Instrukcja użytkowania BENNING

advertisement
Instrukcja użytkowania BENNING Zasilany bateriami fotowoltaiczny tester do badania instalacji i okresowej kontroli sieci połączonych systemów fotowoltaicznych zgodnie z (DIN EN 62446):  pomiar rezystancji przewodu ochronnego z prądem testowym 200 mA DC  automatyczne wyświetlanie napięcia polaryzacji z akustycznym / wizualnym ostrzeżeniem w przypadku niewłaściwej polaryzacji  pomiar napięcia otwartego obwodu na module PV/ stringu PV do 1000 V DC  pomiar prądu zwarciowego na module PV/ stringu PV do 15 DC  pomiar rezystancji izolacji z napięciem testowym 250 V, 500 V, 1000 V DC  test funkcjonalny za pomocą pomiaru prądu przy opcjonalnym użyciu adaptera miernika cęgowego z maksymalnie 40 A AC / DC  pomiar nasłonecznienia, temperatury modułu PV i otoczenia za pomocą opcjonalnego narzędzia BENNING SUN 2 do pomiaru nasłonecznienia oraz temperatury. Spis treści 1. Instrukcja użytkowania 2. Instrukcja bezpieczeństwa 3. Wyposażenie 4. Opis urządzenia 5. Informacje ogólne 6. Warunki działania 7. Specyfikacja elektryczna 8. Pomiar z BENNING 9. Konserwacja 10. Ochrona środowiska 1. Instrukcja użytkowania Niniejsza instrukcja użytkowania jest przeznaczona dla wykwalifikowanego personelu! Wykwalifikowany technicznie personel jest kompetentny do identyfikowania ryzyka i zapobiegania możliwemu niebezpieczeństwu. Niewłaściwe użytkowanie niesie ryzyko zranienia! Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym! Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa! Należy przestrzegać międzynarodowych, narodowych i – jeśli są dostępne – regionalnych regulacji w zakresie inżynierii elektrycznej. Stosowne umiejętności w zakresie inżynierii elektrycznej są bezwzględnie wymagane. BENNING PV 1‐1 jest przeznaczone do wykonywania pomiarów w suchym otoczeniu (więcej szczegółów z rozdziale 6 „Warunki działania”). W instrukcji użytkowania BENNING PV 1‐1zastosowano następujące symbole: Ostrzeżenie przed elektrycznym niebezpieczeństwie! Określa instrukcje zachowania w celu uniknięcia zagrożenia dla człowieka. Uwaga! Prosimy postępować zgodnie z instrukcją! Ten symbol oznacza, iż należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. Ten symbol na urządzeniu BENNING PV 1‐1 oznacza, iż BENNING PV 1‐1 jest zgodny z normami UE. Pojawienie się tego symbolu na wyświetlaczu oznacza rozładowanie baterii. Jak tylko symbol się pojawi, natychmiast wymień baterię na nową. Oznaczenie modułu PV (AC) Napięcie lub prąd przemienny (DC) Napięcie lub prąd stały Uziemienie (Napięcie względem ziemi) Klasa ochrony I Klasa ochrony II 2. Instrukcja bezpieczeństwa Urządzenie zostało zbudowane i testowane zgodnie z DIN VDE 0411 cz. 1/ EN 61010 cz. 1 DIN VDE 0413 cz. 1/ EN 61557 cz. 1, 2, 4 i 10 i opuściło fabrykę w doskonałym stanie technicznym. W celu utrzymania tego stanu i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzenia, użytkownik musi bez przerwy obserwować informacje i ostrzeżenia opisane w instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie i lekceważenie ostrzeżeń może spowodować ciężkie zranienia i stanowić zagrożenie dla życia. Zasilanie do generatora PV powinno być zgodne z zaleceniami zawartymi w instrukcji. Odłącz niezalecane przez testy bezpieczeństwa przewody od urządzenia BENNING PV 1‐1 Moduł PV/stringi PV nie mogą przekraczać maksymalnej wartości obwodu otwartego 1000 V DC, maksymalnej wartości prądu zwarciowego 15 A i maksymalnej mocy prądu (P=U x I) 10 kW. Zgodnie z normą DIN EN 62446 pomiary powinny być przeprowadzone dla każdego stringu PV. Pomiar w stringu PV połączone równolegle może spowodować przeciążenie urządzenia BENNING PV 1‐1. Gniazda testowe (9) i (10) są przeznaczone wyłącznie do podłączenia do generatorów PV (moduł PV, string PV). Odłącz urządzenie BENNING PV 1‐1 od generatora PV bezpośrednio po testowaniu. Nie dotykaj czujników pomiarowych! Podczas pomiarów rezystancji izolacji, w czujnikach pomiarowych może występować prąd o wysokim napięciu. Podczas pomiarów nie dotykaj metalowych elementów testowanego obiektu. Generator PV musi zostać odizolowany od źródła zasilania elektrycznego! Oba bieguny generatora PV nie mogą być uziemione! Pomiar napięcia na obwodach zasilających jest możliwy jedynie przy 4 mm przewodach bezpieczeństwa. Do