Kosztorys obozu naukowego

advertisement
Załącznik nr 5
WZÓR
KOSZTORYS OBOZU NAUKOWEGO
1. Nazwa SKN
…………………………………………………………………………………………………….
2. Termin obozu …………………………………………………………………………………………………….
3. Liczba uczestników
…………………………………………………………………………………………
4. Miejsce obozu …………………………………………………………………………………………………….
5. Miejsce zakwaterowania …………………..…………………………………………………………………….
……...…………………………………………………………………………………………………….………….
I. KOSZTY:
1. Zakwaterowanie:
…………. osób ……...… liczba nocy ……… stawka = …………….
2. Wyżywienie:
…………. osób ……...… liczba dni
……… stawka = …………….
3. Przejazdy:
…………. osób ……...…
cena biletu x 2
(W-w → miejsce obozu)
4. inne przejazdy
…………………………………………………
5. Inne koszty:
= …………….
= …………….
…………………………………………………
= …………….
…………………………………………………
= …………….
…………………………………………………
= …………….
…………………………………………………
= …………….
Koszty razem:
Słownie:
.. …………….
………………………………………………………………………….
……………………………………
czytelny podpis przewodniczącego SKN
…………………………………
czytelny podpis opiekun SKN
Wrocław, dnia ………………
1
II. INNE DOFINANSOWANIE (Dziekan, Katedra Instytut itp.) w pozycjach kosztów:
poz. 1
………………………………………………………………………………… = ……………………..
poz. 2
………………………………………………………………………………… = ……………………..
poz. 3
………………………………………………………………………………… = ……………………..
poz. 4
………………………………………………………………………………… = ……………………..
poz. 5
………………………………………………………………………………… = ……………………..
razem dofinansowanie:
…………………….
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
pieczęć i podpis
III. DOFINANSOWANIE REKTORA w pozycjach kosztów:
1. Zakwaterowanie:
…………. osób ……...… liczba nocy ……… stawka = …………….
2. Wyżywienie:
…………. osób ……...… liczba dni
……… stawka = …………….
3. Przejazdy:
…………. osób ……...… cena biletu x 2
(W-w → miejsce obozu)
4. inne przejazdy
…………………………………………………
= …………….
…………………………………………………
= …………….
…………………………………………………
= …………….
…………………………………………………
= …………….
…………………………………………………
= …………….
5. Inne koszty:
= …………….
razem dofinansowanie :
= …………….
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………
Wrocław, dnia …………
……..…………………………….
pieczęć i podpis
UWAGA!
W przypadku uzyskania dofinansowania ze źródeł innych niż jednostki organizacyjne uczelni,
należy dołączyć stosowne pisemne zobowiązanie finansowe.
2
3
Download