UMOWA NR

advertisement
Załącznik nr 2
WZÓR
UMOWA NR .... /2010
zawarta w dniu ……………… pomiędzy
Jednostką Wojskową Nr 4724 Kraków,
ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków
NIP 676-239-48-45
REGON 120863716,
reprezentowaną przez :
Dowódcę: płk Mariusza SKULIMOWSKIEGO
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
Krakowa pod nr 23059/97
a
zwaną dalej DOSTAWCĄ;
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………….
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest sukcesywny zakup materiałów biurowych dla JW 4724
oraz Dowództwa Wojsk Specjalnych (DWS) zgodny ze składanymi
zapotrzebowaniami zgłoszonymi przez Zamawiającego.
§ 2 WARTOŚĆ UMOWY
1. Łączna wartość umowy w okresie jej obowiązywania :
Cena netto: złotych
Cena brutto: złotych
Podatek od towarów i usług:
2. Strony ustalają, iż umowa będzie realizowana według jednostkowych cen
asortymentu przedstawionego w propozycji cenowej stanowiącej załącznik nr 1
do umowy.
3. W czasie trwania umowy ceny jednostkowe dostarczonego towaru nie ulegają
zmianie.
4. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty dostawy
na czas transportu oraz koszty opakowania i oznakowania.
1
do
Zamawiającego
§ 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin realizacji dostawy towaru dotyczący przedmiotu zamówienia, wynikający
z niniejszej umowy, strony ustalają od dnia podpisania umowy
do dnia 30.09.2010r.
§ 4 SPOSÓB I MIEJSCE DOSTAWY
1. Dostawca zagwarantuje dostawy każdej partii towaru do siedziby Zamawiającego:
Jednostka Wojskowa 4724, ul. Tyniecka 45 30-901 Kraków własnym
transportem i na własny koszt i ryzyko, stosownie do potrzeb Zamawiającego
i zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego pisemnie lub
faksem. O godzinie dostarczenia towaru, Dostawca powiadomi zamawiającego
w przeddzień dostawy.
2. Dostawca dostarczy każdą partię towaru nie później niż w ciągu 5 dni od dnia
otrzymania zamówienia pisemnie lub faksem.
3. Zapotrzebowanie na każdą partię towaru dla JW 4724 oraz DWS składane będzie
przez Zamawiającego na odrębnych „Formularzach Zamówienia”.
4. Dostawca rozładuje i wniesie przedmiot zamówienia do wskazanego magazynu
Zamawiającego.
5. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego
w magazynie Zamawiającego lub miejscu wyznaczonym przez niego w godzinach
8.00 do 14.00 (od poniedziałku do piątku ).
6. Osobą upoważnioną do składania zamówień ze strony Zamawiającego jest:
- kpt. Wojciech SUDOŁ – tel. - 12-455-25-28
- p. Katarzyna MUCHA - tel. – 12-455-25-04
7. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie technicznej realizacji zamówienia
ze strony Dostawcy jest: ………………………………………………………………….
§ 5 WARUNKI TECHNICZNE
1. Dostarczone wyroby (nowe, z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej
kategorii), muszą spełniać wymagania jakościowe określone w odpowiednich
normach.
2. Wykonawca dostarczy markery, foliopisy, długopisy i cienkopisy nowe, tj. rok
produkcji 2010r.
§ 6 ODBIÓR TECHNICZNY
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone podpisaniem
przez przedstawiciela Zamawiającego i Dostawcę „Protokołu odbioru”.
2
2. Datę podpisania protokołu odbioru przyjmuje się jako termin faktycznego
wykonania umowy.
§ 7 GWARANCJA - WARUNKI SERWISOWANIA
1. Dostawca udziela gwarancji na zamówione wyroby na zasadach określonych
w dokumentacji dotyczącej poszczególnych asortymentów. Gwarancja obejmuje
również produkty nabyte przez Dostawcę u kooperantów.
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru, o którym
mowa w § 6 pkt. 2
3. Termin przydatności towaru stanowiącego przedmiot zamówienia nie może być
krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.
4. Okres gwarancji dla wszystkich zaoferowanych przedmiotów zamówienia nie
może być krótszy, niż 12 miesięcy od daty wydania towaru Zamawiającemu.
5. W przypadku stwierdzenia wady jakościowej lub braków ilościowych Zamawiający
zawiadamia niezwłocznie Dostawcę, nie później niż w ciągu 14 dni od daty
odbioru. Jeżeli wady lub braki są tego rodzaju, że nawet przy zachowaniu
należytej staranności nie mogły być ujawnione przy odbiorze, termin 14 dni
biegnie od daty ich ujawnienia.
7. W przypadku dostarczenia towaru złej jakości przez Dostawcę, Dostawca
zobowiązuje się wymienić wadliwy towar w terminie 3 dni roboczych na taki sam
nowy-wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia.
Dostawca dokona wymiany towaru bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby uległy zmianie.