pomiaru faza‐ziemia,przy 4 mm gniazdach testowych (11) i (12), urządzenie BENNING PV 1‐1 może być używane tylko obwodach elektrycznych o kategorii przepięciowej III z maks. 300 V AC/DC. W celu pomiaru napięcia za pośrednictwem 4 mm gniazd testowych (11) i (12), prosimy odłączyć przewody pomiarowe PV z gniazd testowych (9) i (10) przed wykonaniem pomiaru. OSTRZEŻENIE! Należy zachować ostrożność podczas pracy z nieizolowanymi przewodami lub głównymi nośnikami! Kontakt z przewodami pod napięciem może spowodować porażenie prądem! Pamiętaj, że praca na elektrycznych elementach każdego rodzaju jest niebezpieczna. Nawet niskie napięcie 30 V AC i 60 V DC może stanowić zagrożenie dla życia człowieka. Przed uruchomieniem testera zawsze sprawdź go na wypadek ewentualnych uszkodzeń. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia BENNING PV 1‐1! Uszkodzone przewody pomiarowe muszą zostać wymienione! Należy używać jedynie zalecanych przewodów pomiarowych, które stanowią wyposażenie urządzenia BENNING PV 1‐1. Używaj BENNING PV 1‐1 zgodnie ze specyfikacją określoną w niniejszej instrukcji. Używaj BENNING PV 1‐1 tylko w suchym otoczeniu. Jeżeli istnieje przypuszczenie, że bezpieczna praca testera nie jest już możliwa, należy natychmiast wyłączyć i zabezpieczyć go przed przypadkowym włączeniem. Przypuszczenie to może zachodzić jeśli:  urządzenie zostało wyraźnie uszkodzone,  urządzenie przestało pracować,  urządzenie było przechowywane w nieodpowiednich warunkach przez dłuższy okres czasu,  urządzenie było narażone na nadzwyczajny stres podczas transportu,  urządzenie lub linki pomiarowe były narażone na wilgoć. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa: ‐ nie dotykaj nieizolowanych końcówek czujnika przewodów pomiarowych, ‐ podłącz przewody do odpowiednio oznakowanych gniazd w urządzeniu pomiarowym. Konserwacja: Nie otwieraj testera, gdyż nie zawiera żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawa i obsługa muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel! Czyszczenie: Regularnie przecieraj obudowę urządzenia suchą ściereczką i środkiem czyszczącym. Nie używaj środków polerujących i rozpuszczalników! 3. Wyposażenie W zestawie BENNING PV 1‐1 znajdują się: 3.1 urządzenie BENNING PV 1‐1, 3.2 jedno etui transportowe/ do przechowywania, 3.3 dwa przewody pomiarowe z czujnikami (L=1.2mm (długość)(czerwony/czarny), 3.4 dwa zaciski szczękowe (czerwony/czarny), 3.5 dwa przewody pomiarowe dla złączki MC4 (czerwony/czarny), 3.6 dwa przewody pomiarowe dla złączki „Sunclix” (czerwony/czarny) 3.7 jeden kabel USB (wtyczka A do wtyczki B) 3.8 sześć baterii 1.5 V typu AA (IEC LR6) 3.9 jedna skrócona instrukcja obsługi 3.10 płyta CD‐ROM z oprogramowaniem, instrukcją użytkowania w kilku językach i materiałami informacyjnymi itp. Elementy podlegające zużyciu:  dwa bezpieczniki do zabezpieczenia przed przeciążeniem: Jeden bezpiecznik o prądzie znamionowym 500mA, F, 1000V, zdolności wyłączania >= 1000A, d= 6.3 mm, L=32 mm (nr 749771),  urządzenie BENNING PV 1‐1 działa dzięki sześciu bateriom 1.5 V typu AA (IEC LR6). Akcesoria opcjonalne:  miernik cęgowy AC/DC BENNING CC 3 do podłączenia do urządzenia BENNING PV 1‐1. Zmierzone wartości prądu AC/DC mogą być zapisane w pamięci urządzenia i przywołane (część nr 044038),  urządzenie BENNING SUN 2 do pomiaru nasłonecznienia (W/m²) i temperatury modułu PV i otoczenia (część nr 050420),  przewody pomiarowe 40 mm BENNING TA 5 z praktyczną nawijarką i uchwytem wspierającym. Podłączenie: 4mm gniazdo testowe (część nr 044039),  naklejki kontrolne „następny test”, 300 sztuk (część nr 756212)  formularze testowe „Badania systemów PV” są dostępne do darmowego pobrania na stronie www.benning.de 4. Opis urządzenia Zobacz Rysunek 1: Przednia strona urządzenia Zobacz Rysunek 2: Górna strona urządzenia Zobacz Rysunek 3: Cyfrowy wyświetlacz Wyświetlacz i elementy kontrolne przedstawione na Rysunku 1,2 i 3 są oznaczone następująco: 1. Wyświetlacz cyfrowy, pokazuje postęp pomiaru i indywidualne wyniki pomiaru 2. Przycisk do testowania rezystancji przewodu ochronnego 3. Przycisk do automatycznego uruchomiania procedury testowania PV zgodnie z VDE 0126‐23 (DIN EN 62446) 4. Przycisk do balansowania rezystancji przewodów pomiarowych 5. Przycisk do wyboru napięcia testowego przy pomiarze rezystancji izolacji 6. Przycisk do przywoływania zapisanych wartości pomiarów (wyświetla wartości) 7. Interfejs USB (mikro‐gniazdo B), do podłączenia kabla USB 8. 