siedziba - Koniczynka pożyczki po ludzku

advertisement
Formularz
informacyjny
konsumenckiego
dotyczący
kredytu
Pożyczka Neum Pretium sp. z o.o.
1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika
kredytowego
KREDYTODAWCA:
Neum Pretium sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 7a,
53-332 Wrocław, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000523234,
NIP: 8992757347, REGON: 022496774, o
kapitale zakładowym w wysokości
10.000.000,00 zł
Adres siedziby: ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-
Adres:
332 Wrocław
Adres korespondencyjny: ul. Powstańców
Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Numer telefonu:
+48 [telefon_kontrahenta]
Adres poczty elektronicznej:
[mail_kontrahenta]
Numer faksu:
+48 [faks_kontrahenta]
Adres strony internetowej:
[ adres strony_kontrahenta]
POŚREDNIK KREDYTOWY:
Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.
Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław,
wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000413997, NIP: 8992733884, REGON:
021829989, o kapitale zakładowym w
wysokości 4.000.000,00 zł
Adres:
Adres siedziby: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-
333 Wrocław
Adres korespondencyjny: ul. Powstańców
Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
Numer telefonu:
+48 [telefon_posrednika]
Adres poczty elektronicznej:
[mail_posrednika]
Numer faksu:
+48 [faks_posrednika]
Adres strony internetowej:
[adres_strony_posrednika]
2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu
Pożyczka gotówkowa na spłatę zadłużenia wobec
Funduszu []
Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków pieniężnych, które
zostaną Panu/Pani udostępnione
PLN [kwota_calkowita_kredytu]
Kwotę pożyczki ustala się, uwzględniając wysokość
zadłużenia wobec Funduszu
Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma
Pan/Pani środki pieniężne
Po zawarciu umowy pożyczki przyznana kwota
pożyczki zostanie przelana bezpośrednio na
rachunek [pełna nazwa funduszu] w ciągu 7 dni
roboczych od daty zawarcia umowy.
Czas obowiązywania umowy
Umowa pożyczki obowiązuje do momentu
całkowitego wykonania przez Pożyczkobiorcę
zobowiązań umownych względem Pożyczkodawcy.
Czas trwania Umowy Pożyczki: [ilosc_miesiecy]
miesięcy
Zasady i terminy spłaty kredytu
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do dokonania
spłaty pożyczki na następujących warunkach:
 spłata ratalna w miesięcznych ratach w
wysokości i terminach wskazanych w
Harmonogramie spłaty pożyczki;
 odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w
następujący sposób: odsetki za korzystanie
z kapitału i opłata za obsługę pożyczki
zostaną doliczone do rat pożyczki
termin zwrotu pożyczki: [data_zakonczenia]
Kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy
zostaną w kolejności zaliczone na:
(1) opłaty za czynności windykacyjne
(monity),
(2) opłata za obsługę pożyczki,
(3) odsetki za czas opóźnienia w spłacie
raty,
(4) odsetki za korzystanie z kapitału,
(4) kwota Pożyczki.
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Całkowita kwota do spłaty:
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które [kwota_kredytu_plus_koszty] zł;
kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie
koszty, które
zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku
z umową o
kredyt
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności
- opis towaru lub usługi:
- cena:
NIE DOTYCZY
Wymagane zabezpieczenia kredytu
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a
przedstawić w związku z umową o kredyt
NIE DOTYCZY
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje
gwarancję spłaty całkowitej kwoty kredytu
NIE DOTYCZY
wypłaconej na jej podstawie
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt
płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są
zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale
będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału
przez okresy i na zasadach określonych w umowie o
kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o
kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej
kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie
3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej
zmiany
Kredytodawca nalicza odsetki od kwoty udzielonej
pożyczki w wysokości dwukrotności odsetek
ustawowych za korzystanie z kapitału, które na dzień
zawarcia umowy wynoszą 10% rocznie.
