ZADANIE 1 Rycina przedstawia różne modele tkanek roślinnych

advertisement
ZADANIE 1
Rycina przedstawia różne modele tkanek roślinnych.
Zaproponuj kryterium podziału tkanek przedstawionych
na schemacie. Na wybranym przykładzie tkanki wykaż
związek widocznej cechy budowy z jej funkcją.
ZADANIE 2
Na rysunku przedstawiono tkankę okrywającą na dwóch
organach roślinnych.
Podaj jaka to tkanka i na jakich organach występuje.
Nazwij struktury różniące oba rysunki i podaj ich role w gospodarce wodnej
rośliny.
ZADANIE 3
W tabeli porównano dwie tkanki
przewodzące roślin. Uzupełnij
tabelę wpisując odpowiednie
informację w wykropkowane
miejsca.
Tkanka
rodzaj komórek
Drewno
Łyko
żywe komórki
budowa komórek
Występują dwa rodzaje.
U paprotników
i nagonasiennych
cewki, u okrytonasiennych
…………..
Występują dwa rodzaje.
U paprotników
i nagonasiennych komórki z
polami sitowymi,
a u okrytonasiennych…………..
funkcja
kierunek przewodzenia
ZADANIE 4
Analizując rysunki tkanek roślinnych zamieszczone poniżej, podaj nazwę każdej z tkanek (do
jakiej grupy należą) i przypisz jej jedną funkcję.
ZADANIE 5
Na rysunkach przedstawiono
lokalizację różnego typu tkanek
roślinnych.
a) Jaki rodzaj tkanki
oznaczono na wszystkich
rysunkach nr 1 i 2?
b) Wszystkie te tkanki mają
cechę wspólną, wymień ją.
c)
Podaj dwie nazwy tkanek
wskazanych na rysunkach
A1 i A2.
d) Spośród rysunków wybierz
dwa takie, na których
e)
oznaczone tkanki w wyniku swojej działalności spowodują taki sam rodzaj wzrostu.
W wyniku jakiego typu podziałów komórkowych powstają nowe komórki w przypadku tkanek wskazanych na rysunkach
A, B, C, D, E.
ZADANIE 6
Wzrost roślin tkankowych zachodzi dzięki obecności tkanek merystematycznych – merystemów
wierzchołkowych korzeni i pędów oraz merystemów bocznych – miazgi wiązkowej i miazgi korkotwórczej.
Podaj podstawową cechę charakteryzującą komórki merystematyczne. Na podstawie tekstu, wymień
nazwy dwóch merystemów, dzięki którym rośliny rosną na długość.
ZADANIE 7
Przyporządkuj odpowiednim rodzajom tkanek miękiszowych właściwe dla nich cechy
1. spichrzowy
a. komórki luźno ułożone, z dużymi przestworami międzykomórkowymi
2. powietrzny
b. komórki ściśle ułożone, z dużymi wakuolami
3. wodonośny
c. komórki pozbawione chloroplastów, z licznymi ziarnami materiałów zapasowych
4. asymilacyjny
d. komórki zawierające chloroplasty i występujące u wszystkich roślin w korzeniu
e. komórki zdolne do transportu wody
f. komórki ułożone ściśle lub luźno z dużą ilością chloroplastów
ZADANIE 8
Wskaż lokalizację wymienionych tkanek w łodydze rośliny dwuliściennej:
łyko, drewno, miazga, skórka.
ZADANIE 9
Liście roślin nasiennych wykazują duże zróżnicowanie zarówno w budowie zewnętrznej, jak i wewnętrznej.
Poniżej przedstawiono schematy przekrojów poprzecznych dwóch rodzajów liści. Napisz, który z nich (A
czy B) przedstawia liść lipy. Swój wybór uzasadnij za pomocą dwóch argumentów.
ZADANIE 10
Na przekroju poprzecznym przez łodygę ziemniaka (Solanum tuberosum L.) obserwujemy komórki kolenchymy (zwarcicy) kątowej
występujące bezpośrednio pod skórką. Natomiast wewnątrz łodygi, w pierścieniu tkanki naczyniowej, występują promieniste rzędy
włókien sklerenchymy (twardzicy).
a) Określ, która z podkreślonych w tekście tkanek jest żywa, a która martwa.
b) Wymień cechę budowy różniącą te tkanki.
c) Określ jedną funkcję, jaką pełnią obie te tkanki w łodydze ziemniaka.
ZADANIE 11
Na schemacie przedstawiono fragmenty tkanek roślinnych.
Wśród przedstawionych tkanek wskaż tkanki okrywające i podaj ich nazwy.
ZADANIE 12
Schematy budowy wiązek
przewodzących.
Wykaż związek między budową wiązek A i B a przyrostem na grubość
roślin, w których one występują.
ZADANIE 14
Na schemacie przedstawiono przekrój przez łodygę
rośliny wodnej z rodzaju wywłócznik. Wyjaśnij, na
czym polega znaczenie przystosowawcze jednej z opisanych na schemacie cech rośliny do życia w
środowisku wodnym.
Download