Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o

advertisement
Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl
WO.271.30.2016.ZP
Krobia, dnia 21 czerwca 2016 roku
ZAPYTANIE OFERTOWE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ NETTO
Działając w imieniu Zamawiającego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu
na:„ Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy
Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego –
ETAP I”.
Zamawiający:
Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63 – 840 Krobia
tel. 65 571-11-11
fax 65 573-87-80
e-mail: [email protected]
NIP: 696-17-49-038
reprezentowana przez: Burmistrza Krobi Sebastiana Czwojdę
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest renowacja zbiornika wodnego wokół budynku
zlokalizowanego przy ul. Plac Kościuszki 3 w Krobi. Renowacja polegać będzie
na odmuleniu dna zbiornika, naprawie i wyrównaniu skarp wraz z humusowaniem
i obsiewem trawą, naprawie kiszki faszynowej, naprawie zastawki piętrzącej wodę.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- roboty ziemne,
- budowle.
Wykonawca winien dostarczyć na materiały atesty i aprobaty techniczne.
Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu
końcowego odbioru robót.
Sprawę prowadzi: Kamila Ziemlinska e-mail: [email protected]
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623
tel.: 65 57 12 817, 65 57 11 111
fax: 65 5738 780
www.krobia.pl
e-mail: [email protected]
Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl
Termin wykonania: od dnia udzielenia zamówienia do dnia
30 września 2016 roku.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45244000-9 (Wodne roboty budowlane)
45453000-7 (Roboty remontowe i renowacyjne)
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących okolicznościach:
a) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również w przypadku gdy ze względu na interes Zamawiającego
zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
b) sposób wykonania przedmiotu zamówienia lub jego zakres, w szczególności gdy zmiana
sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź
wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia;
c) zmiana terminu realizacji zamówienia, jeżeli z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych
od Wykonawcy nie będzie możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w założonym
terminie.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w wyniku niniejszego
postępowania zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości
zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne
będą zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
Wynagrodzenie za cały przedmiot zamówienia określa oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami
ofertowymi.
II.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
ORAZ
OPIS
SPOSOBU
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niniejsze warunki udziału
w postępowaniu:
Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj.:
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające
Sprawę prowadzi: Kamila Ziemlinska e-mail: [email protected]
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623
tel.: 65 57 12 817, 65 57 11 111
fax: 65 5738 780
www.krobia.pl
e-mail: [email protected]
Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl
na odbudowie/odmuleniu zbiorników lub cieków wodnych. Zamawiający dokona oceny
spełniania niniejszego warunku na podstawie wykazu robót budowlanych (stanowiącego załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego) oraz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót (np.
referencje).
III.
KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami oraz ich wagą:
Nr
Nazwa kryterium
Waga
Liczba możliwych do
uzyskania punktów
1
cena - C
95 %
do 95 punktów
2
termin wykonania przedmiotu zamówienia - T
5%
do 5 punktów
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr
kryterium
Wzór
Cena
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
1
Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym – (kosztorys
ofertowy PDF – załącznik A). Kosztorys ofertowy należy dołączyć do oferty.
Termin wykonania (krótszy niż wymagany termin wykonania tj. 30 września 2016 roku)
2
Liczba punktów = (Tof/Tk) * 100 * waga
- Tk – najkrótszy zaoferowany termin wykonania zamówienia, liczony w dniach od ostatecznego
terminu wykonania zamówienia, nie licząc dnia 30 września 2016 roku
- Tof – termin podany w badanej w ofercie, liczony w dniach od ostatecznego terminu wykonania
zamówienia, nie licząc dnia 30 września 2016 roku (np. Wykonawca wskazuje termin wykonania
zamówienia na 26 września 2016 roku, w związku z tym Tof = 4)
Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy termin wykonania zamówienia to 6 wrzesień 2016 roku.