Wysokość oprocentowania może ulec zmianie w
przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej
NBP lub zmiany przepisów powszechnie
obowiązujących.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
RRSO = [rrso]
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez
konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa
całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym
przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w
porównaniu oferowanych kredytów
Założenia przyjęte do obliczenia Rzeczywistej rocznej
stopy oprocentowania:
 Kwota pożyczki: PLN [kwota_wyplacona]
 Stopa oprocentowania pożyczki:
<koniczynka_oprocentowanie_pozyczki>
 Opłata za obsługę pożyczki: [kwota_kosztow]
 Okres pożyczki: [ilosc_miesiecy]miesięcy

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez
Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności
umowy
ubezpieczenia lub innej umowy
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani
ponieść w
związku z umową o kredyt
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków
w celu dokonywania wpłat i wypłat środków
pieniężnych
Koszty korzystania z kart kredytowych
NIE DOTYCZY
 Oprocentowanie pożyczki:
[koniczynka_oprocentowanie_pozyczki] %
 Opłata za obsługę pożyczki:
[oplata_za_obsluge_pozyczki]
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
PLN miesięcznie
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest
ponieść w związku z umową
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
Warunki, na jakich koszty związane z umową o
kredyt mogą ulegać zmianie
Opłaty notarialne
Skutek braku płatności
NIE DOTYCZY
W przypadku braku lub opóźnienia w płatności
Pożyczkobiorca
może
zostać
obciążony/a
następującymi kosztami:
1) odsetki za czas opóźnienia w wysokości
dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie
(odsetki maksymalne za opóźnienie) , których
wysokość w dniu zawarciu umowy wynosi 14%.
Wysokość odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie
może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości
stopy referencyjnej NBP lub zmiany przepisów
powszechnie obowiązujących.
2) opłaty za czynności windykacyjne:
- monit listowny – 5 zł
Pożyczkodawca uprawniony jest do wysłania
pisemnego monitu do Pożyczkobiorcy dwukrotnie w
ciągu miesiąca kalendarzowego w odstępach czasu
wynoszących co najmniej 10 dni.
4. Inne ważne informacje:
Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma
Pan/Pani prawo
do odstąpienia od umowy:
TAK
W terminie 14 dni od liczonych od dnia zawarcia
umowy albo od daty, w której Pożyczkobiorca
otrzymał treść Umowy pożyczki, zawierającą
wszystkie elementy, o których mowa w art. 30
ustawy o kredycie konsumenckim, jeżeli jest to
termin późniejszy.
Kwota odsetek należnych w stosunku dziennym przy
skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy: 0,00 zł
(Pożyczkobiorca nie pobiera odsetek w przypadku
odstąpienia od Umowy Pożyczki)
Spłata kredytu przed terminem określonym w
umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty
całości lub części kredytu przed terminem
określonym w umowie
TAK
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia
prowizji za
spłatę kredytu przed terminem
NIE DOTYCZY
Pożyczkobiorca uprawniony jest do dokonania
spłaty Pożyczki przed terminem określonym w
Umowie, bez dodatkowej prowizji za wcześniejszą
spłatę.
Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia
kredytu konsumenckiego na podstawie informacji
zawartych w bazie danych kredytodawca
niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani
bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia
oraz wskazać bazę danych, w której tego
sprawdzenia dokonano
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek,
bezpłatnego projektu umowy o kredyt
konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia
Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu
konsumenckiego
Czas obowiązywania formularza
Przed zawarciem umowy pożyczki Pożyczkobiorca może
zostać sprawdzony/a w następujących bazach danych:
1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z.
Modzelewskiego 77 (02-679),
2. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Plac Bankowy 2 (00-095),
3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Armii Ludowej 21 (51-214),
4. Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego
77A (02-679).
Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania na wniosek
bezpłatnego projektu umowy ramowej pożyczki,
jeżeli w ocenie Pożyczkodawcy spełnia on warunki
do udzielenia mu pożyczki przez tego
Pożyczkodawcę.
Niniejsza informacja zachowuje ważność 30 dni od
daty wystawienia formularza,
5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług
finansowych na odległość
1) Informacje dotyczące kredytodawcy
KREDYTODAWCA:
Neum Pretium sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 7a,
53-332 Wrocław, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000523234,
NIP: 8992757347, REGON: 022496774, o
kapitale zakładowym w wysokości
10.000.000,00 zł
Adres:
Adres siedziby: ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-
332 Wrocław
Adres korespondencyjny: ul. Powstańców
Śląskich 7a, 53-332 Wrocław
Numer telefonu:
+48 [telefon_kontrahenta]
Adres poczty elektronicznej:
[mail_kontrahenta]
+48 [faks_kontrahenta]
Numer faksu:
[ adres strony_kontrahenta]
Adres strony internetowej:
Rejestr
Organ nadzoru
Neum Pretium sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
przy ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000523234,
Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane
adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950
Warszawa).
2) Informacje dotyczące umowy kredytowej
Odstąpienie od umowy
Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy
Pożyczki w terminie czternastu (14) dni liczonych od
dnia zawarcia umowy albo od daty, w której
Pożyczkobiorca otrzymał treść Umowy pożyczki,
zawierającą wszystkie elementy, o których mowa w
art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim, jeżeli jest
to termin późniejszy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki
Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z
tym odstąpieniem (Pożyczkobiorca nie pobiera
odsetek w przypadku odstąpienia od Umowy
Pożyczki).
Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od
Umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawcy
oświadczenia o odstąpieniu na adres:
ul.
Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław lub na
adres e-mail Pożyczkodawcy [mail_kontrahenta].
Wzór odstąpienia od Umowy Pożyczki doręczony
zostaje Pożyczkobiorcy niezwłocznie po zawarciu
Umowy pożyczki.
Wybór prawa właściwego
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt
będzie miało zastosowanie prawo:
Prawo polskie.
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa
właściwego
Dla umowy pożyczki stosuje się przepisy prawa
polskiego, a spory rozstrzygane są przed sądem
właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby
pozwanego lub sądem miejsca wykonania
zobowiązania.
Język umowy
Informacje i warunki umowy będą podawane w
języku polskim.
3) Informacje dotyczące odwołań
Pożyczkobiorca ma prawo złożyć wniosek o
przeprowadzenie postępowania pozasądowego
przed Rzecznikiem Finansowym, na zasadach
określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o
rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
Pozasądowe rozstrzyganie sporów
Załącznik nr 1
Harmonogram spłat do umowy pożyczki nr [] z dnia []
Pożyczkobiorca: []
NRB:
Nr
[]
Data raty
Kapitał
Odsetki od kapitału
Opłata za obsługę
pożyczki
Kwota raty
Wysokość rat wskazana w Harmonogramie spłaty, aktualnym na dzień zawarcia Umowy pożyczki obliczana jest przy
uwzględnieniu, że kwota pożyczki zostanie przelana na rachunek Funduszu w 30 dniu roboczym po zawarciu umowy
Pożyczki, oraz że spłaty poszczególnych rat pożyczki nastąpią w terminach wskazanych w Harmonogramie spłaty.
W przypadku dokonania spłaty Pożyczki w całości lub w części przed Datą spłaty, Pożyczkodawca aktualizuje Harmonogram
spłaty Pożyczki. Pożyczkobiorca uprawniony jest do złożenia wniosku o przesłanie zaktualizowanego Harmonogramu spłaty.
Pożyczkobiorca:
[]
____________________________________
Data, CZYTELNY PODPIS POŻYCZKOBIORCY
…………………………………………….
Imię i nazwisko/ nazwa
…………………………………………….
…………………………………………….
Adres
…………………………, ……………
miejscowość ,data
Get Back S.A
Ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław
WNIOSEK O PRZEKSIĘGOWANIE WPŁAT
W związku z zaciągniętą pożyczką oddłużeniową numer……………………… w Neum Pretium Sp.
z.o.o z siedzibą we Wrocławiu, przy Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław na cel spłaty
zadłużenia wobec [], w imieniu którego działa GetBack S.A z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.
Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, składam wniosek o przeksięgowanie wszelkich wpłat, które
mogą wpłynąć na rachunek Funduszu o numerze………………………………………………………………….
przypisany do mojego zadłużenia. Przeksięgowania proszę dokonać na rachunek pożyczkodawcy Neum
Pretium Sp .z. o.o., numer rachunku ……………………………………………………………………………….. , celem
pokrycia pozostałej do zapłaty kwoty pożyczki.
……………………………………………………………..
Imię i nazwisko / Czytelny podpis Pożyczkobiorcy
UMOWA POŻYCZKI []
z dnia []
zawarta pomiędzy:
1. Neum Pretium sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000523234, NIP: 8992757347, REGON: 022496774 o kapitale
zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł, opłaconym w całości,
zwaną dalej „Pożyczkodawcą”,
w imieniu i na rzecz której działa Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich
2-4, 53-333 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, NIP: 8992733884, REGON:
021829989, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000,00 zł, opłaconym w całości
zwana dalej „Pośrednikiem”
a
2.
Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy
Adres zamieszkania
Numer i seria dowodu osobistego
PESEL
zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”,
zwanymi łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.
