w dniu 14 lutego 2017 r. w Poznaniu

advertisement
http://wiecejwiem.pl
zaprasza na szkolenie warsztatowe
w dniu 14 lutego 2017 r. w Poznaniu
Sprawozdawczość oświatowa w roku 2017 r.
Podstawy prawne sprawozdawczości oświatowej
w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej
Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli szkół i placówek oświatowych,
pracowników wydziału oświaty w jednostkach samorządu terytorialnego, osób
odpowiedzialnych za wprowadzanie informacji i wszystkich zainteresowanych
tematem.
Prowadzący:
Tomasz Straszkiewicz
Szkolenie poprowadzi doświadczony trener, nauczyciel dyplomowany, administrator
bezpieczeństwa informacji niejawnych i inspektor ochrony danych osobowych. Prowadził
m.in. szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnej, ochrony danych osobowych,
wdrażania systemów komputerowych w instytucjach administracji państwowej, w
zakresie prawa oświatowego szkolenia dotyczące protokołowania zebrań rady
pedagogicznej i nadzoru pedagogicznego oraz szkolenia na zlecenie urzędów pracy i
programów unijnych. Szkolenia i kursy prowadzi od 1995 roku. Posiada praktyczną
znajomość technik szkoleniowych, skutecznych form komunikacji, przekazywania
wiedzy oraz umiejętność łączenia zagadnień prawnych z zagadnieniami informatycznymi.
Miejsce:
Poznań – sala PKP,
Czas
trwania:
Odpłatność:
od 10.00 do 15.00
Zgłoszenia:
Aleja Niepodległości 8a/Taylora, I piętro
Odpłatność za szkolenie wynosi: 270zł od osoby.
W cenie zapewniamy zaświadczenia, poczęstunek kawowy, kanapki
i materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę.
Należność prosimy wpłacać przed szkoleniem-przelewem lub po odbytym szkoleniu
w ciągu 7 dni (dotyczy wyłącznie jednostek finansów publicznych) na konto
Lubuskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej w Gorzowie Wlkp.
Bank BPH 39 1060 0076 0000 3260 0090 4615
(z dopiskiem SIO 14.02.17r Poznań na przelewie).
Zgłoszenia należy przesyłać:
- faxem (tel/fax 95-7354-982 lub 95-7354-985), na adres e-mail [email protected],
ewentualnie listownie na adres LCESiS w Gorzowie Wlkp.
wysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia do dnia 10.02.17r.
W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń lub innych nieprzewidzianych
zmian organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub przeniesienia na inny
termin – o zmianach zawiadamiamy pisemnie.
Nie przypominamy natomiast o odbywającym się szkoleniu.
Serdecznie zapraszam,
Dyrektor LCESiS
Mirosława Kędziora
Program szkolenia
Sprawozdawczość oświatowa w roku 2017r.
Podstawy prawne sprawozdawczości oświatowej
w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej.
- zasady wprowadzania danych
- ustawowe terminy sprawozdawczości
- harmonogram działań
- sprawozdawczość w 2017 roku
- struktura baz i zakres wprowadzanych informacji (bazy lokalne i baza centralna)
- przyszłość „niebieskiego SIO”
1. Rola i zadania osób odpowiedzialnych za sprawozdawczość placówki oświatowej
- procedury nadawania uprawnień dostępu do bazy danych
- odpowiedzialność za rzetelność i terminowość przekazywania informacji do bazy centralnej
- ochrona danych osobowych – podstawa prawna przetwarzania (upoważnienie, polityka
bezpieczeństwa informacji i instrukcja zarządzania systemami przetwarzającymi dane osobowe
- zabezpieczanie lokalnych baz przed utratą danych
- procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa i odzyskiwania danych
2. Prezentacja modułów aplikacji zmodernizowanego SIO
- wprowadzanie danych moduł PODMIOT
- wprowadzanie danych moduł UCZEŃ
- wprowadzanie danych moduł NAUCZYCIEL
- wprowadzanie danych moduł DANE ZBIORCZE
- opcja USTAWIENIA i moduł START
3. Praktyczne aspekty obsługi aplikacji do przekazywania informacji w zmodernizowanym SIO
- wymagania techniczne
- instalacja oprogramowania na komputerze lokalnym
- aktualizowanie oprogramowania
- panel pomocniczy i komunikacyjny
- zasady modyfikowania i edytowania wprowadzonych danych
- szczegółowe terminy przekazywania informacji
- weryfikacja oraz korygowanie nieprawidłowości przekazanych do systemu centralnego informacji
- odstępstwa od reguł odczytywanie i interpretacja ukazujących się komunikatów w trakcie tworzenia
i przekazywania danych
- praca na wielu bazach – dla kogo?