§ 8 WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Dostawca zobowiązany jest przesłać na adres Zamawiającego oryginał faktury
na każdą dostarczoną partię towaru, zgodnie z treścią umowy.
2. Zapłata za odebrane wyroby nastąpi do 14 dni roboczych od daty otrzymania
przez Zamawiającego oryginału faktury z numerem konta bankowego Dostawcy
w formie przelewu z rachunku bankowego płatnika.
3. Dostawca zobowiązuje się wystawić osobne faktury, zgodne ze składanymi
zapotrzebowaniami przez Zamawiającego na „Formularzach Zamówienia”.
Zapisy na fakturze, której Płatnikiem będzie zawsze JW 4724 muszą zawierać
informację o odbiorcy, dla którego składane było zamówienie:
a) jeżeli zamawiającym i odbiorcą była JW 4724 to zapis brzmi : Odbiorca JW
4724;
b) jeżeli zamawiającym była JW 4724 dla DWS to zapis brzmi : Odbiorca DWS;
3
Powyższe zapisy są tylko i wyłącznie informacją techniczną dla Płatnika i nie
mają wpływu na formę i termin płatności.
4. Na oryginale faktury Dostawca wymieni m.in. asortyment, ilość towaru, jednostkę
miary, jego cenę jednostkową netto, stawkę VAT, i wartość brutto.
5. W przypadku dostarczenia faktury niezgodnej z umową, cenami niezgodnymi
z ceną z umowy lub w inny sposób wadliwej, Zamawiający odmówi przyjęcia
faktury, a termin określony w ust.2 niniejszego paragrafu nie będzie realizowany.
6. Termin zapłaty uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku płatnika
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu należytego terminu zapłaty.
7. W wypadku zwłoki w płatności za realizację usługi Dostawca może dochodzić
zapłaty odsetek ustawowych.
§ 9 KARY UMOWNE
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% kwoty wymienionej w § 2 pkt. 1 - za odstąpienie od umowy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
b) 2% wartości dostawy z wadami, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w dostarczeniu zamówionych towarów wolnych od wad w miejsce wadliwych
towarów;
c) w wysokości 0,2% wartości dostawy niezrealizowanej w terminie, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych wynikających
z niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku jeśli szkoda wynikła z niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy przewyższy wartość zastrzeżonej kary
umownej bądź wynikać będzie z innych tytułów niż zastrzeżone kary umowne.
4. Dostawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego
z powodu tego, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez niego umowy
było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec
Dostawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców.
§ 10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku o którym mowa w pkt. 1 Dostawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należytego z tytułu wykonanej części umowy.
4
3. Podstawą do określenia należnego Dostawcy wynagrodzenia będzie stopień
realizacji zamówienia oraz udokumentowane koszty poniesione przez niego.
4. W przypadku uchybienia terminu (braku dostawy) wykonania umowy przez
Dostawcę Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od
umowy bez dodatkowego wezwania do jej wykonania oraz do naliczenia kar
umownych przewidzianych w § 9.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
6. Odstąpienie zamawiającego od umowy może nastąpić także w przypadku:
- ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Dostawcy;
- wydania nakazu zajęcia majątku Dostawcy;
- powtarzającego się nieterminowego realizowania zamówień przez Dostawcę;
- dostarczania towaru niezgodnego z wymogami jego jakości;
- realizowania dostaw niezgodnie z warunkami umowy i ze złożoną ofertą.
§ 11 WIERZYTELNOŚCI
1. Dostawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej
mu od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie.
§ 12 INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający
wymagał będzie przed podpisaniem umowy, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 3% wartości brutto od
realizowanej całości/części zamówienia.
2. Dostawę przyjmuje się za wykonaną w dniu odbioru zamówionego asortymentu
przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia
oraz udzielenia zamówienia na mniejsze ilości niż określone w załączniku nr
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zakresie
asortymentów na równoważne stosownie do potrzeb wynikających ze zmian
organizacyjnych Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Dostawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
w terminie 7 dni o :
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Dostawcy;
b) zmianie osób reprezentujących Dostawcę;
c) ogłoszeniu upadłości Dostawcy;
d) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Dostawca;
e) ogłoszeniu likwidacji firmy Dostawcy;
f) zawieszeniu działalności firmy Dostawcy.
5
5. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez strony
pod rygorem ich nieważności.
6. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych
postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru oferenta, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7. Osoba dokonująca odbioru wyrobów jest upoważniona do występowania w imieniu
Zamawiającego w sprawach dotyczących odbioru asortymentów określonych
w niniejszej umowie.
8. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z nie wykonania umowy jest
sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy tj. miasta Krakowa.
9. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Umowa została sporządzona w 3 egz. z przeznaczeniem:
- 1 egz. dla Dostawcy
- 2 egz. dla Zamawiającego
Załącznik:
- Nr 1 – Formularz cenowy – na …. str.
DOSTAWCA
ZAMAWIAJĄCY
6
Download