Warunki Pożyczki nr
Kwota Pożyczki wypłacona Pożyczkobiorcy
Całkowita kwota Pożyczki
Opłata za obsługę Pożyczki
Całkowity koszt Pożyczki
Całkowita kwota do zapłaty przez
Pożyczkobiorcę
Roczna stopa oprocentowania Pożyczki
Okres pożyczki
Data spłaty
Założenia przyjęte do obliczenia Rzeczywistej rocznej stopy
oprocentowania:
RRSO




Kwota pożyczki: PLN
Stopa oprocentowania pożyczki: Stała []
Opłata za obsługę pożyczki:
Okres pożyczki: [] miesięcy
Rachunek Pożyczkodawcy do spłat Pożyczki:
Termin płatności rat
Wysokość raty
§1
DEFINICJE
Użyte w Umowie Pożyczki określenia oznaczają:
Całkowity Koszt Pożyczki – wszelkie opłaty i koszty (odsetki za korzystanie z kapitału, opłata za obsługę
Pożyczki), jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką;
Całkowita Kwota Pożyczki – suma wszystkich środków pieniężnych, które Pożyczkodawca udostępnia
Pożyczkobiorcy na podstawie Umowy Pożyczki; Całkowita Kwota Pożyczki równa jest Kwocie Pożyczki
wypłaconej Pożyczkobiorcy na rachunek Funduszu;
Całkowita Kwota do Zapłaty przez Pożyczkobiorcę – suma Całkowitego Kosztu Pożyczki i Całkowitej
Kwoty Pożyczki;
Data Spłaty - dzień wskazany w Harmonogramie spłaty jako dzień płatności ostatniej raty Pożyczki;
Formularz Informacyjny – formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu
art. 13 i 14 ustawy o kredycie konsumenckim, udostępniany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku
niezwłocznie po zawarciu Umowy;
Formularz Rejestracji - formularz znajdujący się w systemie teleinformatycznym Pośrednika służący do
założenia Konta Użytkownika dla osób wyrażających wolę zawarcia Umowy Pożyczki;
Fundusz –[nazwa funduszu], wobec którego Pożyczkobiorca posiada zadłużenie, na rachunek którego
zostanie przelana Całkowita Kwota Pożyczki celem spłaty zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec Funduszu;
Harmonogram spłaty – uzgodniony przez Pożyczkodawcę z Pożyczkobiorcą plan spłaty Całkowitej
Kwoty do Zapłaty przez Pożyczkobiorcę, określający termin płatności i wysokość rat, z wyodrębnieniem
poszczególnych składników rat, w szczególności kapitału, odsetek i wszelkich innych kosztów, jakie
Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z zawarciem Umowy. Harmonogram spłaty
stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;
Konto Użytkownika - konto Pożyczkobiorcy, które zostaje utworzone w systemie informatycznym
Pożyczkodawcy za pośrednictwem konsultanta infolinii Pośrednika, po przeprowadzeniu rejestracji
Pożyczkobiorcy za pomocą Formularza Rejestracji w systemie informatycznym Pożyczkodawcy;
Okres Pożyczki – oznacza okres czasu, na jaki Pożyczkodawca udziela Pożyczki Pożyczkobiorcy;
Pośrednik – oznacza spółkę Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4,
53-333 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, świadczącą dla Pożyczkodawcy usługi
pośrednictwa zawierania umów o kredyt konsumencki w Placówkach Terenowych Pośrednika;
Placówka Terenowa Pośrednika – oznacza biuro Pośrednika przeznaczone do obsługi Klientów
Pośrednika, w którym Pożyczkobiorca może dokonać płatności rat pożyczki oraz złożyć reklamacje,
zlokalizowane w następujących lokalizacjach: WROCŁAW, ul. Jagiełły 3/4, tel. 71 771 02 97, email:
[email protected]; SOPOT, AL. Niepodległości 660 lok. 3, tel. 58 753 00 08, email:
[email protected]; POZNAŃ, ul. Dąbrowskiego 75 lok. 16, tel: 61 279 84 08, email:
[email protected]; WARSZAWA, Al. Solidarności 129/131, Tel. 22 492 05 64, e-mail:
[email protected];
Pożyczka - kwota pieniężna, którą Pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność
Pożyczkobiorcy, a Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić w terminach i na zasadach określonych w
Umowie Pożyczki;
Rachunek do spłaty oznacza indywidualny rachunek bankowy Funduszu przypisany Pożyczkobiorcy,
na który Pożyczkodawca wypłaca Kwotę Pożyczki;
Rachunek Pożyczkodawcy do spłat Pożyczki - oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy wskazany w
Umowie Pożyczki, na który Pożyczkobiorca dokonuje spłaty rat Całkowitej Kwoty do Zapłaty przez
Pożyczkobiorcę;
RRSO - oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, tj. Całkowity Koszt Pożyczki ponoszony
przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa Pożyczki w stosunku rocznym;
Umowa/Umowa Pożyczki – niniejsza Umowa Pożyczki;
Ustawa o kredycie konsumenckim - ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j.
Dz.U.2016 poz. 1528);
Ustawa Prawo bankowe - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U.2016 poz. 1988);
Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych - ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1015, z późn.zm.);
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922);
Weryfikacja - czynności Pożyczkodawcy, polegające na sprawdzeniu prawdziwości danych
przekazanych przez Pożyczkobiorcę oraz ocenie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy;
Wniosek o Udzielenie Pożyczki/Wniosek – wyrażenie przez Pożyczkobiorcę woli zawarcia Umowy
Pożyczki w sposób i na zasadach określony w Umowie.