9. + PV gniazdo testowe (czerwone), służy do podłączania czerwonego przewodu Przycisk do zapisywania zmierzonych wartości (wyświetla wartości) pomiarowego do wtyczki PV 10. ‐ PV gniazdo testowe (czarne), służy do podłączania czarnego przewodu pomiarowego do wtyczki PV 11. ‐ 4 mm gniazdo testowe (czarne), służy do podłączania przewodów pomiarowych do końcówki czujnika/zacisku szczękowego 12. + 4 mm gniazdo testowe (czerwone), służy do podłączania przewodów pomiarowych do końcówki czujnika/zacisku szczękowego , wskazuje polaryzację napięcia prądu DC przy 4 mm gniazdach testowych (11) i (12). Przy napięciu prądu AC, znaki „+” oraz „‐” wyświetlają się alternatywnie. Zacisk pomiaru prądu włączony zerowe przesunięcie, wyświetla się w przypadku kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych Uwaga, gorąca powierzchnia! Jeśli ten symbol się wyświetli, należy natychmiast odłączyć urządzenie BENNING PV 1‐1 od generatora PV. Ponowne podłączenie urządzenia jest możliwe jedynie po zniknięciu symbolu. Wskazanie polaryzacji, wskazuje polaryzację napięcia DC na gnieździe testowym (9) i (10). Uwaga, wykryto niebezpieczne napięcie. BLOKADA, włączona jeśli aktywowano ciągły pomiar Uwaga, jeśli ten symbol się wyświetla, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. (powodzenie)/ (porażka), określa czy zmierzona rezystancja izolacji mieści się w wyznaczonych granicach Wybór napięcia testowanej izolacji, wyświetla pomiar napięcia izolacji rezystancji ERROR ‐ BŁĄD, odszukaj odpowiedni błąd w celu uzyskania szczegółów (więcej szczegółów w rozdziale 9.1 „Kody błędów”) STORE ‐ PRZECHOWYWANIE, dane LCD są przechowywane w pamięci wewnętrznej RECALL ‐WYWOŁANIE, zapisane dane LCD są ładowane z pamięci wewnętrznej Wskaźnik lokalizacji, pokazuje bieżącą lokalizację przechowywania (1...200) Odchylenie natężenia prądu/napięcia, wskazuje odchylenie napięcia mierzonego w otwartym obwodzie i bieżące wartości zwarcia większe niż 5% Symbol baterii, wyświetla się jeśli zajdzie konieczność wymiany baterii 5. Informacje ogólne Urządzenie BENNING PV 1‐1 jest przeznaczone do elektrycznych testów bezpieczeństwa zgodnie z VDE 0126‐23 (DIN EN 62446). BENNING PV 1‐1 automatycznie testuje połączone moduły PV i stringi PV. Wszystkie pomiary wyświetlają się na dużym wyświetlaczu LC.  Przy pełnym stanie baterii, BENNING PV 1‐1 pozwala na dokonanie do 3000 automatycznych pomiarów Vo/c, Is/c i RISO (500 V).  Wymiary urządzenia: (LxWxH)(długość X szerokość X wysokość)= 270 x 115 x 55 mm  Waga urządzenia: 2600 g 6. Warunki działania  BENNING PV 1‐1 jest przeznaczone do wykonywania pomiarów w suchym środowisku.  Maksymalna wysokość barometryczna do wykonania pomiaru: 2000m,  Kategoria przepięciowa/kategoria położenia: IEC/EN 61010‐1‐>1000V kategoria I (dotyczy to czerwonego (9) i czarnego (10) gniazda testowego).  Kategoria przepięciowa/kategoria położenia: IEC/EN 61010‐1‐>300V kategoria II (dotyczy to czerwonego (12) i czarnego (11) gniazda testowego PV).  Klasa kontaminacji: 2.  Klasa ochrony: IP 50 (DIN VDE 0470‐1 IEC/EN 60529) IP 50 oznacza: pyłoszczelny (5‐ pierwszy indeks). Brak ochrony przeciwko wodzie, (0‐ drugi indeks).  EMC: IEC/EN 61326,  Temperatura działania i względna wilgotność Dla temperatury działania od 0°C do 30°C : względna wilgotność mniejsza niż 80% Dla temperatury działania od 31°C do 40°C : względna wilgotność mniejsza niż 75%  Temperatura przechowywania: BENNING PV 1‐1 może być przechowywane w każdej temperaturze z zakresu ‐25°C do +65°C (przy względnej wilgotności od 0‐90%). W czasie przechowywania baterie powinny być wyciągnięte. 7. Specyfikacja elektryczna Uwaga: Precyzja pomiaru jest zależna od: ‐ względnych części wartości pomiarowej i  liczby cyfr (licząc od ostatniej cyfry). Dokładność ta dotyczy pomiaru w temperaturze od 18 ° C do 30 ° C i przy względnej wilgotności powietrza niższej niż 80%. 