REGULAMIN EGZAMINÓW LICENCJACKICH

advertisement
REGULAMIN EGZAMINÓW LICENCJACKICH
1. Egzamin licencjacki dla kierunku „kulturoznawstwo”:
Egzamin licencjacki odbywa się przed 3-osobową komisją, w skład której wchodzą:
promotor pracy licencjackiej, recenzent pracy oraz przewodniczący komisji,
powołany przez dziekana. Pytania egzaminacyjne obejmują zagadnienia z dyscypliny,
z której przygotowana została prac licencjacka. Tytuł zawodowy „licencjat” nadaje
Rada Wydziału Filozofii na wniosek w/w Komisji.
Rada Wydziału zatwierdziła 13 maja 2009 r.
2. Egzamin licencjacki dla kierunku „filozofia”:
Egzamin licencjacki odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą:
-
przewodniczący komisji powołany przez dziekana,
-
promotor pracy licencjackiej,
-
recenzent pracy licencjackiej.
Pytania egzaminacyjne obejmują zagadnienia z dyscypliny, z której przygotowana
została praca licencjacka. Tytuł zawodowy „licencjat”, odpowiadający – stosownie do
przepisów konstytucji apostolskiej Sapientai christiana stopniowi akademickiemu
„bakalaureat”, nadaje Rada Wydziału Filozofii KUL, na wniosek w/w komisji.
Rada Wydziału zatwierdziła 11 stycznia 2012 r.
3. Egzamin licencjacki dla kierunku „przyrodoznawstwo i filozofia przyrody”:
Egzamin licencjacki odbywa się przed komisją w składzie:
- przewodniczący komisji, powołany przez dziekana,
- promotor pracy licencjackiej,
- recenzent pracy licencjackiej.
Pytania egzaminacyjne obejmują zagadnienia z dyscypliny, z której przygotowana
została praca licencjacka.
Tytuł zawodowy „licencjat”, odpowiadający – stosownie do przepisów konstytucji
apostolskiej Sapientia Christiana stopniowi akademickiemu „bakalaureat”, nadaje
Rada Wydziału Filozofii KUL, na wniosek w/w komisji.
Rada Wydziału zatwierdziła 12 czerwca 2013 r.
4. Egzamin licencjacki dla kierunku „retoryka stosowana”:
Egzamin licencjacki odbywa się przed 3-osobową komisją egzaminacyjną, w skład
której wchodzą: promotor pracy licencjackiej, recenzent pracy oraz przewodniczący
komisji, powołany przez dziekana. Pytania egzaminacyjne obejmują zagadnienia z
dyscypliny, z której przygotowana została praca licencjacka.
Tytuł zawodowy „licencjat” nadaje Rada Wydziału Filozofii KUL na wniosek w/w
Komisji.
Rada Wydziału zatwierdziła 15 maja 2013 r.
REGULAMIN EGZAMINÓW MAGISTERSKICH
1. Egzamin magisterski dla kierunku „filozofia”:
Egzamin magisterski odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą:
przewodniczący komisji, powołany przez dziekana, promotor pracy magisterskiej
oraz egzaminatorzy.
Studenci filozofii zdają egzaminy z czterech przedmiotów wymienionych poniżej
w IV grupach, zgodnie z zasadą:
1. przedmiot, z którego została przygotowana praca magisterska.
oraz
2. a) trzy przedmioty – po jednym z każdej z podanych poniżej grup
lub
b) drugi przedmiot z grupy jak w punkcie 1 oraz dwa przedmioty – każdy z innej
spośród trzech pozostałych grup.
Grupa I
Grupa II
Metafizyka - Ontologia
Teoria poznania - Epistemologia
Antropologia filozoficzna
Logika ogólna / formalna
Filozofia przyrody
Elementy metodologii filozofii
Filozofia Boga
Ogólna metodologia nauk
Filozofia kultury
Podstawy informatyki
Filozofia religii
Podstawy estetyki
Filozofia prawa i praw człowieka
Grupa III
Grupa IV
Historia filozofii starożytnej
Etyka ogólna
Historia filozofii średniowiecznej
Etyka szczegółowa
Historia filozofii nowożytnej
Etyka społeczna i polityczna
Historia filozofii współczesnej
Psychologia ogólna
Historia filozofii w Polsce
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
indyjskiej
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
chińskiej
Tytuł zawodowy „magister”, odpowiadający –stosownie do przepisów konstytucji
apostolskiej Sapientia christiana – stopniowi akademickiemu „licencjat”, nadaje Rada
Wydziału Filozofii KUL na wniosek w/w Komisji.
Rada Wydziału zatwierdziła 11 stycznia 2012 r.
2. Egzamin magisterski dla kierunku „przyrodoznawstwo i filozofia przyrody”:
Studenci Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych zdają następujące
egzaminy:
1. Z przedmiotu, w ramach którego została przygotowana praca magisterska
2. Z przedmiotu wybranego spośród dwóch:
◦
Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
◦
Historia filozofii przyrody
lub – w wypadku pokrywania się przedmiotu wyznaczonego w pkt. 1 – dodatkowy
przedmiot z zestawu przedstawionego w pkt. 3 lub 4
3. Z przedmiotu wybranego spośród następujących:
◦ Antropologia przyrodnicza
◦ Biologia rozwoju i fizjologia
◦ Biologiczne podstawy filozofii przyrody ożywionej
◦ Biosystemogeneza
◦ Fizyczne podstawy nowoczesnych technologii
◦ Mechanika kwantowa
◦ Struktura materii
4. Z jednego przedmiotu wybranego spośród następujących:
◦ Antropologia filozoficzna
◦ Bioetyka
◦ Ekofilozofia
◦ Etyka nauki
◦ Filozofia fizyki
◦ Geneza życia
◦ Kosmologia filozoficzna
◦ Neuronauka kognitywna
Rada Wydziału zatwierdziła 12 czerwca 2013 r.
3. Egzamin magisterski dla kierunku „kulturoznawstwo”:
Egzamin magisterski odbywa się przed 3-osobową komisją, w skład której wchodzi
promotor pracy magisterskiej, recenzent oraz przewodniczący komisji, powołany przez
dziekana.
Pytania egzaminacyjne obejmują zagadnienia z dyscypliny, z której przygotowana
została praca magisterska. Tytuł zawodowy „magistra” nadaje Rada Wydziału Filozofii
KUL na wniosek w/w Komisji.
Rada Wydziału zatwierdziła 15 grudnia 2010 r.
Download