Informacje dodatkowe:
a) Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę
punktów wg poniższego wzoru:
Sprawę prowadzi: Kamila Ziemlinska e-mail: [email protected]
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623
tel.: 65 57 12 817, 65 57 11 111
fax: 65 5738 780
www.krobia.pl
e-mail: [email protected]
Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl
P=C+T
P – łączna ilość punktów przyznanych ofercie
C – punkty w kryterium cena
T – punkty w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia
c) Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
IV.
WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych
w pkt. V. 6;
c) przedstawi nieprawdziwe informacje;
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
e) złoży ofertę po wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie składania ofert.
f) złoży ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi
wytycznymi).
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia
(z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych
ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, kosztów
pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
Sprawę prowadzi: Kamila Ziemlinska e-mail: [email protected]
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623
tel.: 65 57 12 817, 65 57 11 111
fax: 65 5738 780
www.krobia.pl
e-mail: [email protected]
Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku gdy oferta Wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej
ceny, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wyjaśnień.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują
mu środki ochrony prawnej.
V.
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
OFERTY
1. Oferty, należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz
ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczeniami) na adres e-mail:
[email protected], faksem: 65 57 38 780, osobiście lub pocztą w formie pisemnej
(decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego; oferta składana w formie pisemnej
powinna być doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rewitalizacja przestrzeni
miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej wraz
z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu Krobskiego – ETAP I”.
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wiadomość zostanie zatytułowana:
„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy
Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu
Krobskiego – ETAP I”.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do zapytania ofertowego).
3. Termin złożenia oferty: do dnia 07.07.2016, do godz. 1500
4. Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez osobę/osoby do tego uprawnioną
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy.
5. Złożona oferta powinna zawierać cenę netto i cenę brutto za zrealizowanie całości
zamówienia.
6. Do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony formularz ofertowy (zawierający: cenę netto i cenę brutto za całość zamówienia);
b) wypełniony wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
c) oświadczenie o braku powiązań (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego);
d) wypełniony kosztorys ofertowy.
VI.
ADRES STRONY
OGŁOSZENIE
INTERNETOWEJ,
NA
KTÓREJ
ZAMIESZCZONO
www.krobia.pl
Sprawę prowadzi: Kamila Ziemlinska e-mail: [email protected]
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623
tel.: 65 57 12 817, 65 57 11 111
fax: 65 5738 780
www.krobia.pl
e-mail: [email protected]
Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl
Zapytanie ofertowe jest również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Gminy Krobia.
VII.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku postępowania.
3. Zamawiający przewiduje uzupełniania i wyjaśniania treści dokumentów składanych przez
Wykonawców.
4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy zostaną
poinformowani o nowym terminie składania ofert. Wykonawcy zostaną powiadomieni
o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych
omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego
Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który spełnia warunki udziału
w postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny
ofert).
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy,
Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta będzie
najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
8. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
9. Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 27 czerwca
2016 roku.
10. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Ww. informacja zostanie
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń Gminy
Krobia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podawania
przyczyny.
VIII.
OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
W przypadku niejasności w treści zapytania ofertowego wyjaśnień udziela – Pani Kamila
Ziemlinska pod numerem telefonu tel. (65) 57 12 817, wew. 27 lub adresem e-mail:
[email protected]
Sprawę prowadzi: Kamila Ziemlinska e-mail: [email protected]
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623
tel.: 65 57 12 817, 65 57 11 111
fax: 65 5738 780
www.krobia.pl
e-mail: [email protected]
Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl
INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO
SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1. Formularz ofertowy
Załącznik nr 1
2. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych
Załącznik nr 2
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 3
3. Kosztorys ofertowy (PDF)
Załącznik nr A
4. Specyfikacja techniczna
Załącznik nr B
5. Opisy techniczne
Załącznik nr C
6. Część rysunkowa
Załącznik nr D
Z up. Burmistrza
Michał Listwoń
/-/ Zastępca Burmistrza
Sprawę prowadzi: Kamila Ziemlinska e-mail: [email protected]
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623
tel.: 65 57 12 817, 65 57 11 111
fax: 65 5738 780
www.krobia.pl
e-mail: [email protected]
Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
Dot. postęp.:„ Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół
Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu
Krobskiego –ETAP I”
Nazwa Wykonawcy: …….………………………………………………………………………………………….