7.1 Rezystancja przewodu ochronnego RPE Zakres pomiaru Pomiar Dokładność pomiaru 0.05 Ω – 199 Ω Maks. 0.01 Ω ± (2 % + 2 cyfry) Testowane natężenie: > 200 mA (2 Ω) Napięcie obwodu otwartego: > 4 V Ilość powtarzalnych testów: w przybliżeniu 4000 7.2 Moduł PV/ string PV, napięcie obwodu otwartego, (Vo/c) Zakres pomiaru Pomiar Dokładność pomiaru 5.0 V‐ 1000 V 0.1 V ± (0.5 % + 2 cyfry) 7.3 Moduł PV/ string PV, prąd zwarciowy, (Is/c) Zakres pomiaru Pomiar Dokładność pomiaru 0.50 A‐ 14.99 A 0.01 A ± (1 % + 2 cyfry) Pomiar Dokładność pomiaru 0.20 MΩ – 100 MΩ Maks. 0.01 MΩ ± (5 % + 5 cyfr) 101 MΩ‐199 MΩ 1 MΩ ± (10 % + 5 cyfr) 7.4 Rezystancja izolacji RISO Zakres pomiaru Testowane napięcie: 250 VDC/500 VDC/1000 VDC + 20%.‐0% Testowane natężenie: >1 mA, <2 mA w przypadku prądu zwarciowego Ilość powtarzalnych testów: w przybliżeniu 2000 7.5 RPE napięcie w gnieździe testowym 4 mm Zakres pomiaru Pomiar 30 V‐ 440 V AC/DC 1 V Dokładność pomiaru (DC, AC, 50 Hz‐60Hz) ± (0.5 % + 2 cyfry) 7.6 Natężenie prądu AC/DC na mierniku cęgowym BENNING CC 3 (część nr 044038) Zakres pomiaru Pomiar Dokładność pomiaru (DC, AC, 50 Hz‐60Hz) 0.1 A – 40.0 A AC/DC 0.1 A ± (5 % + 2 cyfry) 8. Pomiar z BENNING PV 1‐1 8.1 Przygotowania do pomiaru Przechowywanie i działanie urządzenia BENNING PV 1‐1 jest możliwe jedynie w odpowiednich warunkach i temperaturze. Nie należy narażać urządzenia na ciągłe działanie promieni słonecznych.  Sprawdź napięcie i prądu znamionowy określone w instrukcji bezpieczeństwa.  Silne źródło interferencji w pobliżu urządzenia BENNING PV 1‐1 może doprowadzić do niestabilnych pomiarów i błędów. Przed uruchomieniem BENNING PV 1‐1, zawsze sprawdź urządzenie, przewody i obiekt testowany pod kątem ewentualnych uszkodzeń. 8.1.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia BENNING PV 1‐1  Aby załączyć urządzenie BENNING PV 1‐1 przyciśnij jednocześnie przyciski (2) i (3) na około 2 sekundy. Włączenie urządzenia zostanie zakomunikowane sygnałem dźwiękowym. Aby wyłączyć urządzenie ponownie przyciśnij przyciski na ok. 2sekundy.  BENNING PV 1‐1 wyłącza się automatycznie po około 1 minucie (APO, Auto‐Power‐
Off(automatyczne wyłączanie)). Urządzenie załączy się ponownie jeśli przyciski (2) i (3) zostaną uruchomione. 8.1.2
Ustawianie czasu automatycznego wyłączenia (APO, Auto‐Power‐Off)  Wyłącz BENNING PV 1‐1 przez równoczesne przyciśnięcie przycisku
(2) i przycisku (3)  Przyciśnij i przytrzymaj przycisk (4) i równocześnie przyciśnij przycisk (2) i przycisku (3) . Trzymaj wciśnięty przycisk (4)  Wyświetlacz LC (1) pokaże komunikat „OFF” (wyłączony) w pierwszej linii i czas wyłączenie w drugiej (w minutach).  Każdorazowe wciśnięcie przycisku (5) zwiększa czas włączenia o jedną minutę, maksymalnie do 10 minut.  Zwolnij przycisk (4) aby zapisać ustawienia. 8.1.3
Ustawianie daty i czasu Urządzenie BENNING PV 1‐1 jest wyposażone w zintegrowany zegar czasu rzeczywistego, który automatycznie dodaje datę/czas to każdego procesu zapisywania lub lokalizowania (zobacz rozdział 8.7 „Pamięć zmierzonych wartości”). Aby ustawić datę i czas przestrzegaj następujących kroków:  Wyłącz BENNING PV 1‐1 przez równoczesne przyciśnięcie przycisku
(2) i przycisku (3)  Wciśnij i przytrzymaj przycisk (6) i równocześnie przyciśnij przycisk (2) i przycisk (3) .  Format daty/godziny wyświetli się w następujący sposób: MM.DD= miesiąc(1‐12).dzień (1‐31) YYYY=rok HH.mm= godzina(0‐23).minuty(0‐59) SS=sekundy (0‐59)  Przyciśnij przycisk (2) aby wybrać pole daty/godziny.  Jak tylko pole zacznie migać, jego wartość może zostać ustawiona.  Przyciśnij przycisk (8) lub (6) aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość.  Każda zmiana resetuje pole sekund do zera.  Wyłącz urządzenie przez równoczesne wciśnięcie przycisku (2) i przycisku (3) aby zapisać ustawienia. 8.1.4 Sprawdzanie baterii Podczas włączania i działania urządzenie wykonuje automatyczne sprawdzanie baterii.  Na rozładowanie baterii wskazuje symbol na wyświetlaczu LC (1). Jak tylko symbol się pojawi , bateria powinna zostać niezwłocznie wymieniona na nową (zobacz rozdział 9.4 „Wymiana baterii”). 