronionej prawem.
III. Projekt „Moja Szwecja”
Projekt prowadzony w ZS- P nr 4 we Wrocławiu ma na celu popularyzować szeroko
pojętą kulturę, historię, sztukę, literaturę, muzykę, film, język, edukację oraz życie
codzienne Szwecji i Skandynawii. Powyższy projekt jest całkowicie bezpłatny i otwarty
dla wszystkich uczęszczających do naszej szkoły, pragnących zdobywać wiedzę. Wpisuje
się on również w wizję IKEA.
Dostęp do edukacji jest podstawowym prawem oraz najwyższą wartością dla młodego
człowieka. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie różnych klas i z rożną sytuacją
materialną. Zatem nie wyczerpuje to znamion jednej, zamkniętej grupy, a wspiera
lokalne środowisko i społeczność. Co szczególnie ważne, w projekcie uczestniczą również
wychowankowie Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, których otaczamy
szczególną troską w dążeniach do asymilacji i budowania poczucia własnej wartości. Bez
względu na pochodzenie, sytuację finansową oraz rodzinną, chcemy budować w młodych
ludziach poczucie równych szans i takich samych możliwości w zdobywaniu wiedzy.
Projekt „ Moja Szwecja” pozwala walczyć z niesprawiedliwą stygmatyzacją stawiając
wobec takich samych wyzwań dzieci o potencjalnie różnych możliwościach, z rodzin o
różnym statusie materialnym lub dzieci osierocone. Unikatowość języka szwedzkiego i
kultury szwedzkiej daje im dodatkowo poczucie wyjątkowości, możliwości zdobycia
oryginalnej na naszym rynku wiedzy oraz zmierzenia się z ambitnymi zadaniami.
Projekt nie tylko buduje grupę wspaniałych, młodych ludzi wokół zainteresowania
Szwecją, ale również przybliża kulturę polską dzieciom ze Szwecji. Współpracujemy ze
szkołą partnerską w Szwecji w zakresie wymiany kulturalnej.
IKEA jest dla młodych ludzi w Polsce synonimem Szwecji i tego, co szwedzkie – prostoty,
oryginalności,
równych
szans,
troski
o
dzieci
i
środowisko.
To
także
synonim
kreatywności i różnorodności.
Nie płacimy naszym dzieciom, by się uczyły. Chcemy nagradzać je za starania, marzenia,
wytrwałość w dążeniu do celu. Chcielibyśmy mieć możliwość uwieńczenia ich pracy
nagrodami związanymi z tym, czego się uczą i co poznają – produktami kojarzącymi się
ze Szwecją. Wsparcie IKEA będzie wspaniałym zwieńczeniem wytrwałego pokonywania
kolejnych etapów projektu, a sponsor o wspanialej wizji oraz szacunku społecznym,
będzie dla dzieci doskonałym wzorem. Przekazane granty nie stanowią znacznej wartości
materialnej, a nieocenioną wartość sentymentalną dodającą motywacji do dalszej nauki.
Download