Adres Wykonawcy: …………….…………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………………
NIP: ………. ………………………………………………………………………………………………………...
Numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………….
Numer fax:…….. ……………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………..
Cena ofertowa netto za całość zamówienia
Cena ofertowa brutto za całość zamówienia
Niniejszym oświadczam, iż zamówienie wykonam do dnia (JEŻELI WYKONAWCA NIE
WSKAŻE ŻADNEGO TERMINU UWAŻA SIĘ, ŻE ZAMÓWIENIE WYKONA
W TERMINIE OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO):
………………………………………………………………………….
Oświadczam, iż gotowy jestem do realizacji zamówienia na warunkach określonych w treści
niniejszego zapytania ofertowego.
……………………………………………….
Miejscowość, data
...........................................................................
Czytelny podpis Wykonawcy
Sprawę prowadzi: Kamila Ziemlinska e-mail: [email protected]
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623
tel.: 65 57 12 817, 65 57 11 111
fax: 65 5738 780
www.krobia.pl
e-mail: [email protected]
Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
pieczęć wykonawcy
Dot. postęp.:„ Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół
Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu
Krobskiego –ETAP I”
WYKAZ WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
ROBÓT BUDOWLANYCH
polegających na odbudowie/odmuleniu zbiorników lub cieków wodnych
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
L.p.
Nazwa i adres
Zamawiającego, na
rzecz którego
realizowane było
zamówienie
Data wykonania robót
Wartość robót brutto
Rodzaj robót
Data
Data
rozpoczęcia zakończenia
1
2
3
4
Sprawę prowadzi: Kamila Ziemlinska e-mail: [email protected]
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623
tel.: 65 57 12 817, 65 57 11 111
fax: 65 5738 780
www.krobia.pl
e-mail: [email protected]
Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl
5
6
7
8
9
10
Należy wykazać jedynie roboty odpowiadające warunkowi wiedzy i doświadczenia tj. roboty
budowlane, polegające na odbudowie/odmuleniu zbiorników lub cieków wodnych, które Wykonawca
wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane tożsame z przedmiotem
niniejszego zamówienia tj. polegające na odbudowie/odmuleniu zbiorników lub cieków wodnych.
Wykonawca wraz z ww. wykazem przedkłada dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
wyszczególnionych powyżej robót (np. listy referencyjne, protokoły odbioru itp.).
……………………………………………….
Miejscowość, data
...........................................................................
Czytelny podpis Wykonawcy
Sprawę prowadzi: Kamila Ziemlinska e-mail: [email protected]
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623
tel.: 65 57 12 817, 65 57 11 111
fax: 65 5738 780
www.krobia.pl
e-mail: [email protected]
Gmina Krobia
ul. Rynek 1
63-840 Krobia
www.krobia.pl
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
pieczęć wykonawcy
Dot. postęp.:„ Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Krobi - renowacja zbiornika wodnego wokół
Wyspy Kasztelańskiej wraz z przepustem do Rowu Krobskiego oraz przebudową Rowu
Krobskiego –ETAP I”
OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ
KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a, …………….………………………..………………………………………..……
reprezentujący/a:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………… oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)
b)
c)
d)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………………………………….
Miejscowość, data
...........................................................................
Czytelny podpis Wykonawcy
Sprawę prowadzi: Kamila Ziemlinska e-mail: [email protected]
NIP 696-17-49-038
REGON 411 050 623
tel.: 65 57 12 817, 65 57 11 111
fax: 65 5738 780
www.krobia.pl
e-mail: [email protected]
Download