8.1.5 Kompensacja przewodów pomiarowych (balansowanie) W celu przeprowadzenie kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych podłącz przewody za pomocą zacisków szczękowych i przyciśnij przycisk (4) do momentu aż symbol ukaże się na wyświetlaczu (1). Rezystancja przewodów pomiarowych może zostać skompensowana do 10 omów. Zobacz Rysunek 4: Balansowanie przewodu pomiarowego w celu pomiaru RPE 8.2 Testowanie rezystancji przewodu ochronnego ( RPE) Oba bieguny generatora PV nie mogą być uziemione! Jeśli do obiektu dostarczane jest napięcie >30 V, określone napięcie zostanie wyświetlone. Jeśli mierzone napięcie na czujnikach przekroczy 30 V, pomiar RPE zostanie zablokowany! Jeśli pomiar RPE rozpoczął się na poziomie poniżej 30 V, niska impedancja źródła napięcia może wyłączyć samoczynnie wbudowany bezpiecznik urządzenia BENNING PV 1‐1! Przy pojedynczym pomiarze:  Upewnij się, że przełączany obwód i/lub testowany obiekt są wolne od napięcia.  Podłącz czerwone i czarne przewody miarowe do odpowiednich gniazd testowych 4 mm (12) i (11) i przyłącz testowany obiekt.  Przyciśnij przycisk (2)  Zmierzona wartość rezystancji przewodu pomiarowego ( RPE) zostanie wyświetlona (1) Zobacz rysunek 5: Testowanie rezystancji przewodu ochronnego ( RPE) W celu kontynuowania pomiaru:  Upewnij się, że przełączany obwód i/lub testowany obiekt są wolne od napięcia.  Podłącz czerwone i czarne przewody miarowe do odpowiednich gniazd testowych 4 mm (12) i (11) i przyłącz testowany obiekt.  Przyciśnij przycisk (2) do momentu aż wyświetli się symbol (G)  Pomiar rezystancji przewodu pomiarowego ( RPE) ukaże się na wyświetlaczu (1)  Przyciśnij przycisk (2) aby zakończyć pomiar Zobacz rysunek 5: Testowanie rezystancji przewodu ochronnego ( RPE) 8.3 Automatyczny pomiar napięcia otwartego obwodu, prądu zwarciowego oraz rezystancji izolacji generatora PV Moduł PV/string PV nie mogą przekraczać maksymalnej wartości obwodu otwartego 1000 V DC, maksymalnej wartości prądu zwarciowego 15 A i maksymalnej mocy prądu (P=U x I) 10 kW. Zgodnie z normą DIN EN 62446 pomiary powinny być przeprowadzone dla każdego stringu PV. Pomiar w stringu PV połączonym równolegle może spowodować przeciążenie urządzenia BENNING PV 1‐1. Podczas pomiaru rezystancji izolacji, generator PV jest zwarty. Pomiar jest dokonywany między 4mm gniazdem testowym i zwartym PV gniazdem testowym
W przypadku błędnej polaryzacji DC lub napięcia DC w zakresie <5V lub >1000V, automatyczny pomiar PV nie jest możliwy.  Podłącz urządzenie BENNING PV 1‐1 do modułu PV lub stringu PV za pomocą załączonych przewodów pomiarowych PV.  Do pomiaru rezystancji izolacji, podłącz czerwony przewód pomiarowy 4mm gniazda testowego (12) do metalowego elementu generatora (ramy lub systemu mocowania),  Jeśli generator jest właściwie uziemiony za pomocą przewodu uziemiającego, czerwony przewód 4mm gniazda testowego (12) może być alternatywnie podłączony do bezpiecznego uziemienia (szyna wyrównania potencjałów).  Pomiar napięcia obwodu otwartego PV dokonywany jest automatycznie, pod warunkiem, że napięcie DC jest dostarczane do przewodów pomiarowych (gniazda testowe (9) i (10)).  Na wypadek odwróconej polaryzacji napięcia DC. Wskaźnik polaryzacji miga i wyświetla się symbol (E). Automatyczny pomiar zostanie zablokowany do momentu aż polaryzacja napięcia DC będzie prawidłowa.  Jak tylko napięcie większe niż 30 V wystąpi w przewodach pomiarowych, symbol ostrzeżenia (F) zacznie migać (Uwaga, niebezpieczne napięcie).  W celu ustawienia napięcia testowego do pomiaru rezystancji izolacji, przyciśnij przycisk (5) i wybierz żądane napięcie (250 V, 500 V lub 1000 V DC).  Przyciśnij przycisk (3) aby rozpocząć automatyczny pomiar PV.  Zostaną wykonane następujące pomiary: ‐ pomiar napięcia obwodu otwartego ‐ pomiar prądu zwarciowego PV ‐ pomiar rezystancji izolacji  Zmierzone wartości ukażą się na wyświetlaczu (1) przez około 20 sekund lub do momentu aż przycisk jest wciśnięty.  Jeśli zmierzona rezystancja izolacji jest większa niż zaprogramowane wartości graniczne, obok zmierzonej wartości rezystancji wyświetli się symbol .  Jeśli wartość zmierzonej rezystancji jest niższa niż zaprogramowana, wyświetli się symbol Zobacz rysunek 6: Automatyczny pomiar panelu słonecznego, pomiar ISO przez przewód uziemiający. Zaprogramowane wartości graniczne: V ISO Wartości graniczne rezystancji izolacji 250 V 0.5 MΩ 500 V 1.0 MΩ 1000 V 1.0 MΩ 8.4 Pomiar napięcia AC/DC  Odłącz przewody pomiarowe PV od gniazd testowych (9) i (10).  Podłącz czerwone i czarne przewody pomiarowe do odpowiednich 4mm gniazd testowych (11) i (12).  Podłącz czujniki pomiarowe do źródła napięcia.  BENNING PV 1‐1 automatycznie zmierzy napięcie na czujnikach pomiarowych.  