- RSPO – potrzeba i obowiązek organu prowadzącego i rejestrującego
- najczęstsze problemy występujące w pracy z aplikacją
- postępowanie w sytuacjach nietypowego działania – wsparcie techniczne i merytoryczne
- strefa dla zalogowanych – jak korzystać z informacji tam umieszczonych?
- przechowywanie danych w bazach lokalnych
- zmiany prawne mające wpływ na obsługę aplikacji
4. Zadania na dziś i jutro
5. Wymiana doświadczeń – odpowiedzi na nurtujące pytania
UMOWA - ZGŁOSZENIE na szkolenie:
LCESiS informuje, iż umowa-zgłoszenie na szkolenie jest nierozłączną częścią oferty szkoleniowej oraz, iż przysłanie
umowy zgłoszenia oznacza akceptację treści zawartej w całej ofercie- jednocześnie prosimy o przysyłanie całej treści
umowy-zgłoszenia
(Proszę wypełnić zgłoszenie wyraźnym pismem drukowanym)
Sprawozdawczość oświatowa w roku 2017 r.
Wykładowca – Tomasz Straszkiewicz
Dokładna nazwa instytucji delegującej, adres, tel/fax: NIP
...........................................................................................................................................................................
NIP.................................................TEL……………………….…....................FAX...............................................
email uczestnika szkolenia..............................................................................................................................
 14 luty 2017 r. Poznań – sala PKP, Aleja Niepodległości 8a/Taylora, I piętro
Numer kontaktowy (komórkowy) osoby zgłoszonej w nagłych wypadkach (np. choroba wykładowcy):
………………………………………………………………………………………………………………...
zgłasza uczestnictwo następujących osób w szkoleniu:
............................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
stanowisko
Opłatę za udział w szkoleniu w kwocie ……….. uiszczamy przelewem na konto Lubuskiego Centrum Edukacji
Samorządowej i Specjalistycznej w Gorzowie Wlkp. Bank BPH 39 1060 0076 0000 3260 0090 4615
z dopiskiem SIO 14.02.17r Poznań na przelewie.
Upoważniamy LCESiS do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
Przyjmujemy do wiadomości, że niezgłoszenie pisemnej rezygnacji ze szkolenia na 3 dni roboczych przed terminem,
spowoduje obciążenie zgłaszającego kosztami szkolenia (dotyczy to również przesunięcia terminu szkolenia), oraz że
przy przesunięciu terminu szkolenia dokonana wcześniej wpłata zostanie zaliczona na następny termin.
Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że środki wpłacone na szkolenie podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku
ewidentnej winy organizatora. Również tylko w tej sytuacji nieobecny uczestnik nie będzie obciążony kosztem szkolenia.
W przypadku uzasadnionej nieobecności słuchacza istnieje możliwość zwrotu 50% ceny szkolenia lub obciążenia
fakturą w takiej wysokości (w przypadku nieuiszczenia opłaty przed szkoleniem).
Akceptujemy, że firma nie przypomina o odbywającym się szkoleniu.
........................................................
podpis i pieczątka osoby delegującej
Download