Przygotowanie projektu, Matryca logiczna

advertisement
Przygotowanie projektu
Dobre planowanie to m.in.:
• - większe prawdopodobieństwo sukcesu,
• - oszczędność finansów,
• - eliminowanie zbędnych zadań,
• - dobranie zadań do umiejętności ludzi,
• - precyzyjne określenie celu działania, uporządkowanie zadań i celów,
• - unikanie konfliktów podczas realizacji działań, gdyż większość jest już
przedyskutowana w trakcie procesu planowania,
• - komfort psychiczny – „ wiem co robić”,
• - łatwość sprzedaży pomysłu zwierzchnikom i sponsorom,
• -poszerzenie świadomości planujących.
Budowanie projektu (1)
Analiza problemów
- określenie potrzeb/problemów/skutków (jak sytuacja wygląda obecnie? Jakie
negatywne zjawiska występują? Dlaczego? Kogo dotyczą? Jakie są skutki? Jakie
obiektywne źródła/dokumenty to potwierdzają? Jakie są konsekwencje tego problemu? –
związki przyczynowo-skutkowe)
- analiza ich kompatybilności z obszarami programu, odrzucenie niekompatybilnych
- określenie kluczowego problemu
Budowanie projektu (2)
• Analiza celów
– określenie celu projektu, którym jest rozwiązanie (złagodzenie
dolegliwości) kluczowego problemu
• Analiza strategii
•
•
identyfikacja wszystkich możliwych strategii wiodących do osiągnięcia wyznaczonych
celów
wybór optymalnej strategii
• Matryca logiczna
•
stworzenie matrycy, sprawdzenie jej logiki, zdefiniowanie obiektywnie sprawdzalnych
wskaźników, określenie założeń i ryzyka, określenie potrzebnych nakładów i ich
kosztów
Budowanie projektu (3)
• Harmonogram działań
•
•
określenie kolejności i wzajemnej zależności działań
określenie czasu trwania poszczególnych etapów realizacji
• Harmonogram nakładów
•
w oparciu o harmonogram działań określenie nakładów i kosztów w funkcji czasu
Matryca logiczna projektu
Wskaźniki
Źródła
weryfikacji
Wskaźniki
Źródła
weryfikacji
Założenia,
ryzyko
Rezultaty
Wskaźniki
Źródła
weryfikacji
Założenia,
ryzyko
Działania
Środki
Koszty
Założenia,
ryzyko
Cel
ogólny
Cel
bezpośr.
Logika
interwencji
Założenia
wstępne
Po co matryca logiczna?
• aby zweryfikować logikę interwencji
• aby móc dokonać przeglądu całości przedsięwzięcia
• aby eksperci nie znający projektu mogli go rzetelnie ocenić
• aby móc ocenić po realizacji projektu, czy przyniósł zakładane korzyści
Zwięzła, przejrzysta (1 strona) – po jej wypełnieniu napisanie projektu jest
dużo łatwiejsze, daje to większą pewność, iż projekt jest logiczny i spójny
Matryca logiczna – problemy terminologiczne
•
•
•
•
często różne interpretacje przez zarządzających danym programem – brak jednoznacznych, powszechnie obowiązujących
definicji
nawet jeżeli nie jest wymagana w programie (przygotowanie jej jest zawsze zalecane), określone w niej terminy są
stosowane w opisie projektu
konfuzję beneficjentów korzystających z wielu programów pomocy powiększa stosowanie przez zarządzających
programem różnych terminów dot. tego samego elementu lub inna interpretacja tego samego terminu (matryca/macierz,
produkt-rezultat, nakłady/zasoby/środki, cel bezpośredni/krótkoterminowy, mierniki/wskaźniki)
wielu zarządzających programem modyfikuje wzorzec matrycy, dostosowując do specyfiki programu
przykładowo w FBW zrezygnowaliśmy z najwyższego poziomu matrycy, który dotyczy całego Funduszu
•
•
wspólny element: projekt jest „logiczny”
powszechny chaos terminologiczny powiększają różnice w interpretacji niektórych określeń w zależności od poziomu:
projektu lub programu/funduszu (np. wiele wskaźników określonych dla funduszu trudno uznać za kluczowy miernik
sukcesu projektu, a wiele wskaźników określonych przez Beneficjenta jako kluczowe dla zmierzenia sukcesu projektu nie
będzie agregowanych na poziomie funduszu)
Download