Polaryzacja napięcia DC wyświetli się poprzez „+/‐” (A). W przypadku napięcia AC, wartości „+/‐” (A) wyświetlą się alternatywnie. Zobacz rysunek 7:Pomiar napięcia poprzez 4mm gniazda testowe. 8.5 Pomiar prądu poprzez opcjonalny zacisk prądowy BENNING CC 3 ( część nr 044038). Dzięki opcjonalnemu miernikowi cęgowemu AC/DC BENNING CC3, BENNING PV 1‐1 może służyć do pomiaru prądu działania systemu PV. Określone wartości mogą być przechowywane w wewnętrznej pamięci urządzenia BENNING PV 1‐1 i mogą zostać przywołane.  Odłącz wszystkie przewody od urządzenia BENNING PV 1‐1.  Podłącz miernik cęgowy BENNING CC 3 do 4mm gniazd testowych (11) i (12) urządzenia BENNING PV 1‐1.  Włącz miernik cęgowy BENNING CC 3 i wybierz zakres 40 A.  Włącz urządzenie BENNING PV 1‐1 i przyciśnij przycisk (3) do momentu aż symbol (B) oznaczający pomiar miernika cęgowego nie wyświetli się.  Do bezpośredniego pomiaru prądu (DC), przyciśnij przycisk balansowania (ZERO) urządzenia BENNING CC3 do momentu aż wyświetli się przeciętna wartość równa 0.  Dołącz jednoprzewodowy kabel za pomocą opcjonalnego miernika cęgowego BENNING CC 3.  Zmierzona wartość ukaże się na wyświetlaczu. Zobacz rysunek 8: Pomiar prądu za pomocą opcjonalnego miernika cęgowego BENNING CC 3. 8.6 Pomiar na kilku identycznych modułach PV/stringach PV. Dla systemów fotowoltaicznych z kilkoma identycznymi stringami PV, napięcie w obwodzie otwartym i prąd zwarciowy muszą zostać porównane w każdym z nich pod względem stabilności promieniowania. Wartości powinny być identyczne z maksymalnym odchyleniem 5% (przy stałym promieniowaniu). Ponadto zmierzone wartości powinny być porównane z wartościami oczekiwanymi.  Na początku pomiarów, przyciśnij i przytrzymaj przycisk (8) oraz (6) aby usunąć zapamiętane pomiary.  Podłącz pierwszy string PV generatora PV do BENNING PV 1‐1.  Przyciśnij przycisk (3) aby rozpocząć automatyczny pomiar pierwszego stringu PV.  Przyciśnij przycisk (8) aby zapisać zmierzone wartości.  Powtórz procedurę dla identycznych stringów PV przy stabilnym promieniowaniu  Po wykonaniu pomiaru, można wywołać zmierzone wartości przez przyciśnięcie przycisku (6). Jak tylko odchylenia zmierzonych wartości będą większe niż 5% w stosunku do średniej wartości zapisanych pomiarów dotyczących zarówno napięcia w otwartych obwodach i prądu zwarciowego, symbol „>5%” (1) zacznie migać.  Aby przywołać średnie wartości, przyciśnij przycisk (6) kilka razy razy, aż zapisana lokalizacja zostanie wyświetlona. Średnia wartość ukaże się na wyświetlaczu (1). Zobacz rysunek 6: Automatyczny pomiar panelu słonecznego, pomiar ISO przez przewód uziemiający. 8.7 Pamięć pomiarów 8.7.1
Przechowywanie pomiarów Urządzenie BENNING PV 1‐1 może przechowywać do 200 pomiarów. Zależnie od przeprowadzonych pomiarów, wartości rezystancji przewodu ochronnego, napięcia w obwodzie otwartym, prądu zwarciowego, rezystancji izolacji napięcia testowego jak również zmierzonych wartości prądu AC/DC (BENNING CC 3) są zapisywane z oznaczeniem daty/ czasu.  Przyciśnij przycisk (8) aby zapisać pomiar w pierwszej wolnej lokalizacji. Zakończenie zapisywania zostanie potwierdzone symbolem „STORE” (L) na wyświetlaczu LC (1). 8.7.2
Przywoływanie zmierzonych wartości  Przyciśnij przycisk (6) aby przywołać zachowane pomiary z odpowiadającymi im numerami (N).  Symbol „RECALL” (M) wyświetli się na wyświetlaczu (1). Numer lokalizacji (N) jest widoczny na wyświetlaczu (1).  Przyciśnij przycisk (6) aby przejść do poprzedniej lokalizacji. 8.7.3
Usuwanie pamięci pomiarów  Abu usunąć całą pamięć pomiarów, wciśnij przycisk (8) i przycisk (6). 8.7.4
Ostrzeżenie na wypadek odchyleń pomiarów 5%.  W przypadku odchylenia pomiarów o 5% w stosunku do średniej wartości pomiarów, na wyświetlaczu zacznie migać symbol „5%”. 8.7.5
Średnia wartość wszystkich pomiarów zapisanych w pamięci w stosunku do napięcia obwodu otwartego i prądu zwarciowego.  Przyciśnij przycisk (6) aż lokalizacja 0 (N) ukaże się na wyświetlaczu (1). Wyświetli się symbol RECALL (M).  Lokalizacja 0 (N) przelicza średnią wartość wszystkich zmierzonych wartości dla obwodu otwartego i prądu zwarciowego. 8.7.6