1.
2.
3.
1.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Pożyczki przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy,
którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w
Umowie.
Pożyczka zostaje udzielona w celu spłaty zobowiązania Pożyczkobiorcy wobec Funduszu.
Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.
§3
WYMAGANIA DLA POŻYCZKOBIORCY
W celu zawarcia Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca musi spełniać następujące kryteria:
a.
posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski, posiada polski numer PESEL oraz
dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport);
b.
w momencie zawarcia Umowy Pożyczki posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c.
Pożyczkobiorca nie znajduje się w stanie upadłości konsumenckiej oraz wobec
Pożyczkobiorcy nie został złożony wniosek o upadłość konsumencką;
d.
przeszedł Weryfikację;
e.
jest dłużnikiem Funduszu;
f.
posiada aktywne Konto Użytkownika.
1.
2.
3.
4.
§4
UTWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA
Pożyczkobiorca może utworzyć Konto Użytkownika poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji,
co następuje drogą telefoniczną za pośrednictwem konsultanta infolinii Pośrednika.
Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez przekazanie konsultantowi infolinii
Pośrednika informacji niezbędnych do wypełnienia Formularza Rejestracji.
Warunkiem utworzenia Konta Użytkownika jest wyrażenie przez Pożyczkobiorcę zgód
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w celach marketingowych a także
złożenie wniosku przez Pożyczkobiorcę o zawarcie Umowy przy użyciu telefonu.
Konsultant infolinii Pośrednika ma prawo odmówić utworzenia Konta Użytkownika w przypadku
uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawdziwości danych podanych przez Pożyczkobiorcę.
Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pośrednika w błąd lub skutkujących
doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Pożyczkodawcy, może rodzić
odpowiedzialność cywilną lub karną Pożyczkobiorcy.
§5
ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY
Jeżeli jakiekolwiek dane Pożyczkobiorcy podane podczas tworzenia Konta Użytkownika uległy zmianie,
Pożyczkobiorca ma obowiązek poinformować Pożyczkodawcę lub Pośrednika o tej zmianie nie później
niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia zmiany.
1.
2.
§6
WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI I WERYFIKACJA POŻYCZKOBIORCY
Pożyczkobiorca składa Wniosek o udzielenie Pożyczki przez telefon.
Pożyczkodawca dokonuje Weryfikacji Pożyczkobiorcy i uwzględniając wynik Weryfikacji
przedstawia Pożyczkobiorcy propozycję Umowy Pożyczki, biorąc pod uwagę wysokość
zobowiązania wobec Funduszu.
§7
DECYZJA ODMOWNA POŻYCZKODAWCY
W przypadku odmowy udzielenia Pożyczki, Pośrednik informuje o tym Pożyczkobiorcę w trakcie
prowadzonej rozmowy telefonicznej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§8
PRZYZNANIE I WYPŁATA POŻYCZKI
Umowa Pożyczki zostaje zawarta w momencie, w którym Pożyczkobiorca zaakceptuje
przedstawioną przez Pożyczkodawcę propozycję Umowy Pożyczki, a Pożyczkodawca
poinformuje o udzieleniu Pożyczki na uzgodnionych warunkach.
Po zawarciu Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca niezwłocznie doręczy Pożyczkobiorcy: Umowę
Pożyczki, Formularz Informacyjny, oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki.
Dokumenty, o których mowa w paragrafie poprzedzającym zostaną doręczone listem
poleconym na adres zamieszkania, o którym mowa w § 3 pkt 1a niniejszej umowy lub na adres
mailowy, wskazany przez Pożyczkobiorcę.
Pożyczka przeznaczona jest na spłatę zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Funduszu i
uruchamiana jest w formie bezgotówkowej poprzez przelew na rachunek zobowiązania
podlegającego spłacie.
Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do przekazania Całkowitej Kwoty Pożyczki na spłatę
zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Funduszu.
Całkowita Kwota Pożyczki zostanie wypłacona na rachunek Funduszu <NRB Funduszu>, w
którym Pożyczkobiorca posiada zadłużenie w ciągu 30 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
§9
OPŁATY I KOSZTY ZWIĄZANE Z POŻYCZKĄ
1.
W związku z udzieloną Pożyczką, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty na Rachunek
Bankowy Pożyczkodawcy opłat i kosztów określonych w Umowie Pożyczki.
2.
Z tytułu udzielonej Pożyczki, Pożyczkobiorca ponosi następujące opłaty:
a. Opłata za obsługę Pożyczki w stałej wysokości PLN [] miesięcznie, należna Pożyczkodawcy z
góry za każdy rozpoczęty miesiąc obsługi pożyczki;
b. Oprocentowanie Pożyczki w stałej wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za
korzystanie z kapitału tj. odsetek maksymalnych, które na dzień zawarcia umowy wynoszą 10%
rocznie. Wysokość oprocentowania może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości stopy
referencyjnej NBP lub zmiany przepisów powszechnie obowiązujących.
3.
Pożyczkobiorca w związku z opóźnieniem w zapłacie którejkolwiek z rat Pożyczki, zobowiązany
jest do zapłaty odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie w wysokości określonej w
Umowie.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 10
ZASADY I TERMIN ZWROTU POŻYCZKI
Pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić Całkowitą Kwotę Pożyczki powiększoną o opłaty
należne Pożyczkodawcy w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki, tj. opłatę za
obsługę Pożyczki oraz oprocentowanie Pożyczki, w ratach i terminach wskazanych w
Harmonogramie spłaty, płatne [] dnia każdego miesiąca, w wysokości []. Wysokość rat wskazana
w Harmonogramie spłaty, aktualnym na dzień zawarcia Umowy pożyczki obliczana jest przy
uwzględnieniu, że kwota pożyczki zostanie przelana na rachunek Funduszu w 30-tym dniu
roboczym po zawarciu umowy Pożyczki, oraz że spłaty poszczególnych rat pożyczki nastąpią w
terminach wskazanych w Harmonogramie spłaty.
Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania – w każdym czasie - na swój wniosek bezpłatnego
Harmonogramu spłaty przez cały okres trwania Umowy.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonywać wpłat na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy
podany w Umowie, w tytule przelewu wskazując „Spłata pożyczki []”.
Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania Rachunku Bankowego Pożyczkodawcy.
W przypadku, gdy termin zapłaty wypada w dniu wolnym od pracy, Pożyczkobiorca zobowiązany
jest dokonać zapłaty w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.
§ 11
KOLEJNOŚĆ ZALICZANIA WPŁAT
Wszelkie wpłaty Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca zalicza w następującej kolejności na: (1) opłaty za
czynności windykacyjne (monity), (2) opłatę za obsługę Pożyczki, (3) odsetki za czas opóźnienia w
zapłacie którejkolwiek z rat Pożyczki, (4) oprocentowanie Pożyczki, (5)kwotę Pożyczki.
1.
2.
3.
4.
§ 12
SPŁATA POŻYCZKI PRZED TERMINEM
Pożyczkobiorca jest uprawniony do dokonania całkowitej lub częściowej spłaty Pożyczki przed
terminem.
W takim przypadku opłaty i odsetki należne Pożyczkobiorcy z tytułu Umowy Pożyczki ulegną
odpowiedniemu zmniejszeniu o tę część, która dotyczy okresu, o który skrócono Okres Pożyczki.
W przypadku dokonania spłaty Pożyczki w całości lub w części przed terminem, Pożyczkodawca
aktualizuje Harmonogram spłaty Pożyczki. Pożyczkobiorca uprawniony jest do złożenia wniosku
o przesłanie zaktualizowanego Harmonogramu spłaty.
W przypadku gdy po całkowitej spłacie Całkowitej Kwoty do zapłaty przez Pożyczkobiorcę i opłat
za czynności windykacyjne pozostaną środki podlegające zwrotowi Pożyczkobiorcy,
Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu tych środków na rachunek bankowy
Pożyczkobiorcy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
§ 13
NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI
Jeżeli Pożyczkobiorca opóźni się w zapłacie którejkolwiek z rat Pożyczki, zobowiązany będzie do
zapłaty odsetek za czas opóźnienia.
Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za
opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie), których wysokość w dniu zawarcia umowy
wynosi 14%. Wysokość odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie może ulec zmianie w przypadku
zmiany wysokości stopy referencyjnej NBP lub zmiany przepisów powszechnie obowiązujących.
Jeżeli którakolwiek z rat Pożyczki lub jej część nie została uiszczona w terminach wskazanych w
Harmonogramie spłaty, a Pożyczkodawca podejmie czynności windykacyjne polegające na
kierowaniu wezwań do zapłaty w formie pisemnej, Pożyczkobiorca pokryje koszty pisemnego
monitu w wysokości 5,00 zł.
Pożyczkodawca uprawniony jest do wysłania pisemnego monitu do Pożyczkobiorcy dwukrotnie
w ciągu miesiąca kalendarzowego w odstępach czasu wynoszących co najmniej 10 dni.
Jeżeli wskazane powyżej środki nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty
zadłużenia przeterminowanego (rozumianego jako zaksięgowanie wpływów na rachunku
Umowy), Pożyczkodawca uprawniony będzie do podjęcia czynności windykacyjnych
polegających na kierowaniu wezwań do zapłaty w drodze wizyty terenowej w miejscu
zamieszkania Pożyczkobiorcy wskazanym § 3 pkt 1a niniejszej umowy, według kosztów
rzeczywiście poniesionych przez Pożyczkodawcę, jednak nie więcej niż 50,00 zł za wykonaną
wizytę terenową. Limit kosztów związanych z kierowaniem do Pożyczkobiorcy wezwań do
zapłaty w drodze wizyty terenowej, w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 100,00 zł.
Pożyczkodawca nie obciąży Pożyczkobiorcy kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą
rzeczywiście poniesionych kosztów, a kwotą w/w limitów.
Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu wskazanych powyżej kosztów, poniesionych przez
Pożyczkodawcę w związku z podjętymi czynnościami windykacyjnymi.
§ 14
WYPOWIEDZENIE UMOWY
Pożyczkodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki w drodze pisemnej lub poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy w przypadku niedotrzymania
przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących warunków udzielenia Pożyczki określonych w
Umowie.
Okres wypowiedzenia Umowy wynosi 30 dni, licząc od dnia następnego po dacie doręczenia
Pożyczkobiorcy zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy pożyczki.
Pożyczkobiorca ma prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 30-dniowego
okresu wypowiedzenia.
W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca ma obowiązek na pierwsze
żądanie Pożyczkodawcy spłacić Pożyczkę wraz z naliczonymi do czasu rozwiązania Umowy
opłatami i kosztami związanymi z pożyczką.
§ 15
REKLAMACJE
Pożyczkobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Umowy Pożyczki.
Wszelkie reklamacje związane z Umową Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest przesłać na
adres korespondencyjny ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław lub na adres e-mail
Pożyczkodawcy [email protected], albo złożyć osobiście w Placówce Terenowej
Pośrednika.
Pożyczkodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty
otrzymania reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkobiorca zostanie poinformowany
pisemnie w wiadomości e-mail lub w inny ustalony z Pożyczkobiorcą sposób. Jeśli reklamacja nie
może zostać rozpatrzona w ww. terminie, Pożyczkodawca przed upływem 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym
terminie rozpatrzenia reklamacji, jednak nie dłuższym niż 60 dni.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
§ 16
PRAWO POŻYCZKOBIORCY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie
czternastu (14) dni liczonych od daty jej zawarcia albo od daty, w której Pożyczkobiorca otrzymał
treść Umowy pożyczki, zawierającą wszystkie elementy, o których mowa w art. 30 ustawy o
kredycie konsumenckim, jeżeli jest to termin późniejszy.
Termin do odstąpienia od Umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed upływem 14 dni
od daty zawarcia Umowy Pożyczki złoży oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy. Dla
zachowania wskazanego terminu, wystarczające jest wysłanie pocztą
na adres
korespondencyjny ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław lub na adres e-mail
Pożyczkodawcy [] oświadczenia przed jego upływem, lub złożenie oświadczenia o odstąpieniu
od umowy drogą telefoniczną.
Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez przesłanie
Pożyczkodawcy na adres korespondencyjny ul. Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław lub
adres e-mail [] Pożyczkodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, poprzez złożenie
oświadczenia w Placówce Terenowej Pośrednika, lub złożenie oświadczenia o odstąpieniu od
umowy drogą telefoniczną.
Skutkiem wykonania prawa do odstąpienia, umowa pożyczki uważana jest za niezawartą.
Pożyczkobiorca dalej zobowiązany jest do spłaty istniejących zobowiązań wobec Funduszu, a
udzielona kwota pożyczki zwracana jest Pożyczkodawcy z rachunku bankowego Funduszu.
§ 17
DANE OSOBOWE
Pożyczkobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Pożyczkodawcę i Pośrednika jego danych
osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, danych dokumentu tożsamości,
numeru rachunku bankowego, numerów telefonów, adresów (korespondencyjnych,
zamieszkania) oraz adresów e-mail w celu zawarcia i wykonania Umowy Pożyczki. Podanie
danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy i udzielania Pożyczki.
Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest
Neum Pretium sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z zawarciem i
wykonaniem Umowy Pożyczki, a w razie nie zawarcia umowy, jej wygaśnięcia lub rozwiązania
dla celów archiwalnych i statystycznych.
Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator powierzył w całości
przetwarzanie danych Pożyczkobiorcy Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Osobie, której dane dotyczą, przysługują uprawnienia wynikające z art. 32-35 ustawy o ochronie
danych osobowych, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych, w związku z art. 105 ust.4a, 4a1, 4a2 Ustawy Prawo bankowe oraz na podstawie
przesłanek określonych w art. 14 lub 16 bądź 17 Ustawy o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Pożyczkobiorca wyraża zgodę i upoważnia
Pożyczkodawcę do występowania do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą
w Warszawie, Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie
o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy, stanowiących
tajemnicę bankową oraz do wystąpienia za pośrednictwem tych instytucji o udostępnienie z
Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich danych dotyczących wymagalnego
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
zadłużenia Pożyczkobiorcy wobec banków i instytucji upoważnionych do udzielania kredytów
przekraczających 200,00 zł lub braku danych o takim zadłużeniu.
Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do przekazywania informacji o wywiązywaniu się
przez niego z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz Neum Pretium Sp. z o.o. , wynikających
z niniejszej Umowy Pożyczki, do Rejestru Dłużników ERIF BIG S. A z siedzibą w Warszawie, KRD
BIG S. A. z siedzibą we Wrocławiu oraz BIG InfoMonitor S. A. z siedzibą w Warszawie.
§ 18
OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY
Pożyczkobiorca oświadcza, że wszystkie podane przez niego dane wykorzystane do zawarcia
umowy pożyczki są zgodne z prawdą.
Pożyczkobiorca oświadcza, że jest świadomy kosztów wskazanych w zawartej Umowie, oraz
ryzyka związanego z zaciągniętym zobowiązaniem, oraz że uzyskał przed zawarciem umowy od
Pożyczkodawcy wyjaśnienia co do wszystkich zgłoszonych wątpliwości.
Pożyczkobiorca oświadcza, że nie znajduje się w stanie upadłości konsumenckiej oraz że wobec
Pożyczkobiorcy nie został złożony wniosek o upadłość konsumencką;
§ 19
INNE POSTANOWIENIA
Oświadczenia przekazywane telefonicznie są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron
i powodują skutki prawne.
W czasie trwania Umowy, Strony uprawnione jest do korzystania z następujących środków
porozumiewania się na odległość: przesyłki listowe, telefon, faks, środki komunikacji
elektronicznej takie jak np. poczta elektroniczna, formularz elektroniczny.
Umowa Pożyczki obowiązuje do momentu całkowitego wykonania zobowiązań w niej
określonych i uważa się ją za wykonaną w momencie, w którym Pożyczkobiorca spłaci Całkowitą
Kwotę do Zapłaty przez Pożyczkobiorcę.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami rozwiązywane będą w pierwszej kolejności
polubownie. W przypadku, gdy Strony nie są w stanie rozwiązać sporu polubownie, spory
rozstrzygać będzie sąd właściwy według właściwości ogólnej, tj. sąd powszechny miejsca
zamieszkania pozwanego lub według właściwości przemiennej tj. sąd miejsca wykonania
umowy.
Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia umowy lub ich część zostaną uznane za nieważne
lub wadliwe, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy.
Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
Jeżeli Pożyczkodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec
Pożyczkobiorcy, a żądanie przez Pożyczkobiorcę wykonania tego zobowiązania nie było
skuteczne, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego
zobowiązania od Pożyczkodawcy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
strony.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
Pożyczkodawca:
Neum Pretium sp. z o.o.,
ul. Powstańców Śląskich 7a,
53-332 Wrocław,
KRS: 0000523234,
NIP: 8992757347,
REGON: 022496774
e-mail:
Strona internetowa serwisu:
Pożyczkobiorca:
[]
OŚWIADCZENIE
o odstąpieniu od Umowy Pożyczki (Formularz Odstąpienia)
(formularz ten należy wypełnić i odesłać lub doręczyć w Placówce Terenowej Pośrednika tylko w
przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Neum Pretium sp. zo.o.
ul. Powstańców Śląskich 7a
53-332 Wrocław
e-mail: []
Ja, niżej podpisany/a:
_____________________________________________________________________
(imię i nazwisko Pożyczkobiorcy
Legitymujący/a się dokumentem tożsamości
_____________________________________________________________________
(numer i seria dokumentu tożsamości Pożyczkobiorcy)
posiadający/a numer PESEL
_____________________________________________________________________
(numer PESEL Pożyczkobiorcy)
zamieszkały/a
_____________________________________________________________________
(aktualny adres stałego zamieszkania Pożyczkobiorcy)
działając na podstawie Ustawy z dnia 12.03.2015 r. o kredycie konsumenckim, zgodnie z
przysługującym mi prawem, odstępuję od Umowy Pożyczki z dnia __________________, nr
___________________, oraz zwracam się z wnioskiem o przeksięgowanie kwoty pożyczki z rachunku
Funduszu na rachunek Neum Pretium sp. z o.o.
___________________________
Miejscowość i data
____________
Imię i nazwisko
________________________
Czytelny podpis Pożyczkobiorcy
Download