Odczyt zmierzonej wartości za pomocą interfejsu USB. Aby odczytać zmierzone wartości za pomocą interfejsu USB (7), należy zainstalować sterowniki z katalogu „Treiber‐driver” na załączonej płycie CD‐ROM, a następnie pobrać na komputer program z katalogu „Programm‐program” z CD‐ROM‐u. Aby pobrać dane należy:  Odłączyć wszystkie przewody pomiarowe od urządzenia BENNING PV 1‐1  Podłączyć BENNING PV 1‐1 do komputera za pomocą kabli USB.  Sterowniki instalują się automatycznie w wolnym porcie COM i potwierdzają gotowość nowego sprzętu do użytkowania.  Użyty port COM może być przeglądnięty za pomocą Menadżera Urządzeń twojego systemu.  Uruchom program „BENNING SOLAR Datalogger”, w menu „Tools” („Narzędzia”) kliknij „Refresh ports” ( „Odśwież porty”) i wybierz odpowiedni port COM. Następnie kliknij „Download” („Pobierz”).  Przyciśnij przycisk (6) na urządzeniu BENNING PV 1‐1 na ok. 2 sekundy aż pobieranie zostanie zakończone i pamięć zapisanych pomiarów zostanie wczytana.  Pomiary mogą zostać zapisane jako pliki (*.csv) lub (*.txt).  Kliknij „Open” („Otwórz) aby otworzyć serię pomiarów np. za pomocą arkusza kalkulacyjnego. 8.8 Połączenie radiowe z BENNING SUN 2 – bezprzewodowa sieć SUN Urządzenie BENNING PV 1‐1 daje możliwość otrzymania zmierzonych wartości (nasłonecznienia, temperatury modułu PV i stringu PV oraz daty/czasy pomiaru) od urządzenia BENNING SUN 2 (opcjonalnie) przez połączenie radiowe. W tym celu BENNING PV 1‐1 musi się połączyć z BENNING SUN 2. Zasięg urządzenia BENNING SUN 2 na otwartej przestrzeni: około 30 m. Budynki/ powierzchnie metalowe lub sygnały interferencji mogą zredukować zasięg. 8.8.1
Połączenie z urządzeniem BENNING SUN 2  Usuń wszystkie urządzenia elektryczne w bezpośrednim sąsiedztwie.  Wyłącz obydwa urządzenia.  Przyciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ) na urządzeniu BENNING SUN 2.  Przyciśnij równocześnie przyciski oraz na urządzeniu BENNING PV 1‐1.  Urządzenie BENNING PV 1‐1 wskaże zakończone sukcesem połączenie za pomocą sygnału akustycznego oraz wyświetli się numer seryjny urządzenia BENNING SUN 2.  Symbol "W/m " ” ukaże się na wyświetlaczu LC urządzenia BENNING PV 1‐1. 8.8.2
Odłączenie urządzenia BENNING SUN 2  Usuń wszystkie urządzenia elektryczne w bezpośrednim sąsiedztwie.  Wyłącz urządzenie BENNING PV 1‐1  Przyciśnij i przytrzymaj przyciski oraz na urządzeniu BENNING PV 1‐1 na około 10 sekund.  Urządzenie BENNING PV 1‐1 wskaże zakończone sukcesem odłączenie za pomocą sygnału akustycznego. Ponadto wyświetlacz zostanie wyczyszczony.  Na wyświetlaczu urządzenia BENNING PV 1‐1 ukaże się symbol "R /Ω" . 8.8.3
Aktywacja/ dezaktywacja transmisji radiowej BENNING SUN 2  Połącz urządzenie BENNING PV 1‐1 z BENNING SUN 2  Aby aktywować/ dezaktywować transmisje radiową, przyciśnij i przytrzymaj przycisk na urządzeniu BENNING SUN 2 i równocześnie przytrzymaj przycisk . Migający trójkąt powyżej pierwszego przycisku oznacza, iż transmisja radiowa została aktywowana.  Jeśli BENNING PV 1‐1 jest w zakresie radiowym urządzenia BENNING SUN 2, zmierzona wartość nasłonecznienia ("W/m " ”) ukaże się na wyświetlaczu LC urządzenia BENNING PV 1‐
1.  Poza zmiennymi elektrycznymi (Vo/c, Is/c, RISO), ), AUTO pomiar urządzenia BENNING PV 1‐
1 dodatkowo mierzy nasłonecznienie, temperaturę modułu i otoczenia, a także podaje datę/czas pomiaru na urządzeniu BENNING SUN 2.  Jeśli urządzenie BENNING PV 1‐1 jest poza zasięgiem BENNING SUN 2, symbol "W/m " ” na wyświetlaczu zacznie migać. Ponadto jeśli zmierzona wartość jest poza wartościami granicznymi, na wyświetlaczu ukaże się znak; „‐‐‐‐” 2
PE
2
2
Zobacz rysunek 9: Połączenie radiowe z urządzeniem BENNING SUN 2 Uwaga Jeśli BENNING PV 1‐1 nie otrzyma jakiegokolwiek sygnału radiowego od urządzenia BENNING SUN 2, wskazania wyświetlacza, z podaniem daty i czasu ich zatwierdzenia, zostaną zapisane na urządzeniu BENNING PV 1‐1. 9. Konserwacja Przed otwarciem urządzenia BENNING PV 1‐1 upewnij się, że nie jest ono pod napięciem! Niebezpieczeństwo elektryczne! Praca nad otwartym urządzeniem BENNING PV 1‐1 pod napięciem może być wykonywana jedynie przez wykwalifikowanego elektryka przy specjalnych środkach zapobiegania wypadkom. Przed otwarciem urządzenia, upewnij się, że BENNING PV 1‐1 jest wolne od napięcia:  Włącz próbnik  Usuń wszystkie kable z obiektu 9.1 Kody błędów Kod błędu Naprawa Uszkodzenie wewnętrznego bezpiecznika, zobacz rozdział 9.5 „Wymiana bezpiecznika” Elektroniczne elementy BENNING PV 1‐1 osiągnęły maksymalną dopuszczalną temperaturę. Odłącz urządzenie i mierzony obiekt w celu ostygnięcia Prąd zwarciowy DC przekroczył maksymalną wartość 10 A. Pomiar został zatrzymany. Napięcie obwodu otwartego jest większe niż 1000V. Pomiar został zatrzymany. Urządzenie BENNING PV 1‐1 nie jest prawidłowo skalibrowane, zobacz rozdział 9.6 „Kalibracja”. Przekaż BENNING PV 1‐1 do autoryzowanego centrum serwisowego, zobacz rozdział 9.6 „Kalibracja” w celu uzyskania adresu. Przekaż BENNING PV 1‐1 do autoryzowanego centrum serwisowego, zobacz rozdział 9.6j „Kalibracja” w celu uzyskania adresu. Przekaż BENNING PV 1‐1 do autoryzowanego centrum serwisowego, zobacz rozdział 9.6j „Kalibracja” w celu uzyskania adresu. Przekaż BENNING PV 1‐1 do autoryzowanego centrum serwisowego, zobacz rozdział 9.6j „Kalibracja” w celu uzyskania adresu. 9.2 Zabezpieczenie urządzenia W pewnych określonych sytuacjach bezpieczne działanie urządzenia BENNING PV 1‐1 nie jest zapewnione, przykładowo w przypadku:  Widocznego uszkodzenia obudowy.  Niewłaściwych wyników pomiarów.  Rozpoznawalnych skutków długotrwałego przechowywania w niewłaściwych warunkach.  Rozpoznawalnych skutków niewłaściwego transportu urządzenia. W takich przypadkach urządzenie musi zostać natychmiast wyłączone, odłączone z punktów pomiarowych i zabezpieczone przed użyciem. 9.3 Czyszczenie Zewnętrzną część urządzenie należy czyścić czystą suchą ściereczką (wyjątek: specjalne wilgotne chusteczki). Nie należy używać rozpuszczalników i/lub środków ściernych. Upewnij się, że komora baterii i styki baterii nie są zanieczyszczone przez wyciek elektrolitu z baterii. Jeśli występuje ww. zanieczyszczenie lub w rejonie baterii bądź akumulatora tworzą się białe osady, obszary te należy również czyścić za pomocą suchej szmatki. 9.4 Wymiana baterii BENNING PV 1‐1 zawiera w wyposażeniu sześć baterii 1.5 V/ typ AA (IEC LR 6). Wymiana baterii (zobacz Rysunek 9) jest wymagana jeśli symbol (P) pojawi się na wyświetlaczu (1). W celu wymiany baterii należy:  Wyłączyć BENNING PV 1‐1.  Położyć urządzenie tyłem do góry i odkręcić śrubę pokrywy na baterie.  Zdejmij pokrywę baterii z dolnej części komory baterii.  Usuń rozładowane baterie z komory baterii.  Następnie włóż baterie do komory w odpowiedni sposób (biorąc pod uwagę bieguny baterii).  Nałóż pokrywę z powrotem na dolną część urządzenia i przykręć śrubę. Zobacz rysunek 9: Wymiana baterii/ bezpiecznika. Miej swój wkład w ochronę środowiska! Nie wyrzucaj rozładowanych baterie do śmieci. Zamiast tego zanieś je do punktu zbierania rozładowanych baterii oraz specjalnych odpadów. Przekaż te informacje w swojej społeczności. 9.5 Wymiana bezpiecznika Urządzenie BENNING PV 1‐1 jest chronione przed przeciążeniem za pomocą jednego wbudowanego bezpiecznika (500 mA, 1000 V, F, D=6.3 mm, L=32 mm) ( nr części 749771). Aby wymienić bezpiecznik postępuj następująco (zobacz rysunek 10):  Wyłącz urządzenie BENNING PV 1‐1  Połóż urządzenie tyłem do góry i odkręcić śrubę pokrywy na baterie.  Zdejmij pokrywę baterii z dolnej części komory baterii.  Unieś z boku jedną stronę uszkodzonego bezpiecznika za pomocą płaskiego śrubokręta.  Usuń wadliwy bezpiecznik z komory uchwytu bezpiecznika.  Włóż nowy bezpiecznik. Używaj tylko bezpieczników o takiej samym natężeniu, napięciu nominalnym, zwarciu i wymiarach.  Nałóż pokrywę z powrotem na dolną część urządzenia i przykręć śrubę. Zobacz rysunek 10: Wymiana baterii/bezpiecznika 9.6 Kalibracja Aby zachować dokładność pomiarów, urządzenie musi być kalibrowane w regularnych odstępach czasu przez nasz serwis fabryczny. Zaleca się kalibrowanie urządzenia raz w roku. W tym celu należy wysłać urządzenie na poniższy adres: Benning Elektrotechnik & Elektronik GmbH & Co. KG Service Center Robert‐Bosch‐Str. 20 D – 46397 Bocholt 9.7 Zapasowe elementy Bezpiecznik 500 mA, F. 1000 V, napięcie nominalne ≥ 500 A, D = 6.3 mm, L = 32 mm, część nr 749771 10. Ochrona środowiska Pod koniec życia produktu, należy wyrzucić niezdatne do użytkowania urządzenie przez oddanie do odpowiedniego punktu zwrotu lub segregacji prowadzonego w twojej okolicy. KONTAKT
On Sp. z o. o. Ul. Hetmańska 13 35‐045 Rzeszów Tel/Fax: 17 862 30 98 www.on‐eco.pl [email protected]‐eco